Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning

(Bypolitik m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, som ændret bl.a. ved lov nr. 571 af 24. juni 2005 og senest ved § 9 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a, stk. 2, indsættes efter »§ 3«: »eller offentliggjorte forslag hertil, jf. § 22 a, stk. 1«.

2. I § 11, stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) offentliggjorte forslag til regler efter §§ 3 og 5 j, jf. § 22 a, stk. 1,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

3. I § 11 a, nr. 2, indsættes efter »erhvervsformål,«: »blandede byfunktioner,«.

4. I § 11 b, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) områder for blandede byfunktioner,«.

Nr. 2-11 bliver herefter nr. 3-12.

5. I § 11 b, stk. 1, nr. 10, som bliver nr. 11, ændres »sommerhusområder og« til: »sommerhusområder,«.

6. I § 11 b, stk. 1, nr. 11, som bliver nr. 12, udgår »nye«, og »sommerhusområder.« ændres til: »sommerhusområder og«.

7. I § 11 b, stk. 1, indsættes som nr. 13:

»13) anvendelsen af vandområder og udformning af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker.«

8. I § 11 d ændres »nr. 4« til: »nr. 5«.

9. I § 11 e, stk. 4, ændres »nr. 6« til: »nr. 7«.

10. I § 13, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) offentliggjorte forslag til regler efter §§ 3 og 5 j, jf. § 22 a, stk.1,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

11. I § 15, stk. 2, nr. 9, indsættes efter »beplantningsforhold i øvrigt«: », herunder beplantningens tilladte højde,«.

12. I § 15, stk. 2, nr. 19, udgår »og«.

13. I § 15, stk. 2, nr. 20, ændres »haveafståelser.« til: »haveafståelser,«.

14. I § 15, stk. 2, indsættes som nr. 21-25:

»21) isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner, jf. § 11 b, stk. 1, nr. 2,

22) krav om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, jf. § 21 a,

23) anvendelsen af vandområder i et byomdannelsesområde, jf. § 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker,

24) udformningen af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde, jf. § 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker, herunder inddæmning og opfyldning, etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande samt anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, uddybning eller gravning m.v., og

25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.«

15. I § 15 a , stk. 1, ændres »§ 15, stk. 2, nr. 12 og 18,« til: »§ 15, stk. 2, nr. 12, 18 og 21,«.

16. I § 16 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Redegørelsen til lokalplanforslag, der har tilknytning til indgåelsen af en udbygningsaftale, jf. § 21 b, skal indeholde oplysninger om, hvordan lokalplanforslagets indhold og udformning af bestemmelser har sammenhæng med udbygningsaftalen.«

17. I § 19, stk. 4, ændres »lavenergihus« til: »lavenergibebyggelse, jf. § 21 a«.

18. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Kapitel 5 a

Udbygningsaftaler om infrastruktur

§ 21 b. På opfordring fra en grundejer kan kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren for områder, der i kommuneplanen er udlagt til byzone, jf. § 11 a, nr. 1.

Stk. 2. Udbygningsaftaler kan indgås med henblik på at

1) opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område,

2) fremrykke lokalplanlægningen for et område, der i kommuneplanens rammebestemmelser er forudsat lokalplanlagt for bebyggelse, herunder byomdannelse, men hvor lokalplanlægning vil være i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, eller

3) ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser eller lokalplanen for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren kun skal bidrage til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere.

Stk. 3. Udbygningsaftalen kan kun indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvis skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen. Aftalen kan endvidere bestemme, at omkostningerne til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan afholdes af grundejeren.

Stk. 4. Oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale, skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen efter § 24 af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. § 26, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for oplysningerne om udkastet til udbygningsaftale.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres. Oplysninger om udbygningsaftalen skal være offentligt tilgængelig. § 31, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for udbygningsaftalen.«

19. I § 41, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Anvendelsesskiftet af boligens benyttelse til helårsbeboelse kræver ikke byggesagsbehandling i henhold til byggelovens § 2, stk. 1, litra c.«

20. Efter § 58 a indsættes:

»§ 58 b. Klager vedrørende udbygningsaftaler, jf. § 21 b, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2007. Dog fastsætter miljøministeren tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 15, stk. 2, nr. 25, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 14.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Connie Hedegaard