Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 4. juni 2009 til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Den 4. juni 2009 undertegnedes i Luxembourg en protokol til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Protokollen og en dertil knyttet noteveksling har følgende ordlyd:

     
     
Protokol
 
Protocole
     
til ændring af overenskomsten mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og til fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter
 
modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
     
Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg
 
Le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
     
som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og til fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (”Overenskomsten”)
 
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 17 novembre 1980, (»la Convention«)
     
er enige om følgende:
 
sont convenus de ce qui suit:
     
Artikel 1
 
Article 1
     
Overenskomstens Artikel 26 (Udveksling af oplysninger) ophæves og erstattes af følgende:
 
L’article 26 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit:
     
Artikel 26
 
Article 26
     
Udveksling af oplysninger
 
Échange de renseignements
     
1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som kan forudses at være relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne overenskomst eller administrationen eller håndhævelsen af intern lovgivning vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, der pålægges af vegne af de kontraherende stater, deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, for så vidt som denne beskatning ikke strider mod overenskomsten. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af artikel 1 og 2.
 
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
     
2. Alle oplysninger, der modtages af en kontraherende stat i medfør af stykke 1, skal behandles som hemmelige på samme måde som oplysninger, der er indhentet i henhold til denne stats interne lovgivning, og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med ligning, opkrævning, inddrivelse eller retsforfølgning med hensyn til, eller klageafgørelser i forbindelse med de skatter, der er omhandlet i stykke 1, eller tilsyn med det førnævnte. Sådanne personer eller myndigheder må kun benytte oplysningerne til de nævnte formål. De kan meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.
 
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
     
3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan i intet tilfælde fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat en pligt til:
 
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a)
at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis,
 
a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant;
b)
at meddele oplysninger, som ikke kan opnås i henhold til denne eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis,
 
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c)
at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser (ordre public).
 
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
     
4. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger i medfør af denne artikel, skal den anden kontraherende stat iværksætte de foranstaltninger, som er til rådighed for at indhente de anmodede oplysninger, uanset om denne anden stat ikke måtte have behov for disse oplysninger til dens egne skatteformål. Forpligtelsen i det foregående punktum gælder med forbehold af stykke 3, men i intet tilfælde skal sådanne begrænsninger fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi denne ikke selv har nogen skattemæssig interesse i sådanne oplysninger.
 
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
     
5. I intet tilfælde kan bestemmelserne i stykke 3 fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger efter anmodning, blot fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, anden finansiel institution, repræsentant eller person, som optræder som bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforhold i en person.
 
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
     
Artikel 2
 
Article 2
     
1. De kontraherende stater skal skriftligt underrette hinanden, ad diplomatisk vej, når de forfatningsmæssige procedurer for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.
 
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.
     
2. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1. Protokollens bestemmelser skal have virkning med hensyn til skatteår, der begynder på eller efter den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvor protokollen træder i kraft.
 
2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
     
Udfærdiget i Luxembourg, den 4. juni 2009 i to eksemplarer på dansk og fransk, hvilke to tekster har lige gyldighed.
 
Fait en deux exemplaires, à Luxembourg le 4. juin 2009 en langues danoise et française, les deux textes faisant également foi.
     
     
For Kongeriget Danmark regering
 
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
     
Ole Lisborg
 
Ole Lisborg
     
     
For Storhertugdømmet Luxembourgs regering
 
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
     
Luc Frieden
 
Luc Frieden
     
     
Udveksling af noter
 
Échange de lettres
     
Jeg har den ære at henvise til overenskomsten mellem Regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg og Regeringen i Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter og til fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, som ændret ved Protokol, underskrevet i dag (”Overenskomsten”) og på vegne af Regeringen i Luxembourg at foreslå følgende forståelse:
 
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 novembre 1980, et telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même, (ײla Conventionײ), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes:
     
1. Der er enighed om, at den kompetente myndighed i den anmodede stat efter anmodning fra den kompetente myndighed i den anmodende stat skal videregive oplysninger til de formål, som er nævnt i artikel 26.
 
1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant les renseignements aux fins visées à l’article 26.
     
2. Den kompetente myndighed i den anmodende stat skal give følgende oplysninger til den kompetente myndighed i den anmodede stat, når den anmoder om oplysninger i henhold til Overenskomsten for at påvise, at de anmodede oplysninger kan forudses at være relevante:
 
2. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
a)
identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;
 
a)
l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
 
b)
en erklæring om de anmodede oplysninger, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende stat ønsker at modtage oplysningerne fra den anmodede stat;
 
b)
les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
 
c)
det skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges;
 
c)
le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
 
d)
begrundelsen for antagelsen om, at de anmodede oplysninger besiddes hos den anmodede stat eller besiddes hos eller kontrolleres af en person inden for den anmodede stats jurisdiktion;
 
d)
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
 
e)
i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de anmodede oplysninger;
 
e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
 
f)
en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende stat, at hvis de anmodede oplysninger havde været i den anmodende stats jurisdiktion, så ville den anmodende stats kompetente myndigheder have været i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;
 
f)
une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité compétente de cet État pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme à la présente Convention;
 
g)
en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, til at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.
 
g)
une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
 
     
Hvis Regeringen i Kongeriget Danmark kan godkende den forannævnte forståelse, har jeg den yderligere ære at foreslå, at denne note og Deres bekræftende note skal udgøre en aftale mellem vores regeringer, der skal udgøre en integreret del af Overenskomsten på datoen for Protokollens ikrafttræden.
 
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Danemark, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
     
4. juni 2009
 
4. juin 2009
     
Luc Frieden
 
Luc Frieden
     
Excellence
 
Excellence,
     
Jeg har den ære at bekræfte modtagelsen af Deres note af den 4. juni 2009 med følgende indhold:
 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 4. juni 2009, libellée comme suit:
     
”Jeg har den ære at henvise til overenskomsten mellem Regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg og Regeringen i Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og til fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter for så vidt angår indkomst- og formueskatter, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, som ændret ved Protokol, underskrevet i dag (”Overenskomsten”) og på vegne af Regeringen i Luxembourg at foreslå følgende forståelse:
 
ײJ’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 novembre 1980, et telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même, (ײla Conventionײ), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes:
     
1. Der er enighed om, at den kompetente myndighed i den anmodede stat efter anmodning fra den kompetente myndighed i den anmodende stat skal videregive oplysninger til de formål, som er nævnt i artikel 26.
 
1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant les renseignements aux fins visées à l’article 26.
     
2. Den kompetente myndighed i den anmodende stat skal give følgende oplysninger til den kompetente myndighed i den anmodede stat, når den anmoder om oplysninger i henhold til Overenskomsten for at påvise, at de anmodede oplysninger kan forudses at være relevante:
 
2. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
a)
identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;
 
a)
l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
 
b)
en erklæring om de anmodede oplysninger, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende stat ønsker at modtage oplysningerne fra den anmodede stat;
 
b)
les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
 
c)
det skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges;
 
c)
le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
 
d)
begrundelsen for antagelsen om, at de anmodede oplysninger besiddes hos den anmodede stat eller besiddes hos eller kontrolleres af en person inden for den anmodede stats jurisdiktion;
 
d)
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
 
e)
i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de anmodede oplysninger;
 
e)
dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
 
f)
en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende stat, at hvis de anmodede oplysninger havde været i den anmodende stats jurisdiktion, så ville den anmodende stats kompetente myndigheder have været i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;
 
f)
une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité compétente de cet État pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme à la présente Convention;
 
g)
en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, til at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.
 
g)
une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
 
     
Hvis Regeringen i Kongeriget Danmark kan godkende den forannævnte forståelse, har jeg den yderligere ære at foreslå, at denne note og Deres bekræftende note skal udgøre en aftale mellem vores regeringer, der skal udgøre en integreret del af Overenskomsten på datoen for Protokollens ikrafttræden.”
 
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Danemark, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole. ײ
     
Jeg har den ære at bekræfte, at den forannævnte forståelse også deles af den danske regering.
 
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement du Royaume de Danemark accepte ce qui précède.
     
4. juni 2009
 
4. juin 2009
     
Ole Lisborg
 
Ole Lisborg
     
     
     
Protokollen trådte i medfør af artikel 2 i kraft den 12. april 2010.
     

Skatteministeriet, den 9. juni 2010

Troels Lund Poulsen