Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord

I medfør af § 2, stk. 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter, hvad der i lov om forurenet jord forstås ved lettere forurenet jord.

Stk. 2. Ved lettere forurenet jord forstås jord, der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer inden for det angivne koncentrationsinterval, og som ikke er forurenet med andre stoffer, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø:

1) Bly i koncentrationsintervallet 40 mg/kg tørstof til 400 mg/kg tørstof.

2) Cadmium i koncentrationsintervallet 0,5 mg/kg tørstof til 5 mg/kg tørstof.

3) Chrom bortset fra Chrom VI i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.

4) Kobber i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.

5) Kviksølv i koncentrationsintervallet 1 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.

6) Zink i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.

7) PAH-total i koncentrationsintervallet 4 mg/kg tørstof til 40 mg/kg tørstof målt som summen af de 7 PAH-forbindelser: fluoranthen, benz ( b+j+k ) fluoranthen, benz (a) pyren, di-benz ( a,h ) anthracen og indeno (1,2,3-cd) pyren.

8) Benz (a) pyren i koncentrationsintervallet 0,3 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.

9) Di-benz ( a,h ) anthracen i koncentrationsintervallet 0,3 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.

10) Kulbrinte-fraktionen C20- C35 i koncentrationsintervallet 100 mg/kg tørstof til 300 mg/kg tørstof.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord ophæves.

Miljøministeriet, den 19. maj 2010

Karen Ellemann

/ Claus Torp