Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002 og ophæves automatisk den 1. juli 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse administrative forskrifter på miljø- og arbejdsmiljøområdet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Miljøministeriet, den 14. juni 2007

Connie Hedegaard

/Karsten Skov