Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer1)

(Tilladelsesordning m.v. – implementering af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 112 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36).«

2. § 7 affattes således:

»§ 7. De i § 1 nævnte kommuner kan etablere og administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, der overholder krav fastsat i kap. III, om tilladelser i Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (Servicedirektivet).

Stk. 2. Hvis der er etableret en tilladelsesordning, jf. stk. 1, må udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads kun drives med tilladelse fra de i § 2 nævnte kommunalbestyrelser, som i fællesskab fastsætter vilkårene for udlejning.

Stk. 3. Når kommunen modtager en ansøgning om tilladelse til at drive udlejningsvirksomhed, sender kommunen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) fristen for meddelelse af afgørelse, og

2) klagemuligheder, hvis kommunen ikke overholder fristen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. april 2010.

Miljøministeriet, den 16. april 2010

Karen Ellemann

/ Hans Henrik Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.