Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål, personkreds m.v.

Kapitel 2   Rådgivning m.v. om repatriering

Kapitel 3   Hjælp til repatriering

Kapitel 4   Reintegrationsbistand

Kapitel 5   Projekter

Kapitel 6   Klageregler

Kapitel 7   Finansiering m.v.

Kapitel 8   Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og lov nr. 248 af 23. marts 2010.

Kapitel 1

Formål, personkreds m.v.

§ 1. Lovens formål er gennem en repatrieringsindsats at

1) give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og

2) støtte udlændinges repatriering.

§ 2. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.

§ 3. Loven gælder for flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. og andre familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Ved flygtninge m.v. forstås udlændinge, der har opholdstilladelse efter

1) udlændingelovens §§ 7 eller 8,

2) udlændingelovens § 9 b,

3) udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

4) udlændingelovens § 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller

5) udlændingelovens § 9 e.

Stk. 3. Ved familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. forstås udlændinge, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås udlændinge, der har haft opholdstilladelse her i landet i mindst 5 år, og som har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person, der ikke er omfattet af stk. 2.

Stk. 5. Er en udlændings opholdstilladelse nægtet forlænget eller inddraget, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, og § 19, stk. 1, anses den pågældende for at være omfattet af loven indtil udløbet af den udrejsefrist, der er fastsat i forbindelse med afgørelsen om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelsen.

Stk. 6. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, som er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.

Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter ansøgning beslutte, at en udlænding, der har opholdstilladelse på andet grundlag end nævnt i stk. 2-4, skal anses for omfattet af loven.

Kapitel 2

Rådgivning m.v. om repatriering

§ 4. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, som udtrykker ønske om at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, og varetager den generelle informationsindsats vedrørende repatriering.

Stk. 2. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan overlade udførelsen af opgaven efter stk. 1 til Dansk Flygtningehjælp eller til en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger m.v. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration kan i øvrigt overlade bestemte opgaver til en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger m.v.

§ 5. Kommunalbestyrelsen vejleder i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven, eller når der i øvrigt er anledning hertil, om muligheden for at modtage hjælp til repatriering. Kommunalbestyrelsen underretter Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller den myndighed, organisation eller forening, som ministeriet har overladt rådgivningsopgaven til, når udlændinge udtrykker ønske om at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

§ 6. Uanset bestemmelserne i § 5 i lov om aktiv socialpolitik og § 25, stk. 2, i integrationsloven kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning give tilladelse til, at en udlænding modtager hjælp til forsørgelse efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, hvis den pågældende deltager i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering. Kommunalbestyrelsen skal til brug for vurderingen af ansøgningen indhente en udtalelse fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller den myndighed, organisation eller forening, som ministeriet har overladt rådgivningsopgaven til.

Kapitel 3

Hjælp til repatriering

§ 7. Kommunalbestyrelsen yder efter ansøgning hjælp til repatriering til en udlænding, der er omfattet af § 3, stk. 1 eller 7. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler hertil, jf. stk. 8, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.

Stk. 2. Hjælp til repatriering omfatter

1) udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland,

2) udgifter til transport af personlige ejendele op til 2 m 3 pr. person,

3) udgifter på højst 11.615 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland,

4) hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med indtil 117.581 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med indtil 35.860 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år,

5) udgifter på højst 11.615 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 15.000 kr. til transport af sådant udstyr,

6) udgifter til sygeforsikring i 1 år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring,

7) udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug og

8) udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst 1 års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 5.000 kr., samt hjælp til nødvendig vaccination i Danmark.

Stk. 3. Hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 4, udbetales i to dele, således at der ved tilbagevenden udbetales indtil 17.581 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og indtil 5.860 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens § 17 a, stk. 1 eller 2, udbetales den resterende del af hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 4, efter fortrydelsesfristens udløb. For andre udlændinge udbetales den resterende del af hjælp til etablering 12 måneder efter udrejsen af Danmark.

Stk. 4. I stedet for at yde hjælp til udgifter til sygeforsikring i 1 år, jf. stk. 2, nr. 6, kan kommunalbestyrelsen, når sygeforsikringen ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet, beslutte at udbetale højst 5.000 kr., med henblik på at udlændingen enten selv kan tegne en sygeforsikring eller anvende beløbet til at dække udgifter til behandling. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens § 17 a, stk. 1 eller 2, udbetales det i 1. pkt. nævnte beløb først efter fortrydelsesfristens udløb. For andre udlændinge udbetales dette beløb 12 måneder efter udrejsen af Danmark.

Stk. 5. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Stk. 6. Til en udlænding, der er omfattet af § 3, stk. 3 eller 4, kan hjælp til repatriering kun ydes, når udlændingen vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den person, til hvem udlændingen har den familiemæssige tilknytning, som har dannet grundlag for opholdstilladelsen (referencen).

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan der ydes hjælp til repatriering, hvis

1) udlændingen er blevet skilt fra og ikke længere samlever med referencen,

2) referencen er død,

3) udlændingen som barn er blevet familiesammenført med sine forældre og efter sit fyldte 18. år ønsker at repatriere eller

4) udlændingen har opholdstilladelse på grundlag af en familiemæssig tilknytning til en herboende søn eller datter og er omfattet af § 10, stk. 1, nr. 4.

Stk. 8. Ved vurderingen af, om udlændingen har midler til repatriering, jf. stk. 1, ser kommunalbestyrelsen bort fra formuebeløb på op til 20.000 kr. for enlige og op til 40.000 kr. for ægtefæller.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde yde hjælp i op til 12 måneder til betaling af boligudgifter for en familie, hvis et familiemedlem vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland forud for resten af familien.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilbagebetaling af hjælp til repatriering, hvis særlige omstændigheder taler herfor, herunder navnlig, hvis udlændingen ikke har gjort et reelt forsøg på repatriering, eller hvis der til brug for behandlingen af ansøgningen om hjælp til repatriering er angivet urigtige eller vildledende oplysninger. § 95 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

§ 9 a. Hjælp til repatriering kan ikke ydes til en udlænding, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Hjælp til repatriering kan endvidere ikke ydes til en udlænding, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Får politiet eller kriminalforsorgen formodning om, at en udlænding, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, har ansøgt om eller modtager hjælp til repatriering, skal kommunalbestyrelsen underrettes om unddragelsen. Underretning skal gives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen har eller senest har haft bopæl.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at hjælp til repatriering, som ikke er udbetalt, kan ydes, når udlændingen ikke længere unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, såfremt betingelserne for udbetaling af hjælp til repatriering efter § 7, stk. 1 og 6, i øvrigt er opfyldt.

Kapitel 4

Reintegrationsbistand

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i 5 år til en udlænding, der er omfattet af § 3, stk. 1 eller 7, hvis udlændingen

1) ikke har midler, som kan dække behovet for reintegrationsbistand,

2) ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl,

3) har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år og

4) på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Stk. 2. I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i 5 år efter stk. 1 kan udlændingen, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1, anmode om at modtage en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand, som udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden efter stk. 1. Anmodningen er uigenkaldelig.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en supplerende løbende, månedlig reintegrationsbistand i 5 år til en udlænding, som er omfattet af § 3, stk. 1 eller 7, og som er berettiget til reintegrationsbistand efter stk. 1 og meddelt opholdstilladelse her i landet før den 1. juli 2002. Den supplerende reintegrationsbistand udgør 1.000 kr. pr. måned. I stedet for en løbende, månedlig ydelse i 5 år kan udlændingen, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter 1. pkt., anmode om at modtage en løbende, månedlig, livslang ydelse på 800 kr. Anmodningen er uigenkaldelig.

Stk. 4. Pension, der medtages ved repatriering i medfør af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller bilaterale aftaler om social sikring mellem Danmark og andre lande, fradrages i reintegrationsbistanden.

Stk. 5. Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand og kan i forbindelse med den løbende administration af udbetalingen træffe afgørelser om tilbagebetaling og ophør af reintegrationsbistand i henhold til nærmere regler herom fastsat af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. stk. 6, 3. pkt.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter størrelsen af reintegrationsbistanden for udlændinge, der repatrierer. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om udbetaling af reintegrationsbistand få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

§ 10 a. Udbetaling af reintegrationsbistand ophører for en udlænding, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet, i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Udbetaling af reintegrationsbistand ophører endvidere for en udlænding, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Får politiet eller kriminalforsorgen formodning om, at en udlænding, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, har ansøgt om eller modtager reintegrationsbistand, skal Pensionsstyrelsen underrettes om unddragelsen.

Stk. 4. Udbetaling af reintegrationsbistand ophører med virkning fra den måned, hvor Pensionsstyrelsen får kendskab til, at udlændingen unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at udbetaling af reintegrationsbistand kan genoptages, når udlændingen ikke længere unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, såfremt betingelserne for udbetaling af reintegrationsbistand efter § 10 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at reintegrationsbistand, der ikke er udbetalt, jf. stk. 1, kan efterbetales, hvis strafforfølgning ikke fører til domsfældelse. Betingelserne for udbetaling af reintegrationsbistand efter § 10 skal være opfyldt.

Kapitel 5

Projekter

§ 11. En udlænding, der er omfattet af § 3, stk. 1 eller 7, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl, kan tilbydes arbejde ved et bistands-, reintegrations- eller genopbygningsprojekt eller lignende i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der er mulighed herfor.

Stk. 2. Ved etablering af projekter i udlandet giver Udenrigsministeriet oplysning herom til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller den myndighed, organisation eller forening, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har overladt rådgivningsopgaven til.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med en udlændings ansøgning om hjælp til repatriering rette henvendelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller den myndighed, organisation eller forening, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har overladt rådgivningsopgaven til, hvis udlændingen udtrykker ønske om at arbejde ved et projekt i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller den pågældende myndighed, organisation eller forening undersøger i samarbejde med Udenrigsministeriet, om den pågældende udlænding kan tilbydes arbejde ved et projekt i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Kapitel 6

Klageregler

§ 12. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Det sociale nævns afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning.

Stk. 3. Pensionsstyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen.

Kapitel 7

Finansiering m.v.

§ 13. Staten refunderer en kommunes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 samt til reintegrationsbistand efter § 10.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nærmere regler om anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision og om forældelse af kommuners krav om refusion.

§ 14. De beløb, der er nævnt i § 7, stk. 2, nr. 3, 5 og 8, og § 7, stk. 4, er fastsat i 2004-niveau og reguleres fra og med 2005 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. De beløb, der er nævnt i § 7, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 3, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 15. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. (Udeladt)

§ 16. (Udeladt)

§ 17. (Udeladt)

§ 18. (Udeladt)

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 16 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 424 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.1)

Stk. 2. (Udeladt)


Lov nr. 365 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2-5.2)

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. (Udeladt)


Lov nr. 1043 af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2 og 3.3)

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 425 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2-5.4)

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. (Udeladt)


Lov nr. 1157 af 19. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.5)

Stk. 2. Repatrieringslovens § 7, stk. 2-4, og § 10, stk. 2, som affattet eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 3, 4 og 6, har virkning for udlændinge, der indgiver ansøgning om hjælp efter loven efter lovens ikrafttræden.


Lov nr. 1165 af 19. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.6)


Lov nr. 1380 af 20. december 2004 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.7)


Lov nr. 324 af 18. maj 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.8)

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)


Lov nr. 327 af 18. maj 2005 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.9)

Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)


Lov nr. 404 af 8. maj 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. (Udeladt)

Stk. 2. §§ 2-6, § 7, nr. 2, §§ 8-13, § 17, nr. 24, §§ 18-21 og § 22, nr. 1, 2 og 4, træder i kraft den 1. juni 2006.10)


Lov nr. 248 af 23. marts 2010 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.11)

Stk. 2. Repatrieringslovens § 3, stk. 4, § 7, stk. 2, nr. 4, § 7, stk. 3, § 7, stk. 7, § 10, stk. 1, nr. 4, § 10, stk. 3, og § 10, stk. 6, som affattet, indsat eller ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8 og 9, finder anvendelse på ansøgninger om hjælp til repatriering efter lovens § 3 og ansøgninger om reintegrationsbistand efter lovens § 10, hvis repatriering finder sted den 1. januar 2010 eller senere. Dette gælder, uanset om kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter de hidtil gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006, som ændret ved § 12 i lov nr. 404 af 8. maj 2006.

Stk. 3. Repatrieringslovens § 13, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 10, finder anvendelse for kommunale udgifter afholdt fra og med regnskabsåret 2010.

Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2013-14.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 6. april 2010

Birthe Rønn Hornbech

/ Nina Svanborg

Officielle noter

1) § 3 i lov nr. 424 af 31. maj 2000, som blev bekendtgjort i Lovtidende den 2. juni 2000, vedrører en konsekvensændring af § 3, stk. 3 og 4.

2) § 4 i lov nr. 365 af 6. juni 2002 vedrører en konsekvensændring af § 3, stk. 2, nr. 2-5, og § 3, stk. 3 og 4, samt ophævelse af § 3, stk. 2, nr. 6.

3) § 3 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 vedrører ophævelse af § 13, stk. 1, 3. pkt.

4) § 3 i lov nr. 425 af 10. juni 2003 vedrører ændret affattelse af § 6, 1. pkt.

5) § 1 i lov nr. 1157 af 19. december 2003 vedrører indsættelse af § 3, stk. 5; ændring af § 7, stk. 1; ændret affattelse af § 7, stk. 2; indsættelse af § 7, stk. 3 og 4; ændring af § 10, stk. 1; indsættelse af § 10, stk. 2 og 4; ændring af § 11, stk. 1; indsættelse af § 12, stk. 3; samt ændret affattelse af § 14.

6) § 5 i lov nr. 1165 af 19. december 2003, som blev bekendtgjort i Lovtidende den 22. december 2003, vedrører ændring af § 10, stk. 2 (nu stk. 3).

7) § 3 i lov nr. 1380 af 20. december 2004 vedrører ændret affattelse af § 13, stk. 2.

8) § 3 i lov nr. 324 af 18. maj 2005 vedrører ændret affattelse af § 7, stk. 1, 2. pkt.; indsættelse af § 7, stk. 7; ændring af § 10, stk. 1, nr. 5; og ændring af § 14.

9) § 11 i lov nr. 327 af 18. maj 2005 vedrører indsættelse af § 9 a og § 10 a.

10) § 12 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 vedrører indsættelse af § 10, stk. 7.

11) Lov nr. 248 af 23. marts 2010 vedrører ændret affattelse af § 3, stk. 4, konsekvensændring af § 7, stk. 1, ændring af § 7, stk. 2, nr. 4, og § 7, stk. 3, ophævelse af § 7, stk. 6, 2. pkt., indsættelse af § 7, stk. 7, ophævelse af § 10, stk. 1, nr. 3, ændring af § 10, stk. 1, nr. 5 (nu nr. 4), indsættelse af nyt § 10, stk. 2, konsekvensændring af § 10, stk. 4 (nu stk. 5), ændret affattelse af § 10, stk. 5, 2. pkt. (nu stk. 6, 2. pkt.), ændret affattelse af § 13 og indsættelse af § 14, stk. 2.