Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0025
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og definitioner

Kapitel 2   Almindelige bestemmelser

Kapitel 3   Arbejdsgiverens pligter

Kapitel 4   Arbejdsmedicinske undersøgelser

Kapitel 5   Dispensation og klage

Kapitel 6   Straf

Kapitel 7   Ikrafttræden

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet1)

I medfør af §§ 15 a, stk. 5, 39, 43, 46, 57, 63, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 508 af 19. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter arbejde, som udføres for en arbejdsgiver, og hvor den ansatte udsættes eller kan udsættes for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet.2)

Stk. 2. Dog gælder §§ 3 og 5, stk. 1, også for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Stk. 3. Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1) Optisk stråling: Elektromagnetisk stråling med bølgelængde mellem 100 nm og 1 mm.

2) Ultraviolet stråling: Optisk stråling med bølgelængde mellem100-400 nm. Det ultraviolette område inddeles i UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) og UV-C (100-280 nm).

3) Synlig stråling: Lys, dvs. optisk stråling med bølgelængde mellem 380-780 nm.

4) Infrarød stråling: Optisk stråling med bølgelængde 780 nm-1 mm. Det infrarøde område inddeles i IR-A (780-1400 nm), IR-B (1400-3000 nm) og IR-C (3000 nm-1 mm).

5) Laser: En anordning som kan producere eller forstærke optisk stråling gennem kontrolleret stimuleret emission.

6) Laserstråling: Optisk stråling fra en laser.

7) Ikke-kohærent optisk stråling: Al anden optisk stråling end laserstråling.

8) Grænseværdi: Grænse for eksponering for kunstig optisk stråling, som under ingen omstændigheder må overskrides.

9) Kunstig optisk stråling: Al optisk stråling som ikke emitteres fra naturlige kilder.

10) Irradians (E) eller effekttæthed: Effekten af den indfaldende stråling på en flade pr. arealenhed udtrykt i watt pr. kvadratmeter (W m-2).

11) Strålingseksponering (H): Integralet af irradiansen over tiden udtrykt i joule pr. kvadratmeter (J m-2).

12) Radians (L): Den udstrålede effekt pr. rumvinkelenhed pr. arealenhed udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. ste­radian (W m-2 sr-1).

13) Niveau (eksponering): Den sammenlagte eksponering for kunstig optisk stråling som en arbejdstager udsættes for.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 3. I denne bekendtgørelse gælder de grænseværdier for kunstig optisk stråling, som fremgår af bilag II om ikke-kohærent optisk stråling og bilag III om optisk laserstråling.

Kapitel 3

Arbejdsgiverens pligter

§ 4. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risici som følge af kunstig optisk stråling fjernes eller begrænses til det lavest mulige niveau efter principperne for forebyggelse i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Der skal i den forbindelse tages hensyn til den teknologiske udvikling og mulighederne for at minimere den kunstige optiske stråling.

§ 5. Den, der udfører arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for kunstig optisk stråling, må under ingen omstændigheder udsættes for en eksponering, der overskrider grænseværdierne i henhold til § 3.

Stk. 2. Overskrides grænseværdierne skal arbejdsgiveren straks

1) træffe foranstaltninger, der bringer eksponeringen under grænseværdierne,

2) påvise årsagerne til, at grænseværdierne blev overskredet, og

3) tage organisatoriske og tekniske forholdsregler til sikring af, at overskridelsen ikke gentages.

§ 6. Hvor der er risiko for overskridelse af grænseværdierne, skal arbejdsgiveren planlægge og træffe tekniske eller organisatoriske foranstaltninger eller en kombination heraf, som tager sigte på at forebygge overskridelse af grænseværdierne især ved:

1) Alternative arbejdsmetoder der reducerer risici forbundet med kunstig optisk stråling.

2) Arbejdsstedernes og arbejdspladsernes udformning og indretning.

3) Valg af arbejdsudstyr, der mindsker den kunstige optiske stråling, under hensyntagen til det arbejde, der skal udføres.

4) Anvende leverandørens brugsanvisninger til udstyret.

5) Begrænsning af eksponeringens varighed og niveau.

6) Tekniske foranstaltninger, som tager sigte på at reducere emissionen af kunstig optisk stråling, herunder brug af blokeringsanordninger, afskærmning eller lignende mekanismer til sundhedsbeskyttelse.

7) Forebyggende vedligeholdelse af arbejdsudstyr, arbejdssteder og arbejdspladser.

8) Brug af egnede personlige værnemidler.

§ 7. Hvis den ansatte kan udsættes for risici som følge af kunstig optisk stråling, skal arbejdsgiveren sørge for at arbejdspladsvurderingen, jf. kapitel 2a i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, indeholder en vurdering af disse risici.

Stk. 2. Ved udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen vedrørende kunstig optisk stråling skal arbejdsgiveren særligt være opmærksom på følgende, når risikoen vurderes:

1) Eksponeringens niveau, bølgelængdeområde og varighed.

2) Grænseværdierne i henhold til § 3.

3) Enhver effekt af sikkerheds- og sundhedsmæssig art for arbejdstagere, der tilhører særligt følsomme risikogrupper.

4) Indvirkning på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed som følge af reaktion mellem kunstig optisk stråling og kemiske stoffer, som påvirker lysfølsomheden.

5) Indirekte effekter som blænding, eksplosion eller ild.

6) Muligheden for at anvende alternativt udstyr, som er udformet med henblik på at begrænse niveauet af eksponering for kunstig optisk stråling.

7) Relevant information, der er indsamlet i forbindelse med helbredskontrol, herunder offentliggjort, i det omfang det er muligt.

8) Eksponering for kunstig optisk stråling fra flere kilder.

9) Laserudstyr med en klassificering defineret i overensstemmelse med IEC's (International Electrotechnical Commission) standarder og kunstige kilder, som kan forårsage skader tilsvarende dem, der kan forårsages af lasere af klasse 3B eller 4 i enhver tilsvarende klassificering.

10) Information fra leverandørerne af optiske strålekilder og dermed tilhørende udstyr, som er i overensstemmelse med relevante direktiver.

Stk. 3. I det omfang, det er nødvendigt for at klarlægge risici, skal arbejdsgiveren foretage målinger eller beregninger.

Stk. 4. Ved vurdering og beregning skal den metode, som arbejdsgiveren anvender, følge IEC’s standarder for laserstråling, respektive CIE’s (International Commission on Illumination) og CEN’s (European Committee for Standardization) anbefalinger for ikke-kohærent optisk stråling.

Stk. 5. Når det gælder eksponering, som ikke er omfattet af de i stk. 4 nævnte standarder, skal vurdering, måling og beregning gennemføres i overensstemmelse med tilgængelige, videnskabeligt begrundede retningslinjer. Ved vurdering af de niveauer af kunstig optisk stråling, som arbejdstagerne kan udsættes for, har arbejdsgiveren mulighed for at støtte sig til de oplysninger, som leverandørerne af udstyret har oplyst, når det er omfattet af de relevante direktiver.

Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sikre, at læger, arbejdsmedicinske klinikker og sundhedsmyndigheder med ansvar for arbejdsmedicinske undersøgelser, har adgang til virksomhedens arbejdspladsvurdering, når det er relevant for helbredskontrollen af de ansatte, jf. kapitel 4.

§ 8. De dele af arbejdsstedet, hvor der er risiko for, at den ansatte udsættes for kunstig optisk stråling, som overskrider grænseværdierne i henhold til § 3, skal markeres med passende skilte, jf. bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden signalgivning. De pågældende steder skal afgrænses og adgangen hertil begrænses, når det er teknisk muligt.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte oplæres og instrueres i en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig udførelse af arbejde, hvor den ansatte kan udsættes for risici som følge af udsættelse for kunstig optisk stråling.

Stk. 2. Ved oplæring og instruktion af arbejdstageren skal der navnlig tages hensyn til følgende:

1) Foranstaltninger der træffes i henhold til denne bekendtgørelse for at fjerne risici i forbindelse med kunstig optisk stråling eller nedbringe risici til et minimum.

2) Grænseværdierne og de dermed forbundne risici.

3) Resultaterne af de gennemførte arbejdspladsvurderinger, jf. § 7.

4) Arbejdsmetoder som kan minimere eksponeringen for kunstig optisk stråling mest muligt.

5) Korrekt anvendelse af personlige værnemidler.

6) Hvordan symptomer på erhvervssygdomme og arbejdsulykker skal opdages og anmeldes.

7) Under hvilke betingelser arbejdstageren har ret til arbejdsmedicinske undersøgelser.

Kapitel 4

Arbejdsmedicinske undersøgelser

§ 10. Ansatte, der har været udsat for kunstig optisk stråling, som overskrider grænseværdierne i henhold til § 3, skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse, hvis:

1) Påvirkningen er af en sådan art, at en identificerbar sygdom eller forringelse af helbredet kan sættes i forbindelse med udsættelsen,

2) det er sandsynligt, at sygdommen eller virkningen kan opstå under de særlige forhold, den ansatte arbejder under, og

3) der foreligger effektive teknikker til påvisning af indikationer på sygdommen eller virkningen.

Stk. 2. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

§ 11. Arbejdstilsynet gør virksomheden bekendt med, hvorvidt resultaterne af den arbejdsmedicinske undersøgelse giver anledning til nye foranstaltninger, herunder ajourføring af arbejdspladsvurderingen, løbende helbredsundersøgelse for de ansatte samt foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse.

Stk. 2. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 5

Dispensation og klage

§ 12. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling).

§ 13. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 6

Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

1) overtræder §§ 4-10,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4-10 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 30. maj 2010.

Arbejdstilsynet, den 26. maj 2010

Jens Jensen

/ Bitten Højmark Døjholt


Bilag I

LISTE MED EKSEMPLER PÅ HVOR KUNSTIG OPTISK STRÅLING KAN FOREKOMME I FORBINDELSE MED ARBEJDE

LISTEN ER IKKE UDTØMMENDE

På de fleste arbejdspladser findes der udelukkende såkaldte trivielle strålekilder for optisk stråling. Dette indebærer, at strålingen er så lav, at måling eller beregning af eksponeringen fra disse strålekilder ikke er påkrævet, og det kan forudsættes, at grænseværdierne, som er specificeret i bilag II og bilag III, er overholdt.

Eksempler på sådanne trivielle strålekilder, der normalt kan antages for sikre, er ifølge Kommissionens direktivvejledning:

1) Loftsmonterede lysarmaturer med diffusor

2) Billedskærme til computorer og lignende

3) Loftsmonterede armaturer med kompaktlysrør

4) Kompaktlysrør til projektørbelysning

5) UVA-insektfælder

6) Loftsmonterede halogen spotlights

7) Glødelamper til bordbelysning

8) Loftsmonterede glødelamper

9) Fotokopimaskiner

10) Interaktive whiteboard præsentationsudstyr

11) Lysdioder anvendt som indikatorlamper

12) PDA'er (personal digital assistants)

13) Billygter som bremselygter, blinklygter, baklygter og tågelygter

14) Kamerablitz

15) Vejbelysning

Eksempler på trivielle strålekilder, der normalt kan antages for sikre, forudsat de er i normal stand og brug, er ifølge Kommissionens direktivvejledning, hvor forudsætningerne er specificeret nærmere:

1) Loftsmonterede lysarmaturer uden diffusor

2) Metal halogenid/Kviksølvs projektører

3) Skrivebords projektorer

4) Lavtryks UVA blacklight

5) Ethvert "Class 1" laser udstyr (i henhold til EN 60825)

6) Ethvert "Exempt Group" produkt (i henhold til EN 62471)

7) Bilforlygter

Eksempler på strålekilder, hvor der normalt er behov for foranstaltninger:

1) Lysbue-svejsning

2) Kraftigere UV-lamper

3) Kraftigere lasere


Bilag II

IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING

De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes, afhænger af den stråling, der udsendes af kilden, og resultaterne sammenlignes med de tilsvarende eksponeringsgrænseværdier (ELV), der er nævnt i tabel 2.1. Der kan være mere end en eksponeringsværdi og tilsvarende eksponeringsgrænse, der er relevant for en given kilde til optisk stråling.

   
a) - o) henviser til de tilsvarende rækker i tabel 2.1.
   
 
BE4131_12_1.png Size: (388 X 314)
   

Hvad angår dette direktiv, kan de ovennævnte formler erstattes af følgende udtryk og anvendelsen af diskrete værdier som fastsat i de følgende tabeller:

   
 
BE4131_12_2.png Size: (379 X 265)
   

   
Noter:
 
   
Eλ (λ,t), Eλ
spektral irradians eller spektral effekttæthed: Effekten af den indfaldende stråling på en flade pr. arealenhed udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. nanometer [W m-2 nm-1]; værdierne Eλ(λ,t) og Eλ kommer fra målinger eller kan oplyses af fabrikanten af udstyret
Eeff
effektiv irradians (UV område): Beregnet irradians inden for UV bølgelængdeområdet 180-400 nm spektralt vægtet med S (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
H
strålingseksponering, integralet af irradiansen over tiden udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
Heff
effektiv strålingseksponering: Strålingseksponering spektralt vægtet med S (λ), udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
EUVA
total irradians (UV-A): Beregnet irradians inden for UV-A bølgelængdeområdet 315‑400 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
HUVA
strålingseksponering, integralet eller summen af irradiansen over tid og bølgelængde for UV-A stråling indenfor bølgelængdeområdet 315-400 nm, udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
S (λ)
spektral vægtning, der tager hensyn til, at sundhedsvirkningen af UV-stråling på øjne og hud afhænger af bølgelængden (Tabel 2.2) [dimensionsløs]
t, Δt
tid, varighed af eksponeringen udtrykt i sekunder [s]
λ
bølgelængde udtrykt i nanometer [nm]
Δ λ
båndbredde udtrykt i nanometer [nm], intervaller benyttet til beregning eller måling
Lλ (λ), Lλ
spektral radians fra kilden udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian pr. nanometer [W m-2 sr -1 nm-1]
R (λ)
spektral vægtning, der tager hensyn til, at skaden på øjet forårsaget af synlig stråling og IR-A-stråling afhænger af bølgelængden (Tabel 2.3) [dimensionsløs]
LR
effektiv radians (termisk skade) beregnet stråling spektralt vægtet med R (λ) udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian [W m-2 sr -1]
B (λ)
spektral vægtning, der tager hensyn til, at den fotokemiske skade på øjet forårsaget af blåt-lys-stråling afhænger af bølgelængden (Tabel 2.3) [dimensionsløs]
LB
effektiv radians(blåt-lys): Beregnet radians spektralt vægtet med B (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter pr. steradian [W m-2 sr-1]
EB
effektiv irradians (blåt-lys): Beregnet irradians spektralt vægtet med B (λ), udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
EIR
total irradians (termisk skade): Beregnet irradians indenfor det infrarøde bølgelængdeområde på 780 nm-3 000 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
Eskin
total irradians (synlig, IR-A og IR-B): Beregnet irradians indenfor det synlige og infrarøde bølgelængdeområde på 380 nm-3 000 nm, udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]
Hskin
strålingseksponering, integralet eller summen over tid og bølgelængde af irradiansen indenfor det synlige og infrarøde bølgelængdeområde på 380 nm-3 000 nm, udtrykt i joule pr. kvadratmeter (J m-2)
α
vinkelmæssig udstrækning: Den vinkelmæssige udstrækning af en tilsyneladende kilde set fra et givet sted i rummet, udtrykt i milliradianer (mrad). Den tilsyneladende kilde er den reelle eller virtuelle genstand, der danner det mindst mulige billede på nethinden.

Tabel 2.1: Eksponeringsgrænseværdier for ikke-kohærent optisk stråling

Index.

Bølgelængde

nm

Eksponerings-

grænse-

værdi

Enheder

Bemærkning

Legemsdel

Risiko

a.
180-400
(UV-A,
UV-B og
UV-C)
Heff = 30
Pr. dag 8 timer
[J m-2]
 
øje
    hornhinde
    bindehinde
    linser
hud
fotokeratitis
konjunktivitis
katarakt
erytem
elastosis
hudkræft
b.
315-400
(UV-A)
HUVA = 104
Pr. dag 8 timer
[J m-2]
 
øje linser
katarakt
c.
300-700
(blåt-lys)
se note1
BE4131_12_3.jpg Size: (37 X 26)
for t ≤ 10 000 s
L:[W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
 
for α ≥ 11 mrad
   
d.
300-700
(blåt-lys)
se note1
LB = 100
for t > 10 000 s
[W m-2 sr-1]
 
øje nethinde
fotoretinitis
e.
300-700
(blåt-lys)
se note1
BE4131_12_4.jpg Size: (38 X 24)
for t ≤ 10 000 s
EB: [W m-2]
t: [sekunder]
 
for α < 11 mrad
se note2
   
f.
300-700
(blåt-lys)
se note1
EB = 0.01
t >10 000 s
[W m-2]
     
g.
380-1 400
(Synlig og
IR-A)
BE4131_12_5.jpg Size: (56 X 32)
for t >10 s
[W m-2 sr-1]
 
Cα = 1,7 for
         α ≤ 1.7 mrad
Cα = α for
   
h.
380-1 400
(Synlig og IR-A)
BE4131_12_6.jpg Size: (56 X 33)
for 10 µs ≤ t ≤ 10 s
LR: [W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 for
α > 100 mrad
øje nethinde
forbrænding af nethinden
i.
380-1 400
(Synlig og IR-A)
BE4131_12_7.jpg Size: (60 X 34)
for t <10 µs
[W m-2 sr-1]
λ= 380; λ2= 1 400
   
j.
780-1 400
(IR-A)
BE4131_12_8.jpg Size: (53 X 33)
for t > 10 s
[W m-2 sr-1]
 
 
Cα = 11 for
α ≤ 11 mrad
   
k.
780-1 400
(IR-A)
BE4131_12_9.jpg Size: (58 X 33)
for 10 µs ≤ t ≤ 10 s
LR: [W m-2 sr-1]
t: [sekunder]
Cα = α for
11≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 for
α > 100 mrad
øje nethinde
forbrænding af nethinden
l.
780-1 400
(IR-A)
BE4131_12_10.jpg Size: (60 X 34)
for t < 10 µs
[W m-2 sr-1]
(målefelt: 11 mrad)
 
λ= 780; λ2= 1 400
   
m.
780-3 000
(IR-A og IR-B)
EIR = 18 000 t-0,75
for t ≤ 1 000 s
E: [W m-2]
t: [sekunder]
   
 
forbrænding af hornhinden
katarakt
n.
780-3 000
(IR-A og IR-B)
EIR = 100
for t > 1 000 s
[W m-2]
 
øje
     hornhinde
     linse
 
o.
380-3 000
(Synlig, IR-A
og IR-B)
Hskin = 20 000 t0,25
for t < 10 s
H: [J m-2]
t: [sekunder]
 
hud
forbrænding
             
Note 1:
Området 300 til 700 nm omfatter dele af UV-B, alle UV-A og det meste af synlig stråling; den dermed forbundne risiko omtales normalt som "blåt-lys", selv om blåt-lys i snæver forstand kun omfatter området fra ca. 400 til 490 nm.
Note 2:
Med henblik på vedholdende fiksering af meget små kilder med en sigtevinkel < 11mrad, kan LB konverteres til EB. Dette gælder normalt kun for instrumenter til øjenundersøgelse eller et stabiliseret øje under bedøvelse. Den maksimale "stirretid" findes således: tmax = 100/EB med EB udtrykt i W m-2. Øjenbevægelserne under normale visuelle opgaver gør, at denne ikke overstiger 100 sekunder.

Tabel 2.2: S (λ) [dimensionsløs], 180 nm til 400 nm

λ i nm
S (λ)
λ i nm
S (λ)
λ i nm
S (λ)
λ i nm
S (λ)
λ i nm
S (λ)
180
0,0120
228
0,1737
276
0,9434
324
0,000520
372
0,000086
181
0,0126
229
0,1819
277
0,9272
325
0,000500
373
0,000083
182
0,0132
230
0,1900
278
0,9112
326
0,000479
374
0,000080
183
0,0138
231
0,1995
279
0,8954
327
0,000459
375
0,000077
184
0,0144
232
0,2089
280
0,8800
328
0,000440
376
0,000074
185
0,0151
233
0,2188
281
0,8568
329
0,000425
377
0,000072
186
0,0158
234
0,2292
282
0,8342
330
0,000410
378
0,000069
187
0,0166
235
0,2400
283
0,8122
331
0,000396
379
0,000066
188
0,0173
236
0,2510
284
0,7908
332
0,000383
380
0,000064
189
0,0181
237
0,2624
285
0,7700
333
0,000370
381
0,000062
190
0,0190
238
0,2744
286
0,7420
334
0,000355
382
0,000059
191
0,0199
239
0,2869
287
0,7151
335
0,000340
383
0,000057
192
0,0208
240
0,3000
288
0,6891
336
0,000327
384
0,000055
193
0,0218
241
0,3111
289
0,6641
337
0,000315
385
0,000053
194
0,0228
242
0,3227
290
0,6400
338
0,000303
386
0,000051
195
0,0239
243
0,3347
291
0,6186
339
0,000291
387
0,000049
196
0,0250
244
0,3471
292
0,5980
340
0,000280
388
0,000047
197
0,0262
245
0,3600
293
0,5780
341
0,000271
389
0,000046
198
0,0274
246
0,3730
294
0,5587
342
0,000263
390
0,000044
199
0,0287
247
0,3865
295
0,5400
343
0,000255
391
0,000042
200
0,0300
248
0,4005
296
0,4984
344
0,000248
392
0,000041
201
0,0334
249
0,4150
297
0,4600
345
0,000240
393
0,000039
202
0,0371
250
0,4300
298
0,3989
346
0,000231
394
0,000037
203
0,0412
251
0,4465
299
0,3459
347
0,000223
395
0,000036
204
0,0459
252
0,4637
300
0,3000
348
0,000215
396
0,000035
205
0,0510
253
0,4815
301
0,2210
349
0,000207
397
0,000033
206
0,0551
254
0,5000
302
0,1629
350
0,000200
398
0,000032
207
0,0595
255
0,5200
303
0,1200
351
0,000191
399
0,000031
208
0,0643
256
0,5437
304
0,0849
352
0,000183
400
0,000030
209
0,0694
257
0,5685
305
0,0600
353
0,000175
   
210
0,0750
258
0,5945
306
0,0454
354
0,000167
   
211
0,0786
259
0,6216
307
0,0344
355
0,000160
   
212
0,0824
260
0,6500
308
0,0260
356
0,000153
   
213
0,0864
261
0,6792
309
0,0197
357
0,000147
   
214
0,0906
262
0,7098
310
0,0150
358
0,000141
   
215
0,0950
263
0,7417
311
0,0111
359
0,000136
   
216
0,0995
264
0,7751
312
0,0081
360
0,000130
   
217
0,1043
265
0,8100
313
0,0060
361
0,000126
   
218
0,1093
266
0,8449
314
0,0042
362
0,000122
   
219
0,1145
267
0,8812
315
0,0030
363
0,000118
   
220
0,1200
268
0,9192
316
0,0024
364
0,000114
   
221
0,1257
269
0,9587
317
0,0020
365
0,000110
   
222
0,1316
270
1,0000
318
0,0016
366
0,000106
   
223
0,1378
271
0,9919
319
0,0012
367
0,000103
   
224
0,1444
272
0,9838
320
0,0010
368
0,000099
   
225
0,1500
273
0,9758
321
0,000819
369
0,000096
   
226
0,1583
274
0,9679
322
0,000670
370
0,000093
   
227
0,1658
275
0,9600
323
0,000540
371
0,000090
   

Tabel 2.3: B (λ), R (λ) [dimensionsløs], 380 nm til 1 400 nm

λ i nm
B (λ)
R (λ)
300 ≤ λ < 380
0,01
380
0,01
0,1
385
0,013
0,13
390
0,025
0,25
395
0,05
0,5
400
0,1
1
405
0,2
2
410
0,4
4
415
0,8
8
420
0,9
9
425
0,95
9,5
430
0,98
9,8
435
1
10
440
1
10
445
0,97
9,7
450
0,94
9,4
455
0,9
9
460
0,8
8
465
0,7
7
470
0,62
6,2
475
0,55
5,5
480
0,45
4,5
485
0,32
3,2
490
0,22
2,2
495
0,16
1,6
500
0,1
1
500 < λ ≤ 600
100,02·(450-λ)
1
600 < λ ≤ 700
0.001
1
700 < λ ≤ 1050
100,002·(700-λ)
1050 < λ ≤ 1150
0,2
1150 < λ ≤ 1200
0,2·100,02·(1 150-λ)
1200 < λ ≤ 1400
0,02

________________________


Bilag III

OPTISK LASERSTRÅLING

De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. Hvilke formler, der skal anvendes, afhænger af bølgelængden og varigheden af strålingen fra kilden, og resultaterne sammenlignes med de tilsvarende eksponeringsgrænseværdier i tabellerne 3.2‑3.4. Der kan være mere end en eksponeringsværdi og tilsvarende eksponeringsgrænse for en given kilde til optisk laserstråling.

Koefficienter anvendt til beregninger i tabellerne 3.2‑3.4 er angivet i tabel 3.5, og korrektioner for gentagen eksponering findes i tabel 3.6.

BE4131_12_11.jpg Size: (118 X 96)

Noter:
 
   
dP
effekt udtrykt i watt [W]
dA
fladeareal udtrykt i kvadratmeter [m2]
E(t), E
irradians eller effekttæthed: Effekten af den indfaldende stråling på en flade pr. arealenhed sædvanligvis udtrykt i watt pr. kvadratmeter [W m-2]. Værdier for E(t), E kommer fra målinger eller kan oplyses af fabrikanten af udstyret
H
strålingseksponering: Integralet af irrandiansen over tiden udtrykt i joule pr. kvadratmeter [J m-2]
t
tid, varighed af eksponeringen, udtrykt i sekunder [s]
λ
bølgelængde, udtrykt i nanometer [nm]
γ
begrænsende keglevinkel for målefeltet udtrykt i milliradianer [mrad]
γm
målefeltet udtrykt i milliradianer [mrad]
α
vinkelmæssig udstrækning af en kilde udtrykt i milliradianer [mrad]
 
begrænsende aperturåbning: Det cirkulære område over hvilket irradians og strålingseksponering midles
G
integreret radians: Integralet af radiansen over en given eksponeringstid udtrykt som strålingsenergi pr. arealenhed af en udstrålende flade pr. rumvinkelenhed af emissionen udtrykt i joule pr. kvadratmeter pr. steradian [J m-2 sr-1].
   

Tabel 3.1: Strålingsrisici

Bølgelængde [nm]

λ

Strålings-

område

Organ

Risiko

Eksponerings-

grænseværditabel

180 til 400
UV
øje
fotokemisk skade og termisk skade
3.2, 3.3
180 til 400
UV
hud
erytema
3.4
400 til 700
synlig
øje
beskadigelse af nethinden
3.2
400 til 600
synlig
øje
fotokemisk skade
3.3
400 til 700
synlig
hud
termisk skade
3.4
700 til 1 400
IR-A
øje
termisk skade
3.2, 3.3
700 til 1 400
IR-A
hud
termisk skade
3.4
1 400 til 2 600
IR-B
øje
termisk skade
3.2
2 600 til 106
IR-C
øje
termisk skade
3.2
1 400 til 106
IR-B, IR-C
øje
termisk skade
3.3
1 400 til 106
IR-B, IR-C
hud
termisk skade
3.4
Tabel 3.2 Lasereksponeringsgrænser for øjne - Kort eksponeringstid < 10 s
 
BE4131_12_12.png Size: (677 X 367)
Tabel 3.3 Lasereksponeringsgrænser for øjne - Lang eksponeringstid ≥ 10 s
 
BE4131_12_13.png Size: (676 X 438)
Tabel 3.4: Lasereksponeringsgrænser for hud
 
BE4131_12_14.png Size: (551 X 202)

Tabel 3.5: Anvendte korrektionsfaktorer og andre beregningsparametre

Parameter som angivet i ICNIRP
Gyldigt spektralområde (nm)
Værdi
 
λ < 700
CA = 1,0
CA
700 - 1 050
CA = 10 0,002(λ - 700)
 
1 050 - 1 400
CA = 5,0
CB
400 - 450
CB = 1,0
 
450 - 700
CB = 10 0,02(λ - 450)
 
700 - 1 150
CC = 1,0
CC
1 150 - 1 200
CC = 10 0,018(λ - 1150)
 
1 200 - 1 400
CC = 8,0
 
λ < 450
T1 = 10 s
T1
450 - 500
T1 = 10 · [10 0,02 (λ - 450) ] s
 
λ > 500
T1 = 100 s
Parameter som angivet i ICNIRP
Gyldig for biologisk effekt
Værdi
αmin
alle termiske effekter
αmin = 1,5 mrad
Parameter som angivet i ICNIRP
Gyldigt vinkelområde (mrad)
Værdi
 
α < αmin
CE = 1,0
CE
αmin < α < 100
CE = α / αmin
 
α > 100
CE = α2 / (αmin · αmax) mrad
med αmax = 100 mrad
 
α < 1,5
T2 = 10 s
T2
1.5 < α < 100
T2 = 10 · [10 (α - 1.5) / 98,5 ] s
 
α > 100
T2 = 100 s
Parameter som angivet i ICNIRP
Gyldigt eksponeringstidsrum
(s)
Værdi
 
t ≤ 100
γ = 11 [mrad]
γ
100 < t < 104
γ = 1,1 t 0,5 [mrad]
 
t > 104
γ = 110 [mrad]

Tabel 3.6: Korrektion for gentagen eksponering

Hver af følgende tre generelle regler anvendes på alle gentagne eksponeringer, som stammer fra pulslaser eller laser scanningssystemer:

1) Eksponeringen fra enhver enkeltpuls i et pulstog må ikke overskride eksponeringsgrænsen for en enkeltpuls med denne pulsvarighed.

2) Eksponeringen fra enhver pulsgruppe (eller undergruppe af pulser i et pulstog) afgivet i eksponeringstid t må ikke overskride eksponeringsgrænseværdien for eksponeringstiden t.

3) Eksponeringen fra enhver enkeltpuls inden for en pulsgruppe mål ikke overskride eksponeringsgrænseværdien for enkeltpulsen ganget med en kumulativ termisk korrektionsfaktor Cp=N-0,25, hvor N er antallet af pulser. Denne regel finder kun anvendelse på eksponeringsgrænser for at beskytte mod termiske skader, hvor alle afgivne pulser i tidsrum, der er kortere end Tmin behandles som en enkeltpuls.

     
     
Parameter
Gyldigt spektralområde (nm)
Værdi
 
315 <λ≤ 400
Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)
Tmin
400 <λ≤ 1 050
Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 μs)
 
1 050 <λ≤ 1 400
Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 μs)
 
1 400 <λ≤ 1 500
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)
 
1 500 <λ≤ 1 800
Tmin = 10 s
 
1 800 <λ≤ 2 600
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)
 
2 600 <λ≤ 10 6
Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)

________________________

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling), EF-Tidende L 114/38 af 27. april 2006, side 38.

2) Se bilag I for en ikke udtømmende liste med eksempler på, hvor kunstig optisk stråling kan forekomme i forbindelse med arbejde.