Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand1)

(Ændringer som følge af Servicedirektivet og Anerkendelsesdirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1008 af 15. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005 nr. L 255, side 22.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 a, § 7 b, § 19, stk. 5, § 73, stk. 1, § 80, stk. 1 og 2, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 251 af 31. marts 2009, lov nr. 460 af 12. juni 2009, lov nr. 513 af 12. juni 2009 og ved lov nr. 1383 af 21. december 2009, fastsættes:«

3. Efter § 12 indsættes:

»Kapitel 3 a

Oplysningspligt

§ 12 a. Den autoriserede kontrollant skal oplyse brugeren af den pågældende beholder om

1) kontaktoplysninger til bestyrelsen eller til den myndighed, som kontrollanten har fået sin autorisation af,

2) evt. brancheorganisationer, som kontrollanten er medlem af,

3) kontrollantens erhvervsmæssige titel og hvilket EU/EØS-land, der har udstedt titlen, og

4) erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som kontrollanten har tegnet eller fået stillet med navn, adresse og andre kontaktoplysninger på forsikringsselskabet eller den, som har stillet garanti, og oplysning om forsikringens eller garantiens geografiske dækning.

Stk. 2. Hvis brugeren anmoder om det, skal kontrollanten oplyse om de faglige regler, der gælder for erhvervet, og hvordan brugeren får adgang til disse.

Stk. 3. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af kontrollen, hvis der ikke indgås en skriftlig aftale.«

4. I § 13, nr. 4, indsættes efter »momsregistreret«: »og«.

5. I § 13, nr. 5, ændres »ansvarsforsikring og« til: »ansvarsforsikring«.

6. § 13, nr. 6, ophæves.

7. I § 13 indsættes som stk. 2- 4:

»Stk. 2. Ret til at opnå autorisation har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der opfylder kravene i stk. 1.

Stk. 3. Adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret kontrollant i Danmark har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborger i et land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der har opnået tilsvarende udenlandske kvalifikationer, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, og kan dokumentere dette samt gennemfører autorisationsordningens introduktionskursus, jf. stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Kontrollanter, der ønsker midlertidigt at udføre beholderkontrol i Danmark, skal være i besiddelse af de samme erhvervsmæssige kvalifikationer som autoriserede kontrollanter, der er etableret i Danmark, jf. stk. 3.«

8. § 14, stk. 2, ophæves.

9. I § 16 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. Bestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre sine frister for behandling af ansøgninger om autorisation. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende.

Stk. 4. Bestyrelsen kan forlænge fristen i stk. 3 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Bestyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 3. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 5. Uanset fristerne i stk. 3 og 4 må ansøgeren ikke påbegynde kontrolvirksomheden, før bestyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation.

Stk. 6. Bestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget en gang, jf. stk. 3 og 4.

2) Oplysning om, at ansøgeren ikke må påbegynde kontrolvirksomheden, før bestyrelsen har truffet sin afgørelse, uanset om den offentliggjorte frist eller en efterfølgende meddelt frist er overholdt.

3) Oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse. Hvis afgørelsen ikke kan påklages administrativt, gives oplysning om muligheden for at anlægge søgsmål samt om fristen herfor.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 2. § 16, stk. 6, gælder ikke for ansøgninger om autorisation, som er indsendt før den 1. maj 2010.

Miljøministeriet, den 24. april 2010

Karen Ellemann

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifi­ka­tio­ner, EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22.