Den fulde tekst

Fremsat den 14. april 2010 af økonomi‑ og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb)

§ 1

I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 og § 7 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Der etableres en afviklingsordning via Finansiel Stabilitet A/S for virksomheder med tilladelse som pengeinstitut, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed. Samtidig eksisterer der en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S efter ansøgning kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti.«

2. §§ 2 og 4 ophæves.

3. Efter § 16 d indsættes:

»Kapitel 4 b

Håndtering af nødlidende pengeinstitutter

§ 16 e. Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, hvis pengeinstituttet beslutter dette, og hvis Finanstilsynet efter den 30. september 2010 har fastsat en frist for pengeinstituttets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. §§ 16 f-16 i.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S medvirker til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at stifte og kapitalisere et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, der overtager det nødlidende pengeinstituts aktiver, jf. § 16 g, stk. 1, og en del af pengeinstituttets passiver, jf. § 16 g, stk. 4, 6 og 8. Datterselskabet skal overtage alle pengeinstituttets medarbejdere og kan overtage andre gensidigt bebyrdende kontrakter efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut. Datterselskabet tilføres aktiekapital og supplerende kapital fra Finansiel Stabilitet A/S, således at datterselskabet opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S kan tildele et datterselskab, jf. stk. 2, en likviditetsramme, således at datterselskabet kan finansiere overtagelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut samt opfylde kravene til likviditet i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finansiel Stabilitet A/S’s opgaver i relation til dets datterselskaber og disses afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter ordningen.

§ 16 f. Fastsætter Finanstilsynet en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut hurtigst muligt og inden 6 timer efter, at pengeinstituttet er gjort bekendt med fristen, træffe beslutning om og meddele Finanstilsynet, om pengeinstituttet, hvis det ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklingsordningen i denne lov eller efter reglerne om ophør i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Såfremt det nødlidende pengeinstituts bestyrelse har truffet beslutning om at lade sig afvikle efter afviklingsordningen, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet straks efter beslutningen tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger, der følger af § 245 a i lov om finansiel virksomhed.

§ 16 g. Kan et nødlidende pengeinstitut ikke tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for fristen fastsat af Finanstilsynet i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og beslutter pengeinstituttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen i denne lov, skal pengeinstituttet straks indgå betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v.

Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstituts bestyrelse skal aftale en foreløbig overdragelsessum for de overdragne aktiver m.v.

Stk. 3. Den foreløbige overdragelsessum opgøres til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse.

Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. En del af beløbet tilbageholdes i form af en mellemregning, jf. stk. 6 og 7.

Stk. 5. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet, i det omfang det kan indeholdes i et eventuelt krav, som pengeinstituttet har mod indskyderen. Derudover overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Forpligtelser over for medarbejdere, som Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab overtager, overtages fuldt ud.

Stk. 6. Mellemregningen anvendes til at efterregulere købesummen, når denne er endeligt fastsat af revisorerne.

Stk. 7. Størrelsen af mellemregningen, jf. stk. 4, fastsættes af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. § 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 8. Aktie-, garanti- og andelskapital samt anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed, overtages ikke.

Stk. 9. Aktivernes værdi fastsættes endeligt ud fra principperne i stk. 3 af to revisorer udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Revisorernes værdiansættelse skal foreligge hurtigst muligt, efter at revisorerne er udpeget.

Stk. 10. Revisorernes værdiansættelse, jf. stk. 9, kan indbringes for retten af det nødlidende pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Garantifonden for Indskydere og Investorer senest 2 uger efter, at værdiansættelsen er modtaget.

Stk. 11. Udgifterne til revisorernes honorar for værdiansættelsen efter stk. 9 afholdes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Stk. 12. Overdragelsesaftalen, jf. stk. 1, skal indeholde en bestemmelse om, at den endelige overdragelsessum reguleres med et eventuelt nettooverskud hos datterselskabet efter videreoverdragelse eller likvidation af datterselskabet.

§ 16 h. Straks efter overdragelsen anmelder datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system med opfordring til enhver, der har en fordring eller andet krav mod det nødlidende pengeinstitut, til at anmelde deres krav til datterselskabet inden 3 måneder efter bekendtgørelsen, hvis kravet enten ikke tidligere har været rejst mod det nødlidende pengeinstitut eller er blevet afvist af det nødlidende pengeinstitut. Når særlige forhold taler derfor, skal datterselskabet sørge for, at bekendtgørelsen desuden optages i de medier, som det nødlidende pengeinstituts kunder forventes at orientere sig i.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om:

1) det nødlidende pengeinstituts navn, tidligere navne, adresse og CVR.-nr.,

2) en person, til hvem anmeldelse skal ske, og

3) retsvirkningerne af for sen anmeldelse, jf. stk. 3.

Stk. 3. Anmeldes en fordring ikke rettidigt, jf. stk.1, bortfalder retten til dækning i datterselskabet.

Stk. 4. Krav, der behandles under et gruppesøgsmål efter reglerne i kap. 23 a i Retsplejeloven, prækluderes ikke, selvom tilmeldingen til gruppesøgsmålet sker efter udløbet af fristen i stk. 1, forudsat at grupperepræsentanten på gruppens vegne har overholdt fristen.

§ 16 i. Datterselskabet skal på overdragelsestidspunktet opgøre de enkelte indskyderes dækning i det nødlidende pengeinstitut i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Stk. 2. Datterselskabet indbetaler et eventuelt a conto beløb på de pågældende kunders konti, der opgøres svarende til dækningen efter § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Det udbetalte a conto beløb kan efterreguleres efterfølgende.

Stk. 3. Datterselskabet indtræder i de pågældende kunders krav mod Garantifonden for Indskydere og Investorer.

§ 16 j. Erklæres et pengeinstitut konkurs, kan konkursboet overdrage aktiverne til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S på samme vilkår, som ved afvikling efter §§ 16 e-16 i.«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 245 indsættes:

»§ 245 a. Pengeinstitutter skal sikre, at de har effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at det enkelte pengeinstitut er forberedt og inden for 24 timer kan tilvejebringe nødvendige oversigter og oplysninger over pengeinstituttets indskuds- og udlånskonti, pensionsdepoter m.v., når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet efter § 225, stk. 1.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om hvilke foranstaltninger og systemer, der er nødvendige for at sikre, at pengeinstituttet kan træffe de fornødne tiltag, når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet efter § 225, stk. 1.«

2. I § 247, stk. 1, indsættes efter »egenkapitalen«: », eller er det insolvent eller må det påregne at blive insolvent«.

3. I § 354, stk. 6, nr. 11, indsættes efter »2. pkt.«: », og lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9.«

4. I § 354, stk. 6, nr. 14, ændres »kapitel 2« til: »kapitel 2 a og 4 b«.

§ 3

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 338 af 1. maj 2009 og § 8 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Fonden skal medvirke ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter i henhold til § 16 e i lov om finansiel stabilitet.

Stk. 4. I det omfang Fonden har medvirket efter stk. 3, skal den ikke tillige medvirke efter stk. 2 i tilfælde af det pågældende pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs.«

2. Efter § 2 indsættes i kapitel 1:

»§ 2 a. Overtager et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/⁠S et pengeinstituts virksomhed efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, skal Fonden via afviklingsafdelingen stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S for Finansiel Stabilitet A/⁠S’s kapitalisering af datterselskabet, jf. § 16 e, stk. 2, i lov om finansiel stabilitet, for Finansiel Stabilitet A/S’s tildeling af en likviditetsramme til datterselskabet, jf. § 16 e, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet samt for eventuelt underskud i Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab som følge af afviklingen.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om betalingen af en risikopræmie for Fondens garantistillelse efter stk. 1.«

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Fonden er opdelt i fire afdelinger: Pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen, fondsmæglerselskabsafdelingen og afviklingsafdelingen.

Stk. 2. Pengeinstitutafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.

Stk. 3. Realkreditafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 2, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.

Stk. 4. Fondsmæglerselskabsafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 3, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.

Stk. 5. Afviklingsafdelingen omfatter afvikling efter § 2 a for de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter.

Stk. 6. Fondens bestyrelse træffer beslutning om, til hvilken afdeling de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer skal tilsluttes.

Stk. 7. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd træffer beslutning om størrelsen af den mellemregning, der etableres ved overdragelse af aktiver efter afviklingsordningen i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, jf. § 16 g, stk. 5, i lov om finansiel stabilitet.«

4. § 6, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte bidrag ikke er tilstrækkelige til at dække en afdelings forpligtelser i medfør af loven, kan pengeinstitut-, realkredit- og fondsmæglerselskabsafdelingerne optage et lån hos hinanden i forhold til afdelingernes samlede bidrag.

Stk. 3. Afviklingsafdelingen kan optage lån dog ikke i de andre afdelinger. De andre afdelinger kan ikke optage lån i afviklingsafdelingen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. § 7, stk. 1, affattes således:

»Fondens ordinære formue skal for pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerselskabsafdelingen udgøre mindst 3,2 mia. kr. Afviklingsafdelingens separate formue skal ligeledes udgøre mindst 3,2 mia. kr.«

6. I § 7, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Afviklingsafdelingens separate formue består dog alene af indeståelser fra de bidragspligtige institutter.«

7. I § 7, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Det enkelte pengeinstituts bidrag til afviklingsafdelingen i form af indeståelser eller afdrag på lån optaget efter § 6, stk. 2, kan inden for et regnskabsår højst udgøre et beløb svarende til 2 promille af pengeinstituttets indlånsmasse.«

8. Efter § 15 indsættes i kapitel 5:

»§ 15 a. I tilfælde hvor pengeinstitutter nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, overdrager deres aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S oprettet efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, dækker Fonden indskud efter reglerne i §§ 9 og 12-14.«

9. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Udbetaling fra Fonden«

10. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling efter § 15 a sker til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

11. § 17 affattes således:

»§ 17. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i indskyderens eller investorens krav mod det pengeinstitut, der har anmeldt betalingsstandsning, er gået konkurs eller afvikles efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet.«

12. I § 18 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af fire medlemmer, der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 244 af 22. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 B indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Beløb, som i forbindelse med afviklingen af et nødlidende pengeinstitut udbetales til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i medfør af § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. pkt., kan ikke anses for en del af datterselskabets anskaffelsessum for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.

Stk. 3. Såfremt Garantifonden for Indskydere og Investorer har udbetalt beløb omfattet af stk. 2 eller stillet garanti, der kan føre til udbetaling af beløb omfattet af stk. 2, og det nødlidende pengeinstitut omfattet af stk. 2 påbegynder ny aktivitet, kan et underskud for tidligere indkomstår ikke føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår eller senere indkomstår, ligesom underskud for det pågældende indkomstår ikke kan føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for senere indkomstår.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. oktober 2010.

§ 6

Stk. 1. §§ 2-4 gælder ikke for Grønland og Færøerne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland og Færøerne med de afvigelser, som de grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

       
Almindelige bemærkninger
       
Indholdsfortegnelse:
       
1.
Indledning
2.
Baggrund
3.
Lovforslagets indhold
 
3.1.
Afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S
   
3.1.1.
Gældende ret
   
3.1.2.
Den foreslåede ordning
 
3.2.
Garantistillelse for afvikling i regi af Finansiel Stabilitet A/S
 
3.3.
Frivillig ordning for pengeinstitutterne
 
3.4.
Overdragelse til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S
 
3.5.
Overskud eller underskud efter afvikling af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S
 
3.6.
Større handlefrihed for Fonden i forbindelse med afvikling
 
3.7.
Ligningsloven
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
5.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
6.
Administrative konsekvenser for borgerne
7.
Miljømæssige konsekvenser
8.
Forholdet til EU-retten
9.
Høring
10.
Sammenfattende skema

1. Indledning

Der foreslås etableret en ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den 30. september 2010, hvor Finansiel Stabilitet A/S får adgang til fortsat at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på afvikling, men uden en generel statsgaranti. Den foreslåede afviklingsordning skal kun gælde for institutter, der modtager indlån, og som dermed har dansk tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.

Når et nødlidende pengeinstitut får en frist af Finanstilsynet til at opfylde solvenskravene i lov om finansiel virksomhed, skal pengeinstituttet ifølge lovforslaget træffe beslutning om, hvorvidt det vil lade sig håndtere af lovforslagets ordning eller via de almindelige regler om ophør i lov om finansiel virksomhed. Beslutningen træder først i kraft, hvis pengeinstituttet ikke kan opfylde solvenskravene inden fristens udløb. Et pengeinstitut, som beslutter at lade sig håndtere af lovforslagets ordning, vil kunne åbne som normalt efter fristens udløb. Almindelige indskydere vil ikke opleve nogen umiddelbar forskel i den praktiske del af deres daglige bankforretninger. Der skal ikke umiddelbart findes en ny bankforbindelse, og der skal ikke etableres nye lån for den enkelte kunde, betalingskort fungerer fortsat, og betalingsservice etc. udføres som vanligt.

Beslutning om anvendelse af lovforslagets ordning vil som hovedregel blive truffet af bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut og vil kun blive iværksat i de tilfælde, hvor et pengeinstituts egne bestræbelser på at finde en markedsmæssig løsning er resultatløse. Ordningen skal således ses som et supplement til de eksisterende markedsmæssige løsninger og private overdragelser.

De økonomiske risici ved forslagets ordning dækkes af pengeinstitutterne. Dette vil for det første ske gennem en garanti på et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder. Denne stilles af Garantifonden for Indskydere og Investorer (herefter benævnt Fonden). For det andet vil Fonden i regi af den nye afviklingsafdeling stille en tabskaution for afviklingen.

2. Baggrund

Den internationale finansielle krise og fastfrysningen af pengemarkederne gjorde det i efteråret 2008 nødvendigt at indføre en generel statsgaranti over for alle simple kreditorer i pengeinstitutterne. Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 1003 om finansiel stabilitet den 10. oktober 2008 blev der spændt et sikkerhedsnet ud under alle indskydere og andre simple kreditorer, så de har fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter. For at sikre pengeinstitutter en overgangsordning med henblik på fremskaffelse af likviditet efter udløbet af den generelle statsgarantiordning vedtog Folketinget lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet, der gjorde det muligt, at der på individuel basis kunne ansøges om statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds).

Finanskrisen har medført en ekstraordinær situation med en systemisk, international finansiel krise, hvor det har været nødvendigt at gennemføre ekstraordinære tiltag for at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Det er vigtigt at komme tilbage til en situation, hvor pengeinstitutterne igen kan stå på egne ben uden økonomisk hjælp fra staten.

Den 30. september 2010 udløber den generelle statsgaranti for simple kreditorer.

Den generelle statsgarantiordning for simple kreditorer forlænges ikke. Det skal ses i lyset af, at de fleste almindelige indskydere efter den 30. september 2010 vil være dækket fuldt ud af Fonden, hvor dækningsgrænsen på et beløb svarende til 50.000 euro pr. indskyder sættes op til et beløb svarende til 100.000 euro.

Efter den 30. september 2010 vil nødlidende pengeinstitutter, der ikke kan opfylde kapitalkravene i § 124, stk. 2, 3, 5, 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed inden for en frist stillet af Finanstilsynet, som udgangspunkt gå i betalingsstandsning eller konkurs. Indskydere med et nettoindskud på et beløb svarende til over 100.000 euro samt andre kreditorer, der ikke opnår dækning fra Fonden efter lov om en garantifond for indskydere og investorer § 9, stk. 2, vil få et krav i konkursboet efter det nødlidende pengeinstitut. Kravet vil blive udbetalt som dividende, når boet er gjort op, hvilket erfaringsmæssigt kan tage mange år. Låntagere vil få opsagt deres lån og skal dermed finde ny finansiering i et andet pengeinstitut, kunderne skal have nye betalingskort, betalingsservice skal genetableres i et nyt pengeinstitut etc.

Erfaringerne fra den finansielle krise viser imidlertid, at det er gavnligt for samfundet at have en model til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, således at der tilbydes et klart alternativ til at gå i betalingsstandsning eller komme under konkursbehandling med de deraf følgende ofte store økonomiske tab for både kreditorer, herunder indskyderne, og samfundet som helhed. Hensynet til både den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system har således vist sig at blive varetaget mest hensigtsmæssigt gennem en kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter. En kontrolleret afvikling kan være med til at sikre værdierne af aktiverne ved en videreførelse af selskabets aktiver (going concern), frem for at der gennemføres et tvangssalg under en konkurs.

Håndteringen af nødlidende pengeinstitutter i udlandet og i Danmark har de seneste par år endvidere demonstreret behovet for at have en entydig og fast model til afvikling af nødlidende pengeinstitutter frem for ad hoc baserede løsningsmodeller. Eksisterer der ikke en entydig og fast model, vil der være risiko for, at markedet indkalkulerer, at der er en implicit statsgaranti bag pengeinstitutterne.

På den baggrund foreslås der med dette lovforslag etableret en ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den 30. september 2010, hvor Finansiel Stabilitet A/S får adgang til fortsat at overtage nødlidende pengeinstitutter med henblik på afvikling. Denne afviklingsordning tager højde for den særlige danske struktur med mange mindre pengeinstitutter, idet pengeinstitutter uanset størrelse vil kunne afvikles efter ordningen.

Ordningen indeholder ikke nogen generel statsgaranti, idet grundlaget for ordningen hviler på indeståelser fra sektoren gennem den garanti, som Fonden stiller over for indskydere og investorer kombineret med en tabskaution fra Fondens nye afviklingsafdeling, som stilles for eventuelle tab i forbindelse med den nødvendige kapitalisering af og tilførsel af likviditet til datterselskabet, som Finansiel Stabilitet A/S foretager, samt eventuelt underskud i datterselskabet i forbindelse med afviklingen.

Den foreslåede afviklingsordning vil være frivillig for nødlidende pengeinstitutter og vil kun blive iværksat i de tilfælde, hvor pengeinstituttet vurderer, at egenkapitalen er tabt, eller at pengeinstituttet er insolvent eller må påregne at blive insolvent, og hvor et pengeinstituts egne bestræbelser på at finde en markedsmæssig løsning er resultatløse. Ordningen skal således ses som et supplement til de eksisterende markedsmæssige løsninger og private overdragelser. Pengeinstituttet vil dermed først kunne blive håndteret af ordningen, hvis det viser sig, at pengeinstituttet ikke kan komme til en løsning, der medfører, at pengeinstituttet kan opfylde kapitalkravene, inden den af Finanstilsynet fastsatte frist udløber. Med ordningen er der således lagt op til, at markedsmæssige løsninger og private overdragelser afsøges, inden den ordning, der foreslås med lovforslaget i regi af Finansiel Stabilitet A/S, anvendes.

Givet den generelle statsgarantiordnings udløb, vil større indskydere kunne lide tab i forbindelse med nødlidende pengeinstitutter. Dette vil også være tilfældet med den foreslåede afviklingsordning, og det må forventes at resultere i, at bl.a. større virksomheder i højere grad vil vurdere deres pengeinstitutters risiko. Pengeinstitutter, der bedømmes som sikre, vil efter omstændighederne opleve en tilstrømning af indlånsmidler på bekostning af mere usikre pengeinstitutter. Desuden må det forventes, at indskydere overvejer alternativer til placering af midler som indskud i pengeinstitutterne eller i øvrigt tager en række forebyggende foranstaltninger for bedre at sikre deres indlån, fx kræver sikkerhed for deres indlån i pengeinstituttet. Det kan give højere finansieringsomkostninger for mere usikre pengeinstitutter. Pengeinstitutterne vil derfor have et incitament til at begrænse deres risikoadfærd til et acceptabelt niveau, hvilket ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er ønskeligt.

Den foreslåede ordning vil blive evalueret efter en periode på 2 år efter lovens ikrafttrædelse.

3. Lovforslagets indhold

3.1. Afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S

3.1.1. Gældende ret

Under den nuværende generelle statsgarantiordning kan Finansiel Stabilitet A/S, hvis et pengeinstitut ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, og der ikke er mulighed for at finde en holdbar markedsløsning, skyde kapital ind i et oprettet datterselskab, som overtager og afvikler pengeinstituttet på en kontrolleret måde uden tabsrisiko for simple kreditorer. Denne mulighed udløber den 30. september 2010.

3.1.2. Den foreslåede ordning

Med lovforslaget foreslås det, at der efter udløbet af den generelle statsgarantiordning den 30. september 2010 etableres en afviklingsordning i regi af Finansiel Stabilitet A/S, der bygger på en frivillig aftale, hvorefter et nødlidende pengeinstitut selv vælger, hvorvidt pengeinstituttet i tilfælde, hvor det ikke kan tilvejebringe den af Finanstilsynet foreskrevne kapital eller gennemføre et salg inden den af Finanstilsynet fastsatte frist, skal håndteres af Finansiel Stabilitet A/S, der vil gennemføre en kontrolleret afvikling, eller håndteres efter de almindelige regler om ophør i lov om finansiel virksomhed. Ophør efter de almindelige regler i lov om finansiel virksomhed medfører, at pengeinstituttet afvikles via likvidation, konkurs eller sammenlægning.

Den foreslåede afviklingsordning indebærer, at Finansiel Stabilitet A/S skal medvirke til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at oprette et datterselskab, som viderefører aktiverne i det nødlidende pengeinstitut. Om nødvendigt skal dette datterselskab have tilladelse som pengeinstitut. Finansiel Stabilitet A/S stifter således et nyt datterselskab med henblik på at overtage det nødlidende pengeinstituts aktiver og foretage en kontrolleret afvikling heraf. En kontrolleret afvikling betyder, at datterselskabet ikke må foretage markedsføring med henblik på at udvide forretningsomfanget eller konkurrere på markedet. Datterselskabet skal drives med henblik på afvikling, hvilket blandt andet betyder, at datterselskabet skal arbejde for at afhænde eksisterende kunder. Samtidig skal datterselskabet afsøge mulighederne for en samlet afhændelse af datterselskabets aktiver og passiver. Betingelserne for en kontrolleret afvikling er ikke til hinder for, at Finansiel Stabilitet A/S, som det har været tilfældet med visse af de datterselskaber, som selskabet allerede har stiftet, kan fusionere to eller flere datterselskaber, hvis det skønnes at være fremmende for afviklingen af de pågældende datterselskaber.

Som under den generelle statsgarantiordning vil den foreslåede kontrollerede afvikling skulle ske på en ordentlig og redelig måde og i overensstemmelse med de regler, der gælder for danske pengeinstitutters håndtering af både privat- og erhvervskunder. Finansiel Stabilitet A/S skal således sikre, at der også under den foreslåede afviklingsordning vil blive draget omsorg for de kunder og kreditorer, der er tilbage i datterselskabet. Samtidig må datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S, der overtager et nødlidende pengeinstituts virksomhed, ikke foretage markedsføring med henblik på at udvide forretningsomfanget eller i øvrigt konkurrere på markedet. Forslaget indeholder også en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere bestemmelser om hvilke kriterier, der skal fastsættes for afviklingen.

Det forudsættes i forslaget, at Finansiel Stabilitet A/S som eneaktionær i datterselskaberne påser, at datterselskaberne overholder afviklingsforpligtelserne.

Overdragelsen af aktiverne i et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S og den efterfølgende afvikling skal følge de retningslinjer, som Kommissionen har udstedt. Retningslinjerne forholder sig detaljeret til, hvilke vilkår en omstrukturering skal opfylde for at være i overensstemmelse med EUF-Traktatens artikel 107, stk. 3, litra b.

Kommissionen har således i sin meddelelse om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne (EU-Tidende 2009 C 195, side 9), der er indført som et supplement til Kommissionens tre øvrige meddelelser: Bankmeddelelsen (EU-Tidende 2008 C 270, side 8), rekapitaliseringsmeddelelsen (EU-Tidende 2009 C 10, side 2) og meddelelsen om behandlingen af værdiforringede aktiver (EU-Tidende 2009 C 72, side 1) redegjort for, hvordan Kommissionen vil undersøge støtte til omstrukturering af banker. Meddelelsen vil blive anvendt af Kommissionen ved vurderingen af omstruktureringsstøtte til banker, som bliver anmeldt frem til senest den 31. december 2010.

Meddelelsen finder anvendelse i de tilfælde, hvor en medlemsstat er forpligtet til at anmelde en omstruktureringsplan.

3.2. Garantistillelse for afvikling i regi af Finansiel Stabilitet A/S

Den foreslåede afviklingsordning indebærer ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko for staten. Det skyldes, at Finansiel Stabilitet A/S’s overtagelse af nødlidende pengeinstitutter sker på grundlag af en garanti, som Fonden stiller over for indskydere og investorer, samt en tabskaution fra Fondens nye afviklingsafdeling, som stilles for den kapitalisering og likviditetstilførsel til datterselskabet, som Finansiel Stabilitet A/S foretager, samt for et eventuelt underskud i datterselskabet som følge af afviklingen. Den finansielle sektor hæfter for betaling til afviklingsafdelingen, hvis Finansiel Stabilitet A/S får brug for dækning i henhold til tabskautionen.

Fondens formue i regi af afviklingsafdelingen foreslås at udgøre 3,2 mia. kr., som den finansielle sektor indestår for. I tilfælde af at afviklingsafdelingens formue opbruges som følge af, at tabskautionen gøres gældende, kan afdelingen, i lighed med hvad der er gældende for Fondens øvrige afdelinger, optage lån i markedet mod en garanti stillet af staten. Lån optaget af Fonden afvikles via opkrævning fra de bidragspligtige pengeinstitutter. Den finansielle sektors samlede bidrag til afviklingsafdelingen kan inden for et regnskabsår maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 promille af pengeinstitutternes indlånsmasse. Det enkelte pengeinstituts bidrag svarer således til dets aktuelle andel af de samlede dækkede nettoindskud, respektive andel af værdipapirdepoter.

Fonden stiller således fortsat en garanti for indskydere og investorer, mens den foreslåede nye afviklingsordning medfører, at Fonden - via afviklingsafdelingen - også stiller en tabskaution for Finansiel Stabilitet A/S’s kapitalisering og eventuel likviditetstilførsel til datterselskabet samt eventuelt underskud i datterselskabet. Denne opdeling af garantistillelsen skyldes, at afviklingsordningen for at være EU-konform skal sikre to separate formål – dækning af indskydere og investorer og deltagelse i afviklingsordningen.

Med den foreslåede afviklingsordning vil tab i det nødlidende pengeinstitut således først blive dækket af aktionærerne, garanterne eller andelshaverne og dernæst af ejere af ansvarlig kapital, som det er tilfældet for pengeinstitutter, der i dag afvikles af Finansiel Stabilitet A/⁠S. Derudover vil Fonden og dermed den finansielle sektor bære tab på vegne af indskydere med almindelige nettoindskud op til et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder, ligesom indskydere med større almindelige nettoindskud og andre kreditorer uden sikkerhed vil bære deres andel af tab. Eventuelle yderligere tab, som måtte opstå under den videre afvikling af pengeinstituttet, vil blive dækket af den finansielle sektor via en tabskaution fra Fondens afviklingsafdeling.

Alle indskydere, der har almindelige nettoindskud på op til et beløb svarende til 100.000 euro, er fuldt ud dækket af Fonden, og vil med afviklingsordningen få videreført deres engagementer med pengeinstituttet i uændret form i datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/⁠S. Disse indskydere vil ikke opleve nogen umiddelbar forskel i den praktiske del af deres daglige bankforretninger. Der skal ikke umiddelbart findes en ny bankforbindelse og etableres nye lån for den enkelte kunde, betalingskort fungerer fortsat, og betalingsservice etc. udføres som vanligt. Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab vil imidlertid blive drevet med henblik på afvikling. Dette betyder blandt andet, at datterselskabet skal arbejde for at afhænde eksisterende kunder. Forslaget indeholder også en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere bestemmelser om, hvilke kriterier der skal fastsættes for afviklingen.

3.3. Frivillig ordning for pengeinstitutterne

Den foreslåede afviklingsordning gælder kun for institutter, der modtager indlån, og som dermed har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark.

Ordningen etableres som en frivillig ordning, som pengeinstitutter, der har fået meddelt en frist af Finanstilsynet til opfyldelse af kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, skal tage stilling til, om de vil benytte, hvis bestræbelserne på at opfylde kapitalkravene mislykkes. Afvikling via den foreslåede ordning bygger således på en frivillig beslutning truffet af det nødlidende pengeinstitut. Beslutningen om afvikling via afviklingsordningen kan træffes af pengeinstituttets bestyrelse. Generalforsamlingen skal således ikke inddrages i beslutningen om afvikling via afviklingsordningen. Der er imidlertid intet til hinder for, at bestyrelsen, i lighed med hvad der gælder i relation til øvrige beslutninger, på forhånd vælger at indhente generalforsamlingens vurdering af, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at lade pengeinstituttet afvikle efter afviklingsordningen, hvis situationen skulle opstå.

Såfremt pengeinstituttet har tabt egenkapitalen eller er insolvent eller må påregne at blive insolvent i konkurslovens forstand, kan beslutning om indgåelse af aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver træffes af bestyrelsen, jf. den foreslåede ændring af § 247 i lov om finansiel virksomhed. I det tilfælde, hvor et pengeinstitut ikke har tabt egenkapitalen eller er solvent, og det er muligt, at pengeinstituttet kan afholde generalforsamlingen inden for den frist, som Finanstilsynet eventuelt har fastsat for pengeinstituttet, kan bestyrelsen indgå en betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S, der skal forelægges generalforsamlingen efter § 246 i lov om finansiel virksomhed.

Pengeinstitutter, der ikke kan opfylde kapitalkravene efter den frist, som Finanstilsynet har fastsat, og som fravælger afvikling via den foreslåede ordning, skal håndteres via de regler for behandling af nødlidende pengeinstitutter, der allerede eksisterer i lov om finansiel virksomhed, jf. lovens kapitel 15 om ophør.

3.4. Overdragelse til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S

Det foreslås, at datterselskabet som udgangspunkt overtager alle aktiver i det nødlidende pengeinstitut. Endvidere skal datterselskabet overtage medarbejdere og andre gensidigt bebyrdende aftaler efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut.

Endelig overtager datterselskabet også kreditorer med simple krav, jf. den foreslåede § 16 g, stk. 4 og 6 til lov om finansiel stabilitet.

Det foreslås, at overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts passiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Indskyders modregningsadgang vil ikke blive berørt af overdragelsen af aktiverne i det nødlidende pengeinstitut til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/⁠S i det omfang, indskyderne kun kan modregne med passiver, hvis disse passiver er overført til datterselskabet.

Kreditorer, der efter overdragelsen af et nødlidende pengeinstituts aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, indbringer krav mod det nødlidende pengeinstitut som følge af fx dårlig eller uhensigtsmæssig rådgivning, vil kunne opnå den samme dækning, som de kreditorer der er overført til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, hvis kravet er anmeldt til datterselskabet inden 3 måneder. De anmeldte krav skal herefter behørigt efterprøves. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal overtage den samme forholdsmæssige andel af de efterprøvede krav, som datterselskabet i øvrigt har overtaget.

3.5. Overskud eller underskud efter afvikling af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S

Det foreslås, at hvis der er overskud efter afviklingen af virksomheden i datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, betales dette nettooverskud tilbage til det nødlidende pengeinstitut, hvor de simple kreditorer, der har et restkrav, vil få deres tilgodehavende dækket først.

Hvis afviklingen af datterselskabet ikke kan ske med nettooverskud, fx fordi aktivernes værdi viser sig at være lavere end forudsat i den endelige overdragelsessum, vil dette tab, som Finansiel Stabilitet A/S lider som følge af afviklingen, være dækket af den stillede tabskaution fra Fonden via afviklingsafdelingen.

3.6. Større handlefrihed for Fonden i forbindelse med afvikling

Med lovforslaget foreslås det, at der i Fonden oprettes en separat afdeling for afvikling af pengeinstitutter. Fonden får i regi af afviklingsafdelingen en separat formue, og der indføres vandtætte skotter mellem denne formue og Fondens ordinære formue. Dermed forventes ordningen at være konform med de regler, som Kommissionen arbejder med i EU-regi.

Det skal bemærkes, at Kommissionen arbejder på et forslag til harmonisering af indskydergarantifondes finansiering. De ændrede bestemmelser forventes på nuværende tidspunkt at medføre, at der skal ske en større forhåndsindbetaling til Fonden. Fremadrettet forventes Fonden således at få en større formue, hvilket vil bidrage til, at det eventuelle behov for optagelse af statsgaranterede lån vil falde yderligere.

Efter de gældende regler skal Fonden yde indskydere og investorer i de omfattede institutter dækning for tab inden for de fastsatte grænser i tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs. Med lovforslaget får Fonden en rolle i forbindelse med afvikling af pengeinstitutter.

Ifølge lovforslaget skal afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd træffe beslutning om størrelsen på den mellemregning, der etableres ved overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts virksomhed efter afviklingsordningen. Mellemregningen skal benyttes til en efterregulering af overdragelsessummen, når den er endeligt fastsat af revisorerne. Da det vil blive Fonden, der via afviklingsafdelingen bærer den økonomiske risiko for afviklingen ved at stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S for indskud af kapital og tilførsel af likviditet fra Finansiel Stabilitet A/S til datterselskabet samt eventuelt underskud i datterselskabet, vurderes det, at det også skal være afviklingsafdelingen, der fastsætter størrelsen af det tilgodehavende, som mellemregningen er for det nødlidende pengeinstitut, således at Fonden ikke lider tab alene som følge af, at den foreløbige overdragelsessum er fastsat på et ufuldstændigt grundlag.

Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd vil bestå af fire medlemmer, der repræsenterer pengeinstitutterne. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet.

3.7. Ligningsloven

Det foreslås med lovforslaget, at indskud, som Fonden dækker i forbindelse med, at et nødlidende pengeinstitut overdrager sine aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Derved sikres, at der ikke ved overdragelsen skabes en skattemæssig underbalance i datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Som modstykke til skattefriheden foreslås det med lovforslaget, at datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/⁠S ikke kan medregne de forpligtelser, som dækkes ved betalingen fra Fonden, ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for de aktiver, der overtages fra det nødlidende pengeinstitut. Samtidig begrænses det nødlidende pengeinstituts adgang til at anvende dets skattemæssige underskud, så tab, der har udløst udbetalingen fra Fonden, ikke kan nedbringe fremtidig skattepligtig indkomst, der ikke stammer fra pengeinstitutvirksomheden. Begrænsningen omfatter hele det nødlidende pengeinstituts skattemæssige underskud, uanset om det overstiger det tab, der har udløst udbetalingen fra Fonden.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

Lovforslaget vil i udgangspunktet ikke have statsfinansielle konsekvenser, da Fondens afviklingsafdeling og dermed pengeinstitutterne stiller en tabskaution over for de eventuelle tab, afviklingen af nødlidende banker vil påføre Finansiel Stabilitet A/S. I det tilfælde, at afviklingen resulterer i tab, der overstiger afviklingsafdelingens formue, har Fonden på vegne af afviklingsafdelingen adgang til at låne på det almindelige pengemarked. Herudover har afviklingsafdelingen via Fonden mulighed for at optage statsgaranterede lån. Finansieringen af afviklingsafdelingen afspejler således i vidt omfang den finansiering, Fonden har på nuværende tidspunkt. Dette gælder også i forhold til fastsættelsen af pengeinstitutternes bidrag til afviklingsafdelingen. Sektorens samlede bidrag kan derfor inden for et regnskabsår maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 promille af pengeinstitutternes indlånsmasse.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget skønnes at have indirekte positive økonomiske konsekvenser for institutter, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark. Ved at skabe en ordnet mulighed for afvikling for pengeinstitutter sikres tilliden til det finansielle system. Desuden bevares værdierne af aktiverne i nødlidende pengeinstitutter bedst ved en kontrolleret afvikling, hvor aktiverne holdes flydende ved en videreførelse af selskabets aktiver (going concern), frem for at der gennemføres et tvangssalg under en konkurs.

Samtidig indebærer lovforslaget negative økonomiske konsekvenser for institutter med tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark. Fondens separate afviklingsafdeling skal stille en tabskaution for tilbagebetaling af Finansiel Stabilitet A/S’s kapitalisering af og tilførsel af likviditet til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S samt eventuelt underskud som følge af afviklingen. Pengeinstitutterne hæfter for betaling af indeståelser til afviklingsafdelingens separate formue, der udgør mindst 3,2 mia. kr. Er formuen ikke tilstrækkelig til dækning af afviklingsafdelingens forpligtelser, kan afdelingen optage lån. I det tilfælde indestår pengeinstitutterne for, at lånene afvikles gennem opkrævning af bidrag fra de bidragspligtige institutter. Pengeinstitutternes samlede bidrag til afviklingsafdelingen kan højst udgøre et beløb svarende til 2 promille af institutternes indlånsmasse pr. år. Det er ikke muligt at give et estimat over de præcise økonomiske konsekvenser i forbindelse med ordningen. De negative konsekvenser ved det forøgede bidrag reduceres dog, da eventuelle bidrag vil kunne fradrages ved opgørelsen af pengeinstituttets skattepligtige indkomst.

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Afviklingsordningen vurderes i sin helhed at indeholde statsstøtte omfattet af EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1. Der vil derfor skulle ske notifikation til Kommissionen af hver enkelt overdragelse, jf. EUF-Traktatens artikel 108, stk. 3.

Omfanget af støtten og dens indvirkning på konkurrencen afhænger af størrelsen af det enkelte nødlidende pengeinstitut og det konkrete behov for kapitalisering og likviditet i det selskab, der overtager det nødlidende instituts aktiviteter.

Det vurderes, at den foreslåede skattemæssige behandling vil kunne accepteres af Kommissionen som en del af afviklingsordningen.

9. Høring

Lovforslaget har forud for fremsættelsen været i høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Danmarks Statistik, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Dansk Investor Relations Forening – DIRF, Dansk Metal, Dansk Pantebrevsforening, Danske Advokater, Danske Andelskasser, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere, Danske Maritime, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den danske Fondsmæglerforening, Det Danske Handelskammer, DI, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FDIH – Foreningen for Distance- og Internethandel, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansiel Stabilitet A/S, Finansministeriet, Finansrådet – Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finans og Leasing, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af Forretningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, FOREX, Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Garantifonden for Indskydere og Investorer, Garban-Intercapital Scandinavia, Grønlands Hjemmestyre via Rigsombudsmanden i Grønland, Håndværksrådet, Indenrigs- og Socialministeriet, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), InvesteringsForeningsRådet, ISACA Denmark Chapter, IT-branchen, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Klima- og Energiministeriet, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriet, Kuratorforeningen, KøbmandStandens OplysningsBureau, Landbrug og Fødevarer, Landsforeningen af beskikkede advokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, OMX Den Nordiske Børs København A/S, Parcelhusejernes Landsforening, Patent- og Varemærkestyrelsen, PBS (Payment Business Services), PostDanmark, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rederiforeningen af 1895, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora, Revisorkommissionen, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Sikkerhedsstyrelsen, Skatteministeriet, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverforening, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Statsministeriet, Søfartsstyrelsen, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, VP Securities A/S, Western Union og Økonomistyrelsen.

     
10. Sammenfattende skema
   
     
 
Positive konsekvenser/mindre udgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Lovforslaget sikrer, at omkostningerne ved håndtering af nødlidende pengeinstitutter vil blive afholdt af den finansielle sektor.
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget skønnes at have indirekte positive økonomiske konsekvenser for pengeinstitutter, da der med afviklingsordningen indføres et set-up til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, der sikrer en ordnet afvikling for pengeinstitutter og dermed tilliden til det finansielle system. Desuden bevares værdierne af aktiverne i nødlidende pengeinstitutter bedst ved en kontrolleret afvikling, hvor aktiverne holdes flydende ved en videreførelse af selskabets aktiver (going concern), frem for at der gennemføres et tvangssalg under en konkurs.
Lovforslaget vurderes at have negative økonomiske konsekvenser for pengeinstitutter. Fondens separate afviklingsafdeling skal stille en tabskaution for fuld tilbagebetaling af kapitaliseringen af og tilførsel af likviditet til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S samt et eventuelt underskud i datterselskabet som følge af afviklingen. Pengeinstitutterne hæfter for afviklingsafdelingens separate formue, der udgør mindst 3,2 mia. kr. I øvrigt hæfter pengeinstitutterne for de eventuelle lån, der er nødvendige for afdelingen at optage, for at kunne honorere garantien. De negative konsekvenser ved institutternes forøgede bidrag reduceres dog, da bidragene kan fradrages ved institutternes opgørelse af deres skattepligtige indkomst. Derudover skal pengeinstitutterne indrette systemer, der sikrer, at de hurtigt kan lade sig afvikle.
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Ordningen med afvikling af nødlidende pengeinstitutter vurderes at indeholde statsstøtte omfattet af EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1. Der vil derfor skulle ske notifikation til Kommissionen af hver enkelt overdragelse, jf. EUF-Traktatens artikel 108, stk. 3.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det følger af lov om finansiel stabilitet, at den generelle statsgarantiordning udløber den 30. september 2010. Ordningen bliver ikke forlænget. Det skal ses i lyset af, at det er vigtigt at komme tilbage til en situation, hvor kreditinstitutterne igen kan stå på egne ben uden økonomisk hjælp fra staten. Hertil kommer, at de fleste almindelige indskydere efter den 30. september 2010 vil være dækket fuldt ud af Fonden, hvor dækningsgrænsen på et beløb svarende til 50.000 euro pr. indskyder sættes op til et beløb svarende til 100.000 euro.

En af erfaringerne fra den finansielle krise er, at det er gavnligt for samfundet at have en model til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, således at der tilbydes et klart alternativ til, at instituttet går i betalingsstandsning eller kommer under konkursbehandling med de deraf følgende ofte store økonomiske tab for både kreditorer, herunder indskyderne, og samfundet som helhed. Hensynet til både den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system har således vist sig at blive varetaget på en hensigtsmæssig måde gennem en kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter. En kontrolleret afvikling kan være med til at sikre værdierne af aktiverne ved en videreførelse af selskabets aktiver (going concern), frem for at der gennemføres et tvangssalg under en konkurs.

Der foreslås derfor med den nye bestemmelse i § 1, at der etableres en ny ordning for håndtering af nødlidende pengeinstitutter. Ordningen medfører oprettelsen af en frivillig ordning hvorefter, at nødlidende pengeinstitutter kan afvikles kontrolleret via et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, men uden nogen bagvedliggende generel statsgaranti.

Den foreslåede afviklingsordning vil omfatte alle virksomheder, der har tilladelse som pengeinstitut i Danmark. Filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter er derfor ikke omfattet af afviklingsordningen. Det samme gælder for datterselskaber i udlandet af danske pengeinstitutter.

Den ordning, der blev etableret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet, hvorved kreditinstitutter frem til den 31. december 2010 kan søge Finansiel Stabilitet A/S om statslig garantistillelse for ikke-efterstillet, usikret gæld, vil eksistere sideordnet med den foreslåede ordning. Reglerne i kapitel 4 a finder derfor fortsat anvendelse.

Til nr. 2

Med bestemmelsen foreslås de regler, der alene relaterer sig til etableringen af den generelle statsgarantiordning ophævet. Dette sker, eftersom det følger af § 17, stk. 4, i lov om finansiel stabilitet, at den generelle statsgarantiordning ophører den 30. september 2010.

Ved at ophæve de to nævnte bestemmelser sendes der et entydigt signal til det finansielle marked og indskydere m.v. om, at der ikke efter 30. september 2010 længere vil være nogen generel statsgarantiordning, som dækker simple kreditorers tab i pengeinstitutter, der bliver nødlidende efter denne dato.

Samtidig med udløbet af den generelle statsgaranti ophører også Finansiel Stabilitet A/S’s muligheder for at overtage nødlidende pengeinstitutter.

Bortfaldet af den generelle statsgaranti pr. 30. september 2010 gælder også for de datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S, der afvikler nødlidende pengeinstitutter under den generelle statsgarantiordning.

Pr. 30. september 2010 opgøres Finansiel Stabilitet A/⁠S’s regnskab over de i garantiperioden overtagne pengeinstitutter i henhold til § 9 i lov om finansiel stabilitet. Det følger af lov om finansiel stabilitet, at efter udløbet af den generelle statsgarantiordning er datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S alene omfattet af en statslig underskudsdækning. Det betyder blandt andet, at pengeinstitutter ejet af Finansiel Stabilitet A/S i kapitaldækningsøjemed skal behandles som ethvert andet pengeinstitut.

Til nr. 3

§ 16 e

Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 1, at Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, som har besluttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen, jf. § 1.

Afviklingsordningen foreslås kun at finde anvendelse på pengeinstitutter, der har tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut i medfør af § 7 i lov om finansiel virksomhed. Filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter er derfor ikke omfattet af afviklingsordningen. Det samme gælder for datterselskaber i udlandet af danske pengeinstitutter.

Finansiel Stabilitet A/S træder først til som køber af det nødlidende pengeinstitut, når det ikke har været muligt at tilvejebringe den foreskrevne kapital eller finde anden markedsmæssig løsning inden udløbet af den frist, som Finanstilsynet har fastsat i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Hvis Finanstilsynet har givet fristforlængelse, er det den nye frist, som gælder.

I tilfælde, hvor et pengeinstitut ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, og hvor der ikke er mulighed for at finde en anden markedsmæssig løsning, kan instituttet overdrage sine aktiver og en del af sine passiver til et datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet A/S. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal herefter sørge for at afvikle de overtagne aktiver og passiver på en kontrolleret måde.

Ved afvikling forstås, at datterselskabet vedvarende skal arbejde for at nedbringe sine engagementer med kunderne. Datterselskabet kan således ikke foretage markedsføring eller konkurrere på markedet og kan som udgangspunkt ikke acceptere nye kundeforhold med henblik på at udvide sit forretningsomfang. Betingelserne for en kontrolleret afvikling er ikke til hinder for, at Finansiel Stabilitet A/S kan fusionere to eller flere datterselskaber, hvis det skønnes at være fremmende for afviklingen af de pågældende datterselskaber.

Den foreslåede ordning griber ikke ind i den gældende statsgarantiordning, og afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S skal således holdes separat fra Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskaber under afvikling efter den generelle statsgarantiordning.

Det er en forudsætning for afvikling af datterselskaber via fusion, likvidation eller delvist frasalg af aktiviteterne, fx ved salg af bestemte porteføljer af virksomheden, at fordelingen af nettooverskuddet kan ske på de enkelte datterselskaber.

Den foreslåede kontrollerede afvikling skal desuden ske på en ordentlig og redelig måde og i overensstemmelse med de regler, der gælder for danske pengeinstitutters håndtering af både privat- og erhvervskunder samt inden for rammerne af EUs statsstøtteregler. Finansiel Stabilitet A/S skal i medfør heraf sikre, at der også under den foreslåede afviklingsordning vil blive draget omsorg for de kunder og kreditorer, der er tilbage i datterselskabet.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal Finansiel Stabilitet A/S træde til som køber af nødlidende pengeinstitutter ved etablering og kapitalisering af et nyt datterselskab, der overtager aktiverne og en del af passiverne i det nødlidende pengeinstitut, jf. bemærkningerne til § 16 g.

Udgangspunktet er, at der skal ske overdragelse af alle aktiver. De nærmere vilkår for overdragelsen reguleres i en overdragelsesaftale, som indgås mellem det nødlidende pengeinstitut og et datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet A/S.

Datterselskabet skal ifølge forslaget overtage alle medarbejderforpligtelser og kan overtage andre gensidigt bebyrdende aftaler. Selv om en kassekredit er gensidigt bebyrdende, skal den som udgangspunkt overtages.

Nettingaftaler vedrørende handel med valuta, derivater, repoer og aktielån samt tilhørende aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse udgør gensidigt bebyrdende aftaler, der kun kan overdrages i overensstemmelse med aftalernes egne bestemmelser.

Kapitaliseringen af datterselskabet skal ske ved tegning af aktiekapital og supplerende kapital i et relevant forhold. Datterselskabet skal som pengeinstitut kapitaliseres således, at det opfylder kravene til tilstrækkelig kapital, jf. § 124, stk. 2, 3, 5, 7 og 8, i lov om finansiel virksomhed.

Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 3, at Finansiel Stabilitet A/S kan tildele datterselskabet en likviditetsramme, således at selskabet efter overtagelsen opfylder likviditetskravene i lov om finansiel virksomhed.

Finansiel Stabilitet A/S kan finansiere sig gennem statsligt genudlån, jf. § 3, stk. 3, eller på det private marked. Finansiel Stabilitet A/S’s lån til datterselskabet i form af fx efterstillet kapital og en likviditetsramme skal forrentes på markedsvilkår, det vil sige renten skal fastlægges i forhold til den risiko, som markedet vurderer, der er på pengeinstituttet. Dette gælder uanset at der måtte være gjort brug af muligheden for statsligt genudlån. Forrentningen skal i tilfælde af brug af statsligt genudlån således svare til, hvad forrentningen ville have været, hvis lånet var optaget på det private marked. Forrentningen må dog nødvendigvis afspejle, at der er tale om et nødlidende pengeinstitut.

Tilførsel af likviditet og kapital til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal endvidere følge de retningslinjer, som Kommissionen har udstedt, og som detaljeret forholder sig til, hvilke vilkår en omstrukturering skal opfylde for at være i overensstemmelse med EUF-Traktatens artikel 107, stk. 3, litra b.

Kommissionen har således i sin meddelelse om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne (EU-Tidende 2009 C 195, side 9), der er indført som et supplement til Kommissionens tre øvrige meddelelser: Bankmeddelelsen (EU-Tidende 2008 C 270, side 8), rekapitaliseringsmeddelelsen (EU-Tidende 2009 C 10, side 2) og meddelelsen om behandlingen af værdiforringede aktiver (EU-Tidende 2009 C 72, side 1) redegjort for, hvordan Kommissionen vil undersøge støtte til omstrukturering af banker. Finansiel Stabilitet A/S må derfor ifølge forslaget som udgangspunkt ikke overkapitalisere datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S i forhold til bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed.

Renten og andre vilkår på efterstillet kapital og en eventuel likviditetsramme skal dog under alle omstændigheder mindst svare til Finansiel Stabilitet A/S’s finansieringsomkostninger, uanset om Finansiel Stabilitet A/S på grundlag af tabskautionen fra Fonden fremskaffer privat finansiering eller finansierer sig ved udnyttelse af muligheden for statsligt genudlån.

Finansiel Stabilitet A/S kan i en eventuel administrationsaftale med sine datterselskaber indgå nærmere aftaler vedrørende datterselskabernes betaling af moderselskabets ydelser i forbindelse med Finansiel Stabilitet A/S’s administration af datterselskaberne.

Efter det foreslåede stk. 4 bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om Finansiel Stabilitet A/S og dets datterselskabers afvikling af pengeinstitutter. Det sker for at kunne imødekomme de krav, som Kommissionen måtte stille i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Med bestemmelsen kan ministeren fastsætte nærmere krav til afviklingen, herunder at datterselskaberne vedvarende skal arbejde for at afhænde og nedbringe eksisterende kundeforhold og kundeengagementer. Bemyndigelsen vil kunne anvendes til at fastsætte nærmere regler om datterselskabernes kundevilkår, herunder rentesatser, gebyrer m.v., idet disse ikke skal være attraktive og ikke skal konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes kunder i pengeinstitutter. Derudover kan bemyndigelsen benyttes til at fastsætte regler om datterselskabets orientering af det nødlidende pengeinstituts kreditorer vedrørende overtagelsen til afvikling. Orienteringen af kreditorerne skal indeholde en meddelelse om debitorskiftet og proklamaet. Da hensigten med Finansiel Stabilitet A/S’s overtagelse af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordning er afvikling, må det formodes, at Finansiel Stabilitet A/S om muligt vil indrette sin afvikling af datterselskaber etableret under den generelle statsgarantiordning i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Med bemyndigelsen vil der kunne fastsættes nærmere krav om, hvordan Finansiel Stabilitet A/S som moderselskab skal overvåge, at dets datterselskaber overholder afviklingsforpligtelserne samt eventuel betaling af et administrationsbidrag fra datterselskaberne til Finansiel Stabilitet A/S for dets ydelser m.v.

§ 16 f

Når Finanstilsynet har fastsat en frist over for et pengeinstitut til reetablering af kapitalen efter § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal et nødlidende pengeinstitut efter det foreslåede stk. 1 træffe beslutning om, hvorvidt instituttet, såfremt kapitalen ikke er reetableret, og der ikke er fundet anden løsning inden udløbet af fristen, herunder en eventuel fristforlængelse, vil lade sig afvikle efter afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet eller efter reglerne om ophør i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed.

Beslutningen skal træffes og meddeles Finanstilsynet hurtigst muligt og inden 6 timer efter, at Finanstilsynet har meddelt pengeinstituttet en frist om reetablering af pengeinstituttets kapital i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Beslutningen skal træffes, uanset om bestyrelsen arbejder på en markedsmæssig løsning. Såfremt instituttet ønsker at lade sig afvikle efter afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, skal dette meddeles til Finansiel Stabilitet A/S af Finanstilsynet og som udgangspunkt også af det nødlidende pengeinstitut. Træffes beslutningen ikke inden 6 timer efter, at Finanstilsynet har meddelt pengeinstituttet en frist til retablering af pengeinstituttets kapital, er der forøget risiko for, at der ikke kan ske afvikling efter afviklingsordningen.

Alternativet til afvikling efter afviklingsordningen er ophør af det nødlidende pengeinstituts virksomhed efter reglerne i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed. Reglerne indebærer, at et pengeinstitut vil blive afviklet ved likvidation, konkurs, sammenlægning eller på anden måde. Hvis afvikling sker på anden måde, skal Finanstilsynet godkende afviklingens form, indhold og gennemførelse.

Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 2, at hvis pengeinstituttet har truffet beslutning om afvikling efter afviklingsordningen, skal pengeinstituttet straks efter igangsætte de tiltag, der muliggør en hurtig overdragelse af aktiverne til et datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet A/S, jf. den foreslåede § 245 a i lov om finansiel virksomhed. Pengeinstituttet skal blandt andet sørge for, at det inden for 24 timer skal kunne opgøre kundernes nettotilgodehavender. Ved nettotilgodehavender forstås indlån efter fradrag af udlån inklusive renter m.v.

§ 16 g

Anvendelse af bestemmelsen i den foreslåede § 16 g forudsætter efter den foreslåede stk. 1, at pengeinstituttet ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet har meddelt en frist til retablering af kapitalen, og at det nødlidende pengeinstitut har indgået en aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v. Aftalen skal være betinget af økonomi- og erhvervsministerens tilladelse, jf. § 204 i lov om finansiel virksomhed, samt af den endelige fastsættelse af købesummen og overdragelse af aktiver og passiver.

De aktiver, datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal overtage fra det nødlidende pengeinstitut ifølge den foreslåede ordning, er som udgangspunkt alle instituttets aktiver. Datterselskabet er desuden forpligtet til at overtage alle medarbejdere, medarbejderforpligtelser og om muligt alle andre gensidigt bebyrdende aftaler. Overtagelsen af de gensidigt bebyrdende aftaler så som nettingaftaler vedrørende handel med valuta, derivater, repoer og aktielån samt tilhørende aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, kan alene ske i overensstemmelse med aftalernes egne bestemmelser. Såfremt indholdet af de gensidigt bebyrdende aftaler muliggør en overdragelse, er datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S forpligtet til at overtage disse.

Såfremt pengeinstituttet har tabt egenkapitalen, er insolvent eller må påregne at blive insolvent i konkurslovens forstand, kan beslutning om indgåelse af aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver træffes af bestyrelsen, jf. den forslåede ændring af § 247 i lov om finansiel virksomhed. I modsat fald indgår bestyrelsen en betinget aftale, der skal forelægges generalforsamlingen efter § 246 i lov om finansiel virksomhed.

Aftalen om overdragelse af et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S indebærer, at en andel af pengeinstituttets kreditorer overflyttes til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Overdragelsen sker efter de almindelige regler om debitorskifte, jf. bemærkningerne til stk. 5.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 aftales overdragelsessummen foreløbigt af Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstitut. Overdragelsessummen er foreløbig, indtil den endelige fastlæggelse af overdragelsessummen foreligger fra to af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpegede revisorer, jf. stk. 9.

Overdragelsen efter afviklingsordningen kan kun gennemføres, såfremt der kan opnås enighed om den foreløbige overdragelsessum.

Den foreløbige overdragelsessum fastsættes efter forslagets stk. 3 i overdragelsesaftalen til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen ved en øjeblikkelig overdragelse mellem uafhængige parter uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med et fradrag af estimerede omkostninger ved en afhændelse.

Aktivernes værdi skal fastsættes under hensyn til, at et eventuelt overskud ved afviklingen efter forrentning af den i datterselskabet indskudte kapital vil skulle tilbagebetales til det nødlidende pengeinstitut som en efterfølgende regulering af overdragelsessummen.

Værdien af aktiver noteret på en autoriseret handelsplads fastsættes til børskursen, jf. overdragelsesdagen. Udlån opgøres til den værdi, der forventeligt kan opnås på markedet. Værdiansættelsen skal bl.a. tage hensyn til, om lånets effektive rente er lavere end markedsrenten på opgørelsestidspunktet for lån med tilsvarende risiko. Udlånenes værdi skal yderligere reduceres med et beløb, der modsvarer en præmie for usikkerheden på de fremtidige betalinger. En sådan præmie må fastsættes under hensyn til den særlige usikkerhed, der kan råde på grund af manglende information om lånenes og låntagernes aktuelle situation. En sådan præmie må endvidere forventes at være højere i denne situation end i en situation, hvor der er tale om en going concern overdragelse.

Dermed skal der tages hensyn til pengeinstituttets alvorlige situation, herunder behovet for et øjeblikkeligt salg på tidspunktet for den betingede overdragelsesaftale.

Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3.

Aktivernes værdi skal ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 4 berigtiges ved at overtage ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. Det vil sige, at datterselskabet foretager en forholdsmæssig overtagelse af hver af de simple kreditorers nettokrav, idet en del af den foreløbige overdragelsessum tilbageholdes i form af en mellemregning. For at sikre sig mod den situation, at den endelige opgørelse bliver lavere end den foreløbige, og at der dermed skulle ske betalinger fra det nødlidende institut til Finansiel Stabilitet A/S, fradrages den foreløbige overdragelsessum ved betalingen en reserve, der betegnes »mellemregning«. Mellemregningens størrelse fastsættes af Fondens afviklingsafdelings værdiansættelsesråd, jf. den foreslåede § 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Ved fastsættelse af mellemregningen indgår endvidere, at der er usikkerhed om forpligtelsernes størrelse, omfang og værdi. Mellemregningen opføres i det nødlidende pengeinstituts balance som et tilgodehavende hos datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Såfremt den foreløbige overdragelsessum fratrukket mellemregningen overstiger værdien af samtlige simple kreditorers nettokrav, berigtiger datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S forskellen kontant.

Ifølge den foreslåede bestemmelse i stk. 5 overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet i det omfang, det kan indeholdes i et eventuelt krav, pengeinstituttet har mod indskyderen. Samtidig overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Derudover skal datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtage alle medarbejdere fra det nødlidende pengeinstitut. Alle forpligtelser over for disse medarbejdere overtages fuldt ud.

Overdragelsen af det nødlidende pengeinstituts passiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S sker efter de almindelige regler om debitorskifte. Indskydernes og investorernes modregningsadgang vil ikke blive berørt af overdragelsen af aktiverne i det nødlidende pengeinstitut til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/⁠S. Der vil i bekendtgørelse blive fastsat nærmere bestemmelser for en orientering af kreditorerne om overdragelsen til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 e, stk. 4.

Er det revisorernes vurdering, at den foreløbige overdragelsessum er fastsat for højt, følger det af forslagets stk. 6, at værdiansættelsen af aktiverne efterreguleres over mellemregningen. Hvis fx den foreløbige overdragelsessum er fastsat til 1 mia. kr., og værdiansættelsesrådet har fastsat mellemregningen til 150 mio. kr., vil datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i første omgang overtage en forholdsmæssig andel af passiverne for 850 mio. kr. Viser den endelige værdiansættelse af aktiverne at være 900 mio. kr., overtager datterselskabet en yderligere forholdsmæssig andel af passiverne – eller en eventuel kontant betaling, hvis alle ikke-efterstillede passiver er overtaget - svarende til en værdi på 50 mio. kr., og mellemregningen nedskrives (tilgodehavendet for det nødlidende pengeinstitut) til 0 kr.

Anvendes samme eksempel på en situation, hvor den endelige værdiansættelse af aktiverne fastsættes til 700 mio. kr., har kreditorerne i datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S reelt fået adgang til 150 mio. kr. for lidt i aktiver i forhold til den værdi, aktiverne blev forudsat at have ved den foreløbige værdiansættelse. Datterselskabet har altså overtaget passiver for 150 mio. kr. for meget. Mellemregningen kan ikke blive negativ, hvilket vil sige i datterselskabets favør. Datterselskabet kan rette kravet mod det nødlidende pengeinstitut, men vil i den situation således være nødt til at nedskrive egenkapitalen og vil derfor sandsynligvis have brug for mere kapital fra Finansiel Stabilitet A/S.

Er det i stedet revisorernes vurdering, at den foreløbige overdragelsessum er fastsat for lavt, følger det af det foreslåede stk. 6, at datteselskabet med samme eksempel som ovenfor, hvor den endelige overdragelsessum fastsættes til 1,2 mia. kr., vil overtage en yderligere forholdsmæssig andel af passiverne svarende til modværdien af 350 mio. kr., samtidig med at der vil ske en nedskrivning af mellemregningen til 0 kr. Hvis alle ikke-efterstillede passiver er overtaget, vil der skulle ske en kontantbetaling.

Mellemregningen fastsættes efter forslagets stk. 7 af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Fonden, jf. § 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Ved fastsættelse af mellemregningen indgår hensynet til, at der er usikkerhed om forpligtelsernes størrelse, omfang og værdi. Efterreguleringen af mellemregningen er nærmere gennemgået ovenfor under det foreslåede stk. 6.

Med det foreslåede stk. 8 bestemmes det, at aktie-, garanti-, og andelskapitalen samt anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed, ikke overdrages.

Tab og sandsynlige tab i det nødlidende pengeinstitut på overdragelsestidspunktet vil således først blive dækket af aktionærer og dernæst af ejere af ansvarlig kapital, som det er tilfældet for pengeinstitutter, der i dag afvikles af Finansiel Stabilitet A/S.

Det følger af det foreslåede stk. 9, at aktivernes endelige værdi fastsættes i samarbejde mellem to revisorer udpeget af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. Fastsættelse af aktivernes værdi skal foretages med udgangspunkt i en endelig opgørelse af aktivernes realisationsværdi, som er den værdi aktiverne forventeligt kan overdrages til pr. overtagelsesdagen. Med aktiver menes aktiver, som ifølge regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter medregnes til regnskabsposterne under instituttets »aktiver«.

Aktivernes værdi skal fastsættes under hensyn til, at en eventuel gevinst ved afviklingen efter forrentning af den i datterselskabet indskudte kapital vil skulle tilbagebetales til den nødlidende bank som en efterfølgende regulering af overdragelsessummen, jf. i øvrigt bemærkningerne til stk. 3.

Revisorernes værdiansættelsesrapport skal ifølge forslaget foreligge hurtigst muligt efter udløbet af de tre måneder, hvor ikke anmeldte ukendte krav prækluderes, jf. den foreslåede § 16 h. Tidspunktet afhænger dog af kompleksiteten i vurderingen og omfanget af de aktiver, der skal overdrages. Værdiansættelsen er alene en vurdering af aktivernes værdi og omfatter derfor ikke en værdiansættelse af de forpligtelser, herunder medarbejderforpligtelser, der skal overdrages til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Disse vurderes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Revisorernes værdiansættelse kan efter det foreslåede stk. 10 indbringes for retten senest 2 uger efter modtagelsen af værdiansættelsesrapporten. Værdiansættelsen kan indbringes af enten det nødlidende pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Fonden. Kreditorerne har således ikke adgang til at få værdiansættelsen prøvet for domstolene. Dette skyldes, at disses interesser varetages af bestyrelsen eller kurator i det nødlidende pengeinstitut.

Af den foreslåede bestemmelse i stk. 11 fremgår det, at udgifterne til revisorernes honorar afholdes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Det er datterselskabet, der indgår aftale med revisorerne om de nærmere vilkår for revisorernes arbejde – herunder også fastsætter en tidshorisont for færdiggørelsen af vurderingen. Revisors værdiansættelsesrapport og temaet for vurderingen reguleres af aftalen mellem datterselskabet og revisor.

For at sikre, at det nødlidende pengeinstitut opnår betaling for aktivernes fulde værdi, samtidig med at der skal gennemføres en hurtig overdragelse, stilles der efter den foreslåede bestemmelse i stk. 12 krav om, at overdragelsesaftalen skal indeholde en bestemmelse om, at overdragelsessummen reguleres med et eventuelt nettooverskud hos datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Et eventuelt nettooverskud, som følge af afviklingen af datterselskabet, kan opstå ved fx videreoverdragelse af virksomheden, fusion, delvis afhændelse eller ved likvidation af selskabet. Ved nettooverskud forstås overskud efter markedsforrentning af den egenkapital, som Finansiel Stabilitet A/S skal stille til rådighed.

Denne bestemmelse om efterregulering af overdragelsessummen (købesumsregulering) sikrer, at et eventuelt afkast ved en senere overdragelse eller likvidation betales til det nødlidende pengeinstitut eller dets eventuelle konkursbo.

Sker der videreoverdragelse eller fusion, skal et eventuelt nettooverskud kapitaliseres og betales til det nødlidende pengeinstitut eller dets eventuelle konkursbo. Viser det sig, at der ikke er noget nettooverskud, skal der ikke ske betaling til det nødlidende pengeinstitut eller dets eventuelle konkursbo. En kapitalisering af muligheden for en senere købesumsreguleringen kan også foretages efter aftale mellem kurator i det nødlidende pengeinstitut og datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/⁠S.

Det er en forudsætning for afvikling af datterselskaber via fusion, likvidation eller delvist frasalg af aktiviteterne, fx ved salg af bestemte porteføljer af virksomheden, at fordelingen af nettooverskuddet kan ske på de enkelte datterselskaber.

Hvis der er overskud efter afviklingen af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, betales dette til det nødlidende pengeinstitut, hvor de simple kreditorer, der har et restkrav, vil få deres tilgodehavende dækket først.

Herefter opgør datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S indskyderens krav mod Fonden. Disse krav er i følge lov om en garantifond for indskydere og investorer for det første særlige indlån med fuld dækning og for det andet øvrige almindelige indskud fradraget forpligtigelser mod banken dog maksimalt 100.000 euro pr. indskyder i samme pengeinstitut.

§ 16 h

Med bestemmelsen foreslås det, at datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal gennemføre et præklusivt proklama. Med bestemmelsen prækluderes alle krav der enten ikke tidligere har været rejst mod det nødlidende pengeinstitut eller er blevet afvist af det nødlidende pengeinstitut, og som ikke er anmeldt inden 3 måneder efter bekendtgørelsen. Den foreslåede bestemmelse har den fordel, at der ikke skal tages højde for, at der efter 3 måneder fra proklamaet kan være yderlige krav mod pengeinstituttet. Uden bestemmelsen kan det være vanskeligt at foretage et estimat over de eventualforpligtelser, som skal overtages forholdsmæssigt af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Kreditorer, der efter overdragelsen af et nødlidende pengeinstitut til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S indbringer krav mod det nødlidende pengeinstitut som følge af fx dårlig eller uhensigtsmæssig rådgivning, foreslås at ville blive behandlet som de øvrige kreditorer, hvis kravet er anmeldt til datterselskabet inden 3 måneder. Det betyder, at datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal stille disse simple kreditorer på lige fod med de øvrige simple kreditorer, som får glæde af ordningen, men ikke før kravet er efterprøvet.

Den foreslåede bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren om at kunne fastsætte nærmere regler om datterselskabets orientering af det nødlidende pengeinstituts kreditorer vedrørende afvikling, jf. § 16 e, stk. 4, kan også udmøntes i regler om, at orienteringen af kreditorerne skal indeholde meddelelse til kreditorerne om debitorskiftet og opslag af proklama.

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1 skal datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S straks efter overdragelsen og fastsættelsen af den foreløbige overdragelsessum anmelde en bekendtgørelsestekst til offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system med opfordring til enhver, der har fordring eller andet krav mod det nødlidende pengeinstitut, til at anmelde deres krav til datterselskabet inden 3 måneder efter bekendtgørelsen. Har det nødlidende pengeinstitut filialer i andre lande, kan der via medierne i de pågældende lande gøres opmærksom på proklamaet.

Når særlige forhold taler derfor, skal datterselskabet efter forslaget sørge for, at bekendtgørelsen desuden optages i de medier, som forbrugerne må forventes at orientere sig i. Det kan fx være tilfældet, hvor et nødlidende pengeinstitut er forankret i et lokalområde, og hvor der eksisterer et lokalblad, der postomdeles i området eller er offentligt tilgængeligt gennem andet medie. Datterselskabet vil herefter skulle optage bekendtgørelsen i dette blad eller medie.

Udover at datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal anmelde en bekendtgørelse om præklusivt proklama, så har datterselskabet også ret og pligt til at anmelde bekendtgørelsesteksten til offentliggørelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på det nødlidende pengeinstitut. Dette vil sikre, at det præklusive proklama fremgår, hvis der laves en søgning på det nødlidende pengeinstitut i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens system.

På trods af at Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskaber ikke er omfattet af oplysningsforpligtelser for statslige aktieselskaber i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber, så vurderes det hensigtsmæssigt, at datterselskaberne i det hele gennemfører de registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, som følger af lovens bestemmelser om oplysningsforpligtelser.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal bekendtgørelsen indeholde oplysning om:

1) det nødlidende pengeinstituts navn, tidligere navne, adresse og CVR.-nr.,

2) en person, til hvem anmeldelse skal ske, og

3) retsvirkningerne af for sen anmeldelse efter stk. 3.

Det fremgår af den foreslåede stk. 3, at anmeldes en fordring ikke inden 3 måneder fra bekendtgørelsen er indrykket, jf. stk. 1, så bortfalder kreditorernes ret til dækning fra datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S. Uanmeldte krav efter fristens udløb består dog således fortsat i det nødlidende pengeinstitut.

Kreditorer, der efter overdragelsen af et nødlidende pengeinstituts virksomhed til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, indbringer krav mod det nødlidende pengeinstitut som følge af fx dårlig eller uhensigtsmæssig rådgivning, vil kunne opnå den samme dækning som de kreditorer, der er overført til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, hvis kravet er anmeldt til datterselskabet inden 3 måneder. Det betyder, at datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal overtage den samme forholdsmæssige andel af disse krav, som datterselskabet i øvrigt har overtaget.

Af den foreslåede stk. 4 fremgår det, at ensartede krav, som fremsættes på vegne af flere personer, kan behandles under et gruppesøgsmål efter reglerne i Retsplejeloven. Med den foreslåede bestemmelse kan grupperepræsentanten på gruppens vegne anmelde gruppens krav under et, selvom gruppen er ukendt på tidspunktet for anmeldelsen. Hermed bliver retsstillingen ens for alle, som tilmelder sig gruppesøgsmålet. Det er en betingelse for anmeldelsen, at sagen er anlagt ved domstolene, og at retten har udpeget en grupperepræsentant efter Retsplejelovens § 254 e.

§ 16 i

Af forslagets stk. 1 fremgår, at det påhviler datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S at opgøre omfanget af de enkelte indskydere og investorers dækning i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S skal i forbindelse med overdragelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut opnå det fornødne overblik over, hvilke indskydere og investorer der overdrages til det nye datterselskab. Det er derfor nærliggende, at det er datterselskabet, der udarbejder en fuldstændig opgørelse af de krav, der er omfattet af Indskydergarantiordningens dækning.

Med det foreslåede stk. 2, pålægges det datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S at sikre, at indskyderne også umiddelbart kan disponere over den del af deres tilgodehavende, der svarer til Fondens dækning. De endnu ikke efterprøvede udbetalinger til indskyderne sker a conto og vil senere kunne blive efterreguleret således, at for meget udbetalte midler skal tilbagebetales af indskyderne.

Såfremt datterselskabet ikke kan inddrive disse midler fra de berørte indskydere og investorer, dækkes tabet af datterselskabet, hvilket vil reducere en eventuel købesum til konkursboet eller forøge et eventuelt underskud i datterselskabet, der er garanteret af den af Fonden stillede tabskaution.

Hvis en indskyders nettokrav i et nødlidende pengeinstitut er negativt (indskyders udlån overstiger indskyderens indlån), overføres indskyderens krav mod det nødlidende pengeinstitut i det omfang, det kan indeholdes i det krav, instituttet har mod indskyderen. Når nettokravet er negativt, vil kundeforholdet derfor som udgangspunkt overføres med uændrede betingelser.

Hvis en indskyders nettokrav i det nødlidende pengeinstitut er positivt og ligger under Fondens dækningsomfang, vil indskyderen således få dækket hele sit nettokrav. Denne dækning vil umiddelbart ydes af Fonden, der efterfølgende, når den endelige værdiansættelse af aktiverne foreligger, vil få godtgjort den forholdsmæssige andel, som datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager som betaling for aktiverne.

Hvis en indskyders nettokrav overstiger Fondens dækning, vil indskyderen ud over et beløb svarende til 100.000 euro kunne disponere over et beløb svarende til den forholdsmæssige andel af sit resterende indlån, som datterselskabet har overtaget som betaling for aktiverne. Procentdelen vil svare til den procentdel, som værdien af de overdragne aktiver udgør af de simple kreditorers samlede krav.

Dette kan illustreres ved et eksempel:

Når indskyderens nettokrav er positivt og ikke fuldt ud dækkes af Fonden (fx indlån på 2.000.000 og udlån på 750.000 kr.), så opgøres det, hvor meget der skal dækkes af Fonden. Indskyderen får umiddelbart råderet over 1.500.000 kr., da der først modregnes, og derefter overføres 750.000 kr., der dækkes af Fonden. Datterselskabet stiller dette beløb til rådighed for indskyderen på dennes konti. For den del af indskyderens indlån, der overstiger Fondens dækning (i dette tilfælde ca. 500.000 kr.), får indskyderen dækket en forholdsmæssig andel heraf. Der sker således en procentvis nedregulering. Hvis der fx sker en procentvis nedregulering til 75 %, vil indskyderen i dette tilfælde modtage yderligere ca. 375.000 kr. på sine konti i datterselskabet. Indskyderens restfordring på ca. 125.000 kr. bliver et krav mod konkursboet efter det nødlidende pengeinstitut. Dette krav risikeres at være tabt.

Finansiel Stabilitet A/S vil efter lovforslaget medvirke til en kontrolleret afvikling af datterselskabet. Datterselskabet må ikke foretage markedsføring eller i øvrigt konkurrere på markedet. Afviklingen skal ske på en ordentlig og redelig måde. Finansiel Stabilitet A/S skal således sikre, at der vil blive draget omsorg for de indskydere og kreditorer, der er i datterselskabet. Det betyder, at datterselskabet hjælper kunderne – så godt som det er muligt – med at finde et nyt pengeinstitut og indtil da sikrer, at kunderne kan få den nødvendige betjening i datterselskabet. Datterselskabets håndtering af kunderne sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for danske pengeinstitutters håndtering af både privat- og erhvervskunder.

Indtil Fonden betaler dette beløb til datterselskabet, kan datterselskabet finansiere dette midlertidige udestående gennem likviditet fra markedet, likviditetsrammen fra Finansiel Stabilitet A/S eller via Finansiel Stabilitet A/S’ kapitalisering af datterselskabet.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indtræder datterselskabet, når det foretager betaling til indskyderne, i indskydernes krav mod Fonden. Datterselskabet indtræder kun i det omfang, datterselskabet faktisk har lagt ud på vegne af Fonden.

§ 16 j

Med § 16 j foreslås det, at hvis et pengeinstitut erklæres konkurs, kan konkursboet overdrage aktiverne til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S på samme vilkår, som ved afvikling efter bestemmelserne i §§ 16 e-16 i.

Såfremt et pengeinstitut har valgt ikke at lade sig afvikle efter afviklingsmodellen, og pengeinstituttet efterfølgende tages under konkursbehandling, har kurator mulighed for at lade konkursboet afvikle efter afviklingsordningen i regi af Finansiel Stabilitet A/S. Afviklingen vil ske efter bestemmelserne i lov om finansiel stabilitet.

Ved kurators overdragelse til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S er det ikke hensigten, at Fonden skal foretage en dobbelt udbetaling.

Til § 2

Til nr. 1

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indføres, at pengeinstitutter skal have effektive former for systemer, der medfører, at de er forberedt og hurtigst muligt kan iværksatte de nødvendige tiltag, når en krisesituation er forestående. Det drejer sig blandt andet om oversigter og oplysninger om et pengeinstituts indskuds- og udlånskonti, pensionsdepoter m.v., når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet til opfyldelse af kapitalkravene efter § 225.

Finanstilsynet vil i medfør af kapitel 21 i lov om finansiel virksomhed føre løbende tilsyn med, at pengeinstitutter har effektive sagsgange og systemer, således at det sikres, at pengeinstituttet har mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Finanstilsynet bemyndiges efter det foreslåede stk. 2 til at fastsætte nærmere bestemmelser om, hvilke tiltag pengeinstitutterne skal kunne igangsætte, når det er nødvendigt i henhold til en krisesituation, herunder hvilke nærmere oplysningstyper der er tale om, det er nødvendigt at kunne opgøre. Hensigten med tiltagene er at sikre, at der kan ske en hurtig og effektiv overdragelse af et nødlidende pengeinstitut, jf. den foreslåede § 16 g i lov om finansiel stabilitet.

Til nr. 2

Med den foreslåede ændring udvides den gældende bestemmelse i § 247 til ligeledes at omfatte situationer, hvor pengeinstituttet er insolvent eller må påregne at blive insolvent i konkurslovens forstand.

Forslaget er et led i forbedringen af mulighederne for at afvikle aktiviteterne i et kriseramt pengeinstitut.

Anvendelse af den foreslåede bestemmelse forudsætter, at en akut løsning af pengeinstituttets solvensproblemer ikke kan afvente, at pengeinstituttets øverste organ – generalforsamlingen eller repræsentantskabet - indkaldes. Det kan fx være tilfældet, hvor der er risiko for, at der vil opstå et ”run” på pengeinstituttet, når det bliver offentligt kendt, at pengeinstituttet er i økonomiske problemer, og Finanstilsynet har fastsat en frist for retablering af kapitalen i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og der ikke inden for denne frist er sket en sådan retablering.

Det påhviler således ifølge forslaget bestyrelsen, når pengeinstituttets økonomiske situation nødvendiggør det, at vurdere, hvorvidt pengeinstituttet er insolvent eller må påregne at blive insolvent. Ved bestyrelsens vurdering af, hvorvidt pengeinstituttet er insolvent eller må påregne at blive insolvent, skal der tages højde for, om pengeinstituttet er i en situation, hvor pengeinstituttet ikke opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, og der er udsigt til, at den af Finanstilsynet fastsatte frist til retablering af kapitalen udløber uden retablering af kapitalen, samt at pengeinstituttets tilladelse inddrages.

Inddrages pengeinstituttets tilladelse, kan dette medføre, at flere af pengeinstituttets forpligtelser forfalder, og at pengeinstituttet derfor ikke vil være i stand til at imødekomme disse, efterhånden som de forfalder, hvorfor pengeinstituttet er at betragte som insolvent, jf. konkursloven § 17, stk. 2.

Såfremt bestyrelsen ved udløbet af den af Finanstilsynet fastsatte frist mener, at pengeinstituttet ikke er insolvent eller må påregne at blive insolvent i konkurslovens forstand, fx fordi problemerne er af forbigående karakter, skal foranstaltninger vedrørende retablering af kapitalen eller vedrørende overdragelse træffes på anden vis.

I lighed med hvad der gælder for bestyrelsen i relation til dens øvrige beslutninger, kan den vælge på forhånd at indhente mandat fra generalforsamlingen. Der er naturligvis intet til hinder for, at bestyrelsen måtte finde behov for at tage en drøftelse med ejerkredsen på en generalforsamling om, hvilken vej et pengeinstitut måtte vælge at følge, hvis pengeinstituttet skulle blive insolvent. Herefter vil kunder og andre interessenter kunne forholde sig markedsmæssigt til oplysningen.

Til nr. 3

Med den foreslåede ændring af § 354, stk. 6, nr. 11, sikres det, at Finanstilsynet i forbindelse med revisorernes værdiansættelse af aktiverne, jf. den foreslåede § 16 g, stk. 9, i lov om finansiel stabilitet, kan videregive fortrolige oplysninger om pengeinstituttet herunder dets kunder. Finanstilsynet kan dog kun videregive fortrolige oplysninger til de pågældende revisorer, hvis oplysningerne er påkrævet for revisorernes vurdering.

Til nr. 4

Med den foreslåede tilføjelse i § 354, stk. 6, nr. 14, af henvisningen til kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet sikres det, at Finanstilsynet i de tilfælde, hvor Finansiel Stabilitet A/S deltager i afviklingen af nødlidende pengeinstitutter, kan videregive fortrolige oplysninger til Finansiel Stabilitet A/S om pengeinstituttet og dets kunder. Ændringen af henvisningen fra kapitel 2 til kapitel 2 a i lov om finansiel stabilitet sker som følge af en tidligere ændring af lov om finansiel stabilitet.

Til § 3

Til nr. 1

Det foreslås med ændringen af § 1, stk. 3, at Fonden får mulighed for at deltage i afvikling af pengeinstitutter ved at sikre, at indskydere og investorer er dækket i andre tilfælde end ved konkurs og betalingsstandsning.

Fondens ordinære afdeling skal således sikre indskyderes og investorers fordringer i forbindelse med afvikling efter ordningen i lov om finansiel stabilitet.

Når et pengeinstitut afvikles efter afviklingsordningen i henhold til det foreslåede kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, overdrages pengeinstituttets aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S. Som betaling for aktiverne overtages bl.a. en forholdsmæssig andel af instituttets forpligtelser, der modsvarer værdien af aktiverne. I de tilfælde hvor værdiansættelsen medfører, at ikke alle indskyderes krav overtages, skal Fonden yde tilskud. Det betyder, at indskydere og investorer med indskud på op til Fondens dækningsomfang ikke umiddelbart vil mærke noget til overtagelsen.

Det er en forudsætning for Fondens medvirken, at pengeinstituttet ikke længere opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed. Er der derudover indgået en betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om, at pengeinstituttet overdrager alle sine aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, forventes det, at denne situation vil medføre, at indskyderes og investorers midler vil blive eller være indisponible, hvorfor Fonden af denne grund kan deltage i afviklingen og yde tilskud til det overtagende pengeinstitut til dækning af forskellen. Derudover er det ligeledes en forudsætning for udbetaling, at kravene er behørigt efterprøvet af Fonden. Hermed sikres det, at Fondens medvirken til afviklingsordningen sker i overensstemmelse med direktivet om indskudsgarantiordninger.

Som følge af lovforslaget forventes bekendtgørelse nr. 720 af 21. juni 2007 om Garantifonden for indskydere og investorer at skulle revideres med henblik på at muliggøre en hurtigere og mere smidig udbetaling fra Fonden. Samtidig vil de nærmere vilkår for tidspunkt og opgørelse af indskydere og investorers krav ligeledes fremgå af den nye bekendtgørelse.

Efter det foreslåede stk. 4 skal Fonden ikke medvirke til dækning i tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning efter stk. 2, såfremt fonden har medvirket til afvikling af det pågældende nødlidende pengeinstitut efter stk. 3.

Det skyldes, at ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter afviklingsordningen i lov om finansiel stabilitet, får Fonden mulighed for at deltage ved afvikling på et tidligere tidspunkt end ved betalingsstandsning og konkurs. Hvis det nødlidende pengeinstitut efterfølgende går i betalingsstandsning eller erklæres konkurs, skal Fonden ikke igen yde indskydere og investorer dækning efter stk. 2.

Til nr. 2

Med den foreslåede § 2 a, stk. 1, indføres en ordning om, at Fondens separate afviklingsafdeling skal anvendes til at stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S for et eventuelt tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med kapitaliseringen af og tilførslen af likviditet til datterselskabet, som har overtaget aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut, samt eventuelt underskud i datterselskabet som følge af afviklingen.

Tabskautionen foreslås at kunne gøres gældende af Finansiel Stabilitet A/S på anfordring overfor afviklingsafdelingen i regi af Fonden, hvis datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S ikke efter afvikling er i stand til at tilbagebetale kapital og likviditet inklusiv forrentning, eller der i øvrigt viser sig at være et underskud som følge af datterselskabets afvikling. Der skal således ikke være foretaget udtømmende retsforfølgning, før end Finansiel Stabilitet A/S kan gøre tabskautionen gældende.

Det skal i denne sammenhæng understreges, at ubogførte krav som fx garantier, der ikke er bogført af det nødlidende pengeinstitut, alene kan opnå dækning efter Fondens ordinære dækningsomfang for den del, der ikke skal honoreres forholdsmæssigt af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h i lov om finansiel stabilitet.

Kreditorer, der har et krav som følge af dårlig eller uhensigtsmæssig rådgivning i det nødlidende pengeinstitut, og som ikke er prækluderet, vil opnå den samme dækning for den del, der ikke honoreres forholdsmæssigt af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, som de oprindelige kreditorer, der fortsat har krav i det nødlidende pengeinstitut.

Tabskautionen stillet af Fondens afviklingsafdeling sikrer, at afviklingen af datterselskabet sker uden tab for Finansiel Stabilitet A/S, og at eventuelle tab som følge af afviklingen bæres af den finansielle sektor gennem afviklingsafdelingen.

Afviklingsafdelingen kan modtage en andel af den rente, som betales af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, idet risikoen i sidste ende bæres af afviklingsafdelingen ved garantistillelsen for Finansiel Stabilitet A/S’s tilførsel af kapital og likviditet. Andelen opgøres med udgangspunkt i forskellen mellem den markedsforrentning af kapital, som Finansiel Stabilitet A/S modtager fra datterselskabet og Finansiel Stabilitet A/S’s fundingrente. Finansiel Stabilitet A/S kan som et led i koncernens interne politikker indgå aftale med datterselskaberne om fastlæggelsen af honorering af moderselskabets ydelser i forbindelse med administration.

Efter stk. 2 foreslås det, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for betalingen af en risikopræmie for Fondens garantistillelse efter stk. 1.

Det findes hensigtsmæssigt, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for fastsættelsen af den andel af rentebetalingen fra datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, som afviklingsafdelingen kan modtage for garantien (risikopræmien). Dette skyldes blandt andet, at der med fastsættelsen af risikopræmien nødvendigvis må tages hensyn til statsstøttereglerne.

Til nr. 3

Med den foreslåede stk. 1 indføres en separat afviklingsafdeling. Herved sikres det, at formuen, der skal sikre indskydere og investorer, ikke sammenblandes med formuen, der er øremærket til afviklingstiltag og eventuelle krav hidrørende fra tabskautionen vedrørende potentielle tab ved afvikling af nødlidende institutter. Fonden vil således med forslaget have 4 afdelinger i alt. Pengeinstitut-, realkredit-, fondsmæglerselskabs- og afviklingsafdelingen.

De foreslåede stk. 2-4 er en videreførelse af de gældende stk. 2-4. Som følge af det foreslåede nye stk. 5 konsekvensrettes den nuværende henvisning til stk. 5 dog til en henvisning til stk. 6.

Efter forslagets stk. 5 omfatter afviklingsafdelingen alene afvikling efter lovens § 2 a – og afviklingsafdelingen omfatter alene pengeinstitutter, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Det er således alene danske pengeinstitutter, der er omfattet af afviklingsafdelingen.

Det foreslåede stk. 6 er en videreførelse af det gældende stk. 5.

Efter den foreslåede stk. 7 er det afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd, der træffer beslutning om størrelsen på den mellemregning, der etableres ved overdragelsen af et nødlidende pengeinstitut efter afviklingsordningen, jf. § 16 g, stk. 5, i lov om finansiel stabilitet.

Dette skyldes, at det er afviklingsafdelingen i Fonden, der bærer risikoen for den kapital og eventuelle likviditet, som Finansiel Stabilitet A/S skyder ind i et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S samt et eventuelt underskud i datterselskabet som følge af afviklingen. Det er derfor naturligt, at det er den endelige overdragelsessum, der danner grundlag for at opgøre tabene i datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.

Beslutningen om størrelsen på mellemregningen skal træffes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Størrelsen på mellemregningen må således ikke være større, end hvad formålet tilsiger. På den anden side skal størrelsen af mellemregningen også afspejle de usikkerheder, der er forbundet med en værdiansættelse af aktiverne i det nødlidende pengeinstitut. Her skal det tages med i betragtningen, at kreditorerne har 3 måneder til at give datterselskabet meddelelse om, hvorvidt kreditorerne mener at have et krav mod det nødlidende pengeinstitut. Dette giver efter 3 måneders fristen et overblik over, hvilke eventualkrav eller ukendte krav, som datterselskabet må kunne forvente at skulle overtage en forholdsmæssig andel af, jf. § 16 h i lov om finansiel stabilitet.

Til nr. 4

Efter det foreslåede stk. 2 og 3 kan afviklingsafdelingen via Fonden optage lån, hvis det er nødvendigt for, at afviklingsafdelingen kan honorere dens forpligtelser. Fondens andre afdelinger kan ikke optage lån i afviklingsafdelingen. Afviklingsafdelingen kan heller ikke optage lån i de ordinære afdelinger. Herved sikres vandtætte skotter mellem Fondens ordinære formue og formuen, der er øremærket til afviklingstiltag og dermed såkaldt ringfencing af de to formuer, hvilket er i overensstemmelse med de krav til sådanne ordninger, som Kommissionen senest har givet udtryk for i forbindelse med dens revision af direktivet om indskudsgarantiordninger. Modellen med en separat afviklingsafdeling forventes dermed at være i overensstemmelse med Kommissionens tilkendegivelser.

Til nr. 5

Med den foreslåede affattelse af stk. 1 fastholdes det, at Fondens ordinære formue for pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerafdelingen stadig skal udgøre mindst 3,2 mia. kr. Derudover bestemmes det, at afviklingsafdelingens separate formue ligeledes skal udgøre mindst 3,2 mia. kr. For afviklingsafdelingen gælder det som for Fondens øvrige afdelinger, at den via Fonden kan optage lån med garanti fra økonomi- og erhvervsministeren efter Finansudvalgets tilslutning.

Afviklingsafdelingens udgifter finansieres via afdelingens formue. Det forventes, at reglerne om Fondens formuer skal ændres som en følge af det arbejde, der i øjeblikket foregår i Kommissionen vedrørende finansiering af indskydergarantiordninger. Kommissionen forventes at fremlægge sit udspil medio 2010, hvorefter dette udspil vil danne grundlag for konstruktionen af finansieringen af hele Fondens formue.

Til nr. 6

Af det foreslåede stk. 2, 3. pkt. , fremgår det, at afviklingsafdelingens separate formue adskiller sig fra Fondens ordinære formue ved alene at bestå af indeståelser fra de bidragspligtige institutter. Den separate afviklingsafdeling indeholder således ingen likvide midler, men de bidragspligtige institutter forpligter sig til ved påkrav at yde de midler, der er nødvendige for, at afviklingsafdelingen kan foretage udbetaling under tabskautionen, såfremt det bliver nødvendigt.

Pengeinstitutterne har fradrag efter statsskattelovens § 6 for indbetalinger i henhold til garantien, da disse betragtes som driftsomkostninger.

Til nr. 7

Med tilføjelsen til stk. 3 foreslås det, at pengeinstitutternes bidrag til den separate afviklingsafdeling i form af indeståelser eller afdrag på lån optaget af afviklingsafdelingen højest inden for et regnskabsår kan udgøre et beløb svarende til 2 promille af institutternes indlånsmasse. Det enkelte pengeinstituts bidrag svarer således til dets aktuelle andel af de samlede dækkede nettoindskud, respektive andel af værdipapirdepoter.

Bestemmelsen svarer i princippet til den gældende bestemmelse for fastsættelsen af pengeinstitutternes bidrag til Fondens ordinære afdelinger.

Til nr. 8

Med den foreslåede § 15 a får Fonden mulighed for at dække indskud efter indskydergarantiordningens bestemmelser i de tilfælde, hvor et nødlidende pengeinstitut overdrager sine aktiver til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S.

Dette indebærer, at Fondens udbetaling sker før den endelige værdiansættelse efter § 16 g, stk. 9, er foretaget.

Hvis der tages udgangspunkt i eksemplet i bemærkningerne til § 16 i, stk. 2, så dækker Fonden på følgende måde:

Når indskyderens nettokrav er positivt og ikke fuldt ud dækkes af Fonden (fx indlån på 2.000.000 og udlån på 750.000 kr.), så opgøres det, hvor meget der skal dækkes af Fonden. Indskyderen får umiddelbart råderet over 1.500.000 kr., da der først modregnes og derefter overføres 750.000 kr., der dækkes af Fonden. Datterselskabet stiller dette beløb til rådighed for indskyderen på dennes konti. For den del af indskyderens indlån, der overstiger Fondens dækning (i dette tilfælde ca. 500.000 kr.), får indskyderen dækket en forholdsmæssig andel heraf. Der sker således en procentvis nedregulering. Hvis der fx sker en procentvis nedregulering til 75 %, vil indskyderen i dette tilfælde modtage yderligere ca. 375.000 kr. på sine konti i datterselskabet. Indskyderens restfordring på ca. 125.000 kr. bliver et krav mod konkursboet efter det nødlidende pengeinstitut.

Fonden vil efterfølgende få godtgjort den forholdsmæssige andel 562.500 kr., som datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S har overtaget som betaling for aktiverne i det nødlidende institut. Fonden vil herudover have et krav på den nødlidende bank på 187.500 kr.

Ud over at Fonden deltager i afviklingsordningen med den ordinære formue, deltager Fonden endvidere i ordningen i regi af afviklingsafdelingen, der stiller en tabskaution for kapital- og likviditetstilførslen samt et eventuelt underskud i datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S.

For en nærmere gennemgang af eksempler se bemærkningerne til § 16 i, stk. 2, i lov om finansiel stabilitet.

Til nr. 9

Overskriften til kapitel 6 ændres, som følge af at Fonden, udover at udbetale til indskydere og investorer, nu via afviklingsafdelingen får mulighed for at foretage udbetalinger i forbindelse med afvikling af pengeinstitutter.

Til nr. 10

Som et nyt stk. 2 foreslås der indført en hjemmel til, at Fonden skal udbetale direkte til datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S, når dette har opgjort og anmeldt et samlet krav, der svarer til det krav, som indskydere og investorer ellers ville have haft mod Fonden. Datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S er fra overtagelsestidspunktet forpligtet til at sørge for, at dette beløb er til rådighed på indskydernes konti.

Til nr. 11

Den foreslåede § 17 bygger på en videreførelse af den nugældende § 17, men medfører at Fonden ligeledes kan indtræde i indskyderens eller investorens krav mod det institut, der er afviklet efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet.

Til nr. 12

Med det foreslåede stk. 4 bestemmes det, at afviklingsafdelingens værdiansætttelsesråd udgøres af fire medlemmer, der repræsenterer pengeinstitutterne. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet. Værdiansættelsesrådet skal konstituere sig selv med en formand.

Beslutninger i værdiansættelsesgruppen træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende, jf. stk. 5.

Værdiansættelsesrådet kan træffe beslutning om at antage ekstern bistand i forbindelse med fastsættelse af mellemregningens størrelse.

Til § 4

Til nr. 1

I henhold til § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer skal Fonden dække indskud i forbindelse med, at et nødlidende pengeinstitut overdrager sine aktiver til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S, jf. forslagets § 3, nr. 9. Udbetaling skal ske til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16, stk. 2, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Det foreslås, at indskud, som Fonden dækker i forbindelse med, at et nødlidende pengeinstitut overdrager sine aktiver til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Derved sikres, at der ikke ved overdragelsen skabes en underbalance i datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S som følge af, at der skal afsættes beløb til betaling af skat af det beløb, som Fonden udbetaler til datterselskabet til (delvis) dækning af overtagne forpligtelser.

Som modstykke til skattefriheden foreslås, at datterselskabet under Finansiel Stabilitet A/S ikke kan medregne de forpligtelser, som dækkes ved betalingen fra Fonden, ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for de aktiver, der overtages fra det nødlidende pengeinstitut. Samtidig begrænses det nødlidende pengeinstituts adgang til at anvende dets skattemæssige underskud, så tab, der har udløst udbetalingen fra Fonden, ikke kan nedbringe fremtidig skattepligtig indkomst, der ikke stammer fra pengeinstitutvirksomheden. Begrænsningen omfatter hele det nødlidende pengeinstituts skattemæssige underskud, uanset om det overstiger det tab, der har udløst udbetalingen fra Fonden.

Forslaget vedrører ikke udbetalinger fra Fondens afviklingsafdeling som følge af den tabskaution, som Fonden skal stille over for datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i henhold til § 2 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. forslagets § 3, nr. 2. En sådan udbetaling vil imidlertid heller ikke blive beskattet. Dette skyldes, at Finansiel Stabilitet A/S ikke er skattepligtig efter selskabsskatteloven, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 14.

Forslaget om at skattefritage betalingen til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S svarer til den retsstilling, som var gældende i henhold til ligningslovens § 7 B indtil 2007 for beløb, som Fonden udbetalte til hel eller delvis dækning af en underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut.

Ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love blev ligningslovens § 7 B imidlertid ændret, så den almindeligt gældende skattemæssige behandling af overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, blev lovfæstet. Det skete i forbindelse med, at der blev skabt mulighed for at etablere frivillige ordninger, der kan medvirke til afviklingen af et nødlidende institut ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af et pengeinstituts ikke efterstillede kreditorer.

De gældende regler indebærer derfor, at beløb, som udbetales fra en frivillig ordning, jf. § 21 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, til hel eller delvis dækning af en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved en skattepligtig overdragelse af aktiver og passiver kan det beløb, hvormed den skattemæssige værdi af passiverne overstiger den skattemæssige værdi af aktiverne (den skattemæssige underbalance), afskrives som goodwill.

Baggrunden for ændringen af ligningslovens § 7 B i 2007 var, at Kommissionen fandt, at det var uforeneligt med reglerne om statsstøtte, at den skattemæssige behandling af en underbalance ved overdragelse af aktiver og passiver mellem to pengeinstitutter, var lempeligere end de almindelige skatteregler.

Det vurderes imidlertid, at den foreslåede skattefrihed gives under omstændigheder, som adskiller sig fra de tilfælde, som Kommissionen tidligere har anset for uforenelige med reglerne om statsstøtte. Det vurderes derfor, at den foreslåede skattemæssige behandling vil kunne accepteres af Kommissionen som en del af afviklingsordningen.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager det nødlidende pengeinstitut med henblik på kontrolleret afvikling. Datterselskabet må ikke konkurrere i markedet og kan ikke udvide forretningen. Der er således ikke tale om, at der udbetales beløb fra Fonden til pengeinstitutter, der skal konkurrere på almindelige markedsvilkår.

Endvidere er der lagt vægt på, at der er vandtætte skotter mellem Fondens ordinære formue og formuen, der er øremærket til afviklingsordningen. Den betaling, som fritages for beskatning i datterselskabet, kommer fra den ordinære formue, og svarer reelt til den betaling, som indskyderne skattefrit ville modtage, hvis det nødlidende selskab i stedet blev erklæret konkurs.

Da muligheden for udbetaling fra en frivillig ordning, jf. § 21 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, til hel eller delvis dækning af en regnskabsmæssig underbalance bibeholdes, foreslås det, at den gældende bestemmelse i ligningslovens § 7 B, stk. 1, videreføres uændret.

Til § 5

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. oktober 2010. Ikrafttrædelsen sker således samtidig med, at ordningen med den generelle statsgaranti ophører.

Til § 6

Det foreslås med stk. 1, at ændringerne af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten, ikke gælder for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Ændringerne af lov om finansiel stabilitet gælder direkte for Færøerne og Grønland.

Med stk. 2 foreslås det, at ændringerne af lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer ved kongelig anordning kan sættes i kraft helt eller delvist med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.


Bilag 1

Lovforslag sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved § 14 i lov nr. 516 af 12. juni 2009 og § 7 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
   
1. § 1 affattes således:
     
§ 1. Der etableres en garantiordning, som i overensstemmelse med aftalen af 5. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab indebærer, at staten ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, i det omfang sådanne krav ikke dækkes på anden måde.
 
»§ 1. Der etableres en afviklingsordning via Finansiel Stabilitet A/S for virksomheder med tilladelse som pengeinstitut, jf. § 7 i lov om finansiel virksomhed. Samtidig eksisterer der en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S efter ansøgning kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti.«
Stk. 2. Ved simple kreditorer forstås i denne lov indskydere og kreditorer, hvis fordringer ikke er omfattet af §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed. Kreditorer, hvis fordringer er baseret på særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a i lov om finansiel virksomhed (SDO-kreditorer), er ikke dækket af garantiordningen i denne lov.
   
     
§ 2. Garantiordningen omfatter pengeinstitutter, som senest den 13. oktober 2008 har anmodet om at blive medlem af Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Det Private Beredskab), og som ikke efterfølgende er blevet udelukket fra garantiordningen efter § 13, stk. 3 eller 5, eller § 14.
 
2. §§ 2 og 4 ophæves.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte pengeinstitutter kan indgå aftale med Det Private Beredskab om, at deres filialer beliggende i andre lande, som har en ordning svarende til garantiordningen efter denne lov, skal være omfattet af garantiordningen.
   
Stk. 3. Filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, der har tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, kan indgå aftale med Det Private Beredskab om at tilslutte sig garantiordningen, for så vidt angår krav af en type, som er omfattet af den danske garantifond for indskydere og investorer, og som har tilknytning til danske filialer.
   
Stk. 4. Pengeinstitutter og filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 7 i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der påbegynder drift af pengeinstitutvirksomhed efter den 13. oktober 2008, og som ønsker at blive omfattet af garantiordningen, skal samtidig med påbegyndelsen af virksomhed ansøge om medlemskab af Det Private Beredskab og ansøge Finanstilsynet om godkendelse af, at pengeinstituttet eller filialen omfattes af garantiordningen. Udenlandske pengeinstitutters filialer skal samtidig med påbegyndelsen af virksomhed i Danmark ansøge om medlemskab af Det Private Beredskab samt ansøge Finanstilsynet om godkendelse af, at filialen omfattes af garantiordningen. Udenlandske pengeinstitutters filialer omfattes dog kun af garantiordningen, for så vidt angår krav af en type, som er omfattet af den danske garantifond for indskydere og investorer, og som har tilknytning til danske filialer.
   
Stk. 5. Pengeinstitutter og filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, jf. stk. 1-4, der har tilsluttet sig garantiordningen, kan ikke udtræde af ordningen.
   
     
§ 4. Finansiel Stabilitet A/S har til opgave at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der er nævnt i § 2, stk. 1 og 2, og som har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav. Finansiel Stabilitet A/S dækker ligeledes de simple kreditorers krav i de pengeinstitutter, som er nævnt i § 2, stk. 4.
   
Stk. 2. For de filialer, som er nævnt i § 2, stk. 3 og 4, der er omfattet af garantiordningen, yder Finansiel Stabilitet A/S dækning for indskyderes krav af den type, som er omfattet af den danske garantifond for indskydere og investorer, og som har tilknytning til danske filialer, i det omfang indskyderne ikke opnår dækning af deres krav gennem en anden ordning.
   
Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S sikrer rettidig betaling af samtlige forfaldne krav, jf. stk. 1 og 2.
   
Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S kan overtage tidligere pengeinstitutter og pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Finansiel Stabilitet A/S aftaler vilkårene for overtagelsen med ejerne af pengeinstituttet. Finansiel Stabilitet A/S' udgifter forbundet med overtagelsen og den efterfølgende drift samt til afvikling af ejerskabet til aktierne erhvervet efter stk. 1 afholdes af staten.
   
     
§ 16 d ---
 
3. Efter § 16 d indsættes:
     
   
»Kapitel 4 b
     
   
Håndtering af nødlidende pengeinstitutter
     
   
§ 16 e. Finansiel Stabilitet A/S skal deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har tilladelse som pengeinstitut efter § 7 i lov om finansiel virksomhed, hvis pengeinstituttet beslutter dette, og hvis Finanstilsynet efter den 30. september 2010 har fastsat en frist for pengeinstituttets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. §§ 16 f-16 i.
   
Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S medvirker til afvikling af et nødlidende pengeinstitut ved at stifte og kapitalisere et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S, der overtager det nødlidende pengeinstituts aktiver, jf. § 16 g, stk. 1, og en del af pengeinstituttets passiver, jf. § 16 g, stk. 4, 6 og 8. Datterselskabet skal overtage alle pengeinstituttets medarbejdere og kan overtage andre gensidigt bebyrdende kontrakter efter nærmere aftale med det nødlidende pengeinstitut. Datterselskabet tilføres aktiekapital og supplerende kapital fra Finansiel Stabilitet A/S, således at datterselskabet opfylder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed.
   
Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S kan tildele et datterselskab, jf. stk. 2, en likviditetsramme, således at datterselskabet kan finansiere overtagelsen af aktiverne fra det nødlidende pengeinstitut samt opfylde kravene til likviditet i lov om finansiel virksomhed.
   
Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for Finansiel Stabilitet A/S’s opgaver i relation til dets datterselskaber og disses afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter ordningen.
     
   
§ 16 f. Fastsætter Finanstilsynet en frist for opfyldelse af kapitalkrav i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal bestyrelsen i det nødlidende pengeinstitut hurtigst muligt og inden 6 timer efter, at pengeinstituttet er gjort bekendt med fristen, træffe beslutning om og meddele Finanstilsynet, om pengeinstituttet, hvis det ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist, vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklingsordningen i denne lov eller efter reglerne om ophør i kapitel 15 i lov om finansiel virksomhed.
   
Stk. 2. Såfremt det nødlidende pengeinstituts bestyrelse har truffet beslutning om at lade sig afvikle efter afviklingsordningen, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet straks efter beslutningen tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger, der følger af § 245 a i lov om finansiel virksomhed.
     
   
§ 16 g. Kan et nødlidende pengeinstitut ikke tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for fristen fastsat af Finanstilsynet i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og beslutter pengeinstituttet at lade sig afvikle efter afviklingsordningen i denne lov, skal pengeinstituttet straks indgå betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af pengeinstituttets aktiver m.v.
   
Stk. 2. Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstituts bestyrelse skal aftale en foreløbig overdragelsessum for de overdragne aktiver m.v.
   
Stk. 3. Den foreløbige overdragelsessum opgøres til summen af den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved en afhændelse.
   
Stk. 4. Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab berigtiger den foreløbige overdragelsessum over for det nødlidende pengeinstitut ved at overtage ikke-efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdatoen for et beløb svarende til aktivernes værdi, som opgjort efter stk. 3. En del af beløbet tilbageholdes i form af en mellemregning, jf. stk. 6 og 7.
   
Stk. 5. Datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S overtager den enkelte simple kreditors krav mod pengeinstituttet, i det omfang det kan indeholdes i et eventuelt krav, som pengeinstituttet har mod indskyderen. Derudover overtager datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en forholdsmæssig andel af den tilbageværende del af kravene mod det nødlidende pengeinstitut. Forpligtelser over for medarbejdere, som Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab overtager, overtages fuldt ud.
   
Stk. 6. Mellemregningen anvendes til at efterregulere købesummen, når denne er endeligt fastsat af revisorerne.
   
Stk. 7. Størrelsen af mellemregningen, jf. stk. 4, fastsættes af værdiansættelsesrådet i afviklingsafdelingen i Garantifonden for Indskydere og Investorer, jf. § 5, stk. 7, i lov om en garantifond for indskydere og investorer.
   
Stk. 8. Aktie-, garanti- og andelskapital samt anden efterstillet kapital, jf. §§ 132 og 136 i lov om finansiel virksomhed, overtages ikke.
   
Stk. 9. Aktivernes værdi fastsættes endeligt ud fra principperne i stk. 3 af to revisorer udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Revisorernes værdiansættelse skal foreligge hurtigst muligt, efter at revisorerne er udpeget.
   
Stk. 10. Revisorernes værdiansættelse, jf. stk. 9, kan indbringes for retten af det nødlidende pengeinstitut, Finansiel Stabilitet A/S eller Garantifonden for Indskydere og Investorer senest 2 uger efter, at værdiansættelsen er modtaget.
   
Stk. 11. Udgifterne til revisorernes honorar for værdiansættelsen efter stk. 9 afholdes af datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S.
   
Stk. 12. Overdragelsesaftalen, jf. stk. 1, skal indeholde en bestemmelse om, at den endelige overdragelsessum reguleres med et eventuelt nettooverskud hos datterselskabet efter videreoverdragelse eller likvidation af datterselskabet.
     
   
§ 16 h. Straks efter overdragelsen anmelder datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S en bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system med opfordring til enhver, der har en fordring eller andet krav mod det nødlidende pengeinstitut, til at anmelde deres krav til datterselskabet inden 3 måneder efter bekendtgørelsen, hvis kravet enten ikke tidligere har været rejst mod det nødlidende pengeinstitut eller er blevet afvist af det nødlidende pengeinstitut. Når særlige forhold taler derfor, skal datterselskabet sørge for, at bekendtgørelsen desuden optages i de medier, som det nødlidende pengeinstituts kunder forventes at orientere sig i.
   
Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om:
   
1)
det nødlidende pengeinstituts navn, tidligere navne, adresse og CVR.-nr.,
   
2)
en person, til hvem anmeldelse skal ske, og
   
3)
retsvirkningerne af for sen anmeldelse, jf. stk. 3.
   
Stk. 3. Anmeldes en fordring ikke rettidigt, jf. stk.1, bortfalder retten til dækning i datterselskabet.
   
Stk. 4. Krav, der behandles under et gruppesøgsmål efter reglerne i kap. 23 a i Retsplejeloven, prækluderes ikke, selvom tilmeldingen til gruppesøgsmålet sker efter udløbet af fristen i stk. 1, forudsat at grupperepræsentanten på gruppens vegne har overholdt fristen.
     
   
§ 16 i. Datterselskabet skal på overdragelsestidspunktet opgøre de enkelte indskyderes dækning i det nødlidende pengeinstitut i henhold til lov om en garantifond for indskydere og investorer.
   
Stk. 2. Datterselskabet indbetaler et eventuelt a conto beløb på de pågældende kunders konti, der opgøres svarende til dækningen efter § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer. Det udbetalte a conto beløb kan efterreguleres efterfølgende.
   
Stk. 3. Datterselskabet indtræder i de pågældende kunders krav mod Garantifonden for Indskydere og Investorer.
     
   
§ 16 j. Erklæres et pengeinstitut konkurs, kan konkursboet overdrage aktiverne til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S på samme vilkår, som ved afvikling efter §§ 16 e-16 i.«
     
   
§ 2
     
   
I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 245 ---
 
1. Efter § 245 indsættes:
     
   
»§ 245 a. Pengeinstitutter skal sikre, at de har effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at det enkelte pengeinstitut er forberedt og inden for 24 timer kan tilvejebringe nødvendige oversigter og oplysninger over pengeinstituttets indskuds- og udlånskonti, pensionsdepoter m.v., når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet efter § 225, stk. 1.
   
Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om hvilke foranstaltninger og systemer, der er nødvendige for at sikre, at pengeinstituttet kan træffe de fornødne tiltag, når Finanstilsynet har fastsat en frist for pengeinstituttet efter § 225, stk. 1.«
     
§ 247, stk. 1
§ 247. Har pengeinstituttet tabt egenkapitalen, kan bestyrelsen overdrage pengeinstituttets virksomhed helt eller delvis til et andet pengeinstitut, jf. dog § 204, stk. 1, om økonomi- og erhvervsministerens godkendelse.
 
2. I § 247, stk. 1, indsættes efter »egenkapitalen«: », eller er det insolvent eller må det påregne at blive insolvent«.
     
§ 354, stk. 1-5 ---
Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:
 
3. I § 354, stk. 6, nr. 11, indsættes efter »2. pkt.«: », og lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9.«
1)
Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd.
   
2)
Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen.
   
3)
Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.
   
4)
Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.
   
5)
Folketingets Ombudsmand.
   
6)
En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.
   
7)
Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.
   
8)
Folketingets stående udvalg vedrørende en finansiel virksomheds generelle økonomiske forhold, for så vidt angår krisehåndtering af finansielle virksomheder, når der træffes beslutning om, hvorvidt staten skal yde garanti eller stille midler til rådighed. Tilsvarende gælder i forbindelse med den parlamentariske kontrol i sager omfattet af 1. pkt.
   
9)
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.
   
10)
Interessenter, herunder myndigheder, involveret i forsøg på at redde en kriseramt finansiel virksomhed, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor.
   
11)
De af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpegede revisorer efter § 144, stk. 5, 2. pkt.
   
12)
Skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved den finansielle virksomheds likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af en finansiel virksomheds regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.
   
13)
Institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller forsikringsgarantiordninger, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.
   
14)
Finansiel Stabilitet A/S, jf. kapitel 2 i lov om finansiel stabilitet.
   
15)
Økonomi- og Erhvervsministeriet i sager om behandling af ansøgninger om statsligt kapitalindskud, jf. lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
   
16)
Danmarks Nationalbank, udenlandske centralbanker, Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitisk myndighed, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for dem til opfyldelse af deres lovbestemte opgaver, herunder udførelse af pengepolitik, overvågning af betalings- og værdipapirhåndteringssystemer samt varetagelse af det finansielle systems stabilitet.
   
17)
En institution, der forestår clearing af værdipapirer eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen.
   
18)
Finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter, investeringsinstitutter, kreditvurderingsbureauer eller med kapitalmarkederne og organer, der medvirker ved finansielle virksomheders likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af den finansielle virksomheds regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.
   
19)
Organer i lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for kontrol med overholdelsen af reglerne for finansiel information fra udstedere af værdipapirer, der er optaget på et reguleret marked.
   
20)
Ministre med ansvar for den finansielle lovgivning i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, i forbindelse med krisehåndtering af en finansiel virksomhed.
   
21)
Kommissionen, hvis den har behov herfor til varetagelse af dens opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer, eller Det Europæiske Banktilsynsudvalg, Banktilsynskomiteen i Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg samt organer etableret af disse udvalg, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.
   
22)
Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har ansvaret for tilsyn med finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter, investeringsinstitutter, kreditvurderingsbureauer eller med kapitalmarkederne og organer, der medvirker ved finansielle virksomheders likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af den finansielle virksomheds regnskaber, jf. dog stk. 10 og 11.
   
23)
Told- og skatteforvaltningen i sager omfattet af skattekontrolloven § 6 D, stk. 2.
   
24)
Revisortilsynet og Revisornævnet til varetagelsen af deres opgaver.
   
25)
Den færøske landsstyremand for finansanliggender som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet på Færøerne og til brug for krisehåndtering af finansielle virksomheder på Færøerne.
   
26)
Det grønlandske landsstyremedlem for Erhverv og Arbejdsmarked som led i ansvaret for den økonomiske stabilitet i Grønland og til brug for krisehåndtering af finansielle virksomheder i Grønland.
   
27)
Færøernes Lagtings stående udvalg vedrørende en færøsk finansiel virksomheds generelle økonomiske forhold, for så vidt angår krisehåndtering af færøske finansielle virksomheder, når der træffes beslutning om, hvorvidt Færøernes landsstyre skal yde garanti eller stille midler til rådighed. Tilsvarende gælder i forbindelse med den parlamentariske kontrol i sager omfattet af 1. pkt.
   
28)
Grønlands Landstings stående udvalg vedrørende en grønlandsk finansiel virksomheds generelle økonomiske forhold, for så vidt angår krisehåndtering af grønlandske finansielle virksomheder, når der træffes beslutning om, hvorvidt Grønlands landsstyre skal yde garanti eller stille midler til rådighed. Tilsvarende gælder i forbindelse med den parlamentariske kontrol i sager omfattet af 1. pkt.
   
     
   
4. I § 354, stk. 6, nr. 14, ændres »kapitel 2« til: »kapitel 2 a og 4 b«.
     
   
§ 3
     
   
I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 338 af 1. maj 2009 og § 8 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 1, stk. 1-2 ---
 
1. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:
     
   
»Stk. 3. Fonden skal medvirke ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter i henhold til § 16 e i lov om finansiel stabilitet.
   
Stk. 4. I det omfang Fonden har medvirket efter stk. 3, skal den ikke tillige medvirke efter stk. 2 i tilfælde af det pågældende pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs.«
     
§ 2 ---
 
2. Efter § 2 indsættes i kapitel 1:
     
   
»§ 2 a. Overtager et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S et pengeinstituts virksomhed efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, skal Fonden via afviklingsafdelingen stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S for Finansiel Stabilitet A/S’s kapitalisering af datterselskabet, jf. § 16 e, stk. 2, i lov om finansiel stabilitet, for Finansiel Stabilitet A/S’s tildeling af en likviditetsramme til datterselskabet, jf. § 16 e, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet samt for eventuelt underskud i Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab som følge af afviklingen.
   
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om betalingen af en risikopræmie for Fondens garantistillelse efter stk. 1.«
     
   
3. § 5 affattes således:
     
§ 5. Fonden er delt op i tre afdelinger: Pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerselskabsafdelingen.
 
»§ 5. Fonden er opdelt i fire afdelinger: Pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen, fondsmæglerselskabsafdelingen og afviklingsafdelingen.
Stk. 2. Pengeinstitutafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 5.
 
Stk. 2. Pengeinstitutafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.
Stk. 3. Realkreditafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 2, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 5.
 
Stk. 3. Realkreditafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 2, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.
Stk. 4. Fondsmæglerselskabsafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 3, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 5.
 
Stk. 4. Fondsmæglerselskabsafdelingen omfatter de i § 3, stk. 1, nr. 3, angivne institutter samt tilsluttede filialer, jf. stk. 6.
Stk. 5. Fondens bestyrelse træffer beslutning om, til hvilken afdeling de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer skal tilsluttes.
 
Stk. 5. Afviklingsafdelingen omfatter afvikling efter § 2 a for de i § 3, stk. 1, nr. 1, angivne institutter.
   
Stk. 6. Fondens bestyrelse træffer beslutning om, til hvilken afdeling de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer skal tilsluttes.
   
Stk. 7. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd træffer beslutning om størrelsen af den mellemregning, der etableres ved overdragelse af aktiver efter afviklingsordningen i kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, jf. § 16 g, stk. 5, i lov om finansiel stabilitet.«
     
§ 6, stk. 1 ---
 
4. § 6, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:
Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte bidrag ikke er tilstrækkelige til at dække afdelingens forpligtelser i medfør af loven, optager afdelingen et lån, som ydes af de øvrige afdelinger i forhold til afdelingernes samlede bidrag.
 
»Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte bidrag ikke er tilstrækkelige til at dække en afdelings forpligtelser i medfør af loven, kan pengeinstitut-, realkredit- og fondsmæglerselskabsafdelingerne optage et lån hos hinanden i forhold til afdelingernes samlede bidrag.
Stk. 3. En afdeling kan låne et beløb svarende til 50 pct. af kravet til størrelsen af de øvrige afdelingers likvide beholdninger, dog højst 100 mio. kr. pr. afdeling, til dækning af forpligtelser opstået i et enkelt regnskabsår.
Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan med Finansudvalgets tilslutning stille garanti for lån optaget af Fonden til opfyldelse af dens forpligtelser.
Stk. 5. Såfremt der sker udlodning fra konkursboet, tilfalder udlodningen først de afdelinger, der har ydet lån i henhold til stk. 2. Resterende beløb tilføres den afdeling, som det konkursramte institut hører under.
 
Stk. 3. Afviklingsafdelingen kan optage lån dog ikke i de andre afdelinger. De andre afdelinger kan ikke optage lån i afviklingsafdelingen.«
   
Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.
     
§ 7, stk. 1
 
5. § 7, stk. 1, affattes således:
§ 7. Fondens formue skal udgøre mindst 3,2 mia. kr.
 
»Fondens ordinære formue skal for pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen og fondsmæglerselskabsafdelingen udgøre mindst 3,2 mia. kr. Afviklingsafdelingens separate formue skal ligeledes udgøre mindst 3,2 mia. kr.«
     
§ 7, stk. 2
 
6. I § 7, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
Stk. 2. Efter forhandling med Danmarks Nationalbank fastsætter Finanstilsynet regler om institutternes bidrag til Fonden, om minimumskrav til størrelsen af de enkelte afdelingers formue og om de nærmere vilkår for lånoptagelse, jf. § 6, stk. 2. Bidrag fra institutterne skal ske ved indbetaling og indeståelser.
 
»Afviklingsafdelingens separate formue består dog alene af indeståelser fra de bidragspligtige institutter.«
     
§ 7, stk. 3
 
7. I § 7, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:
Stk. 3. Pengeinstitutternes samlede bidrag vedrørende dækkede nettoindskud kan inden for et regnskabsår højst udgøre et beløb svarende til 2 promille af institutternes indlånsmasse. Institutternes samlede bidrag til afdelingerne til dækning af midler og værdipapirer, som ikke kan tilbageleveres, samt afdrag på eventuelle lån, som en afdeling har optaget, jf. § 6, stk. 2, kan inden for det enkelte regnskabsår højst udgøre 50 pct. af kravet til størrelsen af en afdelings formue.
 
»Det enkelte pengeinstituts bidrag til afviklingsafdelingen i form af indeståelser eller afdrag på lån optaget efter § 6, stk. 2, kan inden for et regnskabsår højst udgøre et beløb svarende til 2 promille af pengeinstituttets indlånsmasse.«
     
§ 15 ---
 
8. Efter § 15 indsættes i kapitel 5:
     
   
»§ 15 a. I tilfælde hvor pengeinstitutter nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, overdrager deres aktiver til et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S oprettet efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet, dækker Fonden indskud efter reglerne i §§ 9 og 12-14.«
     
   
9. Overskriften til kapitel 6 affattes således:
     
Kapitel 6
Udbetalinger fra Fonden til indskydere og investorer
 
»Udbetaling fra Fonden«
     
§ 16, stk. 1 ---
 
10. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
     
Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1, 1. pkt., nævnte frist, dog højst med 9 måneder.
Stk. 3. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk. 1 og 2 nævnte frist afslå at udbetale dækning til en indskyder eller investor, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få beløbet udbetalt.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om Fondens forpligtelse til at give oplysning om et instituts betalingsstandsning eller konkurs samt om indskyderes og investorers anmeldelse af krav til Fonden.
 
»Stk. 2. Udbetaling efter § 15 a sker til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h, stk. 3, i lov om finansiel stabilitet.«
     
   
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
     
   
11. § 17 affattes således:
     
§ 17. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i indskyderens eller investorens krav mod det institut, der har anmeldt betalingsstandsning eller er gået konkurs.
 
»§ 17. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i indskyderens eller investorens krav mod det pengeinstitut, der har anmeldt betalingsstandsning, er gået konkurs eller afvikles efter kapitel 4 b i lov om finansiel stabilitet.«
     
§ 18, stk. 1-3 ---
 
12. I § 18 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
     
Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.
 
»Stk. 4. Afviklingsafdelingens værdiansættelsesråd udgøres af fire medlemmer, der repræsenterer institutterne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet. Værdiansættelsesrådet vælger en formand blandt sine medlemmer.«
     
   
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
     
   
§ 4
     
   
I lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 244 af 22. marts 2010, foretages følgende ændringer:
     
§ 7 B, stk. 1 ---
 
1. I § 7 B indsættes som stk. 2 og 3:
     
   
»Stk. 2. Beløb, som i forbindelse med afviklingen af et nødlidende pengeinstitut udbetales til datterselskabet til Finansiel Stabilitet A/S i medfør af § 15 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af overtagne forpligtelser, der er dækket af beløb efter 1. pkt., kan ikke anses for en del af datterselskabets anskaffelsessum for de overtagne aktiver fra det nødlidende pengeinstitut.
   
Stk. 3. Såfremt Garantifonden for Indskydere og Investorer har udbetalt beløb omfattet af stk. 2 eller stillet garanti, der kan føre til udbetaling af beløb omfattet af stk. 2, og det nødlidende pengeinstitut omfattet af stk. 2 påbegynder ny aktivitet, kan et underskud for tidligere indkomstår ikke føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår eller senere indkomstår, ligesom underskud for det pågældende indkomstår ikke kan føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for senere indkomstår.«