Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer 1)

 

I medfør af § 15, stk. 5, § 67, stk. 2, § 69, stk. 5, og § 87, stk. 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Strandbeskyttelseslinjen

§ 1. Bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 1, gælder ikke for:

1) diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg og foranstaltninger, der udføres som led i en kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten, og hvortil der på forhånd er meddelt tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse,

2) udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel med henblik på anlæg og foranstaltninger efter nr. 1, og

3) sådanne bade- og bådebroer, der er omfattet af Transport- og Energiministeriets bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

Stk. 2. Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og af bade- og bådebroer, jf. stk. 1, nr. 3, må ikke forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til naturen, jf. naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 3.

Skovbyggelinjen

§ 2. Før der træffes afgørelse om dispensation fra bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, vedrørende skovbyggelinjen, skal kommunalbestyrelsen give den pågældende skovejer lejlighed til at udtale sig om det ansøgte.

Kapitel 2

Levestedsbeskyttelse

§ 3. Administrationen af naturbeskyttelseslovens § 65 skal respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (EF-habitatdirektivet), som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kapitel 3

Underretning

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende naturbeskyttelseslovens §§ 16 - 19 til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Miljøministeriets miljøcenter og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Stk. 2. Miljøministeriets miljøcenter skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende naturbeskyttelseslovens § 15 til de i stk. 1, nr. 1-2 og 4 nævnte personer og myndigheder.

Stk. 3. Afgørelser om naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, der indebærer en fravigelse af beskyttelsen efter art. 12, stk. 1, litra d), eller art. 13, stk. 1, litra a), i EF-habitatdirektivet, skal meddeles Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen henholdsvis Miljøministeriets miljøcenter herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens, henholdsvis Miljøministeriets miljøcenters, underretning om dispensationer fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 15-19, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Miljøministeriets miljøcenter, giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Offentliggørelse af afgørelser om dispensation

§ 5. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Miljøministeriets miljøcenter, skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Endvidere offentliggøres andre sådanne afgørelser, når de ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 4, stk. 1 og 4.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter Miljøministeriets miljøcenters eller kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Miljøministeriets miljøcenter, skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Offentliggørelse af miljøministerens afgørelser om ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjer

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de afgørelser, som Miljøministeriets miljøcenter træffer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, vedrørende ændring eller ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjerne i lovens §§ 8 og 15 - 18.

Stk. 2. Offentliggørelse finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsens § 5, stk. 2, og stk. 3, pkt. 1-2.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1607 af 11. december 2006 om bygge- og beskyttelseslinjer ophæves.

Miljøministeriet, den 21. juni 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36) og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).