Sagsforløb 2009/1 BF 225
Den fulde tekst

Fremsat den 15. april 2010 af Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF) og Ole Sohn (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om en slutdato for brug af oliefyr til opvarmning

Folketinget opfordrer regeringen til inden udgangen af 2010 at varsle, at det efter 2025 ikke mere vil være tilladt at anvende olie til opvarmning af bygninger. Folketinget opfordrer samtidig regeringen til at sikre, at det fra 2010 gøres lettere for ejere af individuelle oliefyr at skifte til en mere klimavenlig opvarmningsform og at isolere bygningen bedre.

Bemærkninger til forslaget

Siden 1998 har Danmark været selvforsynende med olie. Men allerede om 7 år skal vi til at importere olie. Hermed bliver Danmark afhængig af import primært fra Mellemøsten. I dag er olieprisen »kun« 3-4 gange større end prisen i 2003, men man må forvente, at prisen vil stige betydeligt i de kommende år. I 2009 advarede det internationale energiagentur (IEA) om, at verden vil være nødt til at finde seks nye »Saudi-Arabien’er«, hvis produktionen skal holde trit med den forventede efterspørgsel frem mod 2030. Denne ubalance vil betyde stigende priser. Fortsat afhængighed af olie kan derfor blive dyrt for den enkelte, ligesom det belaster betalingsbalancen, når Danmark skal importere energi.

Opvarmning ved hjælp af olie er desuden udelukket i en energistrategi, hvor vi skal gøre os uafhængige af fossile brændsler.

Man kan også sige det på en anden måde: Hvorfor dog satse på at importere olie og sende penge ud af landet frem for at bruge dem på at investere i omstilling af den danske energiforsyning?

Vi bruger olie til opvarmning, transport og plastmaterialer. Omkring 10 pct. af vores olieforbrug går til opvarmning, hvilket er en energimæssigt meget dårlig udnyttelse af oliens kvalitet. Det er heldigvis også her, det er lettest at slippe ud af afhængigheden inden for en kortere årrække, da der findes en række meget bedre alternativer.

Der er i dag ca. 300.000 oliefyr i Danmark (Danmarks Statistik 2009: 233.000 i parcelhuse og 70.000 i stuehuse til landejendomme), der hvert år udsender mere end 1 mio. t CO2. Et nyt oliefyr har lang levetid, og det er derfor vigtigt, at vi i god tid gør det klart for den enkelte, at der er en slutdato for anvendelse af oliefyr. Herved forhindres fejlinvesteringer, og samtidig bliver det lettere at skifte til opvarmningsmetoder, der gavner klima, miljø og forsyningssikkerhed mest muligt.

Forbudsåret 2025 er valgt for at sikre, at allerede installerede oliefyr kan afskrives over de mellemliggende 15 år. Udmeldingen af forbudsåret 2025 vil ikke forhindre, at der forinden stilles skrappere krav til eksisterende oliefyr, og således heller ikke, at der gennemføres initiativer, som har til formål at udfase antallet af oliefyr i Danmark længe før 2025.

For nogle vil det bedste alternativ være tilslutning til fjernvarme. Dette vil fremgå af de kommunale varmeplaner. For andre vil alternativet være en kvalitetsvarmepumpe – gerne en jordvarmepumpe med et varmelager og en solfanger, som kan medvirke til at sikre nødvendig fleksibilitet i det fremtidige danske energisystem. Varmepumpeløsningen kan forsyne en enkelt bygning eller kan udformes som fælles varmepumpeanlæg i mindre bebyggelser. Endelig kan tænkes anvendt pillefyr eller masseovne – eller en kombination af pillefyr/masseovn og solvarme, hvor dette kan tillades, uden at partiklerne herfra udgør sundhedsproblemer for beboere eller naboer.

Disse muligheder bør synliggøres gennem offentlig information, ligesom det bør gøres let for den enkelte forbruger at vælge mellem dem, f.eks. ved at der udarbejdes samlede tilbud inklusive finansiering.

Det er afgørende, at ejeren af et oliefyr ved overgangen til anden opvarmning samtidig oplyses om nødvendigheden af og fordelene ved efterisolering af bygningen samt tilpasning af radiatorsystemet til lave fremløbstemperaturer, både for generelt at spare energi og for at sikre, at f.eks. varmepumpen leverer den optimale varme til prisen.

En sådan strategi vil i sig selv fremme afviklingen af fossile brændsler i energiforsyningen i Danmark og løbende mindske risikoen for oliespild og forurening af jord, grundvand og luft med olie samt de mange farlige kemiske stoffer i olien.

Beslutningsforslaget betyder, at det sidste individuelle oliefyr slukkes nytårsaften 2025. Før installation af nye oliefyr eller renovering af eksisterende skal oliefyrets ejer gøres opmærksom på dette. Efter nyinstallation og renovering af et eksisterende oliefyr skal oliefyret mærkes tydeligt med angivelse af »sidste brugsdato«. Alle eksisterende oliefyr mærkes løbende i takt med rutinemæssige eftersyn og besøg af skorstensfejer.

Statens skrotningsordning, som trådte i kraft den 1. marts 2010, går et lille skridt i den rigtige retning. Men dels vil ordningen højst udskifte 10 pct. af oliefyrene, og dels vil udskiftning af gamle oliefyr fortsat kunne ske med nye oliefyr og således binde ejeren til højere oliepriser mange år frem.

Skriftlig fremsættelse

Anne Grete Holmsgaard (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om en slutdato for brug af oliefyr til opvarmning.

(Beslutningsforslag nr. B 225).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.