Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0018
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi 1)

 

Hermed bekendtgøres lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, med de ændringer, der følger af § 21 i lov nr. 436 af 9. juni 2004, § 12 i lov nr. 440 af 9. juni 2004, § 6 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, § 26 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 11 i lov nr. 545 af 24. juni 2005, lov nr. 565 af 24. juni 2005, § 5 i lov nr. 571 af 9. juni 2006 og § 16 i lov nr. 1571 af 20. december 2006.

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Loven skal medvirke til at værne miljø og natur, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i overensstemmelse med etiske værdier og i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven skal desuden medvirke til at beskytte menneskets sundhed i forbindelse med genteknologi.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af uønskede virkninger på miljø, natur og sundhed skal der lægges vægt på de ydre omgivelsers beskaffenhed og økologiske forhold samt risikoen for en uønsket påvirkning.

§ 2. Loven finder anvendelse på fremstilling eller anvendelse af genetisk modificerede organismer.

Stk. 2. Ved genetisk modificerede organismer forstås planter, dyr, mikroorganismer, cellekulturer og virus, hvori der forekommer nye sammensætninger af det genetiske materiale, som ikke opstår på naturlig måde.

Stk. 3. Genetisk modificerede organismer fremstillet ved traditionelle forædlingsmetoder er ikke omfattet af loven.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bestemte genetisk modificerede organismer og visse anvendelser heraf i nærmere bestemt omfang undtages fra loven.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.

§ 3. Loven finder tillige anvendelse på søterritoriet og på fiskeriterritoriet som fastlagt efter lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium.

§ 4. Lovens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse mod eller uden vederlag.

Stk. 2. Lovens regler om produktion gælder også tilvirkning, opbevaring, aftapning, emballering, ompakning og affaldshåndtering.

§ 5. Lovens § 10 finder ikke anvendelse på genetisk modificerede organismer bestemt til eksport uden for De Europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Lovens § 10 finder ikke anvendelse i forbindelse med lægemidler og foderstoffer.

Kapitel 2

Godkendelser m.v.

§ 6. Genetisk modificerede organismer må kun fremstilles, anvendes, importeres, transporteres, udsættes, sælges eller markedsføres i de i §§ 7-10 nævnte tilfælde, jf. dog § 5.

§ 7. Forskning, hvor der fremstilles eller anvendes genetisk modificerede organismer, må kun foregå i laboratorier eller inden for laboratorieområder, der er godkendt til dette formål efter regler udstedt efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Storskalaforsøg, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, må kun foregå i anlæg, der er godkendt til dette formål efter regler udstedt efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelse om udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer fra de laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg, der er nævnt i stk. 1 og 2, herunder om forbud mod udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne samt om foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge, at udledning eller overførsel kan finde sted.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at udstilling eller anden informationsformidling m.v. samt bestemte forsøg i undervisningsøjemed med genetisk modificerede organismer kan gennemføres uden for de laboratorier og laboratorieområder, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Produktion, hvor der anvendes genetisk modificerede organismer, må ikke påbegyndes uden godkendelse fra miljøministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om en anmeldelsesordning for bestemte typer genetisk modificerede organismer.

§ 9. Genetisk modificerede organismer må ikke udsættes uden godkendelse fra miljøministeren, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Godkendelse kan gives til

1) udsætning i ethvert andet øjemed end markedsføring eller

2) udsætning med henblik på markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter.

Stk. 3. Medicinske stoffer eller præparater til humant brug, der består af eller indeholder genetisk modificerede organismer, og som udsættes til de i stk. 2, nr. 1, angivne formål, kræver ikke godkendelse herefter, hvis udsætningen er godkendt i henhold til anden fællesskabslovgivning, der opfylder kravene til godkendelse efter direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001, art. 5.

Stk. 4. Markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, der er godkendt til markedsføring i henhold til anden fællesskabslovgivning, kræver dog ikke godkendelse efter stk. 2, nr. 2, hvis godkendelsen efter anden fællesskabslovgivning opfylder kravene efter direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001, art. 12.

Stk. 5. Genetisk modificerede organismer, som udgør eller indgår i produkter, der er godkendt til markedsføring af et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber efter reglerne fastlagt i direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001, kræver dog ikke godkendelse efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 6. Ved udsætning af genetisk modificerede organismer forstås enhver tilsigtet overførsel til miljøet af sådanne organismer uden brug af specifikke indeslutningsforanstaltninger, der anvendes for at begrænse de genetisk modificerede organismers kontakt med mennesker og miljø.

Stk. 7. Ved markedsføring forstås enhver stillen til rådighed for tredjemand. Tilfælde, hvor genetisk modificerede organismer alene stilles til rådighed med henblik på udsætning i ethvert andet øjemed end markedsføring eller stilles til rådighed efter forhold omfattet af §§ 7 eller 8, anses dog ikke for markedsføring.

§ 9 a. Miljøministeren hører berørte myndigheder og organisationer i spørgsmål om godkendelse af genetisk modificerede organismer til udsætning.

Stk. 2. Ministeren hører offentligheden, inden der træffes afgørelse efter § 9. Ministeren fastsætter de nærmere regler herom.

Stk. 3. Ministeren informerer offentligheden om godkendelser efter § 9, om afgørelser efter § 17, stk. 5, samt i tilfælde, hvor nye oplysninger efter § 15, stk. 2, fører til ændringer i godkendelsen efter § 9. Ministeren fastsætter de nødvendige regler herfor, herunder om oprettelse af et register over udsætninger af genetisk modificerede organismer.

§ 10. Genetisk modificerede organismer samt stoffer og produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, og som ikke er godkendt efter § 9, stk. 2, nr. 2, må ikke importeres, transporteres eller sælges uden godkendelse fra miljøministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at godkendelse efter stk. 1 ikke er nødvendig, når nærmere angivne betingelser er opfyldt.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsesordningerne efter dette kapitel.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om transport, oplagring og affaldshåndtering m.v. af genetisk modificerede organismer.

§ 14. Ved markedsføring her i landet af genetisk modificerede organismer efter § 9, stk. 5, skal godkendelsens indehaver eller importøren underrette miljøministeren herom, hvis godkendelse til markedsføring er meddelt af et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om de oplysninger, som underretningen skal indeholde, og om underretningens form.

§ 15. Den, der ansøger om godkendelse, skal efter godkendelsesmyndighedens bestemmelse give alle oplysninger og foretage eller lade foretage undersøgelser til sagen, herunder foretage eller lade foretage undersøgelser efter bestemte retningslinier og på bestemte laboratorier. Foretager godkendelsesmyndigheden selv undersøgelser, kan den pålægge ansøgeren at afholde udgifterne hertil.

Stk. 2. Den, der har fået godkendelse, skal forud underrette godkendelsesmyndigheden om ændringer i eller tilføjelser til de allerede indsendte oplysninger. Myndigheden tager herefter stilling til, om ændringen eller tilføjelsen kræver fornyet godkendelse.

§ 16. I godkendelser fastsættes der vilkår om virksomhedens indretning, drift og udledningsforhold, vilkår til begrænsning af overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne og vilkår om foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af uønskede virkninger på miljø, natur og sundhed. Der fastsættes endvidere vilkår om egenkontrol, overvågning, anvendelsesbegrænsninger og afgivelse af oplysninger til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Gyldigheden af en førstegangsgodkendelse til markedsføring kan ikke overstige ti år. Andre godkendelser kan tidsbegrænses. Dette gælder såvel godkendelsen som helhed som enkelte dele af godkendelsen.

Stk. 3. I godkendelsen kan der fastsættes en frist for den tidligste eller seneste udnyttelse af godkendelsen.

§ 17. Godkendelsesmyndigheden kan ændre godkendelsens vilkår og give påbud, hvis det er begrundet i hensynet til miljø, natur eller sundhed, eller hvis der er udviklet renere teknologi, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Stk. 2. I indtil 4 år, efter at en godkendelse er givet, kan godkendelsesmyndigheden kun give påbud eller forbud, hvis

1) der er fremkommet nye oplysninger om den genetisk modificerede organismes skadelige virkning,

2) den genetisk modificerede organisme medfører uønskede virkninger på miljø, natur eller sundhed, der ikke kunne forudses, da godkendelsen blev givet, eller

3) påvirkningen af miljø, natur eller sundhed i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelsesmyndigheden kan umiddelbart nedlægge forbud, hvis den genetisk modificerede organisme medfører overhængende fare for miljø, natur eller sundhed.

Stk. 4. Godkendelsesmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen udledning eller overførsel (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende måde.

Stk. 5. Godkendelsesmyndigheden kan midlertidigt begrænse eller forbyde anvendelse og salg af genetisk modificerede organismer, der er godkendt efter reglerne i § 9, stk. 2, nr. 2, og stk. 5, såfremt der er berettiget grund til at formode, at de genetisk modificerede organismer udgør en risiko for miljø, natur og sundhed.

§ 18. Den, der er ansvarlig for virksomhed, der kan give anledning til udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller miljøministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for administrationen af denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller ministeren kan herunder påbyde den ansvarlige for egen regning at

1) foretage prøveudtagning, analyser og målinger af de genetisk modificerede organismer, der udledes eller overføres til omgivelserne,

2) foretage prøveudtagning og analyser af materialer og produkter, der anvendes eller behandles, samt af eventuelle affaldsstoffer,

3) klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer til omgivelserne og

4) klarlægge, hvordan følgerne af udledningen eller overførslen afhjælpes eller forebygges.

§ 19. Miljøministeren kan fastsætte gebyrer til hel eller delvis dækning af myndighedernes udgifter ved behandling af godkendelsessager, undersøgelser, tilsyn og kontrol. Gebyrerne kan inddrives ved udpantning.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 20. Miljøministeren fører tilsyn med,

1) at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,

2) at påbud og forbud efterkommes, og

3) at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser samt vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser efter § 9, stk. 5, overholdes.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet helt eller delvis udføres af en eller flere kommunalbestyrelser eller andre myndigheder.

§ 21. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 22. I de i § 21 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden

1) forbyde aktiviteten,

2) påbyde den ansvarlige i videst muligt omfang at genoprette den hidtidige tilstand og

3) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

§ 23. I tilfælde af overhængende, alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkeligt indgreb i øvrigt er påkrævet, foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning.

Stk. 2. Der er udpantningsret for udgifter, som myndigheden har krav på at få dækket efter § 22, nr. 3, og § 23, stk. 1.

§ 24. Den, der efter §§ 7-10 og 13 er ansvarlig for forhold eller indretninger, skal straks underrette tilsynsmyndigheden og Sundhedsstyrelsen om alle driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer, som kan være til skade for miljø, natur eller sundhed eller indebære fare herfor.

Stk. 2. Underretning efter stk. 1 bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til i videst muligt omfang at genoprette den hidtidige tilstand.

§ 25. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsynsmyndighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser, og fastsætte regler om indberetningernes form.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 26. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til den eller de for de pågældende forhold ansvarlige.

Stk. 2. Afgørelser meddeles samtidig skriftligt til

1) klageberettigede personer, institutioner, organisationer og myndigheder, jf. § 30, og

2) andre berørte myndigheder.

Stk. 3. Underretning til de i stk. 2, nr. 1, nævnte privatpersoner kan finde sted ved offentlig annoncering.

§ 27. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Stk. 4. Efter forhandling med den pågældende minister kan miljøministeren fastsætte regler om andre myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelsen af opgaver efter loven. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 28. (Ophævet.)

§ 29. Hvis det skønnes nødvendigt, har myndighederne efter loven og personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at udøve de beføjelser, loven eller regler fastsat med hjemmel i loven tillægger dem.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Miljømyndighederne har adgang til at foretage undersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag, herunder prøver af genetisk modificerede organismer og produkter eller varer, der er reguleret i medfør af loven. Tilsvarende skal den, som besidder genetisk modificerede organismer, uden vederlag efter anmodning udtage, emballere og forsende prøver til undersøgelse efter myndighedens nærmere bestemmelse. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Producenten eller importøren af en udtaget produkt- eller vareprøve eller prøve af genetisk modificerede organismer er forpligtet til at godtgøre en detailforhandler prøvens fakturapris eller levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af kvitteringen.

Stk. 4. I forbindelse med de i stk. 1 og 3 nævnte tilfælde skal den ansvarlige og beskæftigede personer yde miljømyndighederne fornøden vejledning og hjælp.

§ 29 a. Gebyrer efter § 19 og udgifter, som myndigheden har krav på at få dækket efter §§ 22 og 23, kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.

Kapitel 5

Klage

§ 30. Afgørelser i henhold til denne lov og regler fastsat med hjemmel i loven kan påklages af

1) afgørelsens adressat,

2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og

3) berørte kommunalbestyrelser.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Havfiskeriforening og Dansk Fiskeriforening kan påklage afgørelser efter § 8 og afgørelser efter § 17 vedrørende virksomhed, der er omfattet af § 8.

Stk. 3. Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage afgørelser efter §§ 8 og 10 og § 17, stk. 1-4.

§ 31. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, jf. § 26, stk. 3, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. En godkendelse efter § 10 må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Stk. 3. Klage over en meddelt godkendelse efter § 10 har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet.

Stk. 4. I godkendelser efter § 8 kan godkendelsesmyndigheden samtidig bestemme, at godkendelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at godkendelsen, hvis den påklages inden for klagefristen, ikke må udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om den opsættende virkning efter stk. 4, herunder om, at godkendelsesmyndighedens afgørelse herom ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 6. En klage over et påbud eller forbud har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet.

Stk. 7. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbudet eller forbudet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage. Uanset om denne beslutning påklages, skal påbudet eller forbudet efterkommes, indtil klagemyndigheden bestemmer andet.

Stk. 8. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. dog § 34, stk. 3.

§ 32. (Ophævet.)

§ 33. Godkendelsesmyndighedens afgørelser efter § 15, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for afgørelser efter § 17, såfremt afgørelsen vedrører en godkendelse efter § 9, stk. 2, nr. 2, og stk. 5.

Stk. 2. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter § 22 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 34. Afgørelser efter § 8 truffet af miljøministeren og vilkår fastsat i medfør af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, til sikring af det ydre miljø i Beskæftigelsesministeriets afgørelser om klassifikation af laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 106, stk. 1-3, og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager efter denne lov sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:

1) Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Håndværksrådet, Landbrugsraadet og Dansk Landbrug i forening.

2) Miljøstyrelsen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Klage indgives direkte til Miljøklagenævnet, jf. § 31, af de klageberettigede efter § 30.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.

§ 35. (Ophævet.)

Kapitel 6

Straffe, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 6, 7 eller 31, stk. 2,

2) påbegynder eller driver virksomhed omfattet af §§ 8-10 uden godkendelse,

3) tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse efter loven eller tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse efter § 9, stk. 5,

4) undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,

5) undlader at afgive prøver efter § 29, stk. 3, eller at fremkomme med oplysninger efter §§ 15 og 18,

6) undlader at give underretning efter §§ 14, 15, stk. 2, og 24,

7) hindrer udførelsen af selvhjælpshandlinger efter §§ 22, stk. 1, nr. 3, og 23 eller retten efter § 29 eller

8) ved uforsvarlig omgang med genetisk modificerede organismer forvolder skade på miljø, natur eller sundhed eller fremkalder fare herfor.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på miljø, natur eller sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. For overtrædelse af § 6, § 7, stk. 1 og 2, § 8, § 9, stk. 1 og 5 og § 10, stk. 1, kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For bødestraf fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 4. I regler, der udstedes efter §§ 2, stk. 5, 7, stk. 3 og 4, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 13, stk. 2, og 14, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser m.v. som omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 3.

§ 37. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 38. Loven træder i kraft 23. oktober 1991. Samtidig ophæves lov nr. 288 af 4. juni 1986 om miljø og genteknologi.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af den tidligere lov opretholdes, indtil der udstedes nye regler efter denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Afgørelser truffet efter de hidtil gældende regler bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte overgangsbestemmelser.

§ 39. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 921 af 25. november 1992 om ændring af en række miljølove (Grønlands hjemmestyres kompetence vedrørende havmiljø m.v.), der ændrer § 39, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

 

Lov nr. 471 af 1. juli 1998 om levnedsmidler giver i § 81, stk. 2, fødevareministeren hjemmel til at ophæve §§ 11 og 12. Ændringen er ved bekendtgørelse nr. 928 af 13. december 1999 sat i kraft den 1. januar 2000.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner, der ændrer § 27, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.

Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 384 af 6. juni 2002 om ændring af lov om miljø og genteknologi, der ændrer §§ 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 33, 34, 35 og 36 og indsætter nye § 9 og § 9a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 17. oktober 2002.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af de hidtil gældende bestemmelser forbliver i kraft, indtil de ophæves eller der udstedes nye regler efter denne lov.

Stk. 3. Ansøgninger om godkendelse efter den hidtil gældende § 9, stk. 2, der ikke er afgjort den 17. oktober 2002, behandles og afgøres efter reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

 

Lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, som ophæver § 13 stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 21. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 2)

Stk. 2. § 13, stk. 3, i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, ophæves.

 

Lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd, som ændrer § 9 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 2-3. (Udeladt.)

 

Lov nr. 1373 af 20. december 2004 om ændring af en række love på miljøområdet (Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter), som ændrer § 29, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

 

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler), som ændrer § 19 samt indsætter ny § 29 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt.)

§ 86. (Udeladt.)

 

Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen), som ændrer § 24 og § 30, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 18.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 565 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljø og genteknologi (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen), som ændrer §§ 18, 20, 25, 27, 29, 30, 34, og ophæver § 28 og § 32, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, overføres til miljøministeren.

 

Lov nr. 571 af 9. juni 2006 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet), som ændrer § 34 og ophæver § 35 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt.)

Stk. 3. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

 

Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet), som ændrer § 27 og § 34, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt.)

Miljøministeriet, den 21. juni 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører og skaber hjemmel til at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF, EF-Tidende 2001 L 106/1 af 17. april 2001.

2) Loven trådte i kraft den 9. april 2005, jf. bekendtgørelse nr. 224 af 31. marts 2005.