Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

(Obligatorisk sundhedsrådgivning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret senest ved lov nr. 411 af 28. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) at udøve veterinær sundhedsrådgivning til ejeren af en besætning eller dennes repræsentant som led i en ordning fastsat i medfør af denne lov,«

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

2. I § 4, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 2-5« til: »§ 2, stk. 1, nr. 2-6«.

3. I § 6, stk. 1 og 4, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4«.

4. § 13, stk. 1, affattes således:

»Selv om betingelserne i § 12, stk. 1, er opfyldt, må en dyrlæge ikke udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til besætningsejerens eller dennes repræsentants efterbehandling af voksent kvæg, jf. dog § 14, stk. 1-4.«

5. § 14 affattes således:

»§ 14. Hvis ejeren af en svine- eller kvægbesætning har indgået skriftlig aftale om basismodulet i en sundhedsrådgivningsordning efter § 34 a, stk. 1 og 2, i lov om hold af dyr, kan dyrlægen ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til efterbehandling af svin og ungkvæg, hvis dyrlægen har stillet diagnose for og påbegyndt behandling af det enkelte dyr, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2. I svine- og kvægbesætninger, der er omfattet af en skriftlig sundhedsrådgivningsaftales tilvalgsmodul 1, jf. § 34 a, stk. 3, i lov om hold af dyr, kan dyrlægen ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til

1) behandling af de af besætningens svin og ungkvæg, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1, og

2) efterbehandling af voksent kvæg.

Stk. 3. I kvægbesætninger, der er omfattet af en skriftlig sundhedsrådgivningsaftales tilvalgsmodul 2, jf. § 34 a, stk. 3, i lov om hold af dyr, kan dyrlægen ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til behandling af det af besætningens kvæg, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at en dyrlæge i en besætning af andre dyr end dem, der er nævnt i § 34 a, stk. 1 og 2, i lov om hold af dyr, og som er omfattet af en skriftlig sundhedsrådgivningsaftale, kan ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til besætningsejeren eller dennes repræsentant til behandling af dyr i besætningen, der må forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til besætningsejerens eller dennes repræsentants forudgående behandling og efterbehandling af voksent kvæg i besætninger, der ikke er omfattet af sundhedsrådgivningsaftaler, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 6. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1-5, skal dyrlægen over for besætningsejeren eller dennes repræsentant nøje beskrive de kliniske symptomer, som skal være konstateret, før behandlingen påbegyndes.«

6. I § 15 ændres »§ 14, stk. 2-6« til: »§ 14, stk. 1-3«.

7. I § 24, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 2-4« til: »§ 14, stk. 1-3«, »14, stk. 5 og 6« til: »§ 14, stk. 4 og 5« og »14, stk. 2-6« til: »§ 14, stk. 1-5«.

8. I § 24, stk. 2, 1. og 4. pkt., ændres »§ 14, stk. 2-6« til: »§ 14, stk. 1-5«.

9. I § 24, stk. 3, ændres »§ 14, stk. 2-6« til: »§ 14, stk. 1-5«.

10. I § 24, stk. 4, nr. 1 og 2, ændres »§ 14, stk. 2-6« til: »§ 14, stk. 1-5«.

11. I § 25, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 2-6« til: »§ 14, stk. 1-5«.

12. I § 38, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 13, stk. 1« til: »§ 13« og »§ 14, stk. 2-4 og 7« til: »§ 14, stk. 1-3 og 6«.

§ 2

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved § 12 i lov nr. 404 af 1. juni 2006, § 30 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 1 i lov nr. 105 af 20. februar 2006 og § 53 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at store og større svine- og kvægbesætninger skal være omfattet af en skriftlig obligatorisk sundhedsrådgivningsaftales basismodul indgået mellem besætningsejeren eller dennes repræsentant og en dyrlæge, herunder om indholdet af aftalerne og om anmeldelse af indgåede aftaler.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at besætningsejeren eller dennes repræsentant og en dyrlæge frivilligt kan indgå sundhedsrådgivningsaftalens basismodul for svine- og kvægbesætninger, der ikke er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at besætningsejeren eller dennes repræsentant ud over obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler, jf. stk. 1, på frivilligt grundlag kan indgå skriftlige sundhedsrådgivningsaftalers tilvalgsmoduler med en dyrlæge.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at besætninger med andre dyrearter end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal være omfattet af en skriftlig obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale indgået mellem besætningsejeren eller dennes repræsentant og en dyrlæge, herunder om indholdet af aftalerne og om anmeldelse af indgåede aftaler.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Høegh

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.