Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

(Samarbejde mellem menighedsråd m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. To eller flere menighedsråd i et pastorat kan oprette et fælles menighedsråd, når det besluttes på et menighedsmøde i hvert af sognene, jf. kapitel 7.«

2. § 2, stk. 3, 3.-5. pkt., ophæves.

3. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, fastsætter det fælles menighedsråd antallet af valgte medlemmer i rådet. Rådet må dog højst bestå af summen af det antal valgte medlemmer, som de deltagende menighedsråd enkeltvis er berettiget til, jf. stk. 3, og skal mindst bestå af det antal valgte medlemmer, som det samlede antal folkekirkemedlemmer i de deltagende sogne ville berettige til, jf. stk. 3, hvis sognene udgjorde én samlet menighedsrådskreds. Hvert sogn skal mindst have 1 valgt medlem. Menighedsrådet skal meddele biskoppen antallet af medlemmer af det fælles menighedsråd og fordelingen af medlemmer mellem de deltagende sogne.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 10, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, kan der vælges en kirkeværge for hver kirke.«

5. I § 43 a ændres »§ 17 g, stk. 3« til: »§ 17 g, stk. 4«.

6. Efter § 43 a indsættes:

»§ 43 b. De i § 43, stk. 1-5, nævnte regler om samarbejde mellem menighedsråd finder tilsvarende anvendelse på samarbejde mellem stiftsøvrighed og provstiudvalg, mellem to eller flere stiftsøvrigheder, mellem to eller flere provstiudvalg og mellem menighedsråd og en eller flere stiftsøvrigheder eller provstiudvalg.

Stk. 2. Den i § 43, stk. 6, nævnte regel om dispensation fra dele af den kirkelige lovgivning til et menighedsråd finder tilsvarende anvendelse på et provstiudvalg eller en stiftsøvrighed, hvis det er ønskeligt af hensyn til løsningen af folkekirkelige opgaver i henholdsvis provstiet eller stiftet.«

7. § 44 affattes således:

»§ 44. Til fremme af samarbejdsprojekter i henhold til dette kapitel kan kirkeministeren yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.«

§ 2

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Udveksling af data mellem it-systemer«

2. § 24 ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. oktober 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech