Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

(Frist for sletning af oplysninger om dna-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 434 af 31. maj 2000 om Det Centrale Dna-profil-register, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 369 af 24. maj 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 479 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) der er forløbet 10 år fra frifindelse, afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald uden vilkår,«

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 3-6.

2. I § 3, stk. 3, ændres »nr. 2« til: »nr. 3«.

3. I § 7 indsættes som 2. pkt.:

»Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om opbevaring m.v. af biologisk materiale, som har dannet grundlag for oplysninger om en dna-profil optaget i registeret.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2010.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed