Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr

(Beslaglæggelse af lægemidler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret senest ved lov nr. 411 af 28. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., ændres »Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole« til: »Københavns Universitet«.

2. § 3, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Ministeren kan meddele personer, der gennem uddannelse og erhvervsudøvelse i udlandet har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med uddannelse efter stk. 1, autorisation som dyrlæge her i landet.«

§ 2

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved § 12 i lov nr. 404 af 1. juni 2006, § 30 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 1 i lov nr. 105 af 20. februar 2006 og § 53 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 10 indsættes efter »lægemidler«: »m.v.«

2. § 48 affattes således:

»§ 48. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om gennemførelse af særlige foranstaltninger efter stk. 2 og meddele påbud mod anvendelse af dyr, der er behandlet med eller har indtaget eller optaget stoffer som nævnt i § 47, stk. 1, eller produkter af sådanne dyr.

Stk. 2. Foranstaltninger i henhold til stk. 1 kan omfatte

1) særlige undersøgelser,

2) tilsyn,

3) mærkning,

4) isolation,

5) særlige betingelser for levering af dyr,

6) aflivning eller slagtning på særlige vilkår og

7) destruktion.«

3. § 52 affattes således:

»§ 52. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om undersøgelse af dyrehold for restkoncentrationer af medicin eller ikketilladte eller forbudte stoffer, herunder regler om udtagning af prøver fra levende dyr, slagtekroppe, mælk, æg, gødning, slam, foder og staldinventar m.v., og om laboratorieundersøgelse heraf. I reglerne kan tillige fastsættes bestemmelser om aflivning af dyr i undersøgelsesøjemed.«

4. § 53, stk. 1, affattes således:

»Kontrolmyndigheden kan som led i kontrol og overvågning vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelse og herunder aflive dyr i undersøgelsesøjemed. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at udgifterne i forbindelse med laboratorieundersøgelser, udtagning af prøver og andre foranstaltninger, der iværksættes i medfør af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller af Det Europæiske Fællesskabs forordninger, helt eller delvis afholdes af den for dyreholdet ansvarlige ejer eller bruger eller sammenslutning heraf.«

5. I § 56, stk. 1, ændres »efter § 30 eller § 52 eller efter regler fastsat i medfør af §§ 26, 29 og 30« til: »efter §§ 30 og 48 eller efter regler fastsat i medfør af §§ 30 og 48«.

6. I § 56, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ved sit forhold har givet anledning til, at et dyr er påbudt aflivet som følge af påvisning af restkoncentrationer af et lægemiddel over maksimalgrænseværdien som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 eller af ikketilladte eller forbudte stoffer.«

7. Efter § 65 indsættes i kapitel 12:

»§ 65 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan indhente de oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere, at denne lov overholdes, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed, herunder oplysninger om skatteforhold, eventuelt i elektronisk form.«

8. I § 70, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »47«: », 48«.

9. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 a. Lægemidler, der opbevares i en besætning, kan uanset ejerforholdet beslaglægges af kontrolmyndigheden, når lægemidlet ikke lovligt kan besiddes, ikke er lovligt ordineret eller ikke er lovligt mærket eller opbevaret og besætningsejeren i øvrigt er indforstået hermed.«

10. I § 71, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»På samme måde kan krav om konfiskation af ulovlige lægemidler vedtages uden retslig forfølgning.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Høegh

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.