Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

(Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 379 af 25. april 2007 om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik. (Indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at søge beskæftigelse m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2, ophæves.

2. § 1, nr. 5, ophæves.

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, som ændret ved lov nr. 431 af 1. juni 2008, § 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009 og § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der kan udstedes visum til en udlænding, der skal indrejse i Danmark for at aflægge prøve i dansk og danske samfundsforhold, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt., når Udlændingeservice har besluttet, at udlændingen skal aflægge prøven. Visummet begrænses til kun at gælde indrejse og ophold i Danmark.«

2. I § 9, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal endvidere, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at ansøgeren har bestået en prøve i dansk og danske samfundsforhold. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om prøven, herunder regler om, hvornår prøven anses for bestået, frist for aflæggelse og beståelse af prøven, om udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøven, opkrævning af gebyr for at deltage i prøven, klagefrister og prøvens indhold og gennemførelse m.v.«

3. I § 9, stk. 18, indsættes som 4. pkt.:

»Udlændinge, der i forbindelse med behandlingen af en sag om opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, er indrejst med henblik på at aflægge den prøve, der er nævnt i stk. 2, 2. pkt., kan efter Udlændingeservices bestemmelse opholde sig her i landet, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt der kan gives opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1.«

4. I § 9 f indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen har bestået en prøve i dansk og danske samfundsforhold. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om prøven, herunder regler om, hvornår prøven anses for bestået, frist for aflæggelse og beståelse af prøven, om udpegning af prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøven, opkrævning af gebyr for at deltage i prøven, klagefrister og prøvens indhold og gennemførelse m.v.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

5. § 21 a affattes således:

»§ 21 a. Udlændingeservice træffer afgørelse om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen herom ikke kan meddeles opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, med henblik på au pair-ophold hos en værtsperson, når

1) en au pair-person hos værtsfamilien har udført pligter i mere end det timemæssige maksimum for den meddelte tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for værtsfamilien,

2) det lommepengebeløb, som en au pair-person har modtaget fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændingemyndighederne fastsatte minimumslommepengebeløb eller

3) der ikke i værtsfamiliens bolig er blevet stillet et separat værelse til rådighed for en au pair-person.«

6. Efter § 40 c indsættes:

»§ 40 d. I forbindelse med at en udlænding skal aflægge den prøve, der er nævnt i § 9, stk. 2, 2. pkt., og § 9 f, stk. 4, 1. pkt., kan prøveafholder uden udlændingens samtykke fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations personregister over udlændinge indhente oplysninger om udlændingens

1) navn,

2) køn,

3) fødselsdato,

4) nationalitet,

5) pasnummer eller nummer på anden rejselegitimation og

6) fotografi.«

7. § 42 b, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

8. § 42 b, stk. 10, 3. pkt., ophæves.

9. I § 42 f, stk. 8, 2. pkt., ændres »udbudt af disse« til: »udbudt af disse, herunder en ungdomsuddannelse«.

10. I § 56 a, stk. 7, 1. pkt., ændres »denne« til: »barnet«.

11. I § 56 a indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Udlændingeservice beskikker en advokat for et barn, der er omfattet af stk. 1 og har fået afslag på opholdstilladelse efter § 7, medmindre barnet selv har antaget en advokat eller ganske særlige grunde taler derimod. Hvis barnet har fået udpeget en personlig repræsentant, jf. stk. 1, skal denne gøres bekendt med afgørelser om at beskikke en advokat for barnet. § 55, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om Udlændingeservices beskikkelse af advokater efter 1. pkt.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

12. I § 58 ændres »§ 56 a, stk. 7« til: »§ 56 a, stk. 7 og 8«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens § 4 a, stk. 2, § 9, stk. 2, 2. og 3. pkt., § 9, stk. 18, 4. pkt., § 9 f, stk. 4, og § 40 d som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1-4 og 6, fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech