Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0023
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)1)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved be­kendt­gø­rel­se nr. 1380 af 12. december 2006, be­kendt­gø­rel­se nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009 og bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EU-Tidende 2006, L 347/1), Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (EU-Tidende 2006, L 384/92), Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til le­ve­rings­sted­et for tjenesteydelser (EU-Tidende 2008, L 44/11), Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (EU-Tidende 2009, L 14/7) og Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (EU-Tidende 2010, L 72/1).«

2. I Indledningen ændres »§ 64, stk. 2« til: »§ 64, stk. 1«.

3. I § 22, stk. 2, ændres »de i kapitel 8 anførte regler« til: »reglerne i bekendtgørelse nr. 1492 af 15. december 2009 om godtgørelse af merværdiafgift (moms)«.

4. Efter § 40 a, indsættes:

»§ 40 b. Virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter lovens § 46, stk. 1, nr. 6, skal udstede en faktura efter § 40 uden oplysning om nr. 8) gældende afgiftssats og nr. 9) afgiftsbeløbets størrelse. Fakturaen skal desuden indeholde oplysninger om, at køber skal svare den afgift, der påhviler ydelsen, f.eks. ved anførsel af ”omvendt betalingspligt, køber afregner momsen” eller ”reverse charge, buyer settles the VAT”.«

5. I § 45, stk. 2, ændres »§ 40 a« til: »§ 40 a, § 40 b«.

6. I § 52, stk. 3, indsættes efter »lovens § 46, stk. 1, nr. 4«: »og 6.«.

7. § 52, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. På kontoen for eksport m.v. anføres salgsprisen for:

1) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens §§ 14-21d, og hvortil virksomheden har indkøbt m.v. varer og ydelser her i landet. Dog bortset fra leverancer efter lovens § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt., og leverancer af ydelser efter lovens § 16, stk. 1, i de tilfælde, hvor en modtager i et andet EU-land er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne,

2) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5-19, samt stk. 3-4, og

3) leverancer, hvor modtager er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelser efter lovens § 46, stk. 1, nr. 6.«

8. § 72, stk. 1, affattes således:

»Virksomheder, der til registrerede virksomheder, herunder registrerede ikke-afgiftspligtige juridiske personer, i andre EU-lande leverer varer uden afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, samt leverer ydelser uden afgift, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leverings­sted­et for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, skal for hvert kvartal (listeperiode) udarbejde en liste over de i perioden foretagne leverancer med angivelse af følgende oplysning­er:

1) virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode,

2) køberens registreringsnummer.

3) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande, og

4) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.«

9. I § 73, stk. 2, ændres »told- og skatteforvaltningens web-portal« til: »told- og skatteforvaltningen«.

10. I § 100, stk. 2, indsættes efter »§ 40 a«: », § 40 b«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2010, jf. stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 3, har virkning for ansøgning om godtgørelse af afgift efter § 22, stk. 2, der indgives den 1. maj 2010 eller senere, og som vedrører perioder fra 1. januar 2010.

Stk. 3. § 1, nr. 4 og 5, har ligeledes virkning for fakturering efter § 40 b, § 45 og § 45 a af salg af ydelser, der er omfattet af omvendt betalingspligt for afgift efter lovens § 46, stk. 1, nr. 6, for perioden 9. april til 30. april 2010 inden indgivelse af angivelse for den relevante afgiftsperiode efter § 67, stk. 1.

Stk. 4. § 1, nr. 6 og 7, har ligeledes virkning for kontoførelse af afgift og salg efter § 52, stk. 3 og 10, jf. lovens § 46, stk. 1, nr. 6, for perioden 9. april til 30. april 2010 inden indgivelse af angivelse for den relevante afgiftsperiode efter § 67, stk. 1.

Stk. 5. § 1, nr. 8 og 9, har ligeledes virkning for listeoplysninger over leverancer af varer og ydelser til andre EU-lande, der indberettes efter §§ 72 og 73 den 1. maj 2010 eller senere, og hvor leverancen er foretaget i perioden 1. januar til 30. april 2010.

Skatteministeriet, den 23. april 2010

Troels Lund Poulsen

/ Kaj-Henrik Ludolph

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (EU-Tidende 2010, L 72/1).