Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2007 til 2010

I medfør af § 102 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009, fastsættes følgende:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for opgørelse og beregning af Landsbyggefondens bidrag i henhold til § 92 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. til ydelsesstøtten til etablering af almene boliger, hvortil kommunerne i tilsagnsårene 2007 til 2010 meddeler eller har meddelt tilsagn efter lovens §§ 115 og 117 og de tidligere §§ 143 a – 143 d, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006, samt til ydelsesstøtten til etablering af friplejeboliger, hvortil der i tilsagnsårene 2008-2010 meddeles eller er meddelt tilsagn efter § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

§ 2. For almene boliger opgøres den samlede anskaffelsessum i det enkelte tilsagnsår som summen af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsen, jf. § 41, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (skema B-godkendelse) for de tilsagn, som er meddelt efter § 25 i samme bekendtgørelse (skema A-tilsagn) i det enkelte tilsagnsår.

Stk. 2. For friplejeboliger opgøres den samlede anskaffelsessum i det enkelte tilsagnsår som summen af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsen, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger (skema B-godkendelse) for de tilsagn, som er meddelt efter § 12 i samme bekendtgørelse (skema A-tilsagn) i det enkelte tilsagnsår.

Stk. 3. Er et tilsagn omfattet af stk. 1 eller stk. 2 bortfaldet inden det opgørelsestidspunkt, der er nævnt i stk. 5, indgår dette tilsagn ikke i opgørelsen efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 4. Har kommunen ikke godkendt anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen senest på det opgørelsestidspunkt, som er nævnt i stk. 5, og er tilsagnet ikke bortfaldet, anvendes anskaffelsessummen på tilsagnstidspunktet ved opgørelsen efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Opgørelsen af anskaffelsessummen foretages pr. den 1. oktober i det andet år efter tilsagnsåret.

§ 3. For tilsagn, der er meddelt før den 1. juli 2009, og som ikke er omfattet af overgangsordningen i § 6, stk. 4 og 5, i lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., opgøres bidraget på grundlag af nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten i lånets løbetid.

Stk. 2. For tilsagn omfattet af den overgangsordning, der er nævnt i stk. 1, og for tilsagn meddelt efter den 30. juni 2009 opgøres bidraget på grundlag af nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten i lånets løbetid og de beregnede indbetalinger til staten efter § 129 a i lov om almene boliger m.v. og efter § 63, stk. 1, 2. pkt., i lov om friplejeboliger.

§ 4. Ved beregningen af forløbet af ydelsesstøtten og indbetalingerne til staten, jf. § 3, anvendes de rente- og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af statens udgifter til ydelsesstøtte på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret.

Stk. 2. Ved beregningen forudsættes det, at udbetaling af ydelsesstøtte påbegyndes i 1. termin i det andet år efter tilsagnsåret.

§ 5. Ved beregningen af nutidsværdien af ydelsesstøtten og indbetalingerne til staten, jf. § 3, anvendes den forudsatte diskonteringsrente, som ligger til grund for budgetteringen af statens udgifter til ydelsesstøtte på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret.

§ 6. Socialministeriet fastsætter Landsbyggefondens bidrag. Fastsættelsen er endelig og reguleres ikke efterfølgende som følge af ændringer i de faktiske anskaffelsessummer eller ændrede beregningsforudsætninger.

§ 7. Landsbyggefonden påbegynder betalingen af bidraget på det tidspunkt, hvor den tilbageværende beregnede ydelsesstøtte på lånet svarer til fondens bidrag. Landsbyggefondens årlige bidrag indbetales til Økonomistyrelsen samlet senest den 15. august.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. april 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2008 om Landsbyggefondens refusion af og bidrag til ydelsesstøtte 2006 til 2010.

Socialministeriet, den 21. april 2010

Benedikte Kiær

/ Mikael L. Kristensen