Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 4 og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 og § 3, stk. 1, nr. 4 og § 7, stk. 2, i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansættelse af medarbejdere i kunstnerisk/videnskabelige stillinger ved følgende institutioner:

1) Arkitektskolen Aarhus

2) Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole

3) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole

5) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

6) Det Jyske Musikkonservatorium

7) Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

8) Rytmisk Musikkonservatorium

9) Danmarks Biblioteksskole

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Opslag

§ 2. Ansættelse sker efter opslag med mindre andet er anført.

Stk. 2. Opslag af stillinger på professorniveau skal normalt ske internationalt, jf. dog §§ 8-10.

Bedømmelse

§ 3. Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau samt ved bedømmelse af varigt ansattes overgang fra en stilling på adjunktniveau til en stilling på lektorniveau nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg, som består af en formand og to eller fire medlemmer, jf. dog §§ 9 og 10.

Stk. 2. Rektor udpeger formanden og medlemmerne, samt fastsætter en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.

Stk. 3. Mindst et medlem af et bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer og mindst to medlemmer af et bedømmelsesudvalg på 5 medlemmer skal være personer, der ikke er ansat ved den pågældende institution.

Stk. 4. Ved besættelse af øvrige stillinger nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg eller udpeger en eller flere sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Der er ikke krav om eksterne medlemmer i disse bedømmelsesudvalg.

Stk. 5. Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal være sagkyndige inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til det, der forudsættes for stillingen, dog ikke under lektorniveau eller tilsvarende niveau.

Stk. 6. Institutionen orienterer ansøgerne om bedømmelsesudvalgets sammensætning.

§ 4. Bedømmelsesudvalget eller de sagkyndige personer tager stilling til, om ansøgerne besidder de kunstneriske/ forskningsmæssige/undervisningsmæssige og øvrige faglige kvalifikationskrav, som er forudsat i stillingsstrukturen og angivet i opslaget. Der afgives en ikke-prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer, skal dette fremgå af bedømmelsen.

Stk. 2. Hvis medlemmer af et bedømmelsesudvalg i enighed vurderer – eller en sagkyndig person vurderer – at en ansøger helt åbenbart ikke er kvalificeret, kan det i bedømmelsen kort angives, hvilke krævede kvalifikationer, der ikke er opfyldt.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalget kan indstille til rektor, at en eller flere ansøgere aflægger prøve/afholder prøveforelæsning. Rektor afgør om indstillingen skal følges og i givet fald, hvem der kan overvære disse prøver/-forelæsninger.

Stk. 4. Alene formanden, medlemmerne og eventuelt en af rektor udpeget sekretær kan deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde.

Stk. 5. Umiddelbart efter at udvalget har afgivet sin bedømmelse, sender institutionen til hver ansøger den del af bedømmelsen, som angår vedkommende ansøger.

§ 5. Rektor kan fastsætte generelle regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i bedømmelsen.

Stk. 2. Rektor kan efter indstilling fra bedømmelsesudvalget bestemme, at ansøgerne skal have lejlighed til at få inddraget yderligere materiale i bedømmelsen. Der fastsættes i så fald en frist herfor, som alle ansøgere underrettes om.

Ansættelse

§ 6. Rektor træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.

Stk. 2. Ved ansættelse i stillinger på professor- og lektorniveau og ved ansættelse i tidsubegrænsede stillinger på adjunktniveau nedsætter rektor et ansættelsesudvalg. Rektor kan være medlem af ansættelsesudvalget.

Stk. 3. Ansættelsesudvalget kan indkalde en eller flere ansøgere til samtale. Ansættelsesudvalget afgiver en begrundet indstilling om, hvilken ansøger der skal ansættes i stillingen.

Stk. 4. En ansøger kan kun ansættes, hvis et flertal af bedømmelsesudvalgets medlemmer eller af de sagkyndige personer har anset vedkommende for fagligt kvalificeret til stillingen. Ønsker rektor ikke stillingen besat på det foreliggende grundlag, beslutter rektor, om stillingen skal opslås på ny eller ikke for tiden søges besat.

§ 7. Hvis en stilling bliver ledig inden for seks måneder efter besættelsen, kan rektor beslutte at ansætte en anden af de ansøgere, som et flertal af bedømmelsesudvalget tidligere har fundet kvalificeret til ansættelse. I sådanne tilfælde skal der ikke foretages fornyet opslag og fagkyndig bedømmelse.

Ansættelse uden opslag

§ 8. Rektor kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at en stilling på professor- eller lektorniveau besættes uden opslag, hvis der af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg i enighed er afgivet en begrundet indstilling herom. Udvalget sammensættes i overensstemmelse med reglerne i § 3, stk. 1.

Stk. 2. Den pågældendes kvalifikationer skal være tilstrækkeligt godtgjort, og personen skal af udvalget anses for klart bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag.

Ansættelse for eksterne midler

§ 9. Hvis en ekstern bevillingsgiver har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed til ansættelse af en konkret person, som bevillingsgiveren har udpeget, kan rektor ansætte denne uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse, jf. § 3, stk. 4.

Ansættelse og forlængelse for mindre end et år

§ 10. Tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til et år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog op til to år – og forlængelse i op til et år kan finde sted uden opslag, forudsat at den pågældende bedømmes fagligt kvalificeret til stillingen, jf. § 3, stk. 4. Overstiger den samlede ansættelsesperiode inklusive forlængelse to år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog tre år – skal stillingen slås op, og der skal foretages en faglig bedømmelse, jf. § 3, stk. 1.

Adjungerede professorer

§ 11. En institution kan tildele titlen adjungeret professor til personer uden for institutionen, som har et højt fagligt niveau, og som institutionen ønsker at hædre med denne titel og derved knytte nærmere til sig.

§ 12. Ret til at anvende titlen tildeles for 5 år.

§ 13. Tildeling af titlen er ikke forbundet med aflønning. Honorering af ordinære arbejdsopgaver er fortsat mulig.

§ 14. Efter nærmere aftale med institutionen kan en adjungeret professor holde forelæsninger, indgå i bedømmelsesudvalg mv. og deltage i institutionens forskning eller samarbejde med denne om forskningsprojekter.

§ 15. Sager om tildeling af titlen adjungeret professor behandles lige som øvrige ansættelsessager under iagttagelse af tavshedspligt.

§ 16. Forslag om tildeling af titlen adjungeret professor til en konkret person kan fremsættes over for rektor. Hvis rektor anser forslaget for velbegrundet, nedsætter rektor et sagkyndigt udvalg bestående af 3 personer, der må anses for at besidde faglig indsigt på tilsvarende niveau.

§ 17. Udvalget afgiver en motiveret vurdering til rektor af, om titlen bør tildeles.

Stk. 2. Titlen kan kun tildeles, hvis mindst 2 medlemmer af det sagkyndige udvalg indstiller dette.

§ 18. Rektor skal sikre sig, at vedkommende er villig til at modtage titlen, og meddeler herefter den pågældende ret til at betegne sig adjungeret professor ved institutionen for en femårig periode.

Stk. 2. Rektor kan tildele en adjungeret professor titlen på ny ved udløbet af en femårig periode.

Stk. 3. Ved fornyet tildeling af titlen træffer rektor afgørelse om, hvorvidt der på ny skal nedsættes et sagkyndigt udvalg.

Dispensationer og klager

§ 19. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 20. Institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for kulturministeren.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og har virkning for stillinger, der opslås og besættes efter dette tidspunkt. Igangværende ansættelser færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1507 af 14. december 2006 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet ophæves.

Kulturministeriet, den 12. oktober 2010

Per Stig Møller

/ Jane Johansen Pade