Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter

(Ændrede strafbestemmelser)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 821 af 23. oktober 1997 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 33, stk. 2 og 3, § 48 og § 61 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 474 af 31. maj 2006 og ved § 2 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:«

2. I § 14, stk. 2, udgår ”hæfte eller”.

3. I § 14 indsættes som stk. 3 .:

»Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2008.

Miljøministeriet, den 11. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Karsten Skov