Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 21. april 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens økonomi

(Samarbejde om krematoriedrift m.v.)

[af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. januar 2010 og var til 1. behandling den 4. marts 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kirkeudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kirkeministeren sendte den 27. oktober 2009 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 11. Den 28. januar 2010 sendte kirkeministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Fælleskrematoriet for Sjælland.

Deputationer

Endvidere har Fælleskrematoriet for Sjælland, mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til kirkeministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget udtaler,at Socialdemokratiet kan støtte lovforslaget, idet Socialdemokratiet finder det altafgørende, at det er lokale demokratiske beslutninger, der skal være afgørende for antallet af krematorier. Socialdemokratiet finder det meget vigtigt, at alle lokale menighedsråd involveres, når og hvis lukningen af et krematorium kommer på tale, så etiske aspekter omkring f.eks. nærhed og transport af afdøde efter selve bisættelsen er med i beslutningsgrundlaget. Adgangen til kremeringsovne, der kan tage kister i flere store størrelser, bør vægtes i den videre lokale planlægning. Ikke mindst af hensyn til dette finder Socialdemokratiet det nødvendigt med et samarbejde mellem krematorierne og deres bestyrelser.

Socialdemokratiet finder det naturligt, at også krematorier drives i respekt for flere miljøhensyn, herunder at man kan udnytte muligheden for eventuel varmegenindvinding.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Flemming Damgaard Larsen V Britta Schall Holberg V fmd. Jens Kirk V Per Bisgaard V Jesper Langballe DF Søren Krarup DF Rasmus Jarlov KF Steen Konradsen KF Simon Emil Ammitzbøll LA Karen J. Klint S Sophie Hæstorp Andersen S Benny Engelbrecht S Leif Lahn Jensen S Pernille Vigsø Bagge SF nfmd. Anne Baastrup SF Bente Dahl RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 116

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra kirkeministeren
2
Supplerende høringssvar, fra kirkeministeren
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 16/3-2010 fra Fælleskrematoriet for Sjælland
6
Besøg på Bispebjerg Krematorium
7
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 116

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 16/3-2010 fra Skt. Nikolai Menighedsråd Holbæk, og ministerens svar herpå