Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Kompetencen til at træffe afgørelse om lovvalg m.v. efter EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Socialministeriet

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og § 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 47 indsættes:

»Kapitel 8

Pensionsstyrelsen

§ 48. Pensionsstyrelsen fastlægger efter artikel 15-20 i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal finde anvendelse for personer, som udøver aktivitet i lande, hvor forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse.

§ 49. Pensionsstyrelsen udsteder efter ansøgning dokumentation for sygeforsikring efter artikel 22 og 24-27 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger til en person og dennes familiemedlemmer, hvis personen har bopæl i et andet land, hvor denne forordning finder anvendelse, og personen modtager eller ansøger om dansk social pension eller dansk tjenestemandspension.«

2. I § 62 ændres to steder »Sikringsstyrelsen« til: »Pensionsstyrelsen«.

3. § 64, stk. 1, affattes således:

»Følgende afgørelser, der træffes af Pensionsstyrelsen, kan indbringes for Ankestyrelsen:

1) Afgørelser om hjælp til danskere i udlandet efter § 6 i lov om aktiv socialpolitik.

2) Afgørelser om efterlevelseshjælp til personer, som efter EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, jf. § 85 a, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik.

3) Afgørelser om ret til pension i udlandet efter § 3, stk. 4, og § 62 i lov om social pension samt § 3, stk. 3, og § 56 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

4) Afgørelser om, hvilket lands lovgivning der skal anvendes efter reglerne i EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger, Nordisk Konvention om social sikring og de tosidede aftaler om social sikring, som Danmark har indgået med andre lande, bortset fra afgørelser om indgåelse af aftaler med et eller flere lande med henblik på fravigelse heraf.«

4. § 85 affattes således:

»§ 85. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren nærmere regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision.«

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 1, 6. pkt., ændres »Indenrigs- og socialministeren kan tillige« til: »Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med socialministeren«.

2. I § 75, 2. pkt., ændres »Indenrigs- og socialministeren kan herunder« til: »Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med socialministeren«.

§ 3

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 18. august 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med socialministeren fastsætte nærmere regler om statsrefusionen, herunder regler om anvisning af statsrefusion, regnskabsaflæggelse og revision vedrørende de beløb, der er nævnt i stk. 1 og 2.«

2. I § 19, stk. 4, 4. pkt., ændres »Indenrigs- og socialministeren kan« til: »Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med socialministeren«.

§ 4

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 26. september 2005, som ændret ved § 7 i lov nr. 1584 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 33, 2. pkt., ændres »Socialministeren kan herunder« til: »Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med socialministeren«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 5

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 478 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 479 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 og senest ved § 5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 3, § 41, stk. 7 og 8, § 42, stk. 5, § 45, § 46, stk. 5, § 51, stk. 1 og 4, § 52 f, § 52 j, stk. 1, § 53, stk. 9, § 55, stk. 5, § 57, stk. 2, 5 og 6, § 58, stk. 2, § 59, stk. 5 og 6, § 60, stk. 2, § 61, stk. 4, § 62, stk. 6, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63, stk. 5, § 63 a, stk. 4, § 64, stk. 4, § 68, stk. 4, § 73, stk. 5, § 74 a, stk. 11, § 74 b, stk. 4, § 74 c, stk. 3, 2. pkt., og stk. 6, § 74 d, stk. 1 og 2, § 74 f, stk. 9, § 74 g, stk. 6, § 74 h, stk. 6, § 74 i, stk. 1 og 2, § 74 j, stk. 11, § 74 k, stk. 3, § 74 l, stk. 8, § 74 m, stk. 9, § 74 n, stk. 11, § 74 o, stk. 6, § 74 p, § 75, stk. 8, § 77, stk. 9, stk. 10, 1. og 2. pkt., og stk. 11, § 77 a, stk. 9, § 78, stk. 6-8, § 79, stk. 2 og 5, to steder i § 84, stk. 10, i § 86, stk. 6, 1. pkt., stk. 9, 1. pkt., og stk. 10, § 87, stk. 8, § 88, stk. 4 og 5, § 89, stk. 3, § 90 a, stk. 3, § 91, stk. 3, 4 og 10, § 94 a, stk. 1, § 95 og § 100 b ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.

2. § 34, stk. 1, affattes således:

»En anerkendt arbejdsløshedskasses vedtægt skal være i overensstemmelse med en standardvedtægt, som fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet.«

3. I § 46, stk. 1, 6. pkt., § 74 n, stk. 1, 3. pkt., og § 86, stk. 9, 2. pkt., ændres »Direktøren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

4. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidigt udbetalte dagpenge efter artikel 64 og 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.«

5. I § 53, stk. 7, nr. 4, § 55, stk. 3, nr. 3, og stk. 4, nr. 5, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1, § 65, stk. 6, § 68, stk. 5, § 74 n, stk. 2, § 75 h, stk. 2, nr. 3, og stk. 7, § 79, stk. 3, og § 98, stk. 1, 4. pkt., ændres »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »beskæftigelsesministeren«.

6. I § 63, stk. 5, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-4«.

7. § 65, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om arbejdsløshedskassens udveksling af information med jobcenteret eller anden aktør og om arbejdsløshedskassens pligt til at videregive oplysninger til jobcenteret eller til statistisk brug.«

8. I § 74 m, stk. 6, og § 74 o, stk. 1, ændres »forordning (EØF) nr. 1408/71« til: »forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

9. I § 77 a, stk. 9, indsættes efter »direktøren«: »for Arbejdsdirektoratet«.

10. I § 82 a, stk. 5, udgår »og særlig pensionsopsparing (SP)«.

11. § 82 a, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om administrationen af stk. 1-5, herunder om kommunernes og arbejdsløshedskassernes opgaver i forbindelse hermed, om regnskab og revision samt om betingelser og dokumentation for beregningen af kommunens finansieringsbidrag.«

12. I § 85 c, stk. 1, indsættes efter »som modtager dagpenge«: »efter loven, dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

13. I § 85 c, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3-5« til: »jf. dog stk. 3-6«.

14. I § 85 c, stk. 3, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

15. I § 85 c indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. ATP-bidraget for medlemmer, der modtager dagpenge efter artikel 64 eller 65 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, betales af dagpengemodtageren med en tredjedel, arbejdsløshedskassen med en tredjedel og arbejdsgivere omfattet af stk. 12 med en tredjedel. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

Stk. 4-21 bliver herefter til stk. 5-22.

16. I § 85 c, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »jf. stk. 3« til: »jf. stk. 3 og 4« og »direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen«.

17. I § 85 c, stk. 8, der bliver stk. 9, og § 85 d, stk. 5, udgår »af Arbejdsdirektoratet«.

18. I § 85 c, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »jf. stk. 4 og 5« til: »jf. stk. 5 og 6«.

19. I § 85 c, stk. 9, der bliver stk. 10, § 85 c, stk. 21, der bliver stk. 22, og § 85 d, stk. 6, udgår »direktøren for Arbejdsdirektoratet og«.

20. I § 85 c, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 3-8 og 12« til: »stk. 3-9 og 13«.

21. I § 85 c, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »jf. stk. 3« til: »jf. stk. 3 og 4«.

22. I § 85 c, stk. 13, der bliver stk. 14, og § 85 c, stk. 14, 1. pkt., der bliver stk. 15, 1. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 13«.

23. I § 85 c, stk. 14, 2. pkt., der bliver stk. 15, 2. pkt., ændres »stk. 13« til: »stk. 14«.

24. I § 86, stk. 6, indsættes efter »og stk. 5 og«: »direktøren for Arbejdsdirektoratet«.

25. §§ 86 a og 87 a ophæves.

26. I § 88, stk. 4, ændres »direktørens« til: »direktøren for Arbejdsdirektoratets«.

27. § 89 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan godkende, at to eller flere arbejdsløshedskasser etablerer hel eller delvis fælles administration. Til godkendelsen kan der knyttes vilkår, herunder med henblik på at sikre direktørens tilsyn med de pågældende arbejdsløshedskasser, jf. stk. 1 og 2 og § 88.«

28. I § 92 indsættes efter »direktøren for Arbejdsdirektoratet«: », direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og direktøren for Pensionsstyrelsen«.

29. I § 92 a, stk. 3, indsættes efter »Finansministeriet,«: »1 repræsentant for Pensionsstyrelsen,«.

30. § 92 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

31. § 94 affattes således:

»§ 94. Direktøren for Arbejdsdirektoratet, direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, direktøren for Pensionsstyrelsen samt personalet i Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Pensionsstyrelsen og jobcentrene må ikke være ansat eller have lønnet hverv i en anerkendt arbejdsløshedskasse.«

32. I § 99, stk. 1, 2. pkt., ændres »EF-forordninger om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer« til: »EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

§ 6

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved § 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 108 af 26. februar 2008 og § 5 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, § 2 a, stk. 8, § 3, § 3 a, stk. 7, § 6, § 10, § 15, stk. 3, § 17, stk. 3, 3. pkt., § 19, § 21, stk. 1-3, § 26, stk. 1 og 2, § 30, § 33, § 34 a, stk. 2, og § 38 a, stk. 2, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.

2. I § 29 ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Direktøren for Pensionsstyrelsen«.

§ 7

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. november 2005, som ændret ved § 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 og lov nr. 1541 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 1, ændres »forordning (EØF) nr. 1408/71« til: »forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

§ 8

I lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl. , jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 11. november 2005, som ændret ved § 22 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 4, og to steder i § 4 ændres »Arbejdsdirektoratet« til: »Pensionsstyrelsen«.

§ 9

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1510 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, ændres »Direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

2. § 11, stk. 2, ophæves.

3. § 15 d, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

4. I § 29, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., og § 32 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »forordning nr. 1408/71« til: »forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

5. I § 46 b, 2. pkt., og § 62, stk. 3, ændres »Den Sociale Sikringsstyrelse« til: »Pensionsstyrelsen«.

6. I § 55, stk. 1, ændres »EF-rettens« til: »EU-rettens«, og i § 55, stk. 2, ændres »EF-retten« til: »EU-retten«.

7. § 62, stk. 1, affattes således:

»Direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve de beføjelser, som kommunerne har efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Det samme gælder for pension, der ydes efter regler i overenskomster med andre stater.«

§ 10

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1510 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »direktøren for Den Sociale Sikringsstyrelse« til: »direktøren for Pensionsstyrelsen«.

2. § 12 ophæves.

3. I § 25, stk. 3, nr. 1, ændres »forordning (EF) nr. 1408/71« til: »forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

4. I § 41, stk. 1, ændres »jf. kapitel 3« til: »jf. kapitel 3 a«.

5. I § 45 b, 2. pkt., og § 56, stk. 3, ændres »Den Sociale Sikringsstyrelse« til: »Pensionsstyrelsen«.

6. I § 46, stk. 2, udgår »efter § 42 og § 43, stk. 1,«.

7. I § 52 a, stk. 1, ændres »EF-rettens« til: »EU-rettens«, og i § 52 a, stk. 2, ændres »EF-retten« til: »EU-retten«.

8. § 56, stk. 1, affattes således:

»Direktøren for Pensionsstyrelsen kan udøve de beføjelser, som kommunerne har efter denne lov vedrørende pension, der skal ydes efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Det samme gælder for pension, der ydes efter regler i overenskomster med andre stater.«

§ 11

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1508 af 27. december 2009 og § 3 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »Den Sociale Sikringsstyrelse« til: »Pensionsstyrelsen«.

2. § 85 a, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

3. I § 85 a, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres »Rådets forordning nr. 1408/71 af 14. juni 1971 og den tilhørende EØS-aftale« til: »EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

§ 12

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 286 af 15. april 2009 og senest ved § 24 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71« til: »EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

2. I § 2 b ændres »Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 med senere ændringer« til: »EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

3. I § 55, stk. 2, nr. 3, udgår »forfalden«.

§ 13

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 5, 1. pkt., ændres »jf. § 64 i lov om social service« til: »jf. § 78 i lov om social service«.

2. § 26, stk. 2, ophæves.

§ 14

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »EF-forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet« til: »EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

2. I § 4, stk. 3, og § 5 ændres »EF-forordning nr. 1408/71« til: »EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

§ 15

I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1380 af 20. december 2004 og senest ved § 8 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning, udbetaling, administration, refusion, tilsyn, regnskab og revision i forbindelse med kommunernes udbetaling af orlovsydelse.«

§ 16

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 117 af 17. februar 2009 og § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«: »eller artikel 64 eller 65 i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. «

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 17

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006, som ændret ved § 12 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og lov nr. 248 af 23. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 2, ændres »Socialministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 18

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 485 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 1 og 2, ændres »Socialministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 19

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. , jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 104 af 7. februar 2007 og senest ved lov nr. 1512 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 2, ændres »Socialministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 2. De hidtil gældende regler i § 46, stk. 3, og §§ 86 a og 87 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder fortsat anvendelse i sager vedrørende dagpenge udbetalt efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Stk. 3. Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1408/71 forbliver i kraft, og anvendelsen af denne forordning bevares i forhold til det enkelte EØS-land og Schweiz, så længe det enkelte EØS-land eller Schweiz ikke har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.