Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 1 a

Bilag 1 a

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

I medfør af § 5 m, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr.813 af 21. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Den gældende afgrænsning af bymidter og bydelscentre i en kommuneplan kan opretholdes.

Stk. 2. Ændringer af den afgrænsning af bymidter og bydelscentre, der har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på mere end 5.000 m2, der fremgår af kommuneplanen, skal ske i overensstemmelse med den statistiske afgrænsning, der fremkommer ved anvendelse af den metode, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Bymidtens henholdsvis bydelscentrets afgrænsning kan dog udvides udover den statistiske afgrænsning ved at inddrage arealer, som grænser op hertil, hvis kommunalbestyrelsen har redegjort herfor, jf. § 2.

Stk. 4. Ved planlægning for nye byer eller bydele finder stk. 2 ikke anvendelse.

§ 2. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, som indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentre udover den statistiske afgrænsning, skal indeholde

1) en vurdering af og begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentret,

2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller bydelscentret og en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten eller bydelscentret,

3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detailhandelsstruktur, og

4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten eller bydelscentret, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2007.

Miljøministeriet, den 11. september 2007

Connie Hedegaard

/ Anne-Marie Rasmussen


Bilag 1

Statistisk metode til afgrænsning af bymidter

Planlovens detailhandelsbestemmelser fastlægger (i § 5m, stk.2), at bymidter og bydelscentre skal afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner. Der benyttes en fælles metode til udpegning af bymidter og bydelscentre, som derfor i det følgende alene betegnes bymidter.

Metoden til afgrænsning af bymidter består af følgende fem trin:

Trin 1: Fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indhentes branchekode og adresse på de virksomheder, defineret som produktionsenheder, der har adresse i kommunen, og som hører til de brancher, hvis koder er anført i nedenstående bilag 1 a. Også produktionsenheder uden ansatte eller med uoplyst antal ansatte medtages. Produktionsenhederne fordeles ud fra deres branchekode på de 8 hovedafdelinger, der er anført i bilag 1 a.

Branchekoder og -betegnelser følger den til enhver tid gældende brancheklassifikation fra Danmarks Statistik. Da Danmarks Statistik pr. 1. januar 2008 skifter fra Dansk Branchekode 2003 til Dansk Branchekode 2007, er der vedlagt to udgaver af Bilag 1 a, der gælder henholdsvis frem til 31. december 2007 og fra 1. januar 2008.

Trin 2: Den adresse, som i CVR oplyses for de udvalgte produktionsenheder, stedfæstes, det vil sige tildeles geografiske koordinater, ved hjælp af registeret De Officielle Standard Adresser og Koordinater (OSAK) eller et tilsvarende register.

Der kan være enkelte produktionsenheder i CVR, hvis adresse ikke findes i registrene. Kommunen kan efter eget valg stedfæste disse produktionsenheder manuelt eller se bort fra dem.

Forskellige produktionsenheder vil kunne have samme geokode. Dette vil gælde produktionsenheder i etageejendomme, som har fælles adresse, eller hvor produktionsenhederne ligger over hinanden. Det vil tillige gælde de butikscentre, hvor butikkerne har samme adresse.

Trin 3: Produktionsenhedernes koordinater indlægges ved hjælp af en digital analyse på et kort over kommunen, og hvert sæt adressekoordinater omgives af en cirkel med en radius på 25 meter. Hvor disse cirkler (nærarealer) overlapper hinanden, dannes samlede områder, som er mulige bymidtekerner.

Det forhold, at produktionsenheder med fælles adresse har ens geografiske koordinater, betyder, at de tildeles et fælles nærareal defineret af afstanden til adressepunktet på 25 meter. I nogle tilfælde, fx i butikscentre, kan det samlede areal af produktionsenhederne være langt større. Den mulige bymidtekerne, som et butikscenter kan være, vil derfor blive repræsenteret af et for lille nærareal, hvilket også kan få til følge, at butikscenteret ikke indgår i en bymidtekerne med andre nærarealer. Også enkelte produktionsenheder kan have et areal, som er væsentligt større end det nærareal, som dannes omkring adressepunktet af cirklen med radius på 25 meter. Kommunen kan i sådanne tilfælde manuelt justere det tildelte nærareal med udgangspunkt i produktionsenhedernes faktiske areal.

Trin 4: De i trin 3 dannede mulige bymidtekerner skal opfylde tre krav til sammensætningen og variationen i bymidtekernens produktionsenheder for at være en faktisk bymidtekerne:

a. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra 4 forskellige hovedafdelinger.

b. Kernen skal rumme mindst to produktionsenheder fra hovedafdeling I: Detailhandel mv.

c. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra enten hovedafdeling VI: Offentlig administration mv., VII: Sundhedsvæsen eller VIII: Kultur mv.

Er disse tre krav alle opfyldt, er den mulige bymidtekerne en faktisk bymidtekerne.

Trin 5: Der adderes en 100 meter randzone til de faktiske bymidtekerner, som er fundet i trin 4. Det samlede område, der udgøres af den faktiske bymidtekerne og randzonen, er den statistisk afgrænsede bymidte.


Bilag 1 a

Brancher, der indgår i udpegningen af bymidter

Gældende til 31. december 2007

Hovedafdeling I. Detailhandel mv.
15.81.20
Bagerforretninger
52.11.10
Kolonialhandel
52.11.20
Døgnkiosker
52.11.30
Supermarkeder
52.11.40
Discountforretninger
52.12.10
Varehuse
52.12.20
Stormagasiner
52.21.00
Frugt- og grøntforretninger
52.22.00
Slagter- og viktualieforretninger
52.23.00
Fisk- og vildtforretninger
52.24.10
Brødudsalg
52.24.20
Chokolade- og konfektureforretninger
52.25.00
Vinforretninger
52.26.00
Tobaksforretninger
52.27.10
Osteforretninger
52.27.30
Helsekostforretninger
52.27.90
Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt
52.31.00
Apoteker
52.32.00
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
52.33.10
Parfumerier
52.33.20
Materialister
52.41.00
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
52.42.10
Dametøjsforretninger
52.42.20
Herretøjsforretninger
52.42.30
Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
52.42.40
Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
52.43.10
Skotøjsforretninger
52.43.20
Lædervareforretninger
52.44.10
Møbelforretninger
52.44.30
Boligtekstilforretninger
52.44.40
Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
52.44.50
Detailhandel med belysningsartikler
52.45.10
Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
52.45.20
Radio- og tv-forretninger
52.45.30
Pladeforretninger
52.45.40
Forhandlere af musikinstrumenter
52.46.10
Isenkramforretninger
52.46.30
Farve- og tapetforretninger
52.47.00
Bog- og papirhandlere
52.48.01
Tæppeforretninger
52.48.05
Urmagerforretninger
52.48.10
Urmager- og guldsmedeforretninger
52.48.15
Guldsmede- og juvelerforretninger
52.48.20
Optikere
52.48.25
Fotoforretninger
52.48.30
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
52.48.35
Kunsthandel og gallerivirksomhed
52.48.40
Frimærke- og møntforretninger
52.48.45
Sportsforretninger
52.48.50
Detailhandel med legetøj og spil
52.48.60
Cykel- og knallertforretninger
52.48.66
Detailhandel med computere og standardsoftware
52.48.67
Detailhandel med kontormaskiner
52.48.70
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
52.48.75
Blomsterforretninger
52.48.80
Planteforhandlere og havecentre
52.48.85
Dyrehandel
52.48.90
Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
52.48.95
Pornobutikker
52.48.99
Detailhandel med andre varer
52.50.10
Bogantikvariater
52.50.20
Antikvitetsforretninger
52.50.90
Andre forhandlere af brugte varer
52.61.00
Detailhandel fra postordreforretninger
52.63.00
Anden detailhandel bortset fra butikshandel
52.71.00
Reparation af sko eller andre lædervarer
52.72.10
Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
52.72.20
Radio- og tv-reparationsværksteder
52.73.00
Reparation af ure
52.74.10
Cykelreparationsværksteder
52.74.20
Låsesmede
52.74.90
Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
92.71.00
Lotteri- og anden spillevirksomhed
93.02.10
Frisørsaloner
93.02.20
Skønheds- og hudpleje
93.04.00
Sol-, motions- og helsecentre mv.
  
Hovedafdeling II. Hoteller, restauranter mv.
55.10.10
Hoteller
55.10.20
Konferencecentre og kursusejendomme
55.30.10
Restauranter
55.30.20
Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
55.30.90
Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
55.40.10
Værtshuse, bodegaer mv.
55.40.20
Diskoteker og natklubber
55.40.90
Caféer og kaffebarer mv.
55.52.00
Catering og diner transportable
  
Hovedafdeling III. Persontransport
60.10.00
Jernbaner
60.21.10
Bustrafik
60.21.20
S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
60.23.00
Anden landpassagertransport
63.21.20
Parkerings- og garageanlæg
63.30.10
Turistbureauer
63.30.20
Rejsebureauer, turarrangerende
63.30.30
Rejsebureauer, billetformidlende
63.30.40
Turistguidevirksomhed
  
Hovedafdeling IV. Pengeinstitutter, forsikring mv.
64.11.00
Postvæsen
65.11.00
Danmarks Nationalbank
65.12.00
Banker, sparekasser og andelskasser
65.21.00
Finansiel leasing
65.22.30
Realkreditinstitutter
65.22.40
Andre kreditinstitutter
65.22.50
Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
65.22.60
Finansieringsselskaber
65.22.70
CMO-selskaber
65.22.95
Anden udlånsvirksomhed
66.01.00
Livsforsikring
66.02.10
Pensionskasser
66.02.90
Anden pensionsforsikring
66.03.10
Skadesforsikringsvirksomhed
66.03.20
Sygeforsikring
66.03.90
Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
67.11.00
Fondsbørsen mv.
67.12.00
Børsmæglervirksomhed
67.13.00
Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
67.20.10
Forsikringsagenturer
67.20.90
Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
  
Hovedafdeling V. Forretningsservice mv.
70.31.10
Ejendomsmæglere
70.31.20
Boliganvisning
70.31.30
Ferieboligudlejning
71.10.00
Biludlejning
71.33.10
Udlejning af computere og it-udstyr
71.33.20
Udlejning af kontormaskiner
71.40.10
Udlejning af videobånd og dvd'er
71.40.90
Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
72.10.00
Konsulentvirksomhed vedr. hardware
72.21.00
Udvikling af standardsoftware
72.30.00
Databehandling
72.40.00
Databaseværter og -formidlere
72.50.00
Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr
72.60.00
Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
73.10.00
Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
73.20.00
Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
74.11.00
Advokatvirksomhed
74.12.00
Revisions- og bogføringsvirksomhed
74.13.00
Meningsmåling og markedsanalyse
74.14.10
Landbrugskonsulenter
74.20.10
Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
74.20.20
Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
74.20.30
Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
74.20.40
Arkitektvirksomhed
74.20.50
Have- og landskabsarkitekter
74.20.60
Geologiske undersøgelser og prospektering
74.20.70
Landinspektører mv.
74.20.80
Patentbureauer
74.20.90
Anden teknisk rådgivning
74.30.10
Kontrol af levnedsmidler
74.30.20
Teknisk afprøvning og kontrol
74.30.30
Miljøtekniske målinger og analyser
74.30.90
Anden måling og teknisk analyse
74.40.10
Reklamebureauvirksomhed
74.40.90
Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
74.50.10
Arbejdsformidling
74.50.20
Vikarbureauer
74.50.30
Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
74.60.00
Vagt- og overvågningsvirksomhed
74.70.20
Specialiseret rengøring
74.70.30
Vinduespolering
74.70.40
Skorstensfejning
74.70.50
Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
74.81.10
Fotografer
74.81.20
Fotolaboratorier
74.85.10
Adresseringsbureauer
74.85.20
Tolkning og oversættelse
74.85.90
Anden kontorservice
74.86.00
Call centres virksomhed
74.87.10
Indretningsarkitekter
74.87.20
Formgivning og industrielt design
74.87.30
Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
74.87.40
Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
74.87.90
Anden forretningsservice i.a.n.
  
Hovedafdeling VI. Offentlig administration mv.
75.11.00
Generelle offentlige tjenester
75.12.00
Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
75.13.00
Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
75.14.00
Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
75.21.00
Udenrigsanliggender
75.22.00
Forsvar
75.23.10
Domstole
75.23.20
Fængselsvæsen
75.24.00
Politiet
75.25.00
Brandvæsen og redningskorps
75.30.00
Socialforsikring
  
Hovedafdeling VII. Sundhedsvæsen
85.12.10
Alment praktiserende læger
85.12.20
Praktiserende speciallæger og ambulatorier
85.13.10
Praktiserende tandlæger
85.13.20
Praktiserende kliniske tandteknikere
85.14.30
Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
85.14.40
Psykologisk rådgivning
85.14.50
Lægelaboratorier
85.14.70
Kiropraktorer
85.14.80
Fodplejere
85.14.90
Andet sundhedsvæsen
  
Hovedafdeling VIII. Kultur mv.
92.13.00
Biografer
92.32.00
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
92.33.00
Forlystelsesparker
92.34.00
Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
92.40.00
Pressebureauer
92.51.10
Folkebiblioteker
92.51.20
Forsknings- og universitetsbiblioteker
92.51.30
Arkiver
92.52.00
Museer


Bilag 1 a

Brancher, der indgår i udpegningen af bymidter.

Gældende fra 1. januar 2008

Hovedafdeling I. Detailhandel mv.
10.71.20
Fremstilling af friske bageriprodukter
47.11.10
Købmænd og døgnkiosker
47.11.20
Supermarkeder
47.11.30
Discountforretninger
47.19.00
Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
47.21.00
Frugt- og grøntforretninger
47.22.00
Slagter- og viktualieforretninger
47.23.00
Fiskeforretninger
47.24.00
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
47.25.00
Detailhandel med drikkevarer
47.26.00
Tobaksforretninger
47.29.00
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
47.41.00
Detailhandel med computere, ydre enheder og software
47.42.00
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
47.43.00
Radio- og tv-forretninger
47.51.00
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
47.52.10
Farve- og tapetforretninger
47.52.20
Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
47.53.00
Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
47.54.00
Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
47.59.10
Møbelforretninger
47.59.20
Boligtekstilforretninger
47.59.30
Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
47.59.40
Forhandlere af musikinstrumenter
47.59.90
Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.”
47.61.00
Detailhandel med bøger
47.62.00
Detailhandel med aviser og papirvarer
47.63.00
Detailhandel med musik- og videooptagelser
47.64.10
Forhandlere af sports- og campingudstyr
47.64.20
Cykel- og knallertforretninger
47.65.00
Detailhandel med spil og legetøj
47.71.10
Tøjforretninger
47.71.20
Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
47.72.10
Skotøjsforretninger
47.72.20
Lædervareforretninger
47.73.00
Apoteker
47.74.00
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
47.75.00
Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
47.76.10
Blomsterforretninger
47.76.20
Planteforhandlere og havecentre
47.76.30
Dyrehandel
47.77.00
Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
47.78.10
Optikere
47.78.20
Fotoforretninger
47.78.30
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
47.78.40
Kunsthandel og gallerivirksomhed
47.78.90
Detailhandel med andre varer i.a.n.
47.79.00
Detailhandel med brugte varer i forretninger
47.91.10
Detailhandel fra postordreforretninger
47.91.20
Detailhandel via Internettet med digitale produkter
47.99.00
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
92.00.00
Lotteri- og anden spillevirksomhed
93.13.00
Fitnesscentre
95.12.00
Reparation af kommunikationsudstyr
95.21.00
Reparation af forbrugerelektronik
95.22.00
Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
95.23.00
Reparation af skotøj og lædervarer
95.25.00
Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
95.29.00
Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
96.02.10
Frisørsaloner
96.02.20
Skønheds- og hudpleje
96.04.00
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
  
Hovedafdeling II. Hoteller, restauranter mv.
55.10.10
Hoteller
55.10.20
Konferencecentre og kursusejendomme
56.10.10
Restauranter
56.10.20
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
56.21.00
Event catering
56.30.00
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
  
Hovedafdeling III. Persontransport
49.10.00
Passagertransport med regional- eller fjerntog
49.31.10
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
49.31.20
S-togstrafik, metro og andre nærbaner
49.39.10
Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
49.39.20
Turistkørsel og anden landpassagertransport
52.21.20
Parkering og vejhjælp mv.
79.11.00
Rejsebureauer
79.12.00
Rejsearrangører
  
Hovedafdeling IV. Pengeinstitutter, forsikring mv.
53.10.00
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
64.11.00
Centralbanker
64.19.00
Banker, sparekasser og andelskasser
64.91.00
Finansiel leasing
64.92.10
Realkreditinstitutter
64.92.20
Andre kreditinstitutter
64.92.30
Andre kreditselskaber
64.92.40
FVC-selskaber
65.11.00
Livsforsikring
65.12.00
Anden forsikring
65.20.00
Genforsikring
65.30.10
Pensionskasser
65.30.20
Anden pensionsforsikring
66.11.00
Forvaltning af kapitalmarkeder
66.12.00
Værdipapir- og varemægling
66.19.00
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
66.21.00
Risiko- og skadesvurdering
66.22.00
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
66.29.00
Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
66.30.00
Formueforvaltning
  
Hovedafdeling V. Forretningsservice mv.
58.21.00
Udgivelse af computerspil
58.29.00
Anden udgivelse af software
62.03.00
Computer facility management
62.09.00
Anden it-servicevirksomhed
63.11.00
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
63.12.00
Webportaler
63.99.00
Andre informationstjenester i.a.n.
68.31.10
Ejendomsmæglere mv.
68.31.20
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
69.10.00
Juridisk bistand
69.20.00
Bogføring og revision; skatterådgivning
71.11.00
Arkitektvirksomhed
71.12.10
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
71.12.20
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
71.12.30
Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
71.12.40
Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
71.12.90
Anden teknisk rådgivning
71.20.10
Kontrol af levnedsmidler
71.20.20
Teknisk afprøvning og kontrol
71.20.90
Anden måling og teknisk analyse
72.11.00
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
72.19.00
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
72.20.00
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
73.11.10
Reklamebureauer
73.11.90
Anden reklamevirksomhed
73.12.00
Reklameplads i medier
73.20.00
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
74.10.10
Industriel design og produktdesign
74.10.20
Kommunikationsdesign og grafisk design
74.10.30
Indretningsarkitekter og rumdesign
74.20.00
Fotografisk virksomhed
74.30.00
Oversættelse og tolkning
74.90.10
Landbrugskonsulenter
74.90.90
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
77.11.00
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
77.21.00
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
77.22.00
Udlejning af videobånd og videodisks
77.29.00
Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
77.33.00
Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
77.40.00
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
78.10.00
Arbejdsformidlingskontorer
78.20.00
Vikarbureauer
78.30.00
Anden personaleformidling
80.10.00
Private vagt- og sikkerhedstjenester
80.20.00
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
80.30.00
Overvågning
81.22.10
Vinduespolering
81.22.20
Skorstensfejning
81.22.90
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
82.11.00
Kombinerede administrationsserviceydelser
82.19.00
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
82.20.00
Call centres virksomhed
82.30.00
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
82.91.00
Inkassovirksomhed og kreditoplysning
82.99.00
Anden forretningsservice i.a.n.
95.11.00
Reparation af computere og ydre enheder
  
Hovedafdeling VI. Offentlig administration mv.
84.11.00
Generelle offentlige tjenester
84.12.00
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
84.13.00
Administration af og bidrag til erhvervsfremme
84.21.00
Udenrigsanliggender
84.22.00
Forsvar
84.23.00
Domstole og fængselsvæsen
84.24.00
Politi
84.25.00
Brandvæsen
84.30.00
Lovpligtig socialsikring mv.
  
Hovedafdeling VII. Sundhedsvæsen
86.21.00
Alment praktiserende læger
86.22.00
Praktiserende speciallæger
86.23.00
Praktiserende tandlæger
86.90.20
Fysio- og ergoterapeuter
86.90.30
Psykologisk rådgivning
86.90.40
Kiropraktorer
86.90.90
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
  
Hovedafdeling VIII. Kultur mv.
59.14.00
Biografer
63.91.00
Pressebureauer
90.01.10
Teater- og koncertvirksomhed
90.02.00
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
90.03.00
Kunstnerisk skaben
91.01.10
Biblioteker
91.01.20
Arkiver
91.02.00
Museer
91.03.00
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
93.21.00
Forlystelsesparker o.l.

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen blev den 28. september 2007 offentliggjort på retsinformation.dk med følgende fejl, men er per 1. november 2007 rettet. Den trykte forskrift er i overensstemmelse hermed. Retten er sket på grund af fejl: Bekendtgørelsens bilag 1 a (gældende fra 1. januar 2008) var fejlagtigt nummeret bilag 2 a.