Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

I bekendtgørelse nr. 470 af 29. april 2010 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og det øvrige udland er der fastsat regler om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland.

Bekendtgørelsen og denne vejledning finder kun anvendelse i forhold til de lande, der har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Pr. 1. maj 2010 havde følgende fire lande endnu ikke tilsluttet sig forordningen: Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Indledning

Forordning (EF) nr. 883/04 og forordning (EF) nr. 987/09

Forordning (EF) nr. 883/04 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordningen) finder sammen med forordning (EF) nr. 987/09 af 16. september 2009 om regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/04 (gennemførelsesforordningen) anvendelse fra den 1. maj 2010.

De to forordninger afløser forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, studerende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71.

Alle EU-landene har pr. 1. maj 2010 tilsluttet sig forordningen.

Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz (EFTA-landene) havde pr. 1. maj 2010 endnu ikke tilsluttet sig forordningen. Indtil en sådan tilslutning finder sted, er det pågældende land fortsat omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71 og reglerne i bekendtgørelse nr. 1399 af 13. december 2006 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland.

På det tidspunkt, hvor hvert af de ovennævte fire lande tilslutter sig forordningen, vil det pågældende land automatisk blive omfattet af bekendtgørelsens regler.

EØS-aftalen

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) trådte i kraft den 1. januar 1994. EØS-aftalen er indgået mellem EU-landene og EFTA-landene, bortset fra Schweiz.

EØS-landene omfatter pr. 1. januar 2007: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Schweiz indgik den 1. juni 2002 en aftale med EU om fri bevægelighed for personer, hvilket medfører, at de EU/EØS-regler, der gælder på det sociale sikringsområde, finder anvendelse i forhold til Schweiz med enkelte undtagelser.

EØS-aftalen indebærer bl.a. et samarbejde om social sikring. Det betyder, at forordningen og gennemførelsesforordningen gælder både i EØS-landene og Schweiz for statsborgere i disse medlemslande og statsløse eller flygtninge, bosat i et af disse medlemslande.

Forordningen gælder både for statsborgere i et medlemsland og for statsborgere fra et 3. land, som er omfattet af lovgivningen i et medlemsland. Forordningens regler gælder dog ikke for 3. landsstatsborgere i forhold til Danmark. Se nærmere om dette i Arbejdsdirektoratets vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. (EØS-vejledningen til a-kasserne).

Nordisk Konvention om Social Sikring

De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har sammen udarbejdet nordiske konventioner, herunder Nordisk Konvention om Social Sikring (konventionen), hvor den seneste er fra 2003. Konventionen gælder mellem de nordiske lande for personer, der ikke er omfattet af EØS-aftalen eller forordningen. Det vil sige for personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land. I forhold til Norge og Island gælder den, indtil de to lande tilslutter sig forordningen, også for nordiske statsborgere, som ikke er eller har været i arbejde, og som ikke studerer, fx hjemmegående.

Konventionen indebærer, at forordningens regler finder tilsvarende anvendelse i forholdet mellem de nordiske lande, også for 3. landsstatsborgere. Dog kan forordningens artikel 64 (i forordning 1408/71, artikel 69) kun anvendes af Danmark i forhold til nordiske statsborgere og ikke i forhold til 3. landsstatsborgere.

I det omfang en person både er omfattet af forordningen og den gældende konvention, har forordningen forrang.

Konventionen regulerer ikke det indbyrdes forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Der er udarbejdet en administrativ aftale til konventionen.

Til § 1, stk. 1

Reglerne om arbejdsløshedsforsikring i relation til Færøerne findes i bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne. Der henvises også til Aftale af 26. august 1993 mellem Arbejdsministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring og vejledningen hertil.

Til § 1, stk. 2

I forhold til de fire lande (Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), der ikke tilsluttede sig forordningen pr. 1. maj 2010, finder bekendtgørelse nr. 1399 af 13. december 2006 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland fortsat anvendelse, indtil landet tilslutter sig forordningen. Ligeledes finder de hidtidigt benyttede attester fortsat anvendelse begge veje i forhold til disse fire lande.

Dette betyder fx, at ledige fra disse lande fortsat skal have udbetalt dagpenge fra det danske jobcenter under arbejdssøgning i Danmark, og at danske ledige, der søger arbejde i et af de nævnte lande, fortsat skal have udbetalt dagpenge fra det pågældende lands arbejdsformidling.

Til § 1, stk. 3

Ved optagelse af lønmodtagere og selvstændige efter denne bekendtgørelse gælder de generelle regler i bekendtgørelse om optagelse som lønmodtager m.fl., selvstændig erhvervsdrivende og nyuddannet i en a-kasse (optagelsesbekendtgørelsen), hvis ikke de er fraveget i medfør af denne bekendtgørelse.

I de tilfælde, hvor der stilles krav om beskæftigelse som betingelse for optagelse, skal optagelse ske i den a-kasse, inden for hvis faglige område personen har fået arbejde, eller i en tværfaglig a-kasse.

I andre tilfælde skal personen optages i den a-kasse, der dækker det arbejde, pågældende har udført i det andet land. Personen kan dog vælge at blive optaget i den a-kasse, pågældende tidligere var medlem af, eller i en tværfaglig a-kasse.

Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret. Optagelse i en a-kasse som selvstændig kan dog kun ske som fuldtidsforsikret.

Optagelse kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse. For lønmodtagere kan optagelse dog tidligst ske fra arbejdets første dag. For selvstændige kan optagelse tidligst ske fra det tidspunkt, hvor personen erklærer at have begyndt egentlig virksomhedsudøvelse, og at virksomheden drives som hovedbeskæftigelse.

Ret til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz og retten til optagelse for personer, der er omfattet af forordningen eller Nordisk Konvention om Social Sikring

§§ 2-5 omfatter kun personer, der er omfattet af forordningen eller konventionen.

Forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz kan som udgangspunkt kun medregnes, hvis perioderne er bekræftet på et PD (Personbåret Dokument) U1, eller ved udveksling mellem a-kassen og det andet lands kompetente myndighed på SED’ere (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) U001-U004, se artikel 54 i gennemførelsesforordningen. Det gælder også perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed. Sådanne perioder vil være bekræftet som ligestillede perioder på PD U1 og SED’ere U001-U004. For personer, der alene er omfattet af konventionen, skal perioderne være bekræftet på attest N 301.

Hvis antallet af arbejdstimer ikke fremgår af dokumentet, skal der også foreligge lønsedler eller anden arbejdsgiverdokumentation. Drift af selvstændig virksomhed skal dokumenteres ved relevant materiale.

Det følger af § 53, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), at kun arbejde i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af beskæftigelseskravet i § 53, stk. 2.

Medregning af arbejds- og forsikringsperioder forudsætter, at personen har været forsikret i overensstemmelse med artiklerne 11-16 i forordningen og artiklerne 5 og 6 i konventionen.

Ud over perioder, hvor en person i kraft af arbejde er forsikret, anses perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed, for forsikringsperioder. Det gælder også ydelser under arbejdssøgning i Danmark på et PD U2.

Se i øvrigt EØS-vejledningen til a-kasserne vedrørende de nye dokumenttyper.

Til § 2, stk. 1 og 2

Reglen gælder for personer, der ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager en skriftlig ansøgning om optagelse.

Ved overgang til en dansk a-kasse fra arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Schweiz må der højst være en periode på 8 uger, hvor personen ikke er arbejdsløshedsforsikret. Den ikke-forsikrede del af 8-ugers-perioden tæller ikke med som forsikringsperiode. Alligevel anses medlemskabet for ubrudt i relation til kravet om 1 års uafbrudt medlemskab i § 53, stk. 1, i loven.

Det er en betingelse, at personen er påbegyndt arbejde i Danmark inden for 8 uger efter, at personen er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Det er også en betingelse, at personen inden for de 8 uger har søgt om optagelse i en a-kasse.

Hvis 8-ugers-fristen for påbegyndelse af arbejde eller ansøgning om optagelse overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land ikke medregnes. Det betyder, at personen tidligst vil have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Arbejdsperioder fra det andet EØS-land kan medregnes, selv om 8-ugers-fristen overskrides, se stk. 4.

Eksempel

Eksemplet vedrører en person, der ikke tidligere har været medlem af en dansk a-kasse.

       
1.1.03 – 31.12.08
2.1.09
16.1.09
6.4.09
               
Arbejde og forsikring i Sverige
Begynder arbejde i Danmark
Søger om optagelse i
a-kasse
Bliver ledig og søger om dagpenge
       

Personen har arbejdet og været forsikret i Sverige fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2008. Personen har ikke tidligere været forsikret i Danmark.

Han begynder arbejde i Danmark den 2. januar 2009 og søger om optagelse i en dansk a-kasse den 16. januar 2009.

Den 6. april 2009 bliver han ledig efter at have arbejdet i 350 timer.

Personen kan optages i a-kassen fra den 16. januar 2009, hvor a-kassen modtager hans ansøgning.

Han har ret til at medregne sine arbejds- og forsikringsperioder fra Sverige, idet han både er påbegyndt arbejde og har søgt om optagelse inden for 8-ugers-fristen, samtidig med at han har arbejdet i mere end 296 timer inden for 12 uger/3 måneder i forsikringsperioden.

Til § 2, stk. 3

For time-, dag-, uge- og 14-dages-lønnede skal kravet om arbejde opfyldes inden for 12 uger. For månedslønnede skal kravet om arbejde opfyldes inden for 3 måneder.

Hvis a-kassen har modtaget en ansøgning om optagelse inden for 8-ugers-fristen, kan arbejde, der er udført før optagelsestidspunktet, medregnes til kravet om mindst 296 eller 148 timers arbejde. Arbejdet kan dog ikke medregnes til § 53, stk. 2, i loven, da det ikke er udført i en forsikringsperiode.

Når kravet om arbejde er opfyldt, indtræder retten til dagpenge med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor personen blev optaget i a-kassen. Et medlem, der har haft deltidsarbejde, kan derfor få supplerende dagpenge fra optagelsestidspunktet, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt, jf. bekendtgørelse om supplerende dagpenge og bekendtgørelse om rådighed.

Et fuldtidsforsikret medlem, der ikke opfylder 296-timers-kravet, men dog opfylder 148-timers-kravet på det tidspunkt, hvor medlemmet melder sig ledig, kan lade sig overflytte til deltidsforsikring. Medlemmet kan dermed medregne forsikringsperioderne fra det andet EØS-land eller Schweiz. Overflytningen får virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager medlemmets ansøgning herom.

Det forhold, at en selvstændig erhvervsdrivende skal have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang for at opfylde kravet, indebærer, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed efter en konkret vurdering skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder. Se reglerne om beskæftigelseskrav i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed med tilhørende vejledning.

Til § 2, stk. 4

Medregning af lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed er betinget af, at arbejdet kan anerkendes som henholdsvis lønarbejde og selvstændig virksomhed. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Til § 2, stk. 5

A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen og fristen for opfyldelse af kravet om arbejde med op til 2 år. Det kan ske i tilfælde af dokumenteret sygdom, barselsorlov eller børnepasningsorlov. Begge frister løber videre, når personen er raskmeldt, eller orloven er udløbet.

Til § 2, stk. 6

Arbejdsdirektoratet kan efter en begrundet indstilling fra a-kassen i ganske særlige tilfælde forlænge fristerne i stk. 2 og 3.

Der skal være tale om uforudsigelige og undskyldelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Det er en forudsætning for forlængelse, at personen sandsynliggør, at overskridelsen af fristen ikke skyldes personens egne forhold. Fristerne løber videre, så snart omstændighederne ikke længere er til stede.

Til § 3, stk. 1 og 2

Reglen gælder for personer, der har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager en skriftlig ansøgning om optagelse.

Personen skal have bopæl og ophold i Danmark for at blive optaget. Kravet om beskæftigelse i § 41 i loven skal derimod ikke være opfyldt.

Personen skal genoptages i den a-kasse, der dækker det arbejde, pågældende har udført i det andet EØS-land eller Schweiz. Personen kan dog vælge at blive genoptaget i den a-kasse, pågældende tidligere har været medlem af, eller i en tværfaglig a-kasse.

Genoptagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret. Genoptagelse i en a-kasse for selvstændige kan dog kun ske som fuldtidsforsikret.

Optagelse kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse.

For så vidt angår opfyldelse af kravet om 1 års medlemskab i § 53 i loven, henvises der til vejledningen til § 2, stk. 1.

Hvis 8-ugers-fristen overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land eller Schweiz ikke medregnes. Personen skal derfor nyoptages. Det betyder bl.a., at kravet om beskæftigelse i § 41 og kravet om 1 års medlemskab i § 53, stk. 1, i loven skal opfyldes på ny.

Til § 3, stk. 3

Se vejledningen til § 2, stk. 4.

Til § 3, stk. 4 og 5

Se vejledningen til § 2, stk. 5 og 6.

Til § 4

Forordningens artikel 65 vedrører udbetaling af ydelser til arbejdsløse grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere«.

Grænsearbejdere er ifølge artikel 1 i forordningen arbejdstagere, der arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land, hvortil personen som hovedregel vender tilbage mindst én gang om ugen.

»Andre arbejdstagere end grænsearbejdere« er typisk arbejdstagere, der arbejder i ét EØS-land og bor i et andet EØS-land, hvortil personen ikke vender tilbage mindst én gang om ugen.

Artikel 65 omfatter dog alle personer, der under deres seneste beskæftigelse var bosat i en anden stat end den kompetente stat. Den kompetente stat er ikke nødvendigvis den stat, personen var beskæftiget i. Grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere« er således ikke i alle tilfælde omfattet af lovgivningen i beskæftigelseslandet.

Grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere«, som bliver helt arbejdsløse, skal have udbetalt ydelser i bopælslandet, men kan supplerende vælge også at stille sig til rådighed i beskæftigelseslandet.

Helt arbejdsløse grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere« kan blive optaget i en dansk a-kasse og medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz, uden at kravet om beskæftigelse i § 41 i loven er opfyldt. Det er en betingelse, at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse inden 8 uger fra pågældende ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land eller Schweiz.

Se i øvrigt EØS-vejledningen til a-kasserne. Her er reglerne i artikel 65 i forordningen mere udførligt beskrevet.

Til § 5

I § 53, stk. 1, i loven stilles der krav om 1 års uafbrudt medlemskab som betingelse for udbetaling af dagpenge. Kravet om uafbrudt medlemskab fraviges i relation til medregning af forsikringsperioder efter artikel 61 i forordningen og bestemmelserne i konventionen.

§§ 2 og 3 indebærer, at der accepteres afbrydelser i forsikringen på 8 uger i forbindelse med overgang fra arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz til en dansk a-kasse.

Samtidig indebærer § 5, at der accepteres af­bry­del­ser på sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder i forbindelse med overgang fra en dansk a-kasse til arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Schweiz og afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz.

Der accepteres således afbrydelser i forsikringen på i alt 2 gange 8 uger.

8-ugers-fristen i §§ 2 og 3 regnes fremad fra det tidspunkt, hvor forsikringen ophører i det andet EØS-land eller Schweiz. 8-ugers-fristen i § 5 regnes bagud fra dette tidspunkt.

Eksempel

En person, der inden for de sidste 5 år har været medlem af en dansk a-kasse, har haft følgende arbejds- og forsikringsperioder i Sverige:

                     
                     
                     
 
1.9.08
17.10.08
3.11.08
1.4.09
3.5.09
19.6.09
1.7.09
1.9.09
5.10.09
 
                                       
Forsikring i DK til 31.7.08
Arbejde + fors. S
Ikke fors.
2 uger +
3 dage
Arbejde + fors. S
Ikke fors.
4 uger +
4 dage
Arbejde + fors. S
Ikke fors.
1 uge +
5 dage
Arbejde + fors. S
Ikke fors.
4 uger +
6 dage
Opt. DK
                   

Personen søger om genoptagelse den 5. oktober 2009. Personen har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år. Personen er derfor omfattet af § 3 i bekendtgørelsen. 8-ugers-fristen for ansøgning om genoptagelse i den danske a-kasse er overholdt. Forsikringsperioderne fra Sverige kan derfor medregnes, se § 3, stk. 1.

Personen ophørte med at være forsikret i Sverige den 31. august 2009.

Når a-kassen skal afgøre, om afbrydelserne i forsikringen sammenlagt overstiger 8 uger inden for 12 måneder, tages der udgangspunkt i det tidspunkt, hvor forsikringen ophørte i Sverige. Det vil sige den 31. august 2009.

Den første afbrydelse i forsikringen i Sverige er perioden fra den 19. juni 2009 til og med 30. juni 2009. Afbrydelsen er på 1 uge og 5 dage. Afbrydelsen overstiger ikke 8 uger. Forsikringsperioder, der ligger før denne afbrydelse, kan derfor medregnes.

I perioden fra den 1. april 2009 til og med 2. maj 2009 er der igen en afbrydelse i forsikringen i Sverige. Afbrydelsen er på 4 uger og 4 dage. På dette tidspunkt har der været afbrydelser i forsikringen på i alt 6 uger og 2 dage, altså mindre end 8 uger. Forsikringsperioder, der ligger før denne afbrydelse, kan derfor også medregnes.

Der er også en afbrydelse i forsikringen i perioden 17. oktober 2008 til og med 2. november 2008. Denne afbrydelse er på 2 uger og 3 dage. På dette tidspunkt har der været afbrydelser i forsikringen på i alt 8 uger og 5 dage inden for en periode på 12 måneder.

Det betyder, at forsikringsperioden forud for afbrydelsen i perioden 17. oktober 2008 til og med 2. november 2008 ikke kan medregnes til § 53, stk. 1, i loven. Medlemmet kan derfor kun medregne forsikringsperioder fra og med den 3. november 2008.

Vedrørende efterbetaling af efterlønsbidrag henvises til bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Til § 5, stk. 2

Nogle EØS-lande bekræfter perioder med sygdom og barselsorlov som en ligestillet periode på PD U1, og ved myndighedernes informationsudveksling på SED U001-U004. Hvis dette er tilfældet, kan perioden medregnes efter de almindelige regler herom, jf. §§ 2 og 3.

Nogle EØS-lande anser dog ikke perioder med sygdom og barsel som forsikringsperioder. Derfor bekræfter disse lande ikke sådanne perioder på PD U1 og ved myndighedernes informationsudveksling på SED U001-U004.

A-kassen kan dispensere fra en afbrydelse i forsikringen, hvis afbrydelsen skyldes sygdom eller barsel. Dispensation forudsætter, at medlemmet kan dokumentere, at der er udbetalt ydelser i det andet EØS-land eller Schweiz i perioden. Det kan fx være kvittering for, at der er udbetalt ydelser under sygdom eller barsel. Hvis medlemmet ikke har modtaget ydelser i perioden, kan der ikke gives dispensation.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, når PD U1 eller N 301 endnu ikke er udstedt

Til § 6, stk. 1

Hvis et medlem bliver ledigt, før PD U1 eller N 301 er udstedt, eller før a-kassen og den udenlandske myndighed har foretaget fornøden informationsudveksling på SED U001-U004, kan a-kassen udbetale dagpenge til medlemmet, hvis betingelserne i §§ 2-5 i øvrigt er opfyldt.

Det betyder bl.a., at a-kassen skal sikre, at der er utvetydig dokumentation for, at personen har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed og været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz. Dokumentation herfor kan fx være kopi af lønsedler, kvitteringer, registeroplysninger eller anden relevant dokumentation, hvoraf det ses, at der er betalt til forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz.

Betingelserne for ret til medregning af forsikringsperioder skal være opfyldt. Personen skal derfor have søgt om optagelse inden 8 uger, fra pågældende ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, jf. §§ 2 og 3. A-kassen skal også påse, at der ikke er af­bry­del­ser i forsikringen på mere end sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder, jf. § 5.

Det er også en betingelse, at der er søgt om et PD U1, og a-kassen har bedt den udenlandske myndighed om fornøden informationsudveksling på SED U001-U004, eller at der er søgt om en attest N 301.

Til § 6, stk. 3

Når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, skal a-kassen indstille udbetalingen af dagpenge. A-kassen skal nu forelægge sagen for Arbejdsdirektoratet. Arbejdsdirektoratet vil herefter afgøre, om der fortsat kan udbetales dagpenge.

For at Arbejdsdirektoratet kan afgøre, om der fortsat kan udbetales dagpenge, skal a-kassen sende kopi af den dokumentation, a-kassen har lagt til grund ved udbetalingen af dagpenge.

Til § 7

Optagelse kan kun ske under arbejde i det andet EØS-land eller Schweiz.

Til § 7, stk. 1

Optagelse er betinget af, at personen fremlægger en afgørelse fra Pensionsstyrelsen som dokumentation for, at pågældende er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Se EØS-vejledningen til a-kasserne.

Til § 7, stk. 2

Optagelse er som udgangspunkt betinget af, at lønmodtageren fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land eller Schweiz for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér. Det kan fx være tilfældet, hvis personen anses for selvstændig erhvervsdrivende efter reglerne i det andet EØS-land eller Schweiz, og der ikke findes en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Det gælder også, hvis arbejdets art eller omfang ikke berettiger til optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring eller schweizisk arbejdsløshedsforsikring. Det kan fx være tilfældet for au pair-ansatte og professionelle sportsudøvere.

Til § 8, stk. 1

Et medlem anses som udsendt, når der er indgået en aftale med en virksomhed eller organisation, som er beliggende i Danmark, om arbejde i udlandet for virksomheden eller organisationen.

Ved vurderingen af, om en person er udsendt midlertidigt, skal der som udgangspunkt lægges vægt på indholdet af aftalen. Midlertidig udsendelse foreligger normalt, når udsendelsen ifølge aftalen ikke har en varighed på over 6 år.

Søfarende, der er ansat på udenlandske passager­skibe (færger), som anløber dansk havn, eller danske skibe, jf. sølovens § 1, der sejler under udenlandsk flag, kan optages i en dansk a-kasse, hvis de har bopæl i Danmark. Hvis skibet sejler under et andet EØS-lands flag eller schweizisk flag, finder forordningens artikel 11, stk. 4, eller artikel 12 anvendelse.

Personer, der er udsendt som u-landsfrivillige, kan optages i en dansk a-kasse, hvis udsendelsen er sket i henhold til programmer, som Udenrigsministeriet har fordelt midler til efter dansk lovgivning om internationalt udviklingssamarbejde. Udenrigsministeriet kan oplyse, hvilke programmer der er fordelt midler til. Det samme gælder ved udsendelse i henhold til tilsvarende programmer, hvortil der er fordelt midler efter dansk lovgivning.

Personer, der er udsendt til danske ambassader i lande uden for EØS eller Schweiz, kan også optages i en dansk a-kasse.

Personer, der er ansat i Danmark på en ambassade, der repræsenterer et land uden for EØS eller Schweiz, kan optages i en dansk a-kasse, hvis de har bopæl og ophold i Danmark. Tilsvarende gælder for personer, der er ansat ved internationale organisationer i Danmark.

Til § 9, stk. 1

Genoptagelse er som udgangspunkt betinget af, at personen fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land eller Schweiz for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér.

Hvis en person efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz på baggrund af lønarbejde herefter påbegynder selvstændig virksomhed i det pågældende land uden at have ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér, kan pågældende genoptages i en dansk a-kasse.

Til § 9, stk. 2

Personen skal genoptages i den a-kasse, der dækker det arbejde, pågældende udfører i det andet land. Personen kan dog vælge at blive genoptaget i den a-kasse, pågældende tidligere var medlem af, eller i en tværfaglig a-kasse.

Til § 9, stk. 3 og 4

Se vejledningen til § 2, stk. 5 og 6.

Ret til at bevare medlemskab under arbejde i udlandet og ret til at medregne beskæftigelse i en dansk forsikringsperiode

Til § 10, stk. 1

Bevarelse af medlemskabet er betinget af, at medlemmet fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land eller Schweiz for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér.

Til § 10, stk. 3

Et medlem, der arbejder uden for EØS eller Schweiz, kan bevare medlemskabet af en dansk a-kasse, selv om pågældende bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.

Uretmæssig bevarelse af medlemskab under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz

Til § 11

Anvendelsen af artikel 61 i forordningen og artikel 12 i konventionen (sammenlægningsprincippet) forudsætter, at personen arbejdsløshedsforsikres i et andet EØS-land eller Schweiz i overensstemmelse med lovvalgsreglerne i artiklerne 11-16 i forordningen og artiklerne 5-6 i konventionen.

Der sondres mellem uretmæssige forsikringsperioder på over henholdsvis under 5 år. Det skyldes, at et medlem, der har været uretmæssigt forsikret, ikke skal stilles bedre end en person, der har ladet sig udmelde af den danske a-kasse i forbindelse med, at pågældende er påbegyndt arbejde og er blevet forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Denne person vil ved tilbagevenden til Danmark skulle opfylde betingelserne for optagelse eller genoptagelse i §§ 2 og 3.

Når a-kassen skal vurdere medlems- og dagpengeretten for en person, der har arbejdet i et andet EØS-land eller Schweiz, skal a-kassen undersøge, om der har været perioder med fejl- eller dobbeltforsikring.

Til § 12, stk. 1

Det er udgangspunktet, at medlemskabet skal annulleres i perioder, hvor medlemmet har været fejlforsikret.

Når medlemskabet annulleres, skal a-kassen tilbagebetale medlemsbidrag for den periode, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Perioder med fejlforsikring og arbejde i disse perioder kan ikke medregnes til § 53 i loven, jf. dog § 12, stk. 6.

Til § 12, stk. 2

Hvis perioderne med fejlforsikring sammenlagt overstiger 5 år, skal personen optages som nyt medlem af a-kassen. Det betyder, at § 41 i loven skal være opfyldt. Medlemmet vil derfor tidligst have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab.

Hvis medlemmet efter den seneste periode med fejlforsikring har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan denne forsikringsperiode medregnes til § 53, stk. 1, i loven, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 2, stk. 2.

Til § 12, stk. 3

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

Hvis medlemmet efter den seneste periode med fejlforsikring har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan denne forsikringsperiode medregnes til § 53, stk. 1, i loven.

Til § 12, stk. 4

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

Hvis medlemmet ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal medlemmet opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Eksempel

Medlemmet har i det følgende eksempel fejlagtigt opretholdt sit medlemskab af a-kassen, selv om medlemmet har været i arbejde i Finland.

       
1.4.08
1.12.08
30.9.09
5.10.09
       
Retmæssigt medlem i DK
Arbejde i DK fuld tid
Fejlforsikret i DK
Arbejde i Finland
Arbejdsophør Finland
Ledig
       

Medlemmet har været retmæssigt medlem af a-kassen i perioden 1. april 2008 - 30. november 2008. I denne periode har medlemmet haft arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid.

Medlemmet begynder lønarbejde i Finland den 1. december 2008, men bliver ikke forsikret dér. Medlemmet er fejlforsikret indtil den 30. september 2009, hvor arbejdet ophører. Medlemmet registrerer sig som arbejdssøgende og søger om dagpenge den 5. oktober 2009.

Medlemskabet skal annulleres i perioden med fejlforsikring. Arbejde udført i perioden kan ikke medregnes til § 53 i loven. A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for den periode, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Medlemmet har ikke været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring. Medlemmet skal derfor være medlem af a-kassen i mindst 1 år, før medlemmet igen vil have ret til dagpenge. Medlemskabet er igen retmæssigt fra den 1. oktober 2009, hvor arbejdet i Finland ophørte. Det betyder, at § 53, stk. 1, i loven tidligst vil være opfyldt den 1. oktober 2010.

Til § 12, stk. 5

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

En periode med fejlforsikring får ikke alvorlige konsekvenser for et medlem, der tidligere har været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år, medmindre perioden med fejlforsikring har været så lang, at medlemmet skal optjene et nyt beskæftigelseskrav. Det betyder, at et medlem kan være fejlforsikret i op til 2 år, før fejlforsikringen får konsekvenser for medlemmets ret til dagpenge.

Eksempel

Medlemmet har i følgende eksempel bevaret sit medlemskab af a-kassen på trods af, at medlemmet har arbejdet i Frankrig.

           
1.9.06
1.7.08
1.9.08
1.10.08
1.10.09
2.11.09
           
Retmæssigt medlem DK Arbejde i DK på fuld tid
Fejlforsikret
Arbejde i F
Ikke arbejde
Fejlforsikret
Arbejde i F
Ikke arbejde
Søger om
dagpenge

Medlemmet har været retmæssigt medlem af den danske a-kasse i perioden 1. september 2006 - 30. juni 2008. I perioden har medlemmet haft arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid.

Medlemmet begynder den 1. juli 2008 lønarbejde i Frankrig, men bliver ikke forsikret dér. Medlemmet er fejlforsikret til og med den 31. august 2008, hvor arbejdet ophører. Medlemmet har nu været fejlforsikret i 2 måneder.

Herefter er medlemskabet igen retmæssigt indtil den 1. oktober 2008, hvor medlemmet igen begynder at arbejde i Frankrig. Arbejdet ophører den 30. september 2009. Medlemmet har igen været fejlforsikret. Denne periode med fejlforsikring er på 12 måneder.

Medlemmet er igen retmæssigt medlem den 1. oktober 2009, hvor arbejdet er ophørt. Medlemmet melder sig ledig i a-kassen den 2. november 2009.

Medlemskabet skal annulleres i perioderne med fejlforsikring. Arbejde udført i perioden kan ikke medregnes til § 53 i loven. A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for de perioder, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Medlemmet har været retmæssigt medlem af a-kassen i mere end 1 år forud for den første periode med fejlforsikring. Da det arbejde, medlemmet har haft i perioderne med fejlforsikring, ikke kan medregnes til § 53 i loven, skal a-kassen derfor undersøge, om medlemmet i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet.

I eksemplet har medlemmet arbejdet i fuld, sædvanlig arbejdstid i perioden 1. september 2006 til 30. juni 2008. I denne periode var medlemmet retmæssigt medlem af a-kassen. Medlemmet kan derfor regne arbejdet i denne periode med til beskæftigelseskravet. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode. Det betyder, at medlemmet vil have ret til dagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Hvis medlemmet tidligere er blevet indplaceret i en dagpengeperiode, skal der ikke ske indplacering på ny, medmindre det følger af reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Til § 12, stk. 6

Arbejdsdirektoratet kan efter en konkret vurdering se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Det kan fx ske, hvis arbejdsgiveren har forsømt sin pligt til at indbetale bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i det EØS-land eller Schweiz, hvor medlemmet har arbejdet. Det er en betingelse, at det ikke er muligt for arbejdstageren selv at indbetale bidragene efterfølgende.

Der kan også ses bort fra fejlforsikringen, hvis der er tale om et så kortvarigt ansættelsesforhold, at optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring eller schweizisk arbejdsløshedsforsikring ikke har været praktisk mulig.

Til § 13, stk. 1

Medlemskabet af den danske a-kasse skal annulleres, hvis personen retmæssigt er arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. I denne situation er medlemskabet af den danske a-kasse bevaret med urette.

A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for de perioder, hvor medlemskabet annulleres. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Hyppige og kortvarige ansættelser kan fx være tilfældet ved vikar- og andet løsarbejde. A-kassen skal i disse situationer løbende, fx kvartalsvis, indhente PD U1 eller N 301 fra det andet EØS-land.

Til § 13, stk. 2

For at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt, skal personen opfylde kravet om beskæftigelse i § 41 i loven, jf. § 1, stk. 3. For at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz, skal personen begynde at arbejde. Arbejdet skal være af mindst 296 timers henholdsvis 148 timers varighed, og for en selvstændig erhvervsdrivende skal virksomheden være drevet mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i mindst 8 hele uger. Samtidig skal arbejdet være påbegyndt inden for 8 uger fra forsikringen ophørte i det andet EØS-land eller Schweiz, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, og § 2, stk. 3.

Til § 13, stk. 3

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

       
Oversigt over konsekvenserne af uretmæssigt medlemskab af dansk a-kasse
       
 
OVER 5 ÅR
IKKE MEDLEM AF A-KASSEN I MINDST 1 ÅR FØR FEJLFORSIKRING
MEDLEM AF A-KASSEN I MINDST 1 ÅR FØR FEJLFORSIKRING
Fejlforsikring
§ 12, stk. 1 og 2.
§ 12, stk. 1, 3 og 4.
§ 12, stk. 1, 3 og 5.
 
Annullation.
Annullation.
Annullation.
 
Nyoptagelse.
Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.
Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.
 
Lovens §§ 41 og 53 skal opfyldes på ny.
Lovens § 53, stk. 1, skal opfyldes på ny.
Lovens § 53, stk. 1, anses for opfyldt på baggrund af medlemskabet forud for fejlforsikringen.
Dobbeltforsikring
§ 13, stk. 1 og 2.
§ 13, stk. 1 og 3.
 
Annullation.
Annullation.
 
Medregning af forsikringsperioder forudsætter arbejde, jf. § 2.
Forsikrings- og arbejdsperioder kan medregnes.
 
Arbejde i en forsikringsperiode kan altid medregnes.
Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.
     

Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land eller Schweiz

Til § 14

Personer, der har været fejlforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, stilles på samme måde som personer, der har været fejlforsikret i Danmark.

Det betyder, at en person, der har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde lovens § 53, stk. 1, uanset perioden med fejlforsikring. Det er ikke en betingelse, at den retmæssige forsikringsperiode er tilbagelagt i Danmark. En person, der har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, vil også anses for at opfylde lovens § 53, stk. 1.

En person, der under arbejde i Danmark har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse og samtidig har været forsikret i et andet EØS-land, må rette henvendelse til det andet EØS-lands myndigheder for at høre, om indbetalte bidrag kan refunderes.

Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret efter udløb af PD U2

Til § 15, stk. 1

Ifølge artikel 64, stk. 2, i forordningen mister et medlem, der ikke vender tilbage til den kompetente stat inden udløbet af perioden i PD U2, enhver ret til ydelser efter denne stats lovgivning. Det fremgår dog af artikel 64, stk. 2, at fristen for hjemvenden i undtagelsestilfælde kan forlænges af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution.

Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har arbejdet i et omfang, der fremgår af § 2, stk. 3.

Til § 15, stk. 2

Kravet om arbejde bortfalder, hvis et medlem på baggrund af arbejde inden udløb af perioden i PD U2 er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. I denne situation finder §§ 2 og 3 i stedet anvendelse.

Hvis medlemmet ikke bliver forsikret under arbejde i det andet EØS-land eller Schweiz, skal medlemmet opfylde kravet om arbejde for at få dagpenge ved hjemvenden til Danmark. Arbejdet i det andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes til at opfylde kravet om arbejde. Arbejde i et land uden for EØS eller Schweiz kan også medregnes til kravet om arbejde.

Kravet om arbejde anses for at være opfyldt, hvis medlemmet efter udløb af perioden i PD U2 har gennemgået en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som giver ret til optagelse i en a-kasse.

Til § 15, stk. 3

A-kassen kan forlænge fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark med op til 4 uger, hvis der foreligger dokumentation for, at medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet afventer resultatet af en ansættelsessamtale.

Til § 15, stk. 4

A-kassen kan endvidere forlænge fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, hvis medlemmet har været syg i umiddelbar tilknytning til udløb af perioden i PD U2, og medlemmet derfor ikke har været i stand til at rejse tilbage til Danmark og tilmelde sig. Det er et krav, at medlemmet fremlægger en lægeattest udstedt af en læge i det andet EØS-land eller Schweiz. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er blevet raskmeldt.

Fristen kan også forlænges, hvis medlemmet er på barselsorlov på det tidspunkt, hvor perioden udløber. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at orloven er ophørt.

Endelig kan fristen forlænges, hvis der foreligger uforudsigelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til periodens udløb. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske, så snart omstændighederne ikke længere er til stede.

Der kan fx være tale om, at medlemmet har opnået arbejde af kortere tidsbegrænset varighed, som ikke berettiger medlemmet til optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring eller schweizisk arbejdsløshedsforsikring. Fristen kan i et sådant tilfælde forlænges til dagen efter ophøret af arbejdet.

Der kan ikke udbetales dagpenge for de dage, medlemmet har opholdt sig i det andet EØS-land eller Schweiz ud over periodens udløb. Det gælder også, selv om fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret forlænges.

Som udgangspunkt kan fristen kun forlænges, hvis medlemmet har søgt herom, inden periodens udløb. Hvis medlemmet først søger, efter perioden er udløbet, er forlængelse af fristen betinget af, at medlemmet har været forhindret både i at vende hjem og i at søge om forlængelse af fristen inden periodens udløb.

Fristen kan ikke forlænges, hvis medlemmet udskyder sin hjemrejse, fx fordi medlemmet afventer udbetaling af dagpenge i det andet EØS-land eller Schweiz. Fristen kan heller ikke forlænges, hvis medlemmet ønsker at holde ferie i det andet EØS-land eller Schweiz eller lignende.

Krav om arbejde for at få et nyt PD U2

Til § 16, stk. 1

Ifølge artikel 64, stk. 3, i forordningen har en person højst ret til en samlet periode på maksimalt 3 måneder på et PD U2 mellem to arbejdsperioder. De 3 måneder med ret til dagpenge kan således ikke strækkes ud over en periode, der overstiger 3 måneder. Perioden på 3 måneder kan ikke forlænges af en dansk myndighed.

Et PD U2 anses for at være påbegyndt benyttet, hvis medlemmet har registreret sig som arbejdssøgende i det andet EØS-land eller Schweiz.

Til § 16, stk. 2

Hvis en person på ny, efter periodens udløb, ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz med et PD U2, stilles der krav om arbejde.

Arbejde i udlandet kan bruges til at opfylde kravet om arbejde. Der skal være tale om arbejde, der kan medregnes til § 53 i loven.

Denne vejledning erstatter Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 116 af 13. december 2006 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland. Vejledning nr. 116 af 13. december 2006 finder dog fortsat anvendelse i forhold til Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, så længe det pågældende land ikke har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. april 2010

Vibeke Dalbro

/ Birgit Ottosen