Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement

Kapitel 2   Erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik (beredskabstekniker AK)

Kapitel 3   Ikrafttræden mv.

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement samt erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik (beredskabstekniker AK)

I medfør af § 22 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse operative, planlægnings- og ledelsesmæssige funktioner inden for det beredskabsfaglige felt med henblik på at varetage opgaver i relation til samfundssikkerhed, til opbygning af et robust samfund lokalt, nationalt og internationalt samt til risikovurdering og -styring i beredskabet i kommunerne eller staten eller som ansat i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement (katastrofe- og risikomanager). Den engelske titel er Bachelor of Emergency and Risk Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Emergency and Risk Management.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 115 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang 60 ECTS-point, hvoraf 25 ECTS-point gennemføres i den del af uddannelsen, der kan anvendes som overbygning, jf. stk. 4.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Beredskabsfaglig praksis.

2) Nationalt og internationalt katastrofeberedskab.

3) Operativ og taktisk ledelse.

4) Forebyggelse af katastrofer og ulykker.

5) Risikoanalyse, -kommunikation og -formidling.

6) Beredskabsfaglig planlægning og dimensionering.

7) Beredskabsfaglig rådgivning og sagsbehandling.

8) Beredskabsfaglig evaluering, kvalitetssikring og udvikling.

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges således, at den studerende får mulighed for at afslutte med en erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik efter et særligt tilrettelagt forløb, jf. reglerne i kapitel 2.

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges således, at uddannelsens sidste 1½ år, svarende til 90 ECTS-point, kan anvendes som overbygning af uddannede beredskabsteknikere AK.

§ 4. For uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

Kapitel 2

Erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik (beredskabstekniker AK)

§ 5. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen i beredskabsteknik er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne varetage praksisnære beredskabsfaglige funktioner, deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver samt indgå i arbejde med forebyggelse og begrænsning af ulykker og katastrofer i beredskabet i kommunerne eller staten eller som ansat i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 2.

§ 6. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik giver den uddannede ret til at anvende titlen beredskabstekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Emergency Technology.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Emergency Technology.

§ 7. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 60 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 35 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Beredskabsfaglig praksis.

2) Nationalt og internationalt katastrofeberedskab.

3) Operativ ledelse.

4) Praksisnær kommunikation og formidling.

5) Operativ planlægning og dimensionering.

6) Operativ evaluering og kvalitetssikring.

§ 8. For erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

Kapitel 3

Ikrafttræden mv.

§ 9. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. maj 2010.

Undervisningsministeriet, den 5. maj 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) centrale områder inden for katastrofe- og risikomanagement,

2) nationalt og internationalt katastrofeberedskab, beredskabsfaglig teori og metode samt beredskabsfaglig planlægning, dimensionering, forebyggelse og indsats i forhold til de overordnede samfundsmæssige mål om bedst mulige beskyttelse af samfundet, dets institutioner og det enkelte individ,

3) relevante naturfaglige, sundhedsfaglige og tekniske områder, herunder teknikker til forebyggelse, begrænsning og afhjælpning af ulykker og katastrofer,

4) relevante samfundsfaglige områder, herunder analyser af samfundsmæssige risici, metoder til forebyggelse, styrkelse af samfundssikkerheden og opbygning af et robust samfund lokalt, nationalt og internationalt samt på virksomheds- og organisationsniveau,

5) relevante områder inden for humaniora og psykologi, herunder kommunikation og formidling, kulturforståelse og konflikthåndtering samt krisepsykologi,

6) lovgrundlaget for professionsudøvelsen og kan forstå lovgivningens konsekvenser i forhold til beredskabsfaglig planlægning, indsats og udvikling.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse operative opgaver på det beredskabsfaglige område,

2) varetage planlægning, dimensionering og sagsbehandling på det beredskabsfaglige område,

3) varetage operative og taktiske ledelsesmæssige funktioner i danske og internationale sammenhænge,

4) vurdere, vælge og begrunde forskellige handlinger og løsningsmodeller i forhold til deres effektivitet i praksis og langsigtede virkning under hensyntagen til samfundsmæssige, organisatoriske, sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold,

5) foretage evaluering af beredskabsfaglig planlægning, taktisk og teknisk forebyggelse og indsats med henblik på kvalitetssikring og udvikling af det beredskabsfaglige professionsområde,

6) formidle og rådgive om beredskabsfaglige problemstillinger, løsningsmuligheder og løsninger til det politiske niveau samt til indsatspersonel, medarbejdere, samarbejdspartnere, foresatte, beslutningstagere og borgere,

7) udføre beredskabsrelaterede udrednings- og udviklingsopgaver samt

8) opsøge, tilegne sig, kritisk vurdere og anvende ny viden i relation til den beredskabsfaglige profession.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) udvise ansvarlighed og professionalisme i operative funktioner, herunder handle etisk og med konduite i forholdet til mandskab, ofre og pårørende,

2) indgå i et tværfagligt samarbejde på et skadested, i stabe, i en forvaltning, i øvelsessammenhæng og i forhold til planlægnings-, udviklings- og udredningsopgaver,

3) samarbejde med myndigheder nationalt og internationalt og i forhold til kommunikation over for og rådgivning af beslutningstagere og borgere,

4) selvstændigt udvælge, tilrettelægge og gennemføre et analyse-, udrednings- og udviklingsarbejde inden for det beredskabsfaglige arbejdsområde med relevant teoretisk tilgang,

5) arbejde innovativt på det beredskabsfaglige og tilgrænsende områder samt

6) videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetence samt identificere egne læringsbehov.


Bilag 2

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en beredskabstekniker skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) nationalt og internationalt katastrofeberedskab, beredskabsfaglig teori og metode i forhold til beredskabsfaglig planlægning og indsats for den bedst mulige beskyttelse af samfundet, dets institutioner og det enkelte individ,

2) relevante naturfaglige, sundhedsfaglige og tekniske områder, herunder teknikker til forebyggelse, begrænsning og afhjælpning af ulykker og katastrofer,

3) relevante samfundsfaglige områder, herunder grundlæggende viden om samfundsmæssige risici,

4) relevante områder inden for humaniora og psykologi på grundlæggende niveau, herunder kommunikation og formidling, kulturforståelse og konflikthåndtering samt katastrofepsykologi, og

5) centrale dele af lovgrundlaget for erhvervsudøvelsen og kan forstå lovgivningens konsekvenser for praksis.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) på det beredskabsfaglige område varetage og planlægge operativt rettede funktioner samt indgå i arbejde med forebyggelse og begrænsning af ulykker og katastrofer,

2) deltage i beredskabsfaglige planlægnings-, dimensionerings-, udrednings- og udviklingsopgaver,

3) varetage operativ ledelse af mindre teams eller grupper i danske og internationale sammenhænge,

4) vurdere, opstille og vælge forskellige handlinger og løsningsmuligheder i forhold til deres operative effektivitet og under hensyntagen til sikkerheds- og miljømæssige forhold,

5) foretage evaluering og vurdering af beredskabsfaglige indsatser med henblik på kvalitetssikring og udvikling heraf,

6) formidle praksisnære beredskabsfaglige problemstillinger og løsningsmuligheder til foresatte, indsatspersonel, samarbejdspartnere og borgere samt

7) opsøge og vurdere ny viden i relation til det beredskabsfaglige område.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) udvise ansvarlighed og professionalisme i operative funktioner, herunder handle etisk og med konduite i forholdet til mandskab, ofre og pårørende,

2) indgå i et tværfagligt samarbejde på et skadested, i øvelsessammenhæng og i forhold til deltagelse i planlægnings- udrednings- og udviklingsopgaver,

3) på et teoretisk og metodisk grundlag bearbejde og formidle en praksisnær problemstilling samt

4) med vejledning eller i anden struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer og identificere egne læringsbehov.