Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

(Nye muligheder for støtte m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden, som ændret ved lov nr. 345 af 5. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forebyggelsesfonden yder støtte til projekter, der knytter sig til arbejdspladser, med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange, at styrke genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede, at støtte utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, og at forebygge stress og psykisk nedslidning.«

2. I § 3, stk. 1, nr. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Støtte efter 1. pkt. ydes primært til projekter, der både styrker virksomheders indsats for et bedre arbejdsmiljø og styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.«

3. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning.«

4. I § 3, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 1 og 2« til: »stk. 1, nr. 1, 2 og 6«.

5. Efter § 5 indsættes i kapitel 2:

»§ 5 a. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at fonden skal iværksætte og afholde udgifter til særlige aktiviteter, der har til formål at forbedre virksomhedernes muligheder for at opnå støtte fra fonden, eller som har til formål at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning.«

6. I § 19 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt de overordnede rammer for fordeling og prioritering af fondens midler og opgaver.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

7. I § 19, stk. 1, der bliver stk. 2, ændres »årlige politiske forhandlinger om« til: »beskæftigelsesministerens fastsættelse af de overordnede rammer for«.

8. I § 19, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 3, stk. 2, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-4.

Stk. 3. Støtte efter § 3, stk. 1, nr. 5 og 6, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, kan tidligst ydes med virkning fra den 1. januar 2011.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg