Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 9, affattes således:

»9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, og«

2. § 3 ophæves.

3. § 4, stk. 1, affattes således:

»Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om opgørelse af sammenlagt ledighed efter denne lov for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.«

4. I § 21, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og uddannelsesfremmende aktiviteter.«

5. Kapitel 11 a ophæves.

6. Overskriften før § 67 d udgår, og §§ 67 d-67 f ophæves.

7. § 68, stk. 2, ophæves.

8. I overskriften før § 74 udgår », mentor«.

9. Efter § 75 a indsættes i afsnit IV:

»Kapitel 13 b

Tilbud til personer under 18 år

§ 75 b. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give personer, der er omfattet af § 2, nr. 9, og fyldt 15 år, tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. dog stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3.

Stk. 2. Tilbud efter kapitel 11 til personer omfattet af stk.1 kan have en varighed på op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har behov for, at tilbuddet har en længere varighed, kan tilbuddet forlænges.

§ 75 c. Kommunen kan efter en konkret vurdering give særligt udsatte unge, der er omfattet af § 2, nr. 9, tilbud efter kapitel 11 med en godtgørelse, jf. stk. 2, og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 3, hvis tilbud efter lov om social service ikke er tilstrækkelige. § 44 finder ikke anvendelse ved tilbud efter 1. pkt.

Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Godtgørelsen kan dog højst udgøre det beløb, der er nævnt i § 25 f, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Afgørelse om virksomhedspraktik efter stk. 1 træffes med samtykke fra den unge og forældremyndighedens indehaver.«

10. I § 78 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.«

11. I § 83 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1.000 kr. i stk. 1 kan hæves til 1.500 kr.«

12. § 85, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

13. I § 85 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Når perioden med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder uden tilbud. I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6 måneder forlænges med de perioder, der er uden tilbud.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

14. I § 85 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 ugers sammenlagt ledighed.«

15. § 89 affattes således:

»§ 89. Når en person, der er omfattet af §§ 85, 87 og 88, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har haft 6 måneders sammenlagt ledighed.

Stk. 2. Efter afslutning af det første tilbud efter §§ 85, 87 og 88 har personen efter de 6 måneders sammenlagte ledighed tillige ret til tilbud i resten af ledighedsperioden, hvis personen anmoder herom.«

16. I § 90 a, stk. 1,1. pkt., ændres »30 måneder« til: »123 uger«.

17. I § 92, 1. pkt., ændres »har« til: »har senest«.

18. § 92, 2. pkt., ophæves.

19. I § 92 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder. Når perioden med tilbud er påbegyndt, kan der uanset 1. pkt. være en eller flere perioder uden tilbud. I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. Mindstekravet på 6 måneder forlænges med de perioder, der er uden tilbud.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer under 20 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 1 efter senest 4 sammenhængende uger på kontanthjælp eller starthjælp.«

20. § 96, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

21. I § 98 b, stk. 1, ændres tre steder »6 måneder« til: »3 måneder«.

22. Efter § 98 b indsættes før overskriften »Opkvalificering ved ansættelse«:

»Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne

§ 98 c. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, har efter reglerne i stk. 3 og 4 og §§ 98 d-98 g ret til tilskud til den løn, som de betaler personen i praktikperioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Stk. 3. Beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser, der er berettiget til tilskud.

Stk. 4. Tilskuddet ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte.

§ 98 d. Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. I fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskomster ikke findes, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

§ 98 e. Det er en betingelse for tilskud, at uddannelsesaftalen er indgået med en person, der

1) ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og

2) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan uanset stk. 1, nr. 2, ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse som nævnt i stk. 1, nr. 2, og personen

1) er omfattet af § 2, nr. 1, og

a) personen er under 30 år og har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder, eller

b) personen er fyldt 30 år og har været ledig i sammenlagt mere end 9 måneder, eller

2) er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og

a) personen er under 30 år og har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, eller

b) personen er fyldt 30 år og har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende periode på mere end 9 måneder.

Stk. 3. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte for eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 98 f. Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Ansøgning om tilskud skal indgives, senest 1 måned efter at den aftalte uddannelse efter § 98 c, stk.1, er påbegyndt.

Stk. 2. Hvis ansøgningen indgives senere end nævnt i stk.1, træffes afgørelsen om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen efter stk. 1 skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra ansøgningstidspunktet og i den re­ste­ren­de del af perioden på 2 år efter § 98 g, stk. 2.

§ 98 g. Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time i praktiktiden hos arbejdsgiveren.

Stk. 2. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse, jf. § 98 c, stk. 1. Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Stk. 3. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning herom.«

23. I § 102 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I opsigelsesperioden har beskæftigede, jf. stk. 1, hvis de anmoder jobcenteret om det, ret til at få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes, senest 2 uger efter at den beskæftigede har anmodet herom.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

24. I § 117, 2. pkt., ændres »§ 50 a« til: »§ 75 c«.

25. I § 117 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 117 b-124« til: »stk. 3 og §§ 117 b-124«.

26. I § 117 a, stk. 2, 1. pkt., og § 122 a ændres »§ 117 b, stk. 1« til: »§ 117 b, stk. 2«.

27. I § 117 a, stk. 2, 1. pkt., § 119, stk. 1, og § 122 a ændres »§ 118, stk. 1« til: »§ 118, stk. 2«.

28. I § 117 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 yder staten 100 pct. refusion af kommunernes udbetaling af bonus til andre aktører, der varetager indsatsen over for personer, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere, og som er omfattet af § 2, nr. 1. Dette gælder dog ikke for kommuner, der var bemyndiget til at varetage udøvelsen af statens aktive beskæftigelsesindsats efter bekendtgørelse nr. 1400 af 13. december 2006.«

29. § 117 b, stk. 1, affattes således:

»Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2,

1) 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77 samt udgifter efter § 81 a til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og

2) 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 99 til opkvalificering af personer, der ansættes uden løntilskud, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse.«

30. I § 117 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres til 18.873 kr. pr. år (2010-niveau) gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12. Antallet af personer efter 1. pkt. opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

31. § 117 b, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ophæves.

32. § 118, stk. 1, affattes således:

»Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 2,

1) 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 og udgifter efter §§ 76, 77, 81 a og 83 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, og

2) 50 pct. af en kommunes udgifter efter § 99 til opkvalificering af personer, der ansættes uden løntilskud, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse.«

33. § 118, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres pr. år til 21.236 kr. i 2010, 21.200 kr. i 2011 og 21.032 kr. i 2012 og de efterfølgende år (2010-niveau) gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12. Beløbene for 2011, 2012 og de efterfølgende år reguleres efter § 127 i forhold til 2010-niveau. Antallet af personer efter 1. pkt. opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret.«

34. I § 119, stk. 3, ændres »kapitel 14 og §§ 82 og 99« til: »§§ 76, 77, 81 a, 82 og 99«.

35. I § 120 ændres »kapitel 14 og § 99« til: »§§ 76, 77, 81 a og 99«.

36. I § 121, stk. 3, ændres »§ 82« til: »§§ 76, 77 og 82«.

37. Efter § 121 indsættes:

»§ 121 a. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 og udgifter efter §§ 76, 77, 81 a og 83 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 9.«

38. § 122 b affattes således:

»§ 122 b. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.«

39. Efter § 122 d indsættes:

»§ 122 e. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til mentorer efter §§ 78-81.«

40. I § 127, stk. 3, udgår »og § 67 f«.

§ 2

I lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 68 a affattes således:

»Brug af oplysninger fra indkomstregisteret og data om uddannelse m.v.«

2. I § 68 a indsættes som stk. 8-11:

»Stk. 8. Data på individniveau fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58, om beskæftigelsesforanstaltninger over for personer under 18 år videregives til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

Stk. 9. Data på individniveau om højeste fuldførte uddannelse og uddannelsesforløb for personer under 30 år fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv, anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58.

Stk. 10. Data på individniveau om uddannelse fra Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv, anvendes i Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2.

Stk. 11. Beskæftigelsesministeriet modtager data på indi­vid­niveau om uddannelse fra Danmarks Statistik til løsning af statistiske opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder opfølgning på kommunernes beskæftigelsesindsats.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1508 af 27. december 2009 og § 3 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis ansøgeren er under 30 år og ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det.«

2. I § 36, stk. 1, indsættes efter »sygeopfølgning«: »eller en læse- og skrivetest, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt.«

3. I § 50 ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.

4. I § 74 a, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 479 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 og § 5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og senest ved § 4 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 52 a, stk. 3 og 4, udgår »i henhold til en jobplan«, og efter »§§ 47 og 70« indsættes: », jf. dog stk. 5«.

2. I § 52 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.«

3. I § 63 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder, hvis medlemmet udebliver fra aktiviteter, som har et konkret beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte.«

4. I § 63 a, stk. 2 og 3, ændres »jobsamtale, henvisnings-, cv- eller rådighedssamtale« til: »samtale eller aktivitet efter stk. 1«.

5. I § 63 a, stk. 3, indsættes efter »karantæne for at udeblive fra en samtale«: »eller aktivitet«.

6. I § 63 a, stk. 4, ændres »Direktøren for Arbejdsdirektoratet« til: »Beskæftigelsesministeren«.

§ 5

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 14, nr. 2, litra a, affattes således:

»a) der deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a og § 73 b samt tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller«

2. § 14, nr. 2, litra b og c, ophæves.

Litra d bliver herefter litra b.

§ 6

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 485 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 23 d indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udlændinge under 30 år, der tilbydes et introduktionsprogram, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 2, nr. 9, § 75 b, § 75 c og § 78, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 9 og 10, og § 68 a, stk. 8-11, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1 og 2, samt ophævelsen af kapitel 11 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. denne lovs § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 89 og § 90 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 15 og 16, samt for ophævelsen af § 96, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. denne lovs § 1, nr. 20.

Stk. 4. § 52 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved denne lovs § 4, nr. 1 og 2, finder anvendelse på personer, der er påbegyndt et tilbud efter den 1. maj 2010.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg