Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Protokol af 7. december 2009 til ændring af overenskomst af 6. december 2001 mellem Danmark og Polen til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skat­te­und­dra­gel­se, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag 1 til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 3.

§ 2. I lov nr. 190 af 12. marts 1997 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande, som ændret ved § 1 i lov nr. 861 af 30. november 1999 og lov nr. 486 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 1 a, stk. 2 og 3, ændres »Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet« til: »Den Europæiske Unions forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

§ 3. I lov nr. 492 af 12. juni 1996 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland, som ændret ved § 2 i lov nr. 861 af 30. november 1999 og § 6 i lov nr. 457 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 1 a, stk. 2, ændres »Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet« til: »Den Europæiske Unions forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger«.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. maj 2010.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen


Bilag 1

Protokol mellem Kongeriget Danmark og Republikken Polen til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Republikken Polen til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter underskrevet den 6. december 2001 i Warszawa

Kongeriget Danmark og Republikken Polen, der ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Republikken Polen til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter, underskrevet i Warszawa den 6. december 2001, (herefter omtalt som »Overenskomsten«),

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Overenskomstens artikel 22 udgår og erstattes af følgende:

»Artikel 22

Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I Polen skal dobbeltbeskatning undgås således:

a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Polen, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Danmark, skal Polen med forbehold af bestemmelserne i litra b i dette stykke, fritage sådan indkomst fra beskatning.

b) Hvis en person, der er hjemmehørende i Polen, erhverver indkomst eller kapitalgevinst, som ifølge bestemmelserne i artikel 10, 11, 12 eller 13 i denne overenskomst kan beskattes i Danmark, skal Polen indrømme fradrag i den pågældende persons skat på indkomsten eller kapitalgevinsten med et beløb, der svarer til den skat, som er betalt i Danmark. Fradraget skal dog ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af skatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst eller kapitalgevinst, som er oppebåret fra Danmark.

c) I tilfælde, hvor indkomst, som er oppebåret af en person, der er hjemmehørende i Polen, ifølge enhver bestemmelse i denne overenskomst er fritaget for beskatning i Polen, kan Polen alligevel tage den fritagne indkomst i betragtning ved beregningen af størrelsen af skat på personens øvrige indkomst eller kapitalgevinst.

2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:

a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Polen, skal Danmark – medmindre bestemmelserne i litra c) medfører andet – indrømme fradrag i den pågældende persons skat på indkomsten med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Polen.

b) Fradraget skal dog ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Polen.

c) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Polen, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten tillade fradraget den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra Polen.«

Artikel 2

Overenskomstens artikel 25 udgår og erstattes af følgende:

»Artikel 25

Udveksling af oplysninger

1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som kan forudses at være relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne overenskomst eller administrationen eller håndhævelsen af intern lovgivning vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, der pålægges på vegne af de kontraherende stater, deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, for så vidt som denne beskatning ikke strider mod overenskomsten. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af artikel 1 og 2.

2. Alle oplysninger, der modtages af en kontraherende stat i medfør af stykke 1, skal behandles som hemmelige på samme måde som oplysninger, der er indhentet i henhold til denne stats interne lovgivning, og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med ligning, opkrævning, inddrivelse eller retsforfølgning med hensyn til, klageafgørelser i forbindelse med de skatter, der er omhandlet i stykke 1, eller tilsyn med det førnævnte. Sådanne personer eller myndigheder må kun benytte oplysningerne til de nævnte formål. De kan meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan i intet tilfælde fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat en pligt til:

a)
at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis,
b)
at meddele oplysninger, som ikke kan opnås i henhold til denne eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis,
c)
at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser (ordre public).

4. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger i medfør af denne artikel, skal den anden kontraherende stat iværksætte de foranstaltninger, som er til rådighed for at indhente de anmodede oplysninger, uanset om denne anden stat ikke måtte have behov for disse oplysninger til dens egne skatteformål. Forpligtelsen i det foregående punktum gælder med forbehold af stk. 3, men i intet tilfælde skal sådanne begrænsninger fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi denne ikke selv har nogen skattemæssig interesse i sådanne oplysninger.

5. I intet tilfælde kan bestemmelserne i stykke 3 fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, anden finansiel institution, repræsentant eller person, som optræder som bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforhold i en person.«

Artikel 3

De kontraherende stater skal underrette hinanden gennem diplomatiske kanaler om, at de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Protokollen skal træde i kraft på datoen for modtagelsen af den sidste af underretningerne og skal have virkning med hensyn til skatter for det indkomstår, der følger umiddelbart efter det år, i hvilket protokollen træder i kraft, og følgende indkomstår.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Warszawa, den 7. december 2009, i to eksemplarer på dansk, polsk og engelsk, alle tekster med samme gyldighed. I tvivlstilfælde skal den engelske tekst være afgørende.

   
For Kongeriget Danmark
For Republikken Polen
   
Martin Bang
Macieja Grabowskiego

Redaktionel note
  • Lov nr. 428 af 28. april 2010 om indgårelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen er Folketingets godkendelse af en protokol af 7. december 2009, som ændrer dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 6. december 2001, der blev tiltrådt ved lov nr. 268 af 8. maj 2002 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen.