Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af adoptionsloven

(Nedlæggelse af Adoptionsrådet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, som ændret ved § 14 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 5 i lov nr. 461 af 6. juli 2001, foretages følgende ændring:

1. § 29 b ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2002.

Givet på Amalienborg, den 22. april 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen