Den fulde tekst
L 215
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 28/4 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 28/4 10 Tillæg A
1.beh 4/5 10 FF
Betænkning 19/5 10 Tillæg B
2.beh 1/6 10 FF
3.beh 3/6 10 FF
Lovf som vedt 3/6 10 Tillæg C
Lov nr 705 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Flemming Bonne (SF), Henrik Rasmussen (KF), Marianne Jelved (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Grundskyldpromillen reduceres midlertidigt på produktionsjord, hvilket især omfatter landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage og skovbrug. De berørte kommuner ydes en kompensation. Lovforslaget indgik i udmøntningen af aftalen af 9. april 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti "Grøn vækst 2.0", der sigtede på at forbedre vandmiljø og naturtilstand og sikre beskæftigelsen i landbruget og fødevareerhvervet og dermed i yderområderne , og forslaget blev set som en kompensation for udgifterne ved disse miljøtiltag.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer (V, S, DF, KF, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 20 (SF, RV, EL og Christian H. Hansen (UFG)).