Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0968

Resumé

Klagerne – to personer – klagede over et tv-indslag om deres anholdelse i ”Nyhederne” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at nævnet på sit plenarmøde den 28. juni 2007 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende retlig interesse således, at klagen realitetsbehandles, hvis klager direkte eller indirekte er nævnt eller afbildet, uanset vedkommende ikke måtte kunne identificeres. Da klagen angår TV 2s offentliggørelse af optagelser af klagernes anholdelse, har klagerne retlig interesse i, at få klagen realitetsbehandlet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler herfor.

Pressenævnet finder, at der er en almen interesse i at bringe det påklagede tv-indslag. Ansigterne på klagerne og bilens registreringsnummer var slørede i indslaget. Nævnet finder herefter, at TV 2 har foretaget en effektiv anonymisering af klagerne, således at de ikke kunne genkendes af andre end den kreds, der i forvejen havde kendskab til sagen. Nævnet udtaler herefter ikke sin kritik af TV 2 for at offentliggøre de anonymiserede tv-optagelser.

På baggrund af politiets formodning om, at der var tale om en østeuropæisk tyvebande, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at henvise til klagernes nationalitet.

Det omtales i indslaget, at de to afbildede personer, havde forsøgt at foretage et indbrud. Dette viste sig efterfølgende ikke at være korrekt, idet klagerne – de to afbildede personer – rettelig ikke havde noget med indbruddet at gøre. Da klagerne ikke umiddelbart kan identificeres, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at TV 2 ikke berigtigede forholdet.

Nævnet finder, at TV 2 heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at oplysningerne om klagernes involvering i indbruddet er forkerte. Da klagerne ud fra optagelserne ikke kan identificeres af andre end personer med et kendskab til sagen, finder nævnet imidlertid, at forholdet ikke er egnet til at påføre klagerne skade af betydning. [K1] og [K2] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

[A] har på vegne af [K1] og [K2] klaget til Pressenævnet over et indslag bragt på TV 2 den 24. februar 2010, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere TV 2s afslag på genmæle.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 2010-6-0957, [K1] og [K2] mod ekstrabladet.dk og sag nr. 2010-6-0958, [K1] og [K2] mod Nordkysten.nu. Disse sager vedrører omtale af samme anholdelse.

1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 24. februar 2010 kl. 18.00 følgende indslag i Nyhederne:

”Speak: En politimand blev i formiddags stukket ned med en skruetrækker, da han overrumplede to indbrudstyve. Det skete i Ålsgårde i Nordsjælland. Politimanden, der selv bor i huset, hørte to bulgarske tyveknægte. Han forsøgte at stoppe den ene, men blev angrebet med skruetrækkeren. De to mænd på 25 og 37 år stak af, men blev kort efter anholdt af en politipatrulje i området.”

Af billedsiden til indslaget fremgik optagelser fra anholdelsen af to mænd, [K1] og [K2]. Ansigterne kan ikke ses, idet en politimand står foran den ene mand, og ansigtet på den anden er sløret med en måne. Nummerpladen på bilen, de anholdte kørte i, var sløret.

Et identisk indslag blev samme dag lagt på tv2.dk til artiklen ”Politiet troede avisbude var tyve”. Af artiklen, der blev opdateret 25. februar 2010, fremgår følgende:

Videoen ovenfor viser anholdelsen af to avisbude, som politiet troede, var indbrudstyve. Det viste sig senere, at politiet havde taget fejl: Mændene var uskyldige og blev løsladt med en undskyldning fra politiet.

En politimand blev onsdag formiddag stukket ned med en skruetrækker, da han overrumplede to indbrudstyve. Det skete i Ålsgårde i Nordsjælland.

Således kom det dagen efter frem, at de anholdte ikke var gerningsmændene, men blot to avisbude i gang med deres arbejde. Ifølge politiet passede mændene på signalementet og nåede derfor både at blive anholdt, lagt i håndjern og sigtet. Inden de blev løsladt igen med en stor undskyldning.

De egentlige gerningsmænd menes at være flygtet fra området i bil.”

[A] anmodede ved brev af 25. februar 2010 TV 2 om et ”stort genmæle på forsiden”, hvilket TV 2 afviste ved brev af 2. marts 2010.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K1] og [K2]s synspunkter

[A] har navnlig anført, at [K1] og [K2] er reklame- og avisuddelere og intet har med sagen at gøre og uberettiget blev sigtet.

[A] har anført, at der klages over, at sløringen ikke har været tilstrækkelig effektiv, og at mange har kontaktet både klagerne og deres arbejdsgiver. Klagernes ansigter og nummerpladen er bragt uslørede i andre medier, hvorfor TV 2s delvise sløring er uden betydning.

[A] har herudover anført, at indslaget er medvirkende til en systematisk krænkelse af udlændinge.

2.2 TV 2s synspunkter

TV 2 har anført, at klagerne ikke er klageberettigede. Efter Pressenævnets praksis skal man som klager være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet, jf. Pressenævnets kendelse af 23. august 2006 i sag nr. 2006-6-0353 og nævnets kendelse af 29. januar 2007 i sag nr. 2006-6-0433. Det er ikke tilfældet for klagerne, der ikke kan identificeres ud fra indslaget. Der er ikke oplyst nogen navne, og deres ansigter er totalt slørede, ligesom bilens registreringsnummer ikke var synligt. Klagerne kunne ikke genkendes af andre end den kreds, der i forvejen kendte til sagen. TV 2 har derfor afvist at have handlet i strid med god presseskik og afvist at bringe et ”genmæle på forsiden”.

TV 2 har herudover oplyst, at tv2.dk har opdateret historien og skrevet, at politiet havde taget fejl og anholdt to uskyldige.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at nævnet på sit plenarmøde den 28. juni 2007 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende retlig interesse således, at klagen realitetsbehandles, hvis klager direkte eller indirekte er nævnt eller afbildet, uanset vedkommende ikke måtte kunne identificeres. Da klagen angår TV 2s offentliggørelse af optagelser af klagernes anholdelse, har klagerne retlig interesse i, at få klagen realitetsbehandlet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler herfor.

Pressenævnet finder, at der er en almen interesse i at bringe det påklagede tv-indslag. Ansigterne på klagerne og bilens registreringsnummer var slørede i indslaget. Nævnet finder herefter, at TV 2 har foretaget en effektiv anonymisering af klagerne, således at de ikke kunne genkendes af andre end den kreds, der i forvejen havde kendskab til sagen. Nævnet udtaler herefter ikke sin kritik af TV 2 for at offentliggøre de anonymiserede tv-optagelser.

På baggrund af politiets formodning om, at der var tale om en østeuropæisk tyvebande, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at henvise til klagernes nationalitet.

Det omtales i indslaget, at de to afbildede personer, havde forsøgt at foretage et indbrud. Dette viste sig efterfølgende ikke at være korrekt, idet klagerne – de to afbildede personer – rettelig ikke havde noget med indbruddet at gøre. Da klagerne ikke umiddelbart kan identificeres, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at TV 2 ikke berigtigede forholdet.

Nævnet finder, at TV 2 heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at oplysningerne om klagernes involvering i indbruddet er forkerte. Da klagerne ud fra optagelserne ikke kan identificeres af andre end personer med et kendskab til sagen, finder nævnet imidlertid, at forholdet ikke er egnet til at påføre klagerne skade af betydning. [K1] og [K2] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 28. april 2010