Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0966

Resumé

Klagerne – to personer – klagede over to indlæg fra Dansk Chow Chow Klubs bestyrelse i medlemsbladet CHOW CHOW.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

CHOW CHOW havde pr. 31. december 2009 398 medlemmer fordelt på 312 husstande. Da medlemsbladet CHOW CHOW, hvori de påklagede indlæg er bragt, uddeles til medlemmerne af Dansk Chow Chow Klub, er der tale om en mangfoldiggørelse i henhold til medieansvarsloven § 1, nr. 1. Der er således tale om et massemedie omfattet af medieansvarsloven og dermed af Pressenævnets kompetence.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt formanden har frarådet potentielle hvalpekøbere at handle med [K2]. Efter det oplyste er der indhentet en erklæring fra de pågældende to hvalpekøbere. Denne er ikke fremlagt for Pressenævnet, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige vedrørende dette punkt.

Efter det oplyste lægges det til grund, at klagerne har rundsendt en e-mail, ligesom bestyrelsen ved brev af 10. november 2009 meddelte, at man ville indklage [K1] og [K2] for Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, såfremt klagerne efter bestyrelsens mening igen bragte klubben i miskredit. [K1] trak sig derpå fra sine poster i DCCK.

Pressenævnet finder, at sagen mellem klagerne og bestyrelsen af DCCK ikke havde en sådan aktualitet, at der var grund til at bringe indlægget i december 2009 udgaven, førend der var rettet henvendelse til klagerne og derved givet dem mulighed for at bringe deres svar i sammenhæng med angrebene i indlægget. Ved at undlade dette har DCCK tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Pressenævnet finder, at DCCK ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik. I medfør af medieansvarsloven pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af CHOW CHOW at offentliggøre et kendelsesresume.

[K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet over indlæg bragt i medlemsbladet for Dansk Chow Chow Klub ”CHOW CHOW” nr. 5/december 2009 og et indlæg i CHOW CHOW nr. 1/februar 2010, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

CHOW CHOW årg. 38 bragte i december 2009-udgaven et indlæg under overskriften ”Meddelelse fra bestyrelsen vedr. korrespondance, behandlet på bestyrelsesmødet den 24. oktober, under pkt. 7, ad 1. ” Af indlægget fremgik følgende:

”Efter at bestyrelsen har modtaget en skriftlig redegørelse fra et par potentielle hvalpekøbere, finder en enig bestyrelse ikke grundlag for de beskyldninger, som [K1] og [K2] skriftligt har fremsat mod formanden, om [at formanden havde rådet to købere til] ikke at købe hvalpe af [K2].

Vi skal derfor på det skarpeste afvise de beskyldninger, som [K1] og [K2] har fremsat.

De pågældende medlemmer har samtidig forsøgt at bringe ikke alene formanden, men også bestyrelsen og klubben i miskredit ved at rundsende breve stilet til bestyrelsen samt bestyrelsens svar på disse, til forskellige medlemmer. Derfor har vi, efter at have konsulteret DKK [Dansk Kennel Klub], fremsendt breve den 10-11-2009 til [K1] og [K2] med advarsel om, at hvis de fortsat forsøger at bringe os og klubben i miskredit, vil vi indbringe sagen for DKK’s disciplinærnævn, som har mulighed for at foretage sanktioner overfor de to medlemmer.

Den fulde korrespondance vil blive fremlagt på klubbens generalforsamling til gennemsyn, så de, der måtte have lyst hertil, kan gennemse korrespondancen.

Samtidig skal vi pointere, at den samlede bestyrelse stadig har fuld tillid til formandens ledelse af klubben, og vi i bestyrelsen har et udmærket samarbejde.

Da formanden er inhabil i denne sag, har hun hverken deltaget i behandlingen eller været med til at fremsætte denne meddelelse.

Pbv. [E], Næstformand.

Bladudvalg

Da redaktionen har valgt at fralægge sig Deres hverv i klubben, midt i udsendelsen af dette blad, må i bære over med os, hvis der skulle være en miser hist og her.

Obs!

Generalforsamling lørdag den 27. marts 2010.

CHOW CHOW har et oplag på 500 eksemplarer og udsendes fem gange årligt til Dansk Chow Chow Klubs (DCCK) medlemmer.

[K2] og [K1] anmodede ved e-mail af 24. december 2009 CHOW CHOW om i henhold til reglerne i medieansvarslovens kapitel 6 (§§ 36-40) at få bragt følgende genmæle:

”…

Bladet CHOW CHOW nr. 5 i 2009 bringer en ganske omfattende kritik af os, vi fik ikke mulighed for at udtale os i samme blad. Vi har derfor fået mulighed for at tage til genmæle nu.

1) Har formanden for DCCK frarådet potentielle hvalpekøbere, at købe hvalpe i Kennel [A] eller har hun ikke. Efter at have talt med de aktuelle hvalpekøbere, modtaget deres redegørelse på skrift, samt læst formandens forklaringer, er vi ikke i tvivl om, at for­manden for DCCK faktisk har frarådet potentielle hvalpe­kø­be­re at købe hvalpe i Kennel [A]. Vi har ikke grund til at tro andet.

2) Er der tale om illoyalitet i forhold til såvel formand og be­sty­rel­se som til hele DCCK, når vi viser andre medlemmer af DCCK hvad vi skriver til bestyrelsen, eller hvad bestyrelsen skriver til os.

Vi mener, at det er rent vrøvl, og afventer med sindsro en disciplinærsag i DKK.

Der er brevhemmelighed i Danmark, men der er ikke forbud mod at vise andre sine breve.

Vi noterer os, at bestyrelsen vil fremlægge den fulde korrespondance på klubbens næstkommende generalforsamling. Man kan af den se, at bestyrelsen kom frem til 2 resultater, da de drøftede problemstillinger på bestyrelsesmøde den 24.10.09. Dels indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skulle afklare medlemmernes tillid til formanden, dels at indbringe os for DKK’s disciplinærnævn – det er dog kun sidste resultat, der er gengivet i bladet."

Af CHOW CHOW 39. årg. februar 2010 fremgik bl.a. følgende af referatet for et bestyrelsesmøde afholdt den 16. januar 2010:

h. Mail fra [K1] og [K2] (Genmæle).

Udsat pga. tidsnød.”

Af samme nummer fremgår bl.a. følgende af Bestyrelsens beretning for år 2009:

Generelt

Der er blevet udarbejdet forretningsordener for DCCK’s Bladudvalg og Hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmerne øst for Storebælt (BM, SL og KAN) havde af bestyrelsen fået til opgave at implementere forretningsordnerne, ved et møde den 28. september i Farum, med [B] og [K1]. Desværre udviklede dette møde sig mere til en diskussion om en artikel om BARF fodring i bladet, end det egentlige.

Medlemstal pr. 31-12-2009

Klubben havde ved årets udgang 398 medlemmer, heraf 312 husstande.

Bladudvalget

Medlemsbladet er i 2009 udsendt med 5 numre, som det skal i henhold til vores love.

Som bekendt trak bladudvalget, [B] og [K1], sig inden udgivelsen af det sidste nummer. Derfor blev nr. 5 også lidt tyndt, og ikke helt med den standard vi ønsker.

Hjemmesiden

Det er vort indtryk, at klubbens hjemmeside bliver flittigt brugt af medlemmerne og potentielle hvalpekøbere til information om klubben og vor race.

Derfor er det meget beklageligt, at [K1] sidst på året valgte at nedlægge sit hverv som webmaster, uden først at orientere bestyrelsen. Det skete ved at indsætte næstformanden som webmaster og kontaktperson, og efterfølgende maile til bestyrelsen. Det har bevirket, at ajourføring og redigering af hjemmesiden har haltet en del.

Sundhedsudvalget

...

Som følge af at [K1] trak sig fra sit arbejde i klubben, har [C] igen overtaget arbejdet med registrering af parringer.

Hvalpelisten

Desværre blev [D] ramt af sygdom sidst på året, næsten samtidig med at [K1] nedlagde sine hverv i klubben.

…”

[K1] og [K2] klagede herefter ved brev af 5. marts 2010 til Pressenævnet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K1] og [K2]s synspunkter

[K1] og [K2] har anført, at CHOW CHOW alene har bragt bestyrelsens version af det passerede i medlemsbladet. Derfor sendte klagerne deres kommentar den 24. december 2009. [K1] har videre anmodet Pressenævnet tage stilling til følgende:

"1. Var det rimeligt, at bestyrelsen indsatte meddelelsen om en kommende disciplinærsag mod [K2] og undertegnede i blad nr. 5 – uden at advisere os på forhånd, og uden at tilbyde os genmæle.

Dette betød, at klubbens medlemmer alene fik bestyrelsens udgave af, hvad var passeret i en sag om klubbens formands optræden ved bestemte lejligheder, og ikke vores.

2. Var det rimeligt, at bestyrelsen valgte at udskyde spørgsmålet om genmæle, da vi bad om at få genmælet optrykt i det næstfølgende blad.

Var det rimeligt, at bestyrelsen ikke orienterede os om dette umiddelbart efter afholdelse af bestyrelsesmødet, men lod os læse det i blad nr. 1 i 2010.

Det skal her nævnes, at næstformanden [E], som havde forfattet indlægget i blad nr. 5 side 6, er på valg og ønsker at blive genvalgt. Derfor var det måske mest belejligt for ham, at genmælet ikke blev optaget i det blad, der lå umiddelbart før generalforsamlingen.

3. Er det rimeligt, at trykke en beretning som den fremstår i blad nr. 1 – 2010 uden at tilbyde mig genmæle."

[K1] har anført, at CHOW CHOW i februar 2010 under ”Bestyrelsens beretning for år 2009” omtalte klager negativt fem gange uden at have givet hende mulighed for at kommentere kritikken.

Klagerne har forklaret, at [K2] i oktober 2009 fik en opringning fra to potentielle købere, der var blevet frarådet at købe hvalpe hos hende af formanden for DCCK og ansvarshavende redaktør, [F]. [K1] kontaktede klubbens bestyrelse, der herefter indhentede en skriftlig redegørelse fra de to købere. Klagerne har fremlagt kopi af bestyrelsens brev af 10. november 2009 til [K1]. Af brevet fremgår bl.a. følgende:

"Formanden har forsikret bestyrelsen om, at hun selvfølgelig ikke giver oplysning om, hvem man skal købe hvalpe hos, endsige fraråder bestemte opdrættere, men har henvist de pågældende købere til klubbens hjemmeside.

Vi skal derfor advare dig om, at hvis du fortsat bagtaler klubbens formand, forsøger at bringe bestyrelsen samt klubben i miskredit, vil vi indklage dig for DKK's disciplinærnævn."

Klagerne er dog fortsat overbeviste om, at formanden frarådede køb fra [K2]. [K1] valgte efterfølgende at nedlægge sine tillidshverv i klubben.

2.2 CHOW CHOWs synspunkter

CHOW CHOW har oplyst, at medlemsbladet ikke findes i fri handel, men udsendes til DCCKs medlemmer, og man derfor mener, at bladet ikke er omfattet af medieansvarsloven. December-nummeret er udsendt ultimo november 2009.

CHOW CHOW har anført, at klagen til Pressenævnet ikke omhandler meddelelsen i blad nr. 5, men [K1]s generelle utilfredshed med bestyrelsen, hvorfor kravet om genmæle er ubegrundet, og klagen bør afvises. Bladet nægtede ikke klagerne et genmæle, men punktet blev udsat til efter klubbens generalforsamling den 27. marts 2010. Bladet har ikke fundet grundlag for at lade klagerne komme med genmæle, da meddelelsen i CHOW CHOW nr. 5 ikke er en artikel, men en meddelelse fra bestyrelsen til klubbens medlemmer. Denne meddelelse var affødt af en e-mail af 27. oktober 2009 fra [K2] til klubbens medlemmer, hvori der blev fremsat en ubegrundet kritik mod [F]. Da bestyrelsen var usikker på, hvorvidt mailadresselisten dækkede alle medlemmerne, blev den påklagede meddelelse bragt i CHOW CHOW nr. 5/december 2009.

I meddelelsen oplyses det ikke, at der vil komme en disciplinærsag, men der advares om en eventuel sag for DKKs disciplinærnævn. Dette blev tillige meddelt klagerne i et anbefalet brev af 10. november 2009.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

CHOW CHOW havde pr. 31. december 2009 398 medlemmer fordelt på 312 husstande. Da medlemsbladet CHOW CHOW, hvori de påklagede indlæg er bragt, uddeles til medlemmerne af Dansk Chow Chow Klub, er der tale om en mangfoldiggørelse i henhold til medieansvarsloven § 1, nr. 1. Der er således tale om et massemedie omfattet af medieansvarsloven og dermed af Pressenævnets kompetence.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt formanden har frarådet potentielle hvalpekøbere at handle med [K2]. Efter det oplyste er der indhentet en erklæring fra de pågældende to hvalpekøbere. Denne er ikke fremlagt for Pressenævnet, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige vedrørende dette punkt.

Efter det oplyste lægges det til grund, at klagerne har rundsendt en e-mail, ligesom bestyrelsen ved brev af 10. november 2009 meddelte, at man ville indklage [K1] og [K2] for Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, såfremt klagerne efter bestyrelsens mening igen bragte klubben i miskredit. [K1] trak sig derpå fra sine poster i DCCK.

Pressenævnet finder, at sagen mellem klagerne og bestyrelsen af DCCK ikke havde en sådan aktualitet, at der var grund til at bringe indlægget i december 2009 udgaven, førend der var rettet henvendelse til klagerne og derved givet dem mulighed for at bringe deres svar i sammenhæng med angrebene i indlægget. Ved at undlade dette har DCCK tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Pressenævnet finder, at DCCK ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik. I medfør af medieansvarsloven pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af CHOW CHOW at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

CHOW CHOW omtalte i nr. 5/december 2009 under meddelelsen fra bestyrelsen, at to medlemmer af Dansk Chow Chow Klub havde beskyldt formanden for at fraråde køb af hvalpe fra et af disse medlemmer. Bestyrelsen meddelte således, at man ville indbringe medlemmerne for Dansk Kennelklubs disciplinærnævn, hvis de ifølge bestyrelsens opfattelse fortsat bragte dem og klubben i miskredit.

De to medlemmer har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at medlemsbladet CHOW CHOW har tilsidesat god presseskik ved ikke at give de to medlemmer mulighed for i samme nummer af CHOW CHOW at svare på beskyldningerne.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af bestyrelsens brev af 10. november 2009 finder nævnet, at oplysningen om – at bestyrelsen advarede klagene om, at man ville indbringe dem for Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, såfremt klagerne efter bestyrelsens mening fortsat bragte dem og DCCK i miskredit – er korrekt. Det fremgår ikke af CHOW CHOW, at klagerne faktisk er indbragt for disciplinærnævnet. Klagerne er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Den resterende del af klagernes genmæletekst af 24. december 2009 vedrører vurderinger og ikke faktiske oplysninger. Nævnet finder derfor, at [K1] og [K2] heller ikke i øvrigt er berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 28. april 2010