Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven

(Fredning af landskabsarkitektoniske værker, systematisk fredningsgennemgang, statslig overtagelse, fradrag for udgifter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007, som ændret ved § 20 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Til fremme af lovens formål skal kulturministeren endvidere formidle bygningskulturarven.«

2. I § 3, stk. 1, indsættes to steder efter »bygninger«: »og selvstændige landskabsarkitektoniske værker«.

3. I § 3, stk. 2, indsættes efter »bygnings«: »eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk værks«.

4. I § 6, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 24, stk. 3,« til: »§ 24, stk. 4,«.

5. Efter § 8 indsættes i kapitel 2:

»§ 8 a. Kulturministeren udarbejder og ajourfører oversigter over fredninger efter loven, herunder fredningernes bær­ende fredningsværdier.«

6. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Påhviler der staten overtagelsespligt, skal der ved erstatningens fastsættelse fradrages støtte i form af tilskud modtaget i henhold til § 16, stk. 1.«

7. I § 16, stk. 2, 2. pkt., udgår », herunder af fastsættelse og tinglysning af særlige bevaringsbestemmelser, jf. § 15«.

8. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kulturministeren fører en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter loven.«

9. I § 23, stk. 1, 4. pkt., ændres »§ 24, stk. 3« til: »§ 24, stk. 4«.

10. § 24, stk. 2-4, affattes således:

»Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om styrelsens sagsbehandling i henhold til bemyndigelse efter stk. 1.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, kan påklages til kulturministeren. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om indgivelse af klager over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1.

Stk. 4. Kulturministeren kan give en landsdækkende forening på det bygningskulturelle område ret til at få forelagt fredningsforslag for Det Særlige Bygningssyn, jf. § 23, stk. 1. Indstiller Det Særlige Bygningssyn bygningen til fredning, skal kulturministeren foretage underretning efter § 6, stk. 1.«

11. § 32 affattes således:

»§ 32. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation adgang til offentlige og private bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker, som er omfattet af loven, for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser og til brug for udarbejdelse af oversigter over fredninger efter loven.

Stk. 2. Adgang til bygninger eller landskabsarkitektoniske værker efter stk. 1 er betinget af, at kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, forgæves har forsøgt at opnå en frivillig aftale om adgang med den, som har rådighed over de nævnte bygninger og værker.

Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til at opnå adgang efter stk. 1. Kulturministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 244 af 22. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. § 15 K affattes således:

»§ 15 K. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ejere af bygninger, der er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, fradrage de faktisk afholdte driftsudgifter vedrørende disse bygninger. 1. pkt. finder ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder. For ejere af en udlejningsejendom omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 6-8, gælder dog § 15 J, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ejere af bygninger, der er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, vælge at fradrage de faktisk afholdte udgifter til istandsættelse af disse bygninger efter reglerne i stk. 3. Udgifter til istandsættelse omfatter både vedligeholdelsesudgifter og forbedringsudgifter. Udgifter til vedligeholdelse, der er fradraget efter stk. 1, kan ikke fradrages efter 1. pkt. og stk. 3, 1. pkt. finder ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder, der tjener til bolig for ejeren.

Stk. 3. Der fastsættes for den enkelte fredede bygning et tidsrum for holdbarheden af de enkelte bygningsdele. I forhold til det efter 1. pkt. fastsatte tidsrum fastsættes tillige en beregnet udgift til istandsættelse pr. år pr. bygningsdel, der benævnes forfald pr. år. Udgiften til istandsættelse, der beregnes efter 2. pkt., reguleres årligt efter Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger. Faktisk afholdte udgifter til istandsættelse, som ikke overstiger beløbet, der er beregnet efter 2. og 3. pkt., kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beregnede udgifter, der ikke er anvendt i et indkomstår, fremføres til efterfølgende indkomstår og reguleres efter 3. pkt. Hvis de faktisk afholdte udgifter i et indkomstår overstiger summen af indkomstårets beregnede udgifter og de fremførte beregnede udgifter for tidligere indkomstår, kan et beløb svarende til de overskydende faktisk afholdte udgifter overføres til fradrag i efterfølgende indkomstår i overensstemmelse med reglerne i 2-5. pkt., idet beløbet reguleres efter 3. pkt. Beregnede udgifter efter 2. og 3. pkt. og fremførte beregnede udgifter for tidligere indkomstår, som ejeren af den fredede bygning ikke har fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, bortfalder ved ejerskifte. Faktisk afholdte udgifter til istandsættelse, som dækkes af skattefri tilskud, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beregnede udgifter efter 2. og 3. pkt. nedsættes ikke med et beløb, der svarer til de skattefri tilskud, jf. § 7 E.

Stk. 4. Beregning af forfald pr. år og indberetning af fradrag, jf. stk. 2 og 3, foretages af Bygnings Frednings Foreningen. Fradrag efter stk. 2 og 3 er betinget af, at Bygnings Frednings Foreningen har indberettet fradraget til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Ø, stk. 3.

Stk. 5. Ophæves fredningen for en bygning, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter som nævnt i stk. 1 og 2 i resten af det indkomstår, hvori fredningen er ophævet, og i de 5 efterfølgende indkomstår, hvis bygningen er udpeget som bevaringsværdig efter kapitel 5 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Udgifter til vedligeholdelse, jf. stk. 1, og udgifter til istandsættelse, jf. stk. 2 og 3, der afholdes efter fredningens ophævelse, kan kun fradrages, hvis udgifterne vedrører bygningens ydre fremtræden, der benævnes klimaskærmen. Udgifter til istandsættelse, som er afholdt inden ophævelsen af fredningen, og som ikke er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan efter ophævelsen af fredningen fortsat fradrages.

Stk. 6. For ejendomme som nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 5, foretages fradrag for de faktiske driftsudgifter, der kan henføres til den del af ejendommen, der benyttes erhvervsmæssigt. Tilsvarende gælder ejendomme af den art, der er nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 5, som er beliggende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 1582 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 527 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009 og § 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og senest ved § 10 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 Æ indsættes:

»§ 8 Ø. Bygnings Frednings Foreningen skal til brug for skatteligningen hvert år til told- og skatteforvaltningen indberette de fradrag, som foreningen har opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 4. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejeren, ejendommen, størrelsen af de beregnede fradrag, indkomstår og den indberettende forening.

Stk. 2. Ejeren af den fredede bygning skal give Bygnings Frednings Foreningen oplysning om cpr-nummer eller cvr-nummer.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2.«

2. I § 9 A, stk. 1, indsættes efter »§ 8 V,«: »§ 8 Ø,«.

3. I § 9 A, stk. 3, indsættes efter »8 Æ,«: »8 Ø,«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ligningsloven § 15 K som affattet ved denne lovs § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2009 bortset fra ligningslovens § 15 K, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 2, der har virkning fra indkomståret 2010. Beregnede udgifter og fremførte beregnede udgifter for tidligere indkomstår efter de hidtil gældende regler, som ejeren af den fredede bygning ikke har fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2008, fremføres til efterfølgende indkomstår efter reglerne i ligningsloven § 15 K som affattet ved denne lovs § 2. Tilsvarende gælder for faktisk afholdte udgifter, som ejeren af den fredede bygning ikke har fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2008.

Stk. 3. Skattekontrollovens § 8 Ø som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 4. Anmodninger om statslig overtagelse i henhold til § 12 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, som er modtaget i Kulturarvsstyrelsen senest den 31. maj 2010, behandles efter de hidtil gældende regler.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Per Stig Møller