Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke

(Bevillingsudvalgets og bestyrelsens sammensætning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd sammensættes af en formand, en næstformand og op til 9 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren for indtil 2 år ad gangen efter drøftelse med økonomi- og erhvervsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Bestyrelsen sammensættes således, at et bredt spektrum af erhvervs- og eksportinteresser repræsenteres. Udenrigsministeren fastsætter regler for, hvilke organisationer m.v. der skal høres forud for udpegelse af medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Bevillingsudvalget sammensættes af en formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af formanden for bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Formanden for bestyrelsen skal forud for udpegelse af bevillingsudvalgets medlemmer rådføre sig med bestyrelsen med henblik på at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterer danske erhvervs- og eksportinteresser bredt.«

2. § 4, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg Slot, den 5. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen