Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

I medfør af § 9 e, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009, som ændret ved lov nr. 589 af 26. juni 2009, fastsættes:

§ 1. Skolestyrelsen godkender efter indstilling fra skoleforeningerne for de frie grundskoler modeller for selvevaluering, der opfylder de krav, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Skolestyrelsen offentliggør på sin hjemmeside på internettet de godkendte selvevalueringsmodeller.

§ 3. Skolen skal underrette Skolestyrelsen om, at forældrekredsen og bestyrelsen i fællesskab har truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen m.v., jf. friskolelovens § 9 a, stk. 2, føres af skolen ved selvevaluering. Skolen underretter desuden Skolestyrelsen om, hvilken godkendt model for selvevaluering skolen anvender. Skolestyrelsen underrettes senest 14 dage efter, beslutningen er truffet.

Stk. 2. Skolen offentliggør på sin hjemmeside på internettet, at tilsynet føres af skolen ved selvevaluering. Offentliggørelsen skal ske senest 14 dage efter, at der er truffet beslutning herom.

§ 4. Skolen skal til enhver tid kunne godtgøre, at den inden for de seneste tre år har gennemført selvevaluering efter den godkendte model, skolen har valgt at anvende.

Stk. 2. Selvevalueringen kan gennemføres i faser. Faserne tilrettelægges på en sådan måde, at skolens selvevaluering i løbet af en treårsperiode omfatter alle de elementer, der indgår i den godkendte model, skolen har valgt at anvende.

§ 5. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet løbende offentliggøre resultatet af selvevalueringerne og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå.

Stk. 2. Indtil den første offentliggørelse efter stk. 1 foreligger, skal den seneste tilsynserklæring, jf. friskolelovens § 9 d, stk. 4, fortsat være offentliggjort på skolens hjemmeside på internettet.

§ 6. En skole, der har gennemført selvevaluering efter en af Skolestyrelsen godkendt model, anses for samtidig at have opfyldt forpligtelsen i friskolelovens § 1 b, stk. 3.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 9. juni 2010

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Hanne Traberg


Bilag 1

Krav til skoleforeningernes selvevalueringsmodeller

Skoleforeningernes selvevalueringsmodeller skal sikre, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Skolestyrelsen mulighed for at vurdere, at skolen lever op til de centrale krav i friskolelovens § 9 a, stk. 1, og skal derfor omfatte følgende:

1) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

2) at skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene,

3) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt historie, hvis skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøve i dette fag, og

4) at undervisningssproget er dansk.

Herudover skal selvevalueringen både indeholde oplysninger om skolens profil, jf. punkt 1 samt en beskrivelse af de obligatoriske emner, der er nævnt i punkt 1 til 11. Af skoleforeningernes selvevalueringsmodeller skal det tydeligt fremgå, hvor de enkelte punkter behandles.

1. Skolens profil

Formålet er at give indblik i den kontekst, som skolens selvevaluering indgår i. Følgende skal indgå:

1) skolens eventuelle værdigrundlag,

2) skolens samlede antal af elever og lærere på evalueringstidspunktet,

3) på hvilke klassetrin skolen tilbyder undervisning,

4) hvordan undervisningen er organiseret med fx klassetrin, hold, grupper, og herunder om skolen er afdelingsdelt,

5) om skolen afholder prøver eller er helt eller delvist prøvefri,

6) om skolen selv fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner, eller om skolen følger folkeskolens Fælles Mål for fagene, og

7) om skolen selv fastsætter delmål for undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi, eller om skolen følger folkeskolens Fælles Mål.

2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Formålet er at give indblik i, hvordan og på hvilket grundlag skolen systematisk vurderer elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Følgende skal indgå:

1) hvilke evalueringsmetoder skolen anvender til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen,

2) hvordan og hvor ofte de enkelte evalueringsmetoder bliver anvendt på de forskellige klassetrin og fag,

3) hvordan og hvor ofte skolen inddrager elever, forældre og kolleger i evalueringen,

4) hvordan og hvor ofte skolen underretter elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen, og

5) skolens samlede vurdering af elevernes faglige standpunkt, herunder i fagene dansk, matematik og engelsk samt historie, hvis skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøve i dette fag.

3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Formålet er at give indblik i, hvordan skolen formulerer og justerer del- og slutmål samt undervisningsplaner for skolens fag og fagområder. I forlængelse heraf er formålet at give indblik i, hvordan skolen løbende iagttager, vurderer og justerer undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Følgende skal indgå:

1) hvem der er inddraget i fastlæggelsen af skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner og det generelle forløb,

2) om der i evalueringsperioden har været ændret på skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner og baggrunden herfor,

3) på hvilken måde skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner inddrages i den konkrete undervisning,

4) på hvilket grundlag det vurderes, om skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

5) hvordan skolen inddrager elevernes faglige standpunkt på årgangs- eller trinniveau i fagene dansk, matematik og engelsk i deres evaluering af, hvorvidt skolens undervisning leder frem mod de fastlagte del- og slutmål i de enkelte fag og fagområder,

6) hvordan skolen fastlægger og reviderer del- og slutmål samt undervisningsplaner for skolens fag og fagområder, herunder i fagene dansk, matematik og engelsk samt historie, hvis skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøve i dette fag, og

7) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf, herunder om skolen påtænker at justere målene.

4. Elevens alsidige personlige udvikling

Formålet er at give indblik i skolens arbejde med elevens alsidige personlige udvikling i undervisningen og skolens øvrige aktiviteter. Følgende skal indgå:

1) hvordan skolens tilrettelæggelse af undervisningen og øvrige aktiviteter fremmer elevens alsidige personlige udvikling,

2) hvilke metoder skolen anvender til at evaluere elevens alsidige personlige udvikling, og

3) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf.

5. Frihed og folkestyre

Formålet er at give indblik i skolens arbejde med at forberede skolens elever til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Følgende skal indgå:

1) hvordan skolen forbereder til frihed og folkestyre i selve undervisningen, i skolens øvrige aktiviteter, i kontakten med den enkelte elev, på klasseniveau og på skolen som helhed,

2) hvilke metoder skolen anvender for at evaluere sin indsats på området, og

3) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf.

6.Tilbud om undervisning i 10. klasse

For skoler, som tilbyder undervisning i 10. klasse, skal de obligatoriske elementer, jf. friskolelovens § 1, stk. 3, indgå i skolens selvevaluering. Formålet er at give indblik i, hvordan skolen sikrer, at et tilbud om undervisning i 10. klasse står mål med kravene til undervisningen i folkeskolen. Følgende skal indgå:

1) hvilke fag skolen tilbyder i 10. klasse, ud over de obligatoriske fag,

2) skolens forløb omkring selvvalgt opgave,

3) skolens forløb omkring vejledning og tilrettelæggelse af en uddannelsesplan,

4) skolens forløb omkring brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv, og

5) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf.

7. Specialundervisning

Formålet er at give indblik i skolens indsats for at sikre undervisning af elever med særlige behov. Følgende skal indgå:

1) hvordan skolen sikrer, at den råder over de nødvendige kvalifikationer i forhold til specialundervisning,

2) hvordan skolen identificerer elever, der har behov for specialundervisning,

3) skolens generelle organisering af specialundervisningen, herunder om skolen anvender handleplaner for eleverne,

4) hvordan det sikres, at den givne specialundervisning tilgodeser elevernes behov, og

5) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf.

8. Dansk som andetsprog

Formålet er at give indblik i skolens indsats for at sikre undervisning af elever med dansk som andetsprog i den generelle undervisning, ved særlige støtteordninger eller kurser. Følgende skal indgå:

1) hvordan skolen sikrer, at den råder over de nødvendige kompetencer i forhold til undervisning i dansk som andetsprog,

2) hvordan skolen identificerer elever, der har behov for undervisning i dansk som andetsprog,

4) skolens generelle organisering af undervisning i dansk som andetsprog,

5) hvordan det sikres, at den givne sprogstimulering tilgodeser elevens behov,

6) skolens opfølgning på elevernes udbytte af sprogstimuleringen, og

7) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf.

9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Formålet er at give indblik i afslutningen af elevernes skoleforløb og elevgennemstrømning. Følgende skal indgå:

1) om skolens uddannelsesvejledning varetages af skolen eller kommunen,

2) hvordan skolen evaluerer sin uddannelsesvejledning, hvis den varetages af skolen,

3) oplysninger om elevernes overgang til ungdomsuddannelser i evalueringsperioden fordelt på uddannelsestilbud,

4) skolens vurdering af elevernes overgang til ungdomsuddannelser i evalueringsperioden,

5) oplysninger om elevgennemstrømning i evalueringsperioden,

6) skolens vurdering af elevgennemstrømning i evalueringsperioden, og

7) resultatet af evalueringen og skolens samlede vurdering heraf.

10. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen

Formålet er at give indblik i, hvordan skolens ledelse sikrer og udvikler undervisningens kvalitet. Følgende skal indgå:

1) skoleledelsens plan for kvalitetssikring og –udvikling af undervisningen,

2) skolens plan for kompetenceudvikling, og

3) hvordan skolens ledelse holder sig orienteret om nye krav til de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt og sikrer, at nye krav til skolen implementeres.

11. Samlet vurdering og handlingsplan

Evalueringsmodellen skal beskrive, hvordan skolen foretager en samlet vurdering af skolens resultater og praksis i forhold til de emner, der indgår i selvevalueringen. Skolens samlede vurdering skal tage udgangspunkt i friskolelovens krav om, at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På baggrund af denne vurdering skal skolen gøre rede for en handlingsplan, der beskriver de tiltag, som skolen finder det vigtigst at sætte i gang, og hvilken tidshorisont tiltagene skal gennemføres inden for. Følgende skal indgå:

1) sammenfatning af evalueringens resultater og en samlet vurdering heraf,

2) hvilke tiltag skolen ønsker at iværksætte på baggrund af selvevalueringen, og

3) en tidsplan for, hvornår tiltagene skal være gennemført.