Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. maj 2010

Forslag

til

Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens økonomi

(Samarbejde om krematoriedrift m.v.)

§ 1

I lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes i kapitel 1:

»§ 4 a. Et eller flere menighedsråd og kirkegårds- og krematoriebestyrelser kan indgå samarbejde om krematoriedrift i et interessentskab. Ligeledes kan et eller flere menighedsråd og kirkegårds- og krematoriebestyrelser indgå samarbejde med en eller flere kommunalbestyrelser om krematoriedrift i et interessentskab.

Stk. 2. De nærmere betingelser for samarbejdet skal fastsættes i en vedtægt, som skal godkendes af kirkeministeren.

Stk. 3. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægten, herunder krav om anvendelse af standardvedtægter udarbejdet af ministeren.«

§ 2

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 406 af 21. april 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 17 g indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Tilskud til krematoriedrift i og uden for provstiet kan ydes af provstiudvalgskassen efter kirkeministerens nærmere bestemmelse.«

§ 3

Loven træder i kraft den 15. juni 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 4. maj 2010

Thor Pedersen

/ Bent Bøgsted