Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 29. april 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om Naviair

[af transportministeren (Hans Christian Schmidt)]

1. Ændringsforslag

Transportministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2010 og var til 1. behandling den 15. marts 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og transportministeren sendte den 10. december 2009 dette udkast til udvalget, jf. TRU alm. del – bilag 134. Den 5. marts 2010 sendte transportministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til transportministeren til skriftlig besvarelse, hvoraf ministeren har besvaret 2. Spørgsmål 3 forventes besvaret inden 2. behandling.

3. Tilkendegivelse fra transportministeren

Transportministeren har tilkendegivet følgende over for udvalget:

Af bemærkningerne til § 7, stk. 4, fremgår det, at bestyrelsen skal forelægge årsrapporten for Transportministeriet til udtalelse forud for regnskabets forelæggelse på virksomhedsmødet.

Efter lovforslagets fremsættelse er Transportministeriet blevet opmærksom på, at der ikke generelt er behov for at forhåndsgodkende bestyrelsens rapporter.

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor det ville være hensigtsmæssigt, om ministeriet tog en drøftelse med bestyrelsen om årsrapporten, inden den offentliggøres. Derfor skal denne mulighed fortsat stå åben, men det normale må være, at bestyrelsen selv tager ansvar for, at rapportens indhold kan godkendes af ministeren på virksomhedsmødet. I tvivlstilfælde kan virksomheden selv vælge at forelægge eventuelle tvivlsspørgsmål for ministeriet.

4. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer for de stillede ændringsforslag.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 4

Af transportministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 2 ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«.

[Konsekvens af ikrafttræden af lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)]

Til § 5

2) I stk. 1 ændres »aktieselskabsloven« til: »selskabsloven«.

[Konsekvens af ikrafttræden af lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)]

Til § 6

3) Ordet »aktieselskabsloven« ændres til: »selskabsloven«.

[Konsekvens af ikrafttræden af lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)]

Til § 14

4) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. 3-års-reglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.«

[Konsekvens af ikrafttræden af lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)]

Til § 20

5) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 8 G, stk. 2, 1. pkt., ændres »2 g« til: »2 g-2 i«

»[Præcisering]«

Bemærkninger

Til nr. 1-4

Der er tale om en korrektion af henvisningerne, således at der henvises til den nye selskabslov, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber, som er trådt delvis i kraft den 1. marts 2010, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven).

Til nr. 5

Præciseringen foreslås som en konsekvens af den ved § 16, nr. 1, foreslåede selskabsskattepligt for Naviair. Denne fradragsmulighed for Naviair var ved en fejl ikke medtaget i det oprindelig fremsatte lovforslag. Ændringen af bestemmelserne i ligningslovens § 8 G og 8 H indebærer, at Naviair får samme adgang som andre selskabsbeskattede selskaber til at fradrage udgifter til deltagelse i visse EU-forskningsprojekter og gaver, som ydes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender de modtagne ydelser til forskning.

Jens Vibjerg V Flemming Damgaard Larsen V fmd. Kristian Pihl Lorentzen V Peter Juel Jensen V Karsten Nonbo V Kim Christiansen DF Pia Adelsteen DF Henriette Kjær KF nfmd. Helge Adam Møller KF Magnus Heunicke S Jens Christian Lund S Poul Andersen S Klaus Hækkerup S Pia Olsen Dyhr SF Jesper Petersen SF Erika Lorentsen RV Per Clausen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 139

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra transportministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag, fra transportministeren
4
Udkast til betænkning
5
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 139

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvad det statslige indskud i Naviair på 600 mio. kr. skal anvendes til, til transportministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved lovforslaget, til transportministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om uddybende bemærkninger om Naviairs åbningsøkonomi, til transportministeren