Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Tredjeinstansbevilling til en del af en sag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1266 af 16. december 2009, § 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010 og § 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 371, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af det krav, som sagen angår, eller, hvor sagen omfatter flere krav eller spørgsmål, til et af disse.«

2. I § 392, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis særlige grunde taler for det, kan en tilladelse til at kære til Højesteret som 3. instans begrænses til en del af sagen.«

3. I § 585, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Hvis særlige grunde taler for det, kan tilladelsen begrænses til en del af sagen.«

4. I § 665, stk. 1, 3. pkt., ændres »2. pkt.« til: »2. og 3. pkt.«

5. I § 932, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, herunder med hensyn til de grunde, hvorpå anken kan støttes, jf. § 933, stk. 2, hvis særlige grunde taler for det.«

6. I § 973 indsættes efter 2. pkt.:

»Tilladelsen kan begrænses til en del af sagen, hvis særlige grunde taler for det.«

§ 2

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1265 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 254, 2. pkt., ændres »2. pkt.« til: »2. og 3. pkt.«

§ 3

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1337 af 3. december 2007, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 501 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 121, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Retsplejelovens § 392, stk. 2, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Loven finder anvendelse, når ansøgning om tredjeinstansbevilling indgives til Procesbevillingsnævnet efter lovens ikrafttræden.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed