Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

I medfør af §§ 69 og 72 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, fastsættes:

§ 1. Gruppe 1-sikrede og gruppe-2 sikrede personer har, jf. § 2, ret til tilskud til behandling hos psykolog, hvis de:

1) har været ofre for røveri, vold eller voldtægt,

2) har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker,

3) er pårørende til alvorligt psykisk syge personer,

4) er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,

5) er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,

6) er pårørende ved dødsfald,

7) har forsøgt selvmord,

8) har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge,

9) inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb,

10) har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 37 år eller,

11) lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, jf. bilag 1, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 28 år.

§ 2. Tilskud til psykologbehandling til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Stk. 2. Der skal foreligge en skriftlig eller en elektronisk henvisning fra en alment praktiserende læge, inden behandlingen påbegyndes. Hvis den henvisende læge skønner, at patienten har behov for akut psykologhjælp, kan henvisning ske på anden måde. Der udstedes herefter snarest skriftlig eller elektronisk henvisning. Henvisningen har kun gyldighed, hvis psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen.

Stk. 3. Lægehenvisningen til behandling i henhold til § 1, nr. 1 – 8, kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Henvisning i henhold til § 1, nr. 1 – 8 kan dog ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden.

Stk. 4. Lægen kan henvise til psykologhjælp efter § 1, nr. 8, forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er sendt til abortsamrådet.

Stk. 5. Lægen kan kun henvise og evt. genhenvise den i § 1, nr. 10 nævnte persongruppe, såfremt patienten opfylder kriterierne i bilag 1.

Stk. 6. Lægen kan kun henvise og evt. genhenvise den i § 1, nr. 11 nævnte persongruppe, såfremt patienten opfylder kriterierne i bilag 1.

§ 3. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Dog kan personer omfattet af § 1, nr. 10 og 11, efter genhenvisning, jf. § 2, stk. 5 og 6, få tilskud for indtil 12 konsultationer yderligere.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer.

Stk. 3. De nærmere vilkår for ret til psykologisk behandling er fastsat i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

§ 4. Tilskud til behandling hos psykolog ydes af Regionsrådet i den sikredes bopælsregion.

Stk. 2. Regionsrådet yder et tilskud på 60 pct. af de i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation.

Stk. 3. Både gruppe 1 og gruppe 2 sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til psykologen.

§ 5. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til tilskud til psykologhjælp på samme vilkår som gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Rådets forordning (EF) nr. 987/09 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/04, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer samt bilaterale sikringsaftaler.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 7. april 2011

Bertel Haarder

/ Lene Paikjær Jensen


Bilag 1

   
   
Afgrænsning af persongruppe, som er omfattet af § 1, nr. 10:
   
Kriterier, der skal være opfyldt, for at personer med let til moderat depression er omfattet af ordningen:
   
1)
Patienten skal være lægefagligt diagnostisk udredt i henhold til gældende kliniske retningslinjer på området herunder skal der være foretaget en psykometrisk test.
   
2)
Patientens funktionsevne skal være nedsat i lettere til moderat grad pga. depressionen.
   
3)
Patienten vil ifølge en lægefaglig vurdering kunne profitere af behandling hos psykolog, og det vurderes, at behandling i almen praksis ikke vil kunne stå alene.
   
Afgrænsning af persongruppe, som er omfattet af § 1, nr. 11:
   
Kriterier, der skal være opfyldt, for at personer med let til moderat angst er omfattet af ordningen:
   
1)
Patienten skal være lægefagligt diagnostisk udredt i henhold til gældende kliniske retningslinjer på området herunder bør der almindeligvis være foretaget en psykometrisk test.
   
2)
Den praktiserende læge skal have diagnosticeret patienten med en af nedenstående diagnoser (i henhold til ICD 10-klassifikationen):
 
F40.0 Agorafobi – fobisk angst for at færdes alene (med og uden panikangst)
 
F40.1 Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer
 
F41.0 Panikangst (moderat og svær)
 
F41.1 Generaliseret angst
 
F41.2 Lettere angst-depressionstilstand
 
F41.3 Anden blandet angsttilstand
 
F41.8 Andre angsttilstande
 
F41.9 Angsttilstand, uspecificeret
 
F42 Obsessiv-kompulsiv tilstand
   
3)
Patientens funktionsevne skal være nedsat i lettere til moderat grad pga. angsttilstanden.
   
4)
Patienten vil ifølge en lægefaglig vurdering kunne profitere af behandling hos psykolog, og det vurderes, at behandling i almen praksis ikke vil kunne stå alene.