Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik

(Fradrag for private donationer til forskning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 244 af 22. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 22, ændres »socialministeren» til: »beskæftigelsesministeren«.

2. § 7 F, stk. 1, nr. 6 og 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»6) tilskud til forbrugere til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger som nævnt i § 7, stk. 4, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget,«

Nr. 8-13 bliver herefter nr. 7-12.

3. § 7 F, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 9, affattes således:

»9) tilskud til forbrugere til køb og installation af energieffektive produkter og til fjernvarmetilslutning som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2 og 5, i lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser,«

4. § 8 H, stk. 1, affattes således:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som giveren har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning. Foreningerne, stiftelserne, institutionerne m.v. skal være hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Fradraget er betinget af, at foreningen, stiftelserne, institutionerne m.v., har indberettet gaven til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3.«

5. § 8 H, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at told- og skatteforvaltningen for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Told- og skatteforvaltningen skal forinden godkendelsen indhente en udtalelse fra Det Frie Forskningsråd om, hvorvidt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. anvender sine midler til forskning.«

6. I § 8 H indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne, jf. § 2.

Stk. 4. I tilfælde, der er omfattet af stk.1, finder § 8 A ikke anvendelse.«

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 8 Æ, stk. 1,1. pkt., indsættes efter »§ 8 A«: », § 8 H«.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 5, indsættes efter »ligningslovens § 7, nr. 22«: », og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven § 7, nr. 30«.

2. I § 33, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »ligningslovens § 7, nr. 22«: », og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 30«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. marts 2010.

Stk. 3. § 1, nr. 4 og 6, og § 2, nr. 1, har virkning for gaver, der gives den 1. januar 2010 eller senere. Dog har ligningslovens § 8 H, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, virkning fra den 3. marts 2010 for skattepligtige, der er omfattet af selskabsskatteloven.

Stk. 4. § 1, nr. 5, har virkning for ansøgninger om godkendelse efter ligningslovens § 8 H, der indgives den 1. juli 2010 eller senere.

Stk. 5. § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2010.

Stk. 6. § 3, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. juni 2010 og har virkning fra den 1. januar 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen