Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 244 af 22. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 O, stk. 1, 1. pkt., ændres »7.000 kr.« til: »10.000 kr. (2010-niveau)«.

2. I § 15 O, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:

»Bundfradraget efter 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen