Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sønder Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transportministeren bemyndiges til

1) at anlægge en hovedlandevej som motortrafikvej mellem hovedlandevej 70, Nordjyske Motorvej (E45), ved Sønder Borup syd for Randers og omfartsvejen syd om Assentoft og

2) at nedklassificere de nuværende hovedlandeveje 459 og 415 mellem E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej til kommunevej.

Stk. 2. Strækninger, der skal anlægges henholdsvis nedklassificeres, fremgår af bilag 1.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt


Bilag 1

BL344_1_1.jpg Size: (408 X 298)