Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0125
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter1)

(Udvidelse af lovens anvendelsesområde m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, som ændret ved § 5 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter«

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning), EU-Tidende 2009 nr. L 285, side 10.«

3. Overalt i loven ændres »et energiforbrugende produkt« til: »et energirelateret produkt«, »det energiforbrugende produkt« til: »det energirelaterede produkt« og »energiforbrugende produkter« til: »energirelaterede produkter«.

4. Overalt i loven ændres »er introduceret i EU« til: »er bragt i omsætning«, »introduceres i EU« til: »bringes i omsætning« og »i forbindelse med introduktionen af produktet« til: »i forbindelse med, at produktet bringes i omsætning,«.

5. I § 1, stk. 1, udgår »hele«.

6. § 2 affattes således:

»§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Bringe i omsætning: Den første gang et energirelateret produkt, uanset salgsmetode, gøres tilgængeligt på EU/EØS’s marked med henblik på distribution eller anvendelse i EU/EØS, enten mod betaling eller gratis.

2) Energirelateret produkt:

a) Ethvert produkt, der indvirker på energiforbruget under anvendelse, og som bringes i omsætning eller ibrugtages, og

b) dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, som bringes i omsætning, eller som ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, og hvis miljømæssige egenskaber kan vurderes selvstændigt.

3) Erhvervsmæssig ibrugtagning: En virksomheds ibrugtagning med erhvervsmæssigt formål af et energirelateret produkt, som virksomheden har fremstillet eller erhvervet, og som virksomheden ikke bringer i omsætning.

4) Gennemførelsesforanstaltninger: Foranstaltninger ved­taget af unionsmyndighederne, hvori der fastlægges krav til energieffektivitet og miljøvenligt design af bestemte energirelaterede produkter eller krav til miljømæssige aspekter deraf.

5) Ibrugtagning: Slutbrugerens anvendelse i EU/EØS af et energirelateret produkt i overensstemmelse med dets formål.

6) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i EU/EØS, der som led i sin erhvervsudøvelse bringer et energirelateret produkt fra et tredjeland i omsætning.

7) Komponenter og delkomponenter: Dele, der er beregnet til at indgå i energirelaterede produkter, og som ikke bringes i omsætning, eller som ikke ibrugtages af slutbrugere som særskilte dele, eller hvis miljømæssige egenskaber ikke kan vurderes selvstændigt.

8) Livscyklus: Et energirelateret produkts fortløbende og indbyrdes forbundne faser fra dets anvendelse som råmateriale til endelig bortskaffelse.

9) Producent: Den fysiske eller juridiske person, der producerer energirelaterede produkter, som er omfattet af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning for produktet, med henblik på produkternes omsætning eller ibrugtagning under producentens navn eller varemærke eller med henblik på producentens egen anvendelse.

10) Repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU/EØS, og som har fået skriftligt mandat fra producenten til i dennes navn at opfylde alle eller en del af forpligtelserne efter loven eller regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning.«

7. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Krav til energirelaterede produkter m.v.«

8. § 4 affattes således:

»§ 4. Ansvaret for, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, påhviler den producent, som bringer produktet i omsætning, eller dennes repræsentant.

Stk. 2. Er producenten ikke etableret i EU/EØS, og findes der ingen repræsentant, påhviler ansvaret efter stk. 1 importøren.

Stk. 3. Er der ikke en importør, påhviler ansvaret efter stk. 1 enhver fysisk eller juridisk person, der bringer produktet i omsætning eller erhvervsmæssigt ibrugtager det.«

9. I § 5, stk. 1, nr. 4 og 5, § 7, stk. 1, 2. pkt., § 7, stk. 2, 1. pkt., § 7, stk. 2, nr. 1, § 7, stk. 3, og § 10, stk. 2, indsættes efter »producenten«: »eller dennes repræsentant«.

10. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »produkt«: »eller dennes repræsentant«.

11. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Producenten«: »eller dennes repræsentant«.

12. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »markedsfører komponenter eller delkomponenter« til: »bringer komponenter eller delkomponenter i omsætning«.

13. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En producent, som bringer et energirelateret produkt i omsætning, eller dennes repræsentant skal efter anmodning give alle oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af klima- og energiministerens opgaver efter stk. 1.«

14. I § 11, stk. 1, indsættes efter »påbyde«: »den ansvarlige efter § 4«.

15. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Forbuddet gælder for alle omsætningsled og for enhver, der erhvervsmæssigt ibrugtager produktet.«

16. § 14, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Afgørelser truffet af klima- og energiministeren eller en myndighed under ministeriet, som ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven til, kan påklages til Energiklagenævnet.«

17. I § 14 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en myndighed under ministeriet, som ministeren har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke kan indbringes for ministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2010 og finder anvendelse på energirelaterede produkter, der bringes i omsætning efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lykke Friis

Officielle noter

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning), EU-Tidende 2009 nr. L 285, side 10.