Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. maj 1997, med de ændringer, der følger af § 38 i lov nr. 1098 af 29. december 1997.

Kapitel 1

Afgift af øl

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 1. Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser pr. hl:

1) øl indbrygget på et ekstraktindhold af 11 pct. Plato eller derunder (skatteklasse 1) 268 kr. 50 øre

2) øl indbrygget på et ekstraktindhold af over 11 pct. Plato, men ikke over 14 pct.
Plato (skatteklasse 2) 345 kr. 75 øre

3) øl indbrygget på et ekstraktindhold af over 14 pct. Plato, men ikke over 18 pct.
Plato (skatteklasse 3) 460 kr. 75 øre

4) øl indbrygget på et ekstraktindhold på over 18 pct. Plato, men ikke over 22 pct.
Plato (skatteklasse 4) 510 kr. 25 øre

5) øl indbrygget på et ekstraktindhold på over 22 pct. Plato (skatteklasse 5) 27 kr. 00 øre

pr. pct. Plato

    Stk. 2. Ved blanding af øl indbrygget på for-skelligt ekstraktindhold bestemmes blandingens skatteklasse ved beregning af det ekstraktind-hold, på hvilket øl af tilsvarende beskaffenhed indbrygges.

§ 2. For hvert finansår ydes der en afgiftslet-telse pr. hl stærkt øl (skatteklasse 1-5), der er fremstillet og udleveret af det enkelte bryggeri.

    Stk. 2. Afgiftslettelsens størrelse afhænger af bryggeriets udlevering i det foregående finansår af stærkt øl, der er fremstillet af bryggeriet. For bryggerier, der højst udleverede 3.700 hl, udgør afgiftslettelsen 70 kr. pr. hl. For bryggerier, der udleverede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, udgør afgiftslettelsen 236.073 kr. divideret med den udleverede hl-mængde stærkt øl tillagt 6,20 kr. For bryggerier med en udlevering på over 20.000 hl udgør afgiftslettelsen 20 kr. pr. hl re-duceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hl-mængde stærkt øl med 10.000. Der forhøjes til nærmeste hele øre-beløb, der er deleligt med 5.

    Stk. 3. Virksomheder, der har samme ejer eller fælles ledelse, betragtes med hensyn til stk. 1 som et enkelt bryggeri.

    Stk. 4. De i stk. 1 og 2 fastsatte lettelser i af-giften finder anvendelse for bryggerier i EF, der den 1. november 1940 fremstillede øl svarende til øl af skatteklasse 1-5.

Kapitel 2

Afgift af vin og frugtvin m.m.

Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssatser

§ 3. Der betales afgift af vin og frugtvin m.m. her i landet efter reglerne i denne lov.

    Stk. 2. Afgiften udgør pr. l for varer, der hører under KN-kode 2204 til 2206,

1) med et etanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol., 4 kr. 50 øre

2) med et etanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol., 7 kr. 05 øre

3) med et etanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. 10 kr. 55 øre

    Stk. 3. For varer, der hører under KN-kode 2204 til 2206, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20° C, opkræves en tillægsafgift på 3 kr. 50 øre pr. l.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Afgiftspligtens indtræden

§ 4. Der betales afgift her i landet ved over-gangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EF-lande er-hverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsbe-rigtigelse, jf. §§ 5 og 6. Der svares ligeledes af-gift ved indførsel af varer fra steder uden for EF, jf. § 13.

Registrering af virksomheder

§ 5. Virksomheder, der fremstiller afgiftsplig-tige varer, skal registreres som oplagshaver hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Andre virksomheder, der fra udlandet modtager afgiftspligtige varer med henblik på videresalg, kan registreres som oplagshaver.

    Stk. 3. Efterbehandling af afgiftspligtig vin og frugtvin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre til varerne, anses for fremstilling, så-fremt behandlingen medfører, at varens afgifts-mæssige klassificering efter § 3 ændres.

    Stk. 4. Registrerede oplagshavere er berettiget til at fremstille, modtage og oplægge afgiftsplig-tige varer under suspension af afgiften. Tilsva-rende kan de levere varer til virksomheder m.v. i andre EF-lande og til andre oplagshavere her i landet.

    Stk. 5. Registrering som oplagshaver er betin-get af, at der stilles sikkerhed for betaling af af-gifter i EF på mindst 10.000 kr. efter regler, der fastsættes af skatteministeren, såfremt virksom-heden leverer varer under suspension af afgiften.

    Stk. 6. Til de registrerede oplagshavere udste-des et bevis for registreringen.

§ 6. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er registreret som oplagshaver, og som fra andre EF-lande får tilført eller erhverver afgifts-pligtige varer, skal indgive en anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyn-des i det pågældende EF-land.

    Stk. 2. Virksomhederne kan dog anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skatte-myndigheder som varemodtagere.

    Stk. 3. Registrerede varemodtagere er beretti-get til at få tilført afgiftspligtige varer under sus-pension af afgiften fra andre EF-lande uden for-håndsanmeldelse til de statslige told- og skatte-myndigheder.

    Stk. 4. Til de registrerede varemodtagere ud-stedes et bevis for registreringen.

    Stk. 5. Den, der her til landet sælger afgifts-pligtige varer fra andre EF-lande ved fjernsalg, jf. stk. 6, skal registreres og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den re-gistreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forret-ningssted her i landet.

    Stk. 6. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.

    Stk. 7. Den, der her i landet sælger afgiftsplig-tige varer til andre EF-lande ved fjernsalg, skal over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestem-melseslandet.

    Stk. 8. Oplagshavere, der er registreret i et an-det EF-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bo-siddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

    Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.

§ 7. Lokaler, som registrerede oplagshavere benytter til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Godkendelse og registrering kan tilba-gekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at de statslige told- og skatte-myndigheders kontrol efter § 22 ikke kan udfø-res på rimelig måde.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 8. Afgiftsperioden er måneden.

§ 9. Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er ud-leveret fra virksomhedens godkendte lokaler, med tillæg af svind og lignende, jf. dog § 10, stk. 1.

    Stk. 2. Registrerede varemodtagere skal opgø-re den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperi-ode som den mængde afgiftspligtige varer, der er tilført virksomheden i perioden.

    Stk. 3. I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde den mængde varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.

    Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af de statslige told- og skattemyn-digheder.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers mængde bestemmes.

§ 10. I den afgiftspligtige mængde opgjort ef-ter § 9, stk. 1, fradrages

1) varer, der tilføres en anden registreret oplags-haver, jf. § 5,

2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EF-lande er berettiget til at få dem tilført un-der suspension af afgiften,

3) varer, der udføres til steder uden for EF,

4) varer, der er fritaget for afgift efter § 11,

5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, bræ-kage eller lignende,

6) varer, der returneres, såfremt køberen godt-gøres prisen indbefattet afgiften, og

7) øl, der af et bryggeri vederlagsfrit stilles til rå-dighed for de hos bryggeriet beskæftigede personer til forbrug på stedet.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte kontrol-forskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 11. Øl med et etanolindhold på under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift.

    Stk. 2. Der sker afgiftsfritagelse efter EF's be-stemmelser herom af varer, der

1) er denaturerede,

2) anvendes til teknisk, videnskabeligt, under-visningsmæssigt, medicinsk formål og lig-nende,

3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller

4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede di-plomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede perso-ner.

    Stk. 3. Der ydes godtgørelse af afgiften af af-giftsberigtigede varer, der leveres til et andet EF- land i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 4. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EF-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og for varer, som privat-personer selv medfører til eget brug fra et andet EF-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse for småfor-sendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EF-land.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regn-skabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1-4. Afgiftsfritagelse kan betinges af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstil-ling af drikkevarer.

§ 12. Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver, kan af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles bevilling til af-giftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som der kan ske afgiftsfritagelse efter § 11. Afgiftsbeløb under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndighe-der fastsætter regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsgodtgørelse efter stk. 1.

Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EF

§ 13. Der betales afgift af afgiftspligtige va-rer, der indføres fra steder uden for EF eller ind-føres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, medmin-dre varerne tilføres en oplagshaver eller er frita-get efter § 11, stk. 4. Afgiften afregnes efter reg-lerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksom-hed registreret efter § 29 i toldloven, finder reg-lerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse.

Regnskabsbestemmelser

§ 14. Registrerede oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udleve-ring af afgiftspligtige varer.

    Stk. 2. Registrerede varemodtagere, virksom-heder nævnt i § 6, stk. 7, og repræsentanter, der er godkendt efter § 6, stk. 5 eller 8, skal føre regnskab over vareleveringer. De i 1. pkt. nævn-te virksomheder og repræsentanter skal endvide-re føre en fortegnelse over, hvor varerne er leve-ret.

    Stk. 3. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksem-plar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet til-bagesendes til afsenderen. I modsat fald skal af-senderen underrette de statslige told- og skatte-myndigheder herom.

    Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte dokument skal med-bringes under transport af varerne. Der skal lige-ledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.

    Stk. 5. Virksomheder m.v. skal opbevare regn-skabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopi-er, ledsagedokument og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndighe-der fastsætter nærmere regler for virksomheder-nes regnskabsførelse.

§ 15. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EF-lande, skal ud-arbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 14, stk. 3, nævnte doku-ment.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.

Afregning af afgiften

§ 16. Registrerede oplagshavere og varemod-tagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftspe-rioden, til de statslige told- og skattemyndighe-der angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 9 og 10. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan de statslige told- og skat-temyndigheder inddrage registreringen, indtil den manglende angivelse er myndighederne i hænde.

    Stk. 3. Den, der ikke er omfattet af stk. 1, skal ved modtagelsen af varerne til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 9. An-givelsen skal være underskrevet af varemodta-geren eller en repræsentant for sælgeren.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestem-melser vedrørende angivelsen.

§ 17. Registrerede oplagshavere og varemod-tagere skal indbetale afgiften for en afgiftsperi-ode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter af-giftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. Den, der er omfattet af § 16, stk. 3, skal indbetale afgiften til de statslige told- og skatte-myndigheder senest samtidig med indsendelse af den i § 16, stk. 3, nævnte angivelse. Udgør af-giften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbe-gyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte bestem-melser for afgiftens indbetaling.

§ 18. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed m.v., der ikke beta-ler afgiften rettidigt, at afgive angivelse for kor-tere perioder end en måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndighe-der kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere beta-lingsfrist end den i § 17 nævnte.

§ 19. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen, indtil de forfaldne afgifter er be-talt.

    Stk. 2. Er der efter § 18 sket forkortelse af af-giftsperioden eller betalingsfristen, kan registre-ringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 20. Såfremt det konstateres, at en virksom-hed har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at der er be-talt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1) Kan størrelsen af afgiftsbeløbet ikke opgøres på grundlag af regnskaberne, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder til-svarende anvendelse i andre tilfælde, hvor der skal afgives en afgiftsangivelse.

    Stk. 4. Betales afgiften i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 21. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af af-gift.

Kontrolbestemmelser

§ 22. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksom-heder m.v., der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretnings-bøger, øvrige regnskabsmateriale samt korre-spondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de personer, der er beskæftiget i virksomhederne, skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på be-gæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres indkøb og eventuelle vide-resalg af afgiftspligtige varer.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndighe-der er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt trans-porteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndighe-der er berettiget til at foretage eftersyn af vare-beholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

§ 23. Offentlige myndigheder skal på begæ-ring meddele de statslige told- og skattemyndig-heder enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

    Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skat-temyndigheder bistand efter regler, der fastsæt-tes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 24. Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af vin og frugtvin, herunder om betaling for banderoler.

    Stk. 2. Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 25. Med bøde straffes den, der forsætligt el-ler groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgifts-kontrollen,

2) overtræder § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, 5, 7 eller 8, 3. pkt., § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1, 2, 3, 4 el-ler 5, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1 eller 3, § 22, stk. 2, 3 eller 4, § 32, stk. 1 eller 2, eller § 33,

3) undlader at efterkomme et påbud, der er med-delt efter § 18, stk. 1,

4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksom-hed, efter at de statslige told- og skattemyn-digheder har inddraget registreringen efter § 16, stk. 2, eller § 19,

5) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå,

6) fjerner denatureringsmidler eller

7) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 11, stk. 5.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage stats-kassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juri-diske personer) strafansvar efter reglerne i straf-felovens 5. kapitel.

§ 26. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skattemini-steren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgø-res uden retslig forfølgning, såfremt den pågæl-dende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angi-vet frist, der efter begæring kan forlænges, at be-tale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte til-kendegivelse finder bestemmelsen om tiltale-rejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsva-rende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfal-der videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov sker i overensstem-melse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre friheds-straf.

Andre bestemmelser

§ 27.1)  Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fast-sætte regler om adgangen til at klage over afgø-relserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 28.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders af-gørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om afgiftslettelse for øl efter § 2.

3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligti-ge mængde.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 11 og 12.

5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 20, stk. 2 og 3, og § 31, stk. 1.

6) Spørgsmål om hvorvidt betegnelser, etiketter, reklamer og lign. er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 33, stk. 3.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapit-ler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 29. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og admini-strative bøder efter denne lov. Reglerne finder li-geledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 29 a.1) (Ophævet)

§ 30. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en uden-landsk virksomhed registreret ved en herværen-de repræsentant efter § 6, stk. 5, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften. I de i § 6, stk. 8, nævnte tilfælde hæfter repræ-sentanten og varemodtageren solidarisk for be-taling af afgiften.

    Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er af-giftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket en registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.

    Stk. 3. For virksomheder, der er registreret ef-ter § 5, og som tilfører varer til en anden oplag-shaver eller en virksomhed m.v. i et andet EF- land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virk-somheden, først bortfalde, når der foreligger do-kumentation for, at varerne er overgået til mod-tageren, jf. § 14, stk. 3.

    Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EF's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.

§ 31.1) Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt ef-ter loven, eller en virksomhed efter §§ 11 og 12 har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræ-ves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige be-løb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyn-digheder foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet. Reglen i § 20, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Såfremt afgiftspligtige varer, der efter § 11 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage virksom-hedens adgang til at indkøbe afgiftsfri varer. Virksomheden afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 3. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af af-gift.

§ 32. Øl må kun udleveres fra den registrerede oplagshaver til forbrug her i landet, når det er bragt i den efter dets almindelige beskaffenhed og regelmæssige bryggemåde til forbrug færdige tilstand.

    Stk. 2. De emballager, i hvilke øllet udleveres fra den registrerede oplagshaver til forbrug her i landet, skal være forsynet med etiketter, der an-giver virksomhedens navn, varens art og skatte-klasse samt emballagens nominelle indhold.

    Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for koncentrater og pulvere af øl.

§ 33. Afgiftspligtige varer, der er fremstillet her i landet eller modtaget fra udlandet, må ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse i erhvervsmæssigt øjemed underkastes nogen behandling, herunder aftapning på fla-sker, efter at varerne er udleveret fra fremstil-lingsvirksomheden eller modtaget fra udlandet.

    Stk. 2. Afgiftspligtige varer, der er indført el-ler modtaget fra udlandet, må ikke uden de stats-lige told- og skattemyndigheders tilladelse i er-hvervsmæssigt øjemed tilsættes varer, der er af-giftspligtige efter lov om afgift af spiritus.

    Stk. 3. Ved forhandlingen af varer omfattet af loven må ikke benyttes betegnelser, etiketter, re-klamer og lign., der kan give køberen opfattelsen af, at varen er spiritus eller af anden art, oprin-delse m.v. end svarende til den afgiftssats, hvor-efter afgiften efter denne lov er berigtiget.

§ 34. Skatteministeren kan fastsætte bestem-melser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v. Skatteministeren kan efter EF's bestemmelser herom lempe for lovens krav vedrørende regnskab, kontrol m.v.

§ 35. Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 36. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov om afgift af øl, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 20. oktober 1988, lov om afgift af vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 20. oktober 1988, og lov om kontrol med omsætningen af spiritus og vin, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 14. ok-tober 1988.

§ 37. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (Ændret klagestruktur) trådte i kraft den 1. april 1998.