Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m.

Herved bekendtgøres lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 24. september 1996, med de ændringer, der følger af § 33 i lov nr. 1098 af 29. december 1997.

Kapitel 1

Afgift af spiritus

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Der betales afgift her i landet af spiritus, herunder ætanol, over 1,2 pct. vol. samt af vin og frugtvin m.v. med et ætanolindhold over 22 pct. vol. efter reglerne i denne lov.

    Stk. 2. Aftapning eller anden behandling af spiritus i erhvervsmæssigt øjemed må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.

    Stk. 3. Indmæskning, gærsætning, destillation, syntese eller lignende, hvorved fremkommer spiritus, må kun foretages af de efter § 7 registrerede virksomheder.

Afgiftssatsen

§ 2. Afgiften udgør 275 kr. pr. liter 100 pct. ætanolstyrke.

Afgiftspligtens indtræden

§ 2 a. Der betales afgift her i landet ved overgangen til forbrug, dvs. når varerne forlader en ordning under suspension af afgiften, eller ved modtagelsen, når varer fra andre EF-lande erhverves af virksomheder og personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. §§ 7 og 8. Der betales ligeledes afgift ved indførsel af varer fra steder uden for EF, jf. § 18, stk. 1.

Afgiftspligtig mængde og værdi

§ 3. Skatteministeren fastsætter regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers ætanolstyrke og mængde bestemmes.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgiftspligtige varer kun må forhandles i beholdere, der er godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. De i stk. 2 nævnte beholdere skal ved udleveringen være forsynet med oplysninger om alkoholstyrke.

§ § 4-6. (Ophævet)

Registrerede virksomheder

§ 7. Den, der med henblik på salg her i landet fremstiller eller fra udlandet modtager varer, der er afgiftspligtige efter § 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, kan anmelde virksomheden til registrering. Ved mellemhandel forstås videresalg en gros til andre handlende, restauratører m.v.

    Stk. 3. Virksomheder og institutioner m.v., der fra andre EF-lande modtager afgiftspligtige varer med henblik på videresalg en detail, kan undlade at lade sig registrere.

§ 8. Registrering af en virksomhed er betinget af, at der efter regler, der fastsættes af skatteministeren, stilles sikkerhed for skyldige afgifter og for betaling af afgifter i EF på mindst 200.000 kr.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder udsteder et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.

    Stk. 3. Lokaler, som registrerede virksomheder benytter til fremstilling, behandling og aftapning af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at de statslige told- og skattemyndigheders kontrol efter § 27 ikke kan udføres på rimelig måde.

§ 9. Afgiftspligtige varer tilføres virksomheder, der er registreret efter § 7, i uberigtiget stand, jf. dog stk. 4.

    Stk. 2. Afgiftspligtige varer, der udleveres i flasker m.v., skal forinden udlevering fra den registrerede virksomhed forsynes med en banderole efter nærmere fastsatte bestemmelser, jf. dog stk. 3. Banderolen skal være påtrykt oplysninger om den banderolerende virksomheds tildelte banderolenummer og i øvrigt indeholde de af Told- og Skattestyrelsen til enhver tid krævede oplysninger. Told- og Skattestyrelsen kan tillade, at varerne i stedet for med banderole forsynes med andet lukke påtrykt tilsvarende oplysninger.

    Stk. 3. Told- og Skattestyrelsen kan tillade, at spiritus på flasker m.v. modtaget fra udlandet overføres i ubanderoleret stand mellem registrerede virksomheder. Endvidere skal spiritus til de i § 15, stk. 1, nævnte formål udleveres i ubanderoleret stand.Stk. 4. Virksomheder, der ikke fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, må dog kun i uberigtiget stand få tilført banderolerede varer, som videresælges en gros til andre handlende, restauratører m.v. Det samme gælder for virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, såfremt de afsætter andre varer end drikkevarer, og engrossalget af varer, der er afgiftspligtige efter § 1, og af vin er mindre end halvdelen af det samlede salg af disse varer, beregnet efter engrosværdien.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om banderolering af varer, der fra udlandet erhverves af den, der ikke er registreret efter § 7, stk. 1 eller 2.

    Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling for banderoler.

§ 9 a. Den, der her til landet sælger afgiftspligtige varer fra andre EF-lande ved fjernsalg, jf. stk. 2, skal registreres efter § 7. Såfremt virksomheden ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet, og stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter.

    Stk. 2. Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en privat køber i bestemmelseslandet.

    Stk. 3. Virksomheder, der sælger afgiftspligtige varer til andre EF-lande ved fjernsalg, skal over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at der inden varernes afsendelse er stillet sikkerhed for betaling af punktafgifterne over for de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

    Stk. 4. Virksomheder, der er registreret i et andet EF-land, og som leverer afgiftspligtige varer her til landet, kan udnævne en repræsentant her i landet til at forestå varernes afgiftsberigtigelse. Repræsentanten skal være en person, der er bosiddende her i landet, eller en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Repræsentanten skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder og stille sikkerhed for skyldige afgifter.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde og omsætning

§ 10. De registrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode, der er på en måned, opgøre den afgiftspligtige mængde.

    Stk. 2. Opgørelsen foretages på grundlag af udleveringen af banderolerede varer, som virksomheden har banderoleret eller modtaget i uberigtiget stand, bortset fra banderolerede varer, der er omfattet af § 14, stk. 1, nr. 1.

    Stk. 3. De udleverede varer medregnes i opgørelsen efter stk. 2, uanset om udleveringen sker for virksomhedens egen regning eller for anden regning, og uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Til udleveringen efter stk. 2 medregnes også varer, der er forbrugt af virksomheden eller udleveret uden modydelse.

    Stk. 4. Drives en registreret virksomhed i forbindelse med detailudsalg eller restaurationsvirksomhed, medregnes overførselen af spiritus til detailudsalget eller restaurationsvirksomheden i opgørelsen af udleveringen efter stk. 2.

§ 11. Den afgiftspligtige mængde opgøres som mængden i liter af 100 pct. ætanolstyrke.

§ 12. De registrerede virksomheder skal for hvert kvartal opgøre den afgiftspligtige udlevering af banderolerede varer. Opgørelsen skal foretages på grundlag af mængden af varer, som virksomheden har banderoleret eller modtaget i banderoleret stand, uden at afgiften er berigtiget, med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningen af sådanne varer, og med fradrag af banderolerede varer, der omfattes af § 14, stk. 1, nr. 1 og 4. Hvis udleveringen efter denne opgørelse overstiger summen af de i kvartalet efter § 10 opgjorte afgiftspligtige udleveringer, betales der afgift af forskellen.

    Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 medregnes varer i detailudsalg eller i restaurationer, der drives af virksomheden, ikke til dennes lagerbeholdning.

    Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal for hvert kvartal opgøre tilgangen af ubanderolerede varer med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i kvartalet er sket i lagerbeholdningen af sådanne varer, og med fradrag af ubanderolerede varer, der omfattes af § 14, stk. 1. Overstiger mængden efter denne opgørelse mængden af de varer, som virksomheden i kvartalet har banderoleret, betales der afgift af forskellen.

    Stk. 4. Ved opgørelsen efter stk. 3 medregnes som tilgang:

1) Ætanol, som virksomheden har fremstillet til drikkeformål,

2) ætanolindholdet i fra udlandet modtaget vin, som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer, og

3) ætanolindholdet i ekstrakter, essenser o.lign., der ikke er afgiftspligtige efter § 1, men som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer.

§ 13. (Ophævet)

§ 14. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 10 fradrages

1) varer, der tilføres en anden registreret virksomhed,

2) varer, der i ubanderoleret stand tilføres en virksomhed, der i andre EF-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

3) varer, der i ubanderoleret stand udføres til steder uden for EF,

4) varer, der er fritaget for afgift efter § 15, og

5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 15. Der sker afgiftsfritagelse efter EF's bestemmelser herom af varer, der

1) er denaturerede,

2) anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende,

3) anvendes til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, eller

4) leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., og de hertil knyttede personer.

    Stk. 2. Afgiftsfritagelsen efter stk. 1, nr. 2, kan betinges af et mindsteforbrug eller af, at varerne tilsættes stoffer, der gør dem uegnede til drikkebrug eller til fremstilling af drikkevarer.

    Stk. 3. Der ydes godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der leveres til et andet EF-land i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

    Stk. 4. Der er afgiftsfrihed for varer, bortset fra vareprøver, der indføres eller modtages fra andre EF-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og for varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EF-land, på de vilkår og i de mængder, der efter EF's bestemmelser kan indføres afgiftsfrit.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsfritagelse og -godtgørelse efter stk. 1 og stk. 3-4.

§ 16. Skatteministeren kan godtgøre afgift af varer, der anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Bestemmelser om prislistepriser

§ 17. (Ophævet)

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 18. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EF eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 15, stk. 4. Afgiften betales ved indførslen og afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ligeledes anvendelse for varer, der medbringes eller modtages af private fra andre EF-lande, bortset fra varer, der leveres ved fjernsalg.

    Stk. 3. Ikke registrerede virksomheder og institutioner m.v., der fra andre EF-lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder og stille fuld sikkerhed for betaling af afgiften, jf. dog § 9 a, stk. 1 og 4. Anmeldelse m.v. skal ske, inden transporten af varerne påbegyndes i det pågældende EF-land.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelse.

    Stk. 5. Ved indførsel af varer i ikke erhvervsmæssigt øjemed kan de statslige told- og skattemyndigheder fastsætte den afgiftspligtige mængde på grundlag af gængse flaskestørrelser og ætanolstyrker.

§ 19. (Ophævet).

Regnskabsbestemmelser

§ 20. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte regler om, at de registrerede virksomheders forretningsbøger føres således, at de for kontrollen nødvendige oplysninger er til rådighed.

    Stk. 4. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem medlemslandene skal der udstedes et ledsagedokument i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom. Senest 15 dage efter den måned, hvor varerne er modtaget, skal et eksemplar af ledsagedokumentet behørigt påtegnet tilbagesendes til afsenderen. I modsat fald skal afsenderen underrette de statslige told- og skattemyndigheder herom.

    Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte dokument skal medbringes under transport af varerne. Der skal ligeledes medbringes dokumentation for eventuel forudgående anmeldelse og sikkerhedsstillelse.

    Stk. 6. Virksomheder nævnt i § 9 a, stk. 3, og repræsentanter, der er registreret efter § 9 a, stk. 1 eller 4, skal føre en fortegnelse over vareleveringer og over, hvor varerne er leveret.

    Stk. 7. De registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, ledsagedokument og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 20 a. Virksomheder m.v., der leverer varer til eller modtager varer fra andre EF-lande, skal udarbejde lister over sådanne leverancer m.v. med henvisning til det i § 20, stk. 4, nævnte dokument.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for udarbejdelse og indsendelse af lister efter stk. 1.

Afregning af afgiften

§ 21. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive den afgiftspligtige mængde opgjort efter reglerne i §§ 10-12. Angivelsen, der skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, skal afgives på en særlig blanket, hvori de statslige told- og skattemyndigheder kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.

    Stk. 2. I angivelsen for den sidste måned i hvert kvartal skal tillige angives de mængder, hvoraf der skal svares afgift efter § 12, stk. 1 og 3.

    Stk. 3. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

    Stk. 4. Den, der ikke er omfattet af stk. 1, skal ved modtagelsen af varerne til de statslige told- og skattemyndigheder angive den afgiftspligtige mængde opgjort efter reglerne i §§ 10-12. Angivelsen skal være underskrevet af modtageren eller en repræsentant for sælgeren.

    Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser vedrørende angivelsen.

§ 22. Registrerede virksomheder skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. I de i § 18, stk. 3, nævnte tilfælde skal afgiften indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i § 21, stk. 4, nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 3. Afgift efter § 12, stk. 1 og stk. 3, skal indbetales samtidig med afgiften for den sidste måned i hvert kvartal.

    Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 5. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

§ 23. Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan de statslige told- og skattemyndigheder pålægge virksomheden at afgive den i § 21, stk. 1, omhandlede angivelse for kortere perioder end en måned. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere i sådanne tilfælde pålægge virksomheden en kortere betalingsfrist end den i § 22, stk. 1, angivne og kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

    Stk. 2. Betaler virksomheden ikke forfaldne told- eller afgiftsbeløb senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne beløb er betalt.

    Stk. 3. Er der efter stk. 1 sket forkortelse af afgiftsperiode eller betalingsfrist, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden, når de statslige told- og skattemyndigheder har fremsat krav herom i henhold til stk. 1.

§ 24. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse af afgiftstilsvaret, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1) Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 24 a. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Kapitel 2

Dækningsafgift

§ § 25 og 26. (Ophævet)

Kapitel 3

Fællesbestemmelser

Kontrolbestemmelser

§ 27. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og ansatte skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Virksomheder, der fra udlandet modtager, fremstiller eller driver mellemhandel med ætanolholdige ekstrakter, essenser o.lign., der ikke er omfattet af afgiftspligten efter § 1, skal føre deres regnskab på en sådan måde, at de på begæring kan give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om salget af disse varer til hver af de i § 7, stk. 1, nævnte virksomheder.

    Stk. 5. Detailhandlere og restauratører skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 3, 4 og 5 nævnte virksomheder.

§ 27 a. Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter denne lov, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret efter § 9, stk. 2, eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke, jf. § 3, stk. 3.

    Stk. 2. Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 28. De statslige told- og skattemyndigheder kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ætanol, lader opsætte en særlig spritmåler, som leveres af de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 29. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 30. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 31. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 1, § 9, stk. 2 eller 4, § 9 a, stk. 1, 3 eller 4, 3. pkt., § 18, stk. 3, § 20, stk. 1, 4, 5 eller 6, § 20 a, stk. 1, § 21, stk. 1, 2 eller 4, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i henhold til § 9, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, eller § 15, stk. 2,

4) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i medfør af § 23, stk. 1, om angivelse for kortere perioder end en måned og § 28,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget i medfør af § 21, stk. 3, og § 23, stk. 2 og 3, eller

6) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 4.1) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 32. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4.1) Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 33.1) Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 33 a.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter §§ 10-14.

3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 15 og 16.

4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 24, stk. 2, og § 36, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 33 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 33 c.1) (Ophævet)

§ 34. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant, jf. § 9 a, stk. 1 eller 4, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.

    Stk. 2. For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varen.

    Stk. 3. For virksomheder, der er registreret efter § 7, og som tilfører varer til en virksomhed m.v. i et andet EF-land under suspension af afgiften, kan den pligt til at svare afgift her i landet, der påhviler virksomheden, først bortfalde, når der foreligger dokumentation for, at varerne er overgået til modtageren, jf. § 20, stk. 4.

    Stk. 4. Når der i forbindelse med de i stk. 3 nævnte tilførsler har fundet en uregelmæssighed eller overtrædelse sted, betales afgiften efter EF's bestemmelser herom i det medlemsland, hvor denne er begået eller konstateret m.v.

§ 35. Anvendes varer, der er fritaget for afgift efter § 15, til andet, end hvad de er bestemt til, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage adgangen til at indkøbe afgiftsfri varer.

§ 36. Denatureringsmidler og stoffer, der er tilsat i henhold til § 15, stk. 2, må hverken helt eller delvis fjernes. Den, der helt eller delvis fjerner sådanne denatureringsmidler eller stoffer, skal betale afgift af varerne.

    Stk. 2.1) Såfremt varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller en virksomhed efter §§ 15 eller 16 har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet. Reglerne i § 24, stk.3, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 37. Det påhviler virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.lign., som er egnede til fremstilling af spiritus, at sikre sig identiteten af købere eller lejere af sådanne apparater og at give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om navn, stilling og adresse på de pågældende.

    Stk. 2. Meddelelse om salg eller udlejninger, der har fundet sted i en måned, skal afgives inden udgangen af den følgende måned.

§ 37 a. Loven finder anvendelse på varer omfattet af art. 20 i Rådets direktiv nr. 92/83 af 19. oktober 1992.

§ 37 b. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af edb i forbindelse med ledsagedokumenter m.v.

§ 38. Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juni 1980.

    Stk. 2-3. (Udeladt)

§ § 40-41. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 42. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven og herunder fastsætte de nødvendige overgangsbestemmelser.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann