Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 11. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til lov om pantebrevsselskaber

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til 1. behandling den 13. april 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 30. november 2009 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 70. Den 25. marts 2010 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstillet lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget ønsker at understrege, at når Socialdemokratiet stemmer for dette lovforslag, er det, fordi vi ikke fortsat vil acceptere de såkaldte »pantebrevskarruseller«.

Socialdemokratiet forventer, at det fremover bliver umuligt at sælge huse og sommerhuse via stråmænd, som på den måde åbner muligheder for pantebreve i huse eller sommerhuse, som reelt er uden værdi.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 9

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I nr. 6 og 7 ændres »§ 15« til: »§ 14«.

[Korrektion af henvisning]

Bemærkninger

Til nr. 1

Henvisningen til § 15 i § 9, nr. 6 og 7, ændres til § 14. Der er alene tale om en lovteknisk korrektion.

Helge Sander V fmd. Torsten Schack Pedersen V Marion Pedersen V Lars Christian Lilleholt V Erling Bonnesen V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Carina Christensen KF Mike Legarth KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Østergaard RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 174

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning
4
Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 174

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvilken indvirkning de foreslåede nye regler til sikring af egnethed og hæderlighed vil have på ledelsen af Capinordic Bank, og om at redegøre for Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Capinordic Bank, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om pantebrevsselskaber, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren kan garantere, at pantebrevsselskaber ikke fremover bliver datterselskaber af virksomheder, der ikke lever op til krav om egnethed og hæderlighed, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren kan garantere, at hvis der sker overtrædelse af bestemmelserne om egnethed og hæderlighed i et pantebrevsselskab eller i moderselskaber eller datterselskaber af pantebrevsselskaber, vil navnene på selskaberne blive offentliggjort, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvorfor ministeren ikke er enig med Dansk Aktionærforening i ønsket om, at lovforslagets krav bør gælde for alle, der handler med pantebreve, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå