Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om DEL VIII: Vejledning nr. 40 af 2. juni 2010 til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 + bilag 1-5

I forbindelse med ikrafttræden af forordning nr. 883/2004 med gennemførelsesforordning nr. 987/2009, har Arbejdsdirektoratet udarbejdet vedlagte vejledning om anvendelsen af forordningens kapitel 6 om arbejdsløshedsforsikring og kapitel 7 om efterløn.

Vejledningen er en administrativ vejledning henvendt til a-kasserne om den praktiske anvendelse af reglerne i forordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning nr. 987/2009.

Vejledningen er udarbejdet som en ud af flere vejledninger til de forskellige sikringsgrene, bestemmelser om lovvalg, inddrivelse mv., som led i et større tværministerielt arbejde under koordinering af Beskæftigelsesministeriet.

Vejledningen erstatter Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 125 af 20. december 2004 om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene. I det indbyrdes forhold mellem Danmark, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal den tidligere vejledning fortsat anvendes, indtil disse lande bliver omfattet af forordning nr. 883/2004.

Særlige bemærkninger til vejledningen:

Der er kommet nye benævnelser for de dokumenter, der skal udstedes (PD U1 og PD U2).

Selvstændig virksomhed bliver omfattet af reglerne for medregning af arbejds- og beskæftigelsesperioder (artikel 61 og bekendtgørelse nr. 470 af 29. april 2010 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde i EØS og i det øvrige udland).

Beregning af ydelser kan alene ske på baggrund af arbejde eller selvstændig virksomhed udført i Danmark. Dog kan grænsearbejdere beregnes på baggrund af arbejde eller selvstændig virksomhed udført i det seneste arbejdsland (artikel 62 og bekendtgørelse nr. 465 af 29. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, og bekendtgørelse nr. 466 af 29. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende).

A-kasserne skal selv foretage direkte udbetaling til et medlem der tager til et andet EØS-land med 3 måneders EØS-dagpenge. Udbetalingsgrundlaget bliver et EØS-dagpengekort (artikel 64).

Et medlem af a-kassen kan komme hjem midt i en dokumentperiode, og tage af sted igen til samme eller et andet EØS-land indenfor 3-måneders-perioden (artikel 64).

Det er ikke muligt at forlænge perioden med danske EØS-dagpenge ud over 3 måneder (artikel 64 og § 16 i bekendtgørelse nr. 470 af 29. april 2010 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde i EØS og i det øvrige udland).

Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere kan som et supplerende skridt vælge at stille sig til rådighed for arbejdsformidlingen i et land som ikke er ydelseslandet (artikel 65).

For helt ledige grænsearbejdere betyder det, at de skal stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og være omfattet af forsikringssystemet i deres bopælsland. De kan som et supplerende skridt stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet i deres seneste arbejdsland. Fortolkningen af artikel 65, indebærer at Miethe-dommen (C-1/85) nu er inkorporeret i selve forordningen. Det vil efter 1. maj 2010 ikke længere bero på en konkret afgørelse fra Arbejdsdirektoratet, om en helt ledig grænsearbejder har en sådan særlig faglig og personlig tilknytning til Danmark, der gør at pågældende kan bevare medlemskabet af dansk a-kasse, stille sig til rådighed for det danske jobcenter, og få udbetalt dagpenge fra den danske a-kasse. Pågældende har nu selv mulighed for at vælge at bevare denne tilknytning til det danske arbejdsmarked, ved - som et supplerende skridt - at stille sig til rådighed for det danske arbejdsmarked. Den ledige grænsearbejder er socialt sikret ved ret til arbejdsløshedsydelser fra sit bopælsland (artikel 65).

A-kasserne bedes vejlede de af deres medlemmer, der på nuværende tidspunkt modtager ydelser med Miethe-status om ovenstående ændring af praksis.

Efterløn omfattes af forordningen. Det indebærer dog kun som hidtil, at efterløn kan eksporteres til et andet EØS-land (artikel 66).

Vedrørende tilbagebetaling af EØS-dagpenge:

Hvis en dansk a-kasse har udbetalt EØS-dagpenge, som siden viser sig at være udbetalt med urette, skal a-kassen opkræve gælden efter reglerne i § 2 og §§ 4-17 i bekendtgørelse nr. 1026 af 30. oktober 2009 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld (opkrævningsbekendtgørelsen).

Hvis et medlem af en dansk a-kasse har fået udbetalt EØS-dagpenge i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz med urette, skal den danske a-kasse opkræve tilbagebetalingen efter reglerne i §§ 3 og 18 i opkrævningsbekendtgørelsen. Det gælder indtil disse lande bliver omfattet af forordning nr. 883/2004.

Arbejdsdirektoratet, den 2. juni 2010

Marie Beck Jensen
EØS-koordinator

Redaktionel note
  • www.adir.dk