Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af mineralvand m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 13. juni 1994, med de ændringer, der følger af § 25 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 4 i lov nr. 1107 af 29. december 1997.

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Der svares afgift af følgende varer:

1) Mineralvand, limonade og lignende læskedrikke, dog bortset fra vin og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol.,

2) sådanne frugt- og grøntsagssafter, most og lignende varer, der er umiddelbart drikkelige, og som er tilsat kulsyre,

3) nektar fremstillet af sådanne frugtsafter, der er umiddelbart drikkelige, og,

4) læskedrikkoncentrater, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater.

    Stk. 2. Der svares ikke afgift af mineralvand, som er usødet og ikkearomatiseret, samt af ikkekulsyreholdige læskedrikke, der fremstilles i læskedrikautomater og lignende apparater og udskænkes i glas eller bægre.

§ 2.2)  Af de i § 1, stk. 1, nr. 1 3, nævnte varer udgør afgiften 1 kr. 00 øre pr. l. Af de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte varer udgør afgiften 1 kr. 00 øre pr. l læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen, jf. § 5.

    Stk. 2. For kulsyreholdigt mineralvand, der udleveres på flaske, ydes der for hvert finansår hver enkelt mineralvandsfabrik en afgiftslettelse på 9 øre pr. liter, såfremt den samlede udlevering af mineralvand i det foregående finansår ikke overstiger 6 mill. liter. For de øvrige mineralvandsfabrikker formindskes afgiftslettelsen på 9 øre pr. liter for 6 mill. liter med en procentsats, hvis størrelse fastsættes ved at dividere den del af den af mineralvandsfabrikken i det foregående finansår udleverede litermængde, som overstiger 6 mill., med 40.000.

    Stk. 3. De i stk. 2 fastsatte lettelser i afgiften finder anvendelse for mineralvandsfabrikker i De europæiske Fællesskaber, der den 1. januar 1984 fremstillede mineralvand.

Registrerede virksomheder

§ 3. Virksomheder, der i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder, inden virksomheden påbegyndes. Virksomheder, der kun fremstiller kulsyreholdige drikke i læskedrikautomater og lignende apparater af varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal dog ikke registreres. Aftapning eller pakning af varer i de pakninger, hvori varerne afsættes til forbrug, betragtes som fremstilling. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere bestemmelser for registrerede virksomheders aftapning og pakning hos andre virksomheder, herunder at sidstnævnte ikke kan registreres efter 3. pkt. for aftapning og pakning for den registrerede virksomhed.

    Stk. 2. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk.  1, nr. 4, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-3, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, såfremt varerne er bestemt til fremstilling af afgiftspligtige varer.

    Stk. 2. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, er berettigede til at modtage varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Pakninger til varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal ved udleveringen til forbrug her i landet være forsynet med påtegning om, at pakningen indeholder afgiftspligtigt læskedrikkoncentrat, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater. Det skal desuden angives, hvor mange liter læskedrik der kan fremstilles af pakningens indhold.

§ 6. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer i perioden. For varer beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde mineralvand, der kan fremstilles af varerne, jf. § 5.

    Stk. 2. Afgiftsperioden er måneden.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for opgørelsen efter stk. 1.

§ 7. I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 6, fradrages:

1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 4,

2) varer, der leveres til udlandet,

3) varer, der afsættes til afgiftsfrit formål, jf. §§ 8 og 9,

4) varer, der i den registrerede virksomhed eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved indbrud, brand, forlis eller brækage, og

5) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

    Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1 i den afgiftspligtige mængde.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 8. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

§ 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og som leveres af registrerede virksomheder til erhvervsmæssig fremstilling af varer, der ikke er afgiftspligtige efter denne lov.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af varer, der er afgiftsberigtiget efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og som leveres til udlandet eller leveres til registrerede virksomheder til fremstilling af afgiftspligtige varer.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for bevillinger efter stk. 1 og 2.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 10. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EF eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er omfattet af § 11. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 4 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i måneden. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

    Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdrivende undlade at indbetale beløbet.

    Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

    Stk. 6. Bestemmelserne i lovens § 12, stk. 1, 1. pkt., og §§ 15-20 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

§ 11. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler om de registrerede virksomheders

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

    Stk. 3. De registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Afgives angivelse ikke inden udgangen af den i stk. 1 nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 14. Afgiften for en afgiftsperiode skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler for afgiftens indbetaling.

§ 15. De statslige told- og skattemyndighederne kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, at afgive angivelsen for kortere perioder end en måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 14 angivne eller kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 16. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

    Stk. 2. Er der i henhold til § 15 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 17. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse af afgiftstilsvaret, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2.1) Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

    Stk. 3. Betales afgiften efter stk. 1 og 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 17a. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Kontrolbestemmelser

§ 18. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres leverancer af varer til afgiftsfrit formål.

    Stk. 5. Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

    Stk. 6. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5- 7 omhandlede virksomheder.

§ 19. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

    Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 20. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 21. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 3, stk. 1, 1. pkt., § 3, stk. 2, § 5, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1, § 18, stk. 2-6, og § 29, stk. 1 og 2,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 3, stk. 1, 4. pkt., og § 9, stk. 1,

4) undlader at efterkomme et i medfør af § 10 a, stk. 5, 1. pkt., eller § 15, stk. 1, meddelt påbud,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget efter § 13, stk. 2, eller § 16,

6) anvender varer, der er fritaget efter § 9, stk. 1, til formål, der ikke omfattes af disse bestemmelser, eller

7) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4.1) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 22. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 23. Såfremt varer, der efter § 9, stk. 1, er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil varerne er bestemt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage vedkommende virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfri varer. Virksomheden kan afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Betales afgiften efter stk. 1 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 24.1)  Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 24 a.1) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om den afgiftspligtige mængde.

3) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8, 9 og 11.

4) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 24 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 24 c.1) (Ophævet)

§ 25. Den, der overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.

§ 25 a. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 26. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning, samt de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen.

§ 27. Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

    Stk. 2. (Udeladt)

§ 29-30. (Udeladt)

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (Ændret klagestruktur) trådte i kraft den 1. april 1998.

2) Lov nr. 1107 af 29. december 1997 (bl.a. forhøjelse af afgiften) trådte i kraft den 1. januar 1998

Skatteministeriet, den 3. august 1998

Ole Stavad

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) Lov nr. 1098 af 29. december 1997 (Ændret klagestruktur) trådte i kraft den 1. april 1998.

2) Lov nr. 1107 af 29. december 1997 (bl.a. forhøjelse af afgiften) trådte i kraft den 1. januar 1998