Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

(Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler og offentliggørelse af påtaler og advarsler, m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, som ændret ved § 18 i lov nr. 308 af 30. april 2008 og § 4 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, udgår »eller træffe konkret afgørelse«.

2. I § 6, stk. 2, udgår »eller en ejerlejlighed« og »henholdsvis ejerlejlighedens«.

3. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis en køber af en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 6, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »Stk. 1 og 2« til: »Stk. 1-3«.

5. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes i 1. pkt. efter »sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning«: »forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af lejligheden til salg og«.

6. I § 6, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., udgår »eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen«.

7. I § 7, stk. 3, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 5«.

8. I § 8, stk. 2, ændres »overdragerens regning« til: »boligfællesskabets regning«.

9. I § 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning«: »forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af boligenheden til salg og«.

10. I § 8, stk. 4, 2. pkt., udgår »eller forlange udgifter efter stk. 2 dækket af boligfællesskabet«.

11. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Ved salg ved ejendomsformidler af en ejendom eller ejerlejlighed, jf. § 6, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom eller ejerlejlighed udlevere energimærkning til ejendomsformidleren.

Stk. 2. Ved overdragelse ved ejendomsformidler af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, jf. § 8, skal overdrager forud for annoncering af boligenheden udlevere energimærkning til ejendomsformidleren.«

12. I § 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 6-8«: »a«.

13. I § 10, stk. 2, indsættes efter »§§ 6-8«: »a«.

14. § 21, stk. 1, affattes således:

»Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i § 22, stk. 1,

1) skal gennemføre rentable energibesparelser, herunder de besparelsesprojekter, der identificeres i medfør af regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov,

2) skal sikre, at opførelse, drift, vedligehold m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på en energieffektiv måde,

3) skal udpege en energiansvarlig for institutionens eller virksomhedens bygninger til at varetage nærmere fastsatte opgaver vedrørende bygningernes energi- og vandforbrug,

4) skal foretage indberetning af overordnede forbrugstal vedrørende bygningers energi- og vandforbrug,

5) skal synliggøre løbende registreringer af energi- og vandforbruget samt kontrolresultater for tekniske anlæg i henhold til kapitel 7 og synliggøre tiltag, der er foretaget for at nedbringe energiforbruget,

6) ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftale for privatejede bygninger eller dele heraf skal sikre, at det pågældende lejemål opfylder visse energikrav, og

7) skal optage forhandlinger med eventuelle øvrige ejere med henblik på at tilskynde, at opførelse, drift, vedligehold m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på energieffektiv måde, og opfordre eventuelle ikkeoffentlige brugere til at foretage energiinvesteringer og udvise energirigtig adfærd.«

15. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i § 22, stk. 1, i det omfang de indgår aftale med en bygningsejer om at varetage en bygnings drift, ved indgåelsen af aftalen skal sikre, at forpligtelser i medfør af stk. 1 opfyldes.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

16. I § 21, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

17. I § 24, stk. 2, indsættes som nr. 10:

»10) Offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået en påtale eller advarsel som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger eller eftersyn.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lykke Friis

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.